Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanismy pro zvyšování infiltrace povrchových vod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanismy pro zvyšování infiltrace povrchových vod"— Transkript prezentace:

1 Mechanismy pro zvyšování infiltrace povrchových vod
TEZE: Zvyšování RaA v urbanizované krajině, prvky katalogu opatření Vliv vlastností povrchu povodí na proces infiltrace a tvorbu povrchového odtoku Principy uplatnění podpovrchové RaA vod Systémy pro odvádění přebytků vody z povodí 4.lekce

2 Přeskupení bilančních složek vlivem urbanizace krajiny

3 Katalog opatření v urbanizované krajině
Podpora intenzity vsakování přehrážkami v příkopech a drahách odtoku povrchových vod Vsakovací a filtrační pásy, plochy se zelení: střídání propustných a nepropustných ploch Podklad: SUDS manual (The Sustainable Drainage Systems)

4 Katalog opatření v urbanizované krajině
Filtrační pole, příkopy a podpora objemového zasakování S primárním účelem retence a filtrace vod

5 Filtrační pole, infiltrační nádrže,
mokřady (periodicky či trvale zaplavené) Bioretenční plochy či nádrže s primárním účelem retence a filtrace vod

6 Kombinace: - vodní nádrž - mokřad - revitalizace vodního toku
Podklad: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. Kombinace: - vodní nádrž - mokřad - revitalizace vodního toku

7 ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
povrchové vsakovací zařízení podzemní vsakovací zařízení podzemní prostor vyplněný štěrkem podzemní prostor vyplněný bloky tunelové systémy vsakovací šachty

8 Vsakovací zkouška (čerpací a stoupací zkouška)
Propustnost horninového prostředí. Zkouška s ustálenou hladinou vody. Zkouška s proměnlivou hladinou vody. 𝑘 𝑣 [𝑚∙ 𝑠 −1 ]= 𝑄 𝑧𝑘 𝐴 𝑧𝑘 = 𝑝ří𝑡𝑜𝑘 [ 𝑚 3 ∙ 𝑠 −1 ] 𝑣𝑠𝑎𝑘𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 [ 𝑚 2 ]

9 Retenční objem vsakovacího zařízení . . . v [m3]
Jakost, předčištění srážkových povrchových vod odbourání přírodními procesy (vsakování přes vegetační vrstvu) zachycení hrubých nečistot česlemi oddělení pevných látek sedimentací oddělení látek rozdílné hustoty v odlučovačích filtrace přes filtrační materiál adsorpce filtrace nebo sedimentace v kombinaci s biologickým čištěním Retenční objem vsakovacího zařízení v [m3]

10 Povrchová vsakovací nádrž nebo příkop

11 Podzemní prostor vyplněný štěrkem

12 Podzemní prostor vyplněný bloky

13 Vsakovací šachta

14 Schéma soustavy hospodaření se srážkovou vodou

15 Příklad řešení nového sídliště
Podklad: Aquion, s.r.o.

16 Využití dešťových vod v občanské zástavbě

17 Systémy zasakování srážkových vod v intravilánu
Zdroje srážkových vod: silnice, parkoviště, zpevněné skladové plochy provozní domy (ze střech, z chodníků) rodinné domy (ze střech, dvorů) Rozsah úpravy před zasakováním: bez úpravy ČOV (vegetační, biologické) lapače olejů/ropných látek akumulace

18 Systémy zasakování srážkových vod v intravilánu
Vsakování do půdy pomocí: infiltračních drénů zemních infiltračních systémů Technické řešení : zasakování pomocí přírodních materiálů objemových filtrů (štěrk, zemní filtry) využití umělých systémů (matrace, geotextílie)

19 Využití vlastností povrchu zemědělsky a lesnicky využívaného pozemku
RaA v mikrodepresích tvarování pozemku (viz techniky závlah) způsoby řešení odvodnění území ošetření v drahách povrchového odtoku volba kultury pozemku (uplatnění IC, ET) Podklad: ČVUT v Praze

20 Stanovení podmínek infiltrace
komplementární ke složce přímého odtoku analýzou měřených hydrologických dat (separace) použití empirických metod (např. CN křivky) terénním měřením (např. zadešťovací pokus, měření infiltrací) hydraulické metody (se zohledněním parametrů povrchu a půdy)

21 Zvyšování RaA uplatněním metod PEO
organizační opatření PÚ (tvar a velikost pozemků, delimitace kultur) rozmístění a volba plodin, agrotechnika) biotechnická opatření terasy příkopy průlehy hrázky, nádrže

22 Hydrogeologické struktury a princip bariér při vzniku podzemní nádrže

23 Rekonstrukce odvodňovacích systémů
bude rozvedeno jako samostatné téma podzemní nádrže (užití podzemních bariér, pramenné vývěry)

24 Optimalizace řešení a hodnocení variant
Použití MKA (viz Výběr hodnotících kritérií včetně škálování (relat./abs.) a preference: náklady (investiční, provozní) výkony (cena prodané vody, mimoekonomické efekty) podmínky výstavby (lhůty, přírodní podmínky, technologická náročnost, atd.) vliv na ŽP (ochrana a tvorba ŽP, zábor půdy, ochrana kulturních památek) vliv na obyvatelstvo (ochrana sídel, rekreace) ostatní (politické, střety zájmů atd.) Přiřadit váhy jednotlivým kritériím Návrh variant řešení a ohodnocení dle kritérií Výpočet MKA, zhodnocení výsledků

25 Příklad - maticové operace - metoda váženého součtu

26 Řešený příklad - užití nástroje OKS

27 Zobecněné ZÁVĚRY pro návrhy technických opatření
diferencovat typ opatření dle místních podmínek absolvovat vodoprávní řízení při změnách nakládání s vodami (co splňuje a co nikoli) kombinovat s přírodě blízkými způsoby


Stáhnout ppt "Mechanismy pro zvyšování infiltrace povrchových vod"

Podobné prezentace


Reklamy Google