Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Komerční bankovnictví 1 Přednášející: Filip Novotný Externí člen katedry bankovnictví, finančního investování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Komerční bankovnictví 1 Přednášející: Filip Novotný Externí člen katedry bankovnictví, finančního investování."— Transkript prezentace:

1 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Komerční bankovnictví 1 Přednášející: Filip Novotný Externí člen katedry bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví E-mail: filip.novotny@centrum.cz Konzultační hodiny: po dohodě

2 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 2  Povinná literatura: Petr Dvořák Bankovnictví pro bankéře a klienty (3. vydání). Praha: Nakladatelství Linde, 2005. 681 s. Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách  Doporučená literatura: Zbyněk Revenda a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví (4. vydání). Praha: Management Press, 2005. 627 s. Josef Jílek Finanční trhy. Praha: Grada Publishing, 1997. 527 s. ČNB: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, různé ročníky. Literatura

3 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 3 Stručná anotace předmětu  Cílem předmětu je posluchače seznámit se základními pojmy z bankovnictví, se základy bankovního podnikání a s fungováním bankovní soustavy v ČR.  Základní tématické celky: Banka. Co je banka. Bankovní činnosti (služby). Funkce bank a jejich význam. Bankovní soustava. Druhy bank. Finanční systém a jeho fungování. Finanční trh a jeho segmenty. Mezinárodní finanční trhy. Primární a sekundární trh. Promptní a termínový trh. Postavení bankovnictví ve finančním systému. Podmínky pro vstup do bankovního podnikání a základní pravidla činnosti bank. Kapitálová přiměřenost. Přiměřenost likvidity. Pravidla úvěrové angažovanosti. Informační povinnost banky. Pravidla ochrany před nelegálními praktikami. Úloha centrální banky při regulaci vstupu do odvětví bankovnictví. Bilance banky a výkaz zisku a ztrát. Bankovní činnosti (obchody, služby, produkty) - charakteristika, přehled, klasifikace. Vývoj bankovnictví v Čechách. Současná bankovní soustava České republiky, její vznik a vývoj, její fungování, regulace a dohled.

4 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 4 Zakončení předmětu  Předzkouškový test ??  Ústní zkouška

5 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 5 Osnova přednášek I.Obchodní banky, Bilance banky a výkaz zisku a ztrát II.Bankovní systém, Centrální banka III.Bankovní prostředí, Charakteristika a systematizace bankovních produktů IV.Klientské bankovní účty, Platební systémy V.Směnky VI.Platební produkty VII.Depozitní produkty VIII.Úvěrové produkty, Zajištění úvěrů IX.Alternativní formy financování X.Obchody s cennými papíry XI.Obchody s deriváty XII.Opakování, celkové zhodnocení kurzu

6 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 6 Obchodní banky, bilance banky a výkaz zisku a ztrát  Banky vznikly jako zprostředkovatelé mezi věřiteli (ti, co vytvářejí úspory) a dlužníky (ti, co využívají cizí zdroje)  proces finančního zprostředkování (nepřímé financování)  Banky (ale také pojišťovny, fondy, úvěrová družstva…) = finanční zprostředkovatelé  Přímé financování = prostředky jdou od věřitelů přímo k dlužníkům (obvykle založeno na dluhových či majetkových CP)

7 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 7 Faktory ovlivňující podíl přímého a nepřímého financování  Tradice v investičním chování firem a domácností  Rozdíly mezi výnosností a rizikem z depozit a investičních instrumentů na finančním trhu  Šíře, kvalita a dostupnost produktů nabízených bankami a na finančním trhu  Transakční náklady obou forem financování  Míra a způsob regulace bank a finančního trhu V posledních desetiletích pokles zprostředkování (disintermediation)

8 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 8 Ekonomická podstata banky Cíl činnosti banky = maximalizace zisku / tržní ceny akcií (výjimky účast státu nebo družstevní formy bank)  Finanční zprostředkování  Emise bezhotovostních peněz – limity představují povinné minimální rezervy a kapitálová přiměřenost (měnové agregáty M1, M2, M3 – empirická definice peněz)  Provádění platebního styku (bezhotovostní platební styk)  Zprostředkování finančního investování

9 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 9 Právní vymezení banky  V zemích EU harmonizace na základě Směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu „podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet“  Podle Zákona o bankách (č. 21/1992 Sb.) Právnická osoba (a.s.) se sídlem v ČR Přijímání vkladů od veřejnosti (nutná bankovní licence!!) Poskytování úvěrů Ostatní subjekty nesmí používat označení „banka“ nebo „spořitelna“

10 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 10 Další činnosti, které mohou být bankovní licencí povoleny  Investování do cenných papírů na vlastní účet  Finanční pronájem (finanční leasing)  Platební styk a zúčtování  Vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet a cestovních šeků  Poskytování záruk  Otvírání akreditivů  Obstarávání inkasa  Výkon funkce depozitáře, atd.

11 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 11 Bankovní licence  Nástroj bankovní regulace (ČNB)  Podmínky udělení: Průhledný a nezávadný původ základního kapitálu Splacení základního kapitálu v plné výši (min. 500 mil. Kč ve formě peněžních vkladů) Způsobilost osob s kvalifikovanou účastí (min. 10 % na zákl. kapitálu) Odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost vedoucích zaměstnanců Technické a organizační předpoklady Obchodní plán Průhlednost skupiny Úzké propojení nebrání výkonu bankovního dohledu Sídlo na území ČR

12 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 12 Jednotná bankovní licence v rámci EU  Jednotná bankovní licence vychází z podmínek univerzálního bankovnictví  Bankovní licence udělená v jednom členském státě je platná ve všech zemích EU  Výkon dohledu nad pobočkou v jiném členském státě EU vykonává orgán dohledu domovského státu dohled nad likviditou pobočky vykonává orgán dohledu hostitelského státu pobočka podléhá opatřením přijatým hostitelským státem v rámci jeho měnové politiky (v eurozóně ECB)  Hostitelský stát může od pobočky banky požadovat stejné informace jako od bank nebo finančních institucí se sídlem na jeho území  Pokud chce v ČR založit pobočku zahraniční banka ze země mimo EU, musí získat licenci podobně jako u nově zakládané banky

13 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 13 Zánik bankovní licence  Odejmutí bankovní licence Závažné nedostatky v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky Nezahájení činnosti do 12 měsíců od data udělení licence nebo jestliže banka po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady nebo neposkytuje úvěry Licence získána na základě nepravdivých údajů  Zrušení banky s likvidací  Rozhodnutí valné hromady, že banka nadále nebude vykonávat činnosti spojené s bankovní licencí  Výmaz banky z obchodního rejstříku, pokud zaniká bez likvidace

14 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 14 Bilance banky (rozvaha)  Rozvahové a podrozvahové položky  Rozvaha obsahuje aktuální aktiva a pasiva  Podrozvaha obsahuje budoucí aktiva a pasiva Klasické podrozvahové obchody Derivátové obchody Ostatní obchody

15 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 15 Struktura aktiv  Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Likvidní, resp. povinné minimální a dobrovolné rezervy  Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Obchody související s prováděním mezibankovního platebního styku a úvěrové obchody na peněžním trhu  Pohledávky za klienty Např. poskytnuté úvěry (krátkodobé 5 let) Klasifikované úvěry (sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové)  nutnost tvorby opravných položek, které mohou banku uvrhnout do ztráty  Cenné papíry Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané CB k refinancování (důležité z hlediska řízení likvidity) Dluhové CP Akcie, podílové listy a ostatní podíly

16 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 16 Struktura aktiv (pokračování I)  Účasti Účasti s rozhodujícím vlivem Účasti s podstatným vlivem (nejméně 20 % podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech) Objem účastí banky je regulován  Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  Ostatní aktiva  Pohledávky z upsaného základního kapitálu  Náklady a příjmy příštích období

17 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 17 Struktura pasiv Z jakých zdrojů jsou financována aktiva banky – cizí zdroje, vlastní zdroje  Pro banky je typický vysoký podíl cizích zdrojů v pasivech  zavedení kapitálové přiměřenosti  Závazky vůči bankám a družstevním záložnám  Závazky vůči klientům Běžné účty Úsporné vklady Termínované vklady Vkladové listy a certifikáty Přijaté úvěry od klientů

18 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 18 Struktura pasiv (pokračování I)  Závazky z dluhových CP  Výnosy a výdaje příštích období  Podřízené závazky (podřízený dluh) – mohou se započítávat do kapitálu banky  Rezervy a opravné položky – slouží ke krytí očekávaných ztrát  neočekávaná ztráta je kryta vlastním kapitálem banky

19 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 19 Struktura pasiv (pokračování II)  Základní kapitál  Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  Emisní ážio  Kapitálové fondy  Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období

20 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 20 Podrozvaha banky  Poskytnuté a přijaté přísliby a záruky  Poskytnuté a přijaté zástavy  Pohledávky a závazky ze spotových operací  Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (forwardy, futures, swapy)  Pohledávky a závazky z opcí  Hodnoty předané a převzaté do úschovy, správy a uložení  Hodnoty předané a převzaté k obhospodařování  Odepsané pohledávky

21 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 21 Výkaz zisku a ztrát  Výnosy a náklady z úroků a podobné výnosy a náklady  Výnosy z akcií a podílů  Výnosy a náklady z poplatků a provizí  Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací  Ostatní provozní výnosy a náklady  Správní náklady  Odpisy, tvorba, použití a rozpuštění rezerv a opravných položek  Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem  Mimořádné výnosy a náklady  Daň z příjmů


Stáhnout ppt "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Komerční bankovnictví 1 Přednášející: Filip Novotný Externí člen katedry bankovnictví, finančního investování."

Podobné prezentace


Reklamy Google