Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO VEŘEJNÉ SPRÁVY Přednáška č. 6 ORGANIZACE SAMOSPRÁVY, ÚZEMÍ SAMOSPRÁVA, ZÁJMOVÁ SAMOSPRÁVA PrF MU, listopad 2012 © petr průcha, 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO VEŘEJNÉ SPRÁVY Přednáška č. 6 ORGANIZACE SAMOSPRÁVY, ÚZEMÍ SAMOSPRÁVA, ZÁJMOVÁ SAMOSPRÁVA PrF MU, listopad 2012 © petr průcha, 2012."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO VEŘEJNÉ SPRÁVY Přednáška č. 6 ORGANIZACE SAMOSPRÁVY, ÚZEMÍ SAMOSPRÁVA, ZÁJMOVÁ SAMOSPRÁVA PrF MU, listopad 2012 © petr průcha, 2012

2 K POJMU A PODSTATĚ SAMOSPRÁVY JAKO FORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY K pojmu K pojmu politický a právní rozměr pojmu samospráva politický a právní rozměr pojmu samospráva v politickém smyslu – účast občanů na výkonu státní správy v politickém smyslu – účast občanů na výkonu státní správy v právním smyslu – výkon samosprávy svébytnými subjekty (korporace) v právním smyslu – výkon samosprávy svébytnými subjekty (korporace) K podstatě K podstatě výraz vertikální dělby moci ve státě výraz vertikální dělby moci ve státě protipól správy státní protipól správy státní decentralizovaná veřejná správa decentralizovaná veřejná správa výraz principu subsidiarity výraz principu subsidiarity na pomezí pomezi správou veřejnou a správou soukromou na pomezí pomezi správou veřejnou a správou soukromou zejm. v rovině správy nevrchnostenské, viz samospráva zájmová, resp. profesní a samospráva podnikatelská zejm. v rovině správy nevrchnostenské, viz samospráva zájmová, resp. profesní a samospráva podnikatelská

3 SAMOSPRÁVA JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU VĚDY A STUDIA Výchozí teorie samosprávy Výchozí teorie samosprávy státoprávní – stát je základem samosprávy státoprávní – stát je základem samosprávy přirozenoprávní – samospráva stavěna před vznik státu jako přirozená forma pospolitostní organizace občanů přirozenoprávní – samospráva stavěna před vznik státu jako přirozená forma pospolitostní organizace občanů politická – základ v pouhé občanské laické účasti politická – základ v pouhé občanské laické účasti Problémy územní samosprávy, ve spojení s veřejnou správou, se zabývají vysoké školy, národní i mezinárodní vědecké instituce, vlády, orgány Rady Evropy, OECD, EU. Problémy územní samosprávy, ve spojení s veřejnou správou, se zabývají vysoké školy, národní i mezinárodní vědecké instituce, vlády, orgány Rady Evropy, OECD, EU. Z institucí je jmenovitě třeba připomenout následující : Z institucí je jmenovitě třeba připomenout následující : Mezinárodní ústav správních věd (IIAS), Brusel Mezinárodní ústav správních věd (IIAS), Brusel Evropský ústav veřejné správy (EIPA), Maastricht Evropský ústav veřejné správy (EIPA), Maastricht Německá vysoká škola správních věd ve Speyeru Německá vysoká škola správních věd ve Speyeru Státní škola pro veřejnou správu (Francie) - (ENA – École nationale d´ administration) Státní škola pro veřejnou správu (Francie) - (ENA – École nationale d´ administration) Národní škola veřejné správy (Polsko – založena v r. 1990) Národní škola veřejné správy (Polsko – založena v r. 1990)

4 DĚLENÍ, resp. DRUHY, SAMOSPRÁVY (organizačně, či institucionálně – veřejnoprávní korporace ) samospráva územní samospráva územní obce, kraje obce, kraje samospráva zájmová, resp. profesní samospráva zájmová, resp. profesní komory komory vč. vysokoškolské samosprávy vč. vysokoškolské samosprávy Pozn.: u nás v ústavně právní úpravě jen samospráva územní

5 Obecné požadavky na vznik samosprávných korporací zřizovány zákonem zřizovány zákonem mají právní subjektivitu mají právní subjektivitu oprávnění vydávat vlastní právní předpisy oprávnění vydávat vlastní právní předpisy personální základ personální základ ekonomický základ ekonomický základ územní základ (u zájmové samosprávy podpůrně), územní základ (u zájmové samosprávy podpůrně), organizačně kompetenční základ organizačně kompetenční základ

6 Základní znaky samosprávných korporací samostatnost a nezávislost na jiných subjektech veřejné moci samostatnost a nezávislost na jiných subjektech veřejné moci rovnoprávnost se subjekty stejného řádu rovnoprávnost se subjekty stejného řádu existence společného, resp. skupinového, zájmu, reprezentovaného samosprávou existence společného, resp. skupinového, zájmu, reprezentovaného samosprávou vnitřní uspořádání musí umožňovat podíl členů na samosprávě vnitřní uspořádání musí umožňovat podíl členů na samosprávě ekonomická soběstačnost ekonomická soběstačnost vázanost právním řádem vázanost právním řádem

7 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ v poloze vnější v poloze vnější vztah státu a samosprávy (dozor, kontrola, dopady regulatorní reformy) vztah státu a samosprávy (dozor, kontrola, dopady regulatorní reformy) vztah samosprávy a občanů (uspokojování potřeb občanů, formy podílu občanů na samosprávě /zejména územní/, vše ve spojení s ochranou a uplatňováním základních práv a svobod) vztah samosprávy a občanů (uspokojování potřeb občanů, formy podílu občanů na samosprávě /zejména územní/, vše ve spojení s ochranou a uplatňováním základních práv a svobod) vztah samosprávy a soukromého sektoru (tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru) vztah samosprávy a soukromého sektoru (tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru) v poloze vnitřní v poloze vnitřní samospráva ve smyslu institucionálním samospráva ve smyslu institucionálním úrovňovost úrovňovost počty, vzájemné vztahy počty, vzájemné vztahy

8 KE VZTAHU STÁTU A SAMOSPRÁVNÝCH KORPORACÍ Ke struktuře vztahů Ke struktuře vztahů vertikálně - centrální státní moc a samosprávná moc vertikálně - centrální státní moc a samosprávná moc při kontrole (přezkumu) - princip kasační, nikoliv apelační) při kontrole (přezkumu) - princip kasační, nikoliv apelační) horizontálně - státní správa a samospráva horizontálně - státní správa a samospráva kooperace, koordinace kooperace, koordinace K požadavkům na vztahy K požadavkům na vztahy vzájemné nezasahování vzájemné nezasahování vzájemný respekt vzájemný respekt vzájemná součinnost vzájemná součinnost

9 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA PRINCIPY (MODELY) ORGANIZACE EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ ÚZEMNÍ SPRÁVY smíšený - německý (pův. pruský, později tzv. rakouský model (většina evropských zemí - Německo, Rakousko, Belgie, Holandsko, Itálie, Polsko, Slovensko, Maďarsko, severské země) smíšený - německý (pův. pruský, později tzv. rakouský model (většina evropských zemí - Německo, Rakousko, Belgie, Holandsko, Itálie, Polsko, Slovensko, Maďarsko, severské země) dělený - nejblíže k tzv. francouzskému modelu (dnes se již blíží smíšenému modelu) dělený - nejblíže k tzv. francouzskému modelu (dnes se již blíží smíšenému modelu) výlučně samosprávný (self gowernment) – (na základní úrovni – obce) – anglický, resp. anglosaský model (na vyšších úrovních (okresy, hrabství), taktéž státní správa – kombinace samosprávy a státní správy výlučně samosprávný (self gowernment) – (na základní úrovni – obce) – anglický, resp. anglosaský model (na vyšších úrovních (okresy, hrabství), taktéž státní správa – kombinace samosprávy a státní správy

10 VÝCHODISKA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMNÍ SPRÁVY bezprostředně předchozí, resp. poslední vývoj bezprostředně předchozí, resp. poslední vývoj západoevropské státy (kontinuita), reformy, tč. spíše modernizace západoevropské státy (kontinuita), reformy, tč. spíše modernizace východoevropské státy (diskontinuita - nyní tzv. demokratická transformace, reformy, modernizace), východoevropské státy (diskontinuita - nyní tzv. demokratická transformace, reformy, modernizace), společné - europeizace (zejména ECHMS), souvisí s modernizací, tento proces u zemí Rady Evropy, intenzivnější však u zemí EU společné - europeizace (zejména ECHMS), souvisí s modernizací, tento proces u zemí Rady Evropy, intenzivnější však u zemí EU

11 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA v našich podmínkách představována tzv. smíšeným modelem představována tzv. smíšeným modelem organizačně pouze samospráva, s přenesenou působností (nejblíže k tzv. rakouskému modelu) organizačně pouze samospráva, s přenesenou působností (nejblíže k tzv. rakouskému modelu) dvě úrovně územní samosprávy dvě úrovně územní samosprávy obce obce kraje kraje specifika specifika postavení hl.m. Prahy postavení hl.m. Prahy statutární města statutární města

12 ZÁKONNÁ ÚPRAVA ÚZEMNÍ SPRÁVY navazuje na navazuje na Evropskou Chartu místní samosprávy Evropskou Chartu místní samosprávy ústavně právní úpravu ústavně právní úpravu základem je právní postavení obcí základem je právní postavení obcí

13 . Ústavní soud ve spojení s Chartou poukázal na limity svobody územní samosprávy, a to když v nálezu ze dne 5.2.2003, sp.zn. Ústavní soud ve spojení s Chartou poukázal na limity svobody územní samosprávy, a to když v nálezu ze dne 5.2.2003, sp.zn. Pl. ÚS 34/02 uvedl: Pl. ÚS 34/02 uvedl: Český ústavní standard místní samosprávy je doplněn a obohacen standardem, který vyplývá z mezinárodních závazků České republiky, jmenovitě Charty místní samosprávy. …. Český ústavní standard místní samosprávy je doplněn a obohacen standardem, který vyplývá z mezinárodních závazků České republiky, jmenovitě Charty místní samosprávy. …. Charta není klasickou smlouvou o lidských právech, netýká se jednotlivců, nýbrž společenství občanů, zakládá kolektivní práva. Z toho vyplývají zvláštnosti jejího výkladu a aplikace. Pravidla jí vyjádřená, která tvoří evropský standard místní samosprávy, jsou stěží přímo uplatnitelná (self-executing). …… Charta není klasickou smlouvou o lidských právech, netýká se jednotlivců, nýbrž společenství občanů, zakládá kolektivní práva. Z toho vyplývají zvláštnosti jejího výkladu a aplikace. Pravidla jí vyjádřená, která tvoří evropský standard místní samosprávy, jsou stěží přímo uplatnitelná (self-executing). …… Práva zaručená Chartou územní samosprávě smluvních stran jsou rámcová. Charta sama v řadě ustanovení počítá s podrobnou vnitrostátní právní úpravou, která zajisté představuje meze, ve kterých se územní samospráva bude pohybovat. Rozhodně nezaručuje úplnou svobodu územní samosprávy. Ta není evropskou tradicí. Práva zaručená Chartou územní samosprávě smluvních stran jsou rámcová. Charta sama v řadě ustanovení počítá s podrobnou vnitrostátní právní úpravou, která zajisté představuje meze, ve kterých se územní samospráva bude pohybovat. Rozhodně nezaručuje úplnou svobodu územní samosprávy. Ta není evropskou tradicí. Zákony, popř. další předpisy podle volby a tradice smluvních stran mohou podrobně vymezovat okruh záležitostí spravovaných územní samosprávou včetně těch, které má samospráva za povinnost sledovat, její organizaci včetně podoby a postavení jednotlivých orgánů, určovat rámec pro hospodaření, přiznávat majetek a její finanční zdroje. Zákony, popř. další předpisy podle volby a tradice smluvních stran mohou podrobně vymezovat okruh záležitostí spravovaných územní samosprávou včetně těch, které má samospráva za povinnost sledovat, její organizaci včetně podoby a postavení jednotlivých orgánů, určovat rámec pro hospodaření, přiznávat majetek a její finanční zdroje. Už vůbec Charta nečiní z územní samosprávy svrchovaná tělesa blížící se státům. Už vůbec Charta nečiní z územní samosprávy svrchovaná tělesa blížící se státům.(www.concourt.cz)

14 ZÁJMOVÁ ČI PROFESNÍ SAMOSPRÁVA historicky byla představována nejrůznějšími komorami, svazky, gremii a společenstvy, a plnila ve veřejné správě významné poslání historicky byla představována nejrůznějšími komorami, svazky, gremii a společenstvy, a plnila ve veřejné správě významné poslání od počátku 90. let se se postupně vytvářely, resp. znovu ustavovaly, nejrůznější samosprávné veřejnoprávní korporace profesního a zájmového charakteru, zpravidla s postavením komor a společenstev; zatímco u dnes existujících komor převládá princip povinného členství, u společenstev se naopak uplatňuje princip dobrovolnosti od počátku 90. let se se postupně vytvářely, resp. znovu ustavovaly, nejrůznější samosprávné veřejnoprávní korporace profesního a zájmového charakteru, zpravidla s postavením komor a společenstev; zatímco u dnes existujících komor převládá princip povinného členství, u společenstev se naopak uplatňuje princip dobrovolnosti pozornost jim věnovaná, a vstřícnost k nim, podstatně menší než u územní samosprávy pozornost jim věnovaná, a vstřícnost k nim, podstatně menší než u územní samosprávy

15 Podle současného právního stavu se v oblasti komor jedná o : Podle současného právního stavu se v oblasti komor jedná o : advokátní komoru, advokátní komoru, lékařskou komoru, stomatologickou komoru, lékárnickou komoru, lékařskou komoru, stomatologickou komoru, lékárnickou komoru, komoru veterinárních lékařů, komoru veterinárních lékařů, komoru patentových zástupců, komoru patentových zástupců, notářskou komoru, notářskou komoru, komoru architektů, komoru architektů, komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, komoru daňových poradců, komoru daňových poradců, komoru auditorů, komoru auditorů, exekutorskou komoru, exekutorskou komoru, hospodářskou komoru, a hospodářskou komoru, a agrární komoru agrární komoru

16 Právní úprava komor Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů

17 V oblasti společenstev jde zejména o : živnostenská společenstva živnostenská společenstva (spojení s hospodářskými komorami), (spojení s hospodářskými komorami), zemědělská, potravinářská a lesnická společenstva zemědělská, potravinářská a lesnická společenstva (spojení s agrárními komorami) (spojení s agrárními komorami) viz Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů

18 K tzv. povinnému členství v komorách Nález sp.zn. Pl. ÚS 40/06 Nález sp.zn. Pl. ÚS 40/06 povinné členství v ČLK není v rozporu s čl. 20 odst. 1 ani čl. 27 odst. 1 a 2, ani zásahem do práva dle čl. 26 odst. 1 Listiny povinné členství v ČLK není v rozporu s čl. 20 odst. 1 ani čl. 27 odst. 1 a 2, ani zásahem do práva dle čl. 26 odst. 1 Listiny Definiční znaky zájmových, resp. profesních komor dle nálezu Definiční znaky zájmových, resp. profesních komor dle nálezu zřízení zákonem zřízení zákonem výkon veřejné moci vůči určité skupině obyvatel výkon veřejné moci vůči určité skupině obyvatel právní subjektivita právní subjektivita personální základ jako zvláštní důvod členství personální základ jako zvláštní důvod členství hospodářská a rozpočtová nezávislost na státu hospodářská a rozpočtová nezávislost na státu odpovědnost za své jednání odpovědnost za své jednání jednání komor je nejen v jejich zájmu, ale i v zájmu veřejném nebo obecném jednání komor je nejen v jejich zájmu, ale i v zájmu veřejném nebo obecném podléhají dozoru státu podléhají dozoru státu je poskytována soudní ochrana před jejich příp. autoritativními rozhodnutími je poskytována soudní ochrana před jejich příp. autoritativními rozhodnutími

19 SHRNUTÍ, ZÁVĚR


Stáhnout ppt "ÚVOD DO VEŘEJNÉ SPRÁVY Přednáška č. 6 ORGANIZACE SAMOSPRÁVY, ÚZEMÍ SAMOSPRÁVA, ZÁJMOVÁ SAMOSPRÁVA PrF MU, listopad 2012 © petr průcha, 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google