Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo na informace 3. března 2010. Obecné poznámky zajištění práva veřejnosti získat informace, se kterými pracují a které mají k dispozici orgány veřejné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo na informace 3. března 2010. Obecné poznámky zajištění práva veřejnosti získat informace, se kterými pracují a které mají k dispozici orgány veřejné."— Transkript prezentace:

1 Právo na informace 3. března 2010

2 Obecné poznámky zajištění práva veřejnosti získat informace, se kterými pracují a které mají k dispozici orgány veřejné správy princip otevřenosti princip průhlednosti prostředek účasti veřejnosti na kontrole veřejné správy omezení práva na informace: stanoveno zákonem v demokratickém státě nezbytné v zájmu ochrany taxativně vyjmenovaných hodnot

3 Konflikt s jinými ústavně zaručenými právy čl. 10 LZPS odst. 1: „každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno“ odst. 2: „každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života“. „soukromí je ona sféra života člověka, do které nesmí nikdo bez jeho souhlasu nebo bez výslovného dovolení zákona zasahovat ani o ní požadovat či získávat informace a o které subjekt soukromí není povinen nikomu podávat informace, pokud mu to zákon neukládá.“ odst. 3 „ každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. nezbytné zkoumat intenzitu tvrzeného porušení základního práva na ochranu osobnosti, a to v kontextu se svobodou projevu a s právem na informace a se zřetelem na požadavek proporcionality uplatňování těchto práv a jejich ochrany, neboť základní právo podle čl. 17 Listiny je zásadně rovno základnímu právu podle čl. 10 Listiny. (nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 35/01)

4 Právní úprava čl. 17 odst. 1 LZPS z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 203/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru čl. 35 odst. 2 LZPS z. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Směrnice EP a R č. 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracování některých plánů a programů týkajících se životního prostředí Nařízení EP a R č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ŽP na orgány a subjekty Společenství

5 Pohled na právo na informace právo každého svobodně vyhledávat, přijímat a šířit informace, které mají k dispozici subjekty veřejné správy aktivní jednání veřejné správy viz i z. č. 123/1998 Sb. (§ 10a)

6 Povinné subjekty státní orgány územní samosprávné celky a jejich orgány veřejné instituce veřejný účel zřizovány státem státní dohled nad jejich činností subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, když tyto subjekty poskytují informace v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti

7 Informace každé sdělení obohacující vědomí příjemce jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního, když informací není počítačový program to, čím povinný subjekt disponuje, případně co má mít, ale také to, co musí na základě žádosti teprve utvořit

8 Zveřejňování informací z vlastní iniciativy obecné veřejnosti ve všech úřadovnách na veřejně přístupném místě + způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky povinné informace (§ 5)

9 Poskytování informací na základě žádosti

10 Náležitosti žádosti kterému povinnému subjektu je určena že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle ZSPI FO: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování PO: název, IČ, adresa sídla nebo adresa pro doručování

11 Způsoby vyřízení žádosti pokud již byla informace zveřejněna – údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. žádost neobsahuje všechny náležitosti - výzva k doplnění nedostatek ve smyslu údajů o žadateli, a tento nedostatek nebyl v příslušné lhůtě odstraněn, povinný subjekt žádost odloží nedostatek ve smyslu nesrozumitelné žádosti, nebylo zřejmé, jaká informace byla požadována nebo byla žádost formulována příliš obecně, a tento nedostatek nebyl v příslušné lhůtě odstraněn, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti informace se nevztahuje k působnosti dožadovaného subjektu - povinný subjekt žádost odloží žádost splňuje všechny náležitosti, informace spadá do působnosti povinného subjektu – povinný subjekt poskytne rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádosti nevyhoví, byť i jen zčásti taxativně vymezené důvody lze podat odvolání (rozklad), event. správní žalobu

12 Rekapitulace odkaz na zveřejněnou informaci co nejdříve, max. 7 dnů výzva k doplnění požadovaných údajů o žadateli 7 dnů; neupřesní-li do 30 dnů, žádost se odloží výzva k upřesnění či vysvětlení žádosti 7 dnů; neupřesní-li do 30 dnů, žádost se odmítne odložení žádosti nevztahuje-li se k působnosti, s odůvodněním sdělí žadateli 7 dnů odmítnutí žádosti ze zákonných důvodů formou správního rozhodnutí 15 dnů poskytnutí informace 15 dnů (lze prodloužit o 10 dnů ze zákonných důvodů)

13 Odmítnutí či omezení poskytnutí informace obligatorně ochrana utajovaných informací ochrana osobnosti a osobních údajů ochrana obchodního tajemství ochrana důvěrnosti majetkových poměrů § 11 odst. 2, 3, 4, 5 fakultativně interní pokyny a personální předpisy nové informace v neskončeném řízení neutajované informace NATO

14 Nečinnost novela z. č. 61/2006 Sb., zrušila fikci stížnost dle § 16a ZSPI obrana proti nečinnosti postup sui generis subsidiární použití SŘ žaloba na nečinnost

15 žadatel podá žádost příslušnému orgánu příslušný orgán (povinný subjekt) může zareagovat několika způsoby pokud již byla informace zveřejněna – poskytne informaci, kde ji najde žádost neobsahuje všechny náležitosti – výzva k doplnění údaje o žadateli (odložení) nesrozumitelná žádost (odmítnutí) žádost se nevztahuje k působnosti subjektu – odložení žádosti žádost splňuje všechny náležitosti – povinný subjekt informaci poskytne rozhodnutí o odepření poskytnutí informace – pouze ze zákonem stanovených důvodů (žadatel může podat odvolání) povinný subjekt nereaguje - stížnost Jaké situace mohou nastat po podání ž ádosti?

16 Úhrady bezplatně X kopie, technické nosiče dat mimořádně rozsáhlé vyhledání informací písemné oznámení požadavku

17 Opravné prostředky odvolání/rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí autoremedura nebo postoupení nadřízenému rozhodnutí nadřízeného orgánu subsidiarita správního řádu stížnost na postup při vyřízení (nečinnost, úhrada) písemně/ústně do 7 dnů autoremedura nebo předložení nadřízenému rozhodnutí nadřízeného orgánu způsob vyřízení: potvrzení příkaz konat atrakce rozhodnutí o výši úhrady

18 Soudní ochrana správní žaloba: proti rozhodnutí povinného subjektu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti nejsou-li žádné důvody, obě rozhodnutí zruší a nařídí poskytnutí informace proti nečinnosti dříve žaloba proti rozhodnutí – NSS: fiktivní rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů

19 Právo na informace o ŽP poskytnutí informace na základě žádosti: KDO ji podal ČEHO se má informace týkat aktivní zpřístupňování informací environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

20 žadatel podá žádost příslušnému orgánu příslušný orgán (povinný subjekt) může zareagovat několika způsoby Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, zpřístupní informaci žadateli, příp. prodlouží lhůtu Nemá požadovanou informaci k dispozici – informuje o tom žadatele, a pokud ví, sdělí mu, kdo mu informaci může poskytnout Žádost je nesrozumitelná nebo obecně formulovaná – vyzve do 15 dnů od obdržení žádosti k doplnění Informace již byla zpřístupněna – sdělí, kde může žadatel informaci vyhledat Odepře poskytnutí informace - pouze z důvodů zákonem stanovených; žadatel se může odvolat Povinný subjekt nereaguje - platí tzv. fikce rozhodnutí o odepření poskytnutí informace – žadatel může podat odvolání Jaké situace mohou nastat po podání ž ádosti?


Stáhnout ppt "Právo na informace 3. března 2010. Obecné poznámky zajištění práva veřejnosti získat informace, se kterými pracují a které mají k dispozici orgány veřejné."

Podobné prezentace


Reklamy Google