Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metoda RAROC Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník – letní semestr Přednáška 1 - 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metoda RAROC Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník – letní semestr Přednáška 1 - 2007."— Transkript prezentace:

1 Metoda RAROC Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník – letní semestr Přednáška 1 - 2007

2 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC2 Výkonná řídící struktura Interní audit Dozorčí rada Představenstvo Vztahy s akcionáři Výbor pro řízení zdrojů Výbor pro řízení úvěrů Výbor pro řízení aktiv a pasiv Zaměření na klienta a generování příjmů Struktura: Corporate Retail Finanční trhy Kapitálové trhy Strategické řízení Řízení aktiv a pasiv Finanční řízení Účetnictví a Controlling Řízení rizik (tržní, úvěrová, provozní) Aktivity/Hodnotová centra Řízení Řízení lidských zdrojů ICT Majetek a zásobování Podpora provozu (back office, platební styk, …) Podpůrné služby Organizační uspořádání banky je určeno jejími klienty BU

3 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC3 RAROC - základní otázky Jsou podnikatelské jednotky (BU) banky schopny generovat rizikově upravený zisk nebo ztrátu? Je banka z ekonomického pohledu překapitalizovaná nebo podkapitalizovaná? Jaký má ekonomický pohled na kapitál vztah k ziskovosti banky ? Jak si banka stojí z pohledu Kreditního rizika Tržního rizika Operačního rizika Celkového mixu výše uvedených rizik? Jsou spokojovány požadavky akcionářů a jak se na tom jednotlivé BU podílejí? Jaké by mělo být strategické směrování banky z hlediska rizikově upravené návratnosti kapitálu? Jedná se o správný nebo o špatný růst podnikatelské oblasti?

4 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC4 Typy kapitálu Účel jednotlivých typů kapitálu: Kolik má banka kapitálu z účetního hlediska? – Účetní kapitál Jak je banka vnímána trhem? – Tržní kapitalizace Jak je skutečně z ekonomického hlediska kapitál „zaměstnán“ pro oblasti podnikání? - Rizikový kapitál Splňuje banka požadavky regulátora na výši kapitálu? – Regulatorní kapitál Potřeba kapitálu Vlastní zdroj Solventnost Pokrytí rizik, kterým banka čelí Zdroje kapitálu Základní kapitál Akciový Fondy, rezervy Dodatkový kapitál Dluhové nástroje, rezervy Podřízený dluh Účetní kapitál Účetní hodnota kapitálu Rizikový kapitál Kapitál pro pokrytí rizik, kterým banka čelí (komplexní a specifický přístup) Regulatorní kapitál Kapitál požadovaný regulátorem pro pokrytí rizik (zjednodušený a zobecněný přístup) Tržní kapitalizace Trhem stanovená hodnota akcií Typy kapitálu

5 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC5 Vzorec pro Risk Adjusted Return On Capital: RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál Určení: pro střediska hlavní činnosti vytvářející hodnotu = hodnototvorná střediska (Value Centers) = podnikatelské jednotky Podmínka užití: vyčíslitelnost rizika pro jednotlivé podnikatelské jednotky (kreditní, tržní, operační) Roční vyhodnocování: vychází se z výsledků minulého období Pojmy: Rizikový kapitál - kapitál, který je nutný pro pokrytí neočekávaných ztrát „ekonomický zisk“ = zisk po zdanění – výdaje na rizikový kapitál podle BU Výdaje na kapitál = Rizikový kapitál * cena kapitálu Cena kapitálu = bezriziková sazba * riziková prémie (beta) + tržní prémie příklad Chase 1998: 5.7 % *1.33 + 5 %= 13% beta = korelace s volatilitou pohybu ceny akcie k celkovému trhu ( 1) (peer group) Rozpětí kapitálu = návratnost rizikového kapitálu – cena kapitálu (%) RAROC - model a základní pojmy

6 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC6 RAROC - výpočet Zisk po zdanění = + čistý úrokový příjem + čistý neúrokový příjem - očekávané ztráty z úvěrů - provozní náklady - daň Rizikový kapitál = + tržní riziko + operační riziko + kreditní riziko RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál EIS Systém hodnocení Data Warehouse a aplikace oceňování zdrojů neúrokové nákl.a výn. opr.položky k úvěrům alokace nákladů alokace rizik cash flow metoda

7 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC7 RAROC - hlavní opěrné elementy metody Základní elementy 1. Vnitrobankovní redistribuce a oceňování zdrojů = alokace úrokových nákladů a výnosů 2. Výpočet a alokace ztrát z úvěrů 3. Identifikace a alokace neúrokových příjmů 4. Alokace neúrokových nákladů 5. Kalkulace a alokace rizikového kapitálu Účel 1.Kalkulace čisté úrokové marže a její přiřazení jednotlivým BU 2.Vyhodnocování očekávaných ztrát z úvěrů 3. Určení a přiřazení čistých tržeb z neúrokových operací 4. Přiřazení nákladů k tržbám 5. Úprava ziskovosti s ohledem na riziko

8 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC8 ÚČEL TREASURY: Řízení aktiv a pasiv v bance Centralizace řízení úrokového rizika Obchodování na finančních trzích (pro banku i spekulativně) FINANČNÍ TRH TRADING TREASURY UMÍSŤOVÁNÍČERPÁNÍ POBOČKA KLIENTI VKLADYÚVĚRY ÚROKOVÉ RIZIKO 1 – Oceňování a redistribuce zdrojů

9 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC9 1 – Oceňování a redistribuce zdrojů Sazba aktiva klient Sazba pasiva klient Vnitrobankovní výnosová křivka Spread aktiva Spread pasiva Spread z nesouladu I splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 I Sazba aktiv pobočka - nákup Sazba pasiva pobočka - prodej IFTP - vnitřní oceňování redistribuce zdrojů redistribuce zdrojů v bance centrála banky přebírá odpovědnost za řízení likvidity a úrokového rizika

10 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC10 čas cena náklady ztráty z úvěrů 2 - Ztráty z úvěrů (1) Permanentní přeceňování Rizikovost úvěru by měla být promítnuta v ceně úvěru – v sazbě Rizikovost úvěru / klienta se mění, sazba by měla být upravována Pokud je banka teoreticky schopna neustále přeceňovat cenu úvěru podle rizika, neutrpí nikdy ztrátu, což je prakticky nemožné

11 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC11 čas ztráty z úvěrů skutečná ztráta úvěrů průměrná očekávaná ztráta z úvěrů odchylka skutečné od průměrné očekávané ztráty z úvěrů = neočekávaná ztráta z úvěrů 2 - Ztráty z úvěrů (2) Očekávaná ztráta očekávaná ztráta z úvěrového portfolia je průměrná roční ztráta z úvěrů v průměrném roce – jako očekávaná ztráta není vlastně rizikem, ale náklad a jako takový se oceňuje Neočekávaná ztráta volatilita ztrát z úvěrů vyjádřená obvykle jako standardní odchylka ztrát z úvěrů je skutečně rizikovou veličinou

12 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC12 čas aktuální ztráta průměrná ztráta „pojistka“ pokrývající očekávané ztráty z úvěrů ztráty z úvěrů 2 - Ztráty z úvěrů (3) Opravné položky k úvěrům jsou „pojistné“ proti očekávaným ztrátám kalkulovaným na základě zkušenosti Toto pojistné musí být tak velké, aby minimálně pokrylo ztráty banky z úvěrů během plánovacího období (rok). Banka si dá stranou tolik oprávek a rezerv, aby pokryla průměrně očekávanou ztrátu. „Očekávaná“ ztráta je tedy průměrná ztráta, která by měla nastat ve sledovaném období. V praxi je ale obtížné správně odhadnout „očekávanou“ ztrátu, obvykle se vychází z minulého období, které se podle určitých metod upravuje a předpovídá se další vývoj.

13 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC13 ztráty z úvěrů čas A potřeba kapitálu B 2 - Ztráty z úvěrů (4) Pokud banka přesně odhadne očekávanou ztrátu jako průměr křivky jejích momentálních odchylek, nastaví podle ní „pojistné“ ve formě opravných položek a rezerv a zohlední ji ve stanovení ceny úvěrů vůči klientům. V průběhu sledovaného období ale dochází k překračování průměru a výskytu „špiček“, což jsou právě ty neočekávané ztráty nepokryté OP. Pro pokrytí těchto špiček banka využívá kapitál a to v rozsahu daném volatilitou odchylky od průměru. Čím je odchylka větší, tím více je kapitálu zapotřebí. Potřeba kapitálu závisí rovněž na požadavcích regulátora a na tom, jak důvěryhodně chce banka vypadat. průměrná ztráta

14 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC14 3 - Čistý neúrokový příjem neúrokové výnosy a náklady : –1. poplatky a provize (placené, přijaté) –2. zisky a ztráty z obchodování cenné papíry cizí měna ostatní instrumenty –3. ostatní náklady a výnosy z obchodní činnosti hlavní účel: –identifikace neúrokových výnosů a nákladů podle oblastí podnikání, BU, produktů, DK

15 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC15 4 – Alokace neúrokových nákladů Přístup k „alokaci neúrokových nákladů“ postup v několika krocích: –vymezení tří typů hospodářských středisek – střediska hlavní činnosti, servisní střediska, správní střediska –vymezení vnitřních produktů – služby poskytované uvnitř banky jedním útvarem jinému útvaru –finanční účetnictví – zaúčtování –základní zaúčtování nákladů hospodářským střediskům (nejsou respektovány spotřebované náklady) –alokace nákladů servisních středisek (přímé a režijní náklady) na střediska HČ a správní střediska – alokační klíče, vnitřní produkty nebo alokace servisní režie (rozpočt.náklady mínus výnosy vnitřních produktů) –servisní střediska mají nulový hospodářský výsledek (v závislosti na dodržení rozpočtu), střediska HC a správní mají ve výsledku alokované servisní náklady –alokace rozpočtované správní režie střediskům HČ (alokační klíče!!!)

16 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC16 Rizikový kapitál Operační riziko Kreditní riziko Investiční riziko Riziko úrokové sazby FX riziko tržní riziko rizika protistrany tržní rizika vnitřní riziko 5 - Rizikový kapitál Hlavní cíl: Chybí-li historická data (3-5 let) o cash flow a volatilitě zisku (podle kterých by se dala kvantifikovat cena všech známých rizik jako skutečné ztráty), přiřazování rizikového kapitálu uvažuje s následujícími riziky:

17 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC17 RAROC – základní analýza Capital cena kapitálu BU 1 BU 2 - dobrý růst - špatný růst RAROC Rizikový kapitál BU 4 BU 3 klíčový finanční indikátor produktivní poměr = 70/30 (poměr dobrý / špatný růst) Kam se chceme dostat? dosáhnout produktivního poměru 90/10 Klíčová otázka: Jak toho lze dosáhnout?

18 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC18 Risk Capital Cost of capital Spread 5 % Risk capital Cost of capital Spread 10 % A B A { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/6/5653933/slides/slide_18.jpg", "name": "2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC18 Risk Capital Cost of capital Spread 5 % Risk capital Cost of capital Spread 10 % A B A

19 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC19 Vybrané pojmy Pojmy: RAROC Rizikový kapitál Ekonomický kapitál Cena kapitálu Rozpětí (spread) kapitálu Očekávaná x neočekávaná ztráta Dobrý x špatný růst Produktivní poměr

20 2007EBF 2 - 1 - Metoda RAROC20 Shrnutí Řízení banky založené na tvorbě hodnoty předpokládá oddělené sledování výsledků jednotlivých segmentů Kapitál je alokován pro jednotlivé oblasti podnikání Návratnost kapitálu je upravována podle rizika Návratnost kapitálu je hodnocena s přihlédnutím k jeho ceně Kapitál by měl být alokován do těch oblastí podnikání, které zaručují jeho nejvyšší návratnost Finanční řízení banky je založeno na vyhodnocování návratnosti kapitálu se zohledněním rizika


Stáhnout ppt "Metoda RAROC Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník – letní semestr Přednáška 1 - 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google