Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2
Metoda RAROC Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník – letní semestr Přednáška

2 Výkonná řídící struktura
Dozorčí rada Výbor pro řízení aktiv a pasiv Interní audit Představenstvo Výbor pro řízení úvěrů Vztahy s akcionáři Výbor pro řízení zdrojů Aktivity/Hodnotová centra Řízení Podpůrné služby Zaměření na klienta a generování příjmů Struktura: Corporate Retail Finanční trhy Kapitálové trhy Strategické řízení Řízení aktiv a pasiv Finanční řízení Účetnictví a Controlling Řízení rizik (tržní, úvěrová, provozní) Řízení lidských zdrojů ICT Majetek a zásobování Podpora provozu (back office, platební styk, …) BU Organizační uspořádání banky je určeno jejími klienty 2007 EBF Metoda RAROC

3 RAROC - základní otázky
Jsou podnikatelské jednotky (BU) banky schopny generovat rizikově upravený zisk nebo ztrátu? Je banka z ekonomického pohledu překapitalizovaná nebo podkapitalizovaná? Jaký má ekonomický pohled na kapitál vztah k ziskovosti banky ? Jak si banka stojí z pohledu Kreditního rizika Tržního rizika Operačního rizika Celkového mixu výše uvedených rizik? Jsou spokojovány požadavky akcionářů a jak se na tom jednotlivé BU podílejí? Jaké by mělo být strategické směrování banky z hlediska rizikově upravené návratnosti kapitálu? Jedná se o správný nebo o špatný růst podnikatelské oblasti? 2007 EBF Metoda RAROC

4 Typy kapitálu Potřeba kapitálu Zdroje kapitálu Typy kapitálu
Vlastní zdroj Solventnost Pokrytí rizik, kterým banka čelí Zdroje kapitálu Základní kapitál Akciový Fondy, rezervy Dodatkový kapitál Dluhové nástroje, rezervy Podřízený dluh Typy kapitálu Účetní kapitál Účetní hodnota kapitálu Tržní kapitalizace Trhem stanovená hodnota akcií Rizikový kapitál Kapitál pro pokrytí rizik, kterým banka čelí (komplexní a specifický přístup) Regulatorní kapitál Kapitál požadovaný regulátorem pro pokrytí rizik (zjednodušený a zobecněný přístup) Účel jednotlivých typů kapitálu: Kolik má banka kapitálu z účetního hlediska? – Účetní kapitál Jak je banka vnímána trhem? – Tržní kapitalizace Jak je skutečně z ekonomického hlediska kapitál „zaměstnán“ pro oblasti podnikání? - Rizikový kapitál Splňuje banka požadavky regulátora na výši kapitálu? – Regulatorní kapitál 2007 EBF Metoda RAROC

5 RAROC - model a základní pojmy
Vzorec pro Risk Adjusted Return On Capital: RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál Určení: pro střediska hlavní činnosti vytvářející hodnotu = hodnototvorná střediska (Value Centers) = podnikatelské jednotky Podmínka užití: vyčíslitelnost rizika pro jednotlivé podnikatelské jednotky (kreditní, tržní, operační) Roční vyhodnocování: vychází se z výsledků minulého období Pojmy: Rizikový kapitál - kapitál, který je nutný pro pokrytí neočekávaných ztrát „ekonomický zisk“ = zisk po zdanění – výdaje na rizikový kapitál podle BU Výdaje na kapitál = Rizikový kapitál * cena kapitálu Cena kapitálu = bezriziková sazba * riziková prémie (beta) + tržní prémie příklad Chase 1998: % * % = 13% beta = korelace s volatilitou pohybu ceny akcie k celkovému trhu (<,=,> 1) (peer group) Rozpětí kapitálu = návratnost rizikového kapitálu – cena kapitálu (%) 2007 EBF Metoda RAROC

6 Data Warehouse a aplikace
RAROC - výpočet RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál Zisk po zdanění = + čistý úrokový příjem + čistý neúrokový příjem - očekávané ztráty z úvěrů - provozní náklady - daň Rizikový kapitál = + tržní riziko + operační riziko + kreditní riziko EIS Systém hodnocení Data Warehouse a aplikace oceňování zdrojů neúrokové nákl.a výn. opr.položky k úvěrům alokace nákladů alokace rizik cash flow metoda 2007 EBF Metoda RAROC

7 RAROC - hlavní opěrné elementy metody
Základní elementy 1. Vnitrobankovní redistribuce a oceňování zdrojů = alokace úrokových nákladů a výnosů 2. Výpočet a alokace ztrát z úvěrů 3. Identifikace a alokace neúrokových příjmů 4. Alokace neúrokových nákladů 5. Kalkulace a alokace rizikového kapitálu Účel Kalkulace čisté úrokové marže a její přiřazení jednotlivým BU Vyhodnocování očekávaných ztrát z úvěrů 3. Určení a přiřazení čistých tržeb z neúrokových operací 4. Přiřazení nákladů k tržbám 5. Úprava ziskovosti s ohledem na riziko 2007 EBF Metoda RAROC

8 1 – Oceňování a redistribuce zdrojů
FINANČNÍ TRH ČERPÁNÍ UMÍSŤOVÁNÍ TRADING TREASURY ÚROKOVÉ RIZIKO POBOČKA POBOČKA POBOČKA POBOČKA ÚVĚRY VKLADY KLIENTI ÚČEL TREASURY: Řízení aktiv a pasiv v bance Centralizace řízení úrokového rizika Obchodování na finančních trzích (pro banku i spekulativně) 2007 EBF Metoda RAROC

9 1 – Oceňování a redistribuce zdrojů
IFTP - vnitřní oceňování redistribuce zdrojů redistribuce zdrojů v bance centrála banky přebírá odpovědnost za řízení likvidity a úrokového rizika Sazba aktiva klient I splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 Sazba aktiv pobočka - nákup Sazba pasiva pobočka - prodej Spread aktiva Spread pasiva Spread z nesouladu Vnitrobankovní výnosová křivka Sazba pasiva klient 2007 EBF Metoda RAROC

10 2 - Ztráty z úvěrů (1) Permanentní přeceňování
Rizikovost úvěru by měla být promítnuta v ceně úvěru – v sazbě Rizikovost úvěru / klienta se mění, sazba by měla být upravována Pokud je banka teoreticky schopna neustále přeceňovat cenu úvěru podle rizika, neutrpí nikdy ztrátu, což je prakticky nemožné cena ztráty z úvěrů náklady čas 2007 EBF Metoda RAROC

11 průměrná očekávaná ztráta z úvěrů
2 - Ztráty z úvěrů (2) Očekávaná ztráta očekávaná ztráta z úvěrového portfolia je průměrná roční ztráta z úvěrů v průměrném roce – jako očekávaná ztráta není vlastně rizikem, ale náklad a jako takový se oceňuje Neočekávaná ztráta volatilita ztrát z úvěrů vyjádřená obvykle jako standardní odchylka ztrát z úvěrů je skutečně rizikovou veličinou skutečná ztráta úvěrů průměrná očekávaná ztráta z úvěrů ztráty z úvěrů odchylka skutečné od průměrné očekávané ztráty z úvěrů = neočekávaná ztráta z úvěrů čas 2007 EBF Metoda RAROC

12 2 - Ztráty z úvěrů (3) Opravné položky k úvěrům jsou „pojistné“ proti očekávaným ztrátám kalkulovaným na základě zkušenosti Toto pojistné musí být tak velké, aby minimálně pokrylo ztráty banky z úvěrů během plánovacího období (rok). Banka si dá stranou tolik oprávek a rezerv, aby pokryla průměrně očekávanou ztrátu. „Očekávaná“ ztráta je tedy průměrná ztráta, která by měla nastat ve sledovaném období. V praxi je ale obtížné správně odhadnout „očekávanou“ ztrátu, obvykle se vychází z minulého období, které se podle určitých metod upravuje a předpovídá se další vývoj. aktuální ztráta průměrná ztráta ztráty z úvěrů „pojistka“ pokrývající očekávané ztráty z úvěrů čas 2007 EBF Metoda RAROC

13 2 - Ztráty z úvěrů (4) ztráty z úvěrů
Pokud banka přesně odhadne očekávanou ztrátu jako průměr křivky jejích momentálních odchylek, nastaví podle ní „pojistné“ ve formě opravných položek a rezerv a zohlední ji ve stanovení ceny úvěrů vůči klientům. V průběhu sledovaného období ale dochází k překračování průměru a výskytu „špiček“, což jsou právě ty neočekávané ztráty nepokryté OP. Pro pokrytí těchto špiček banka využívá kapitál a to v rozsahu daném volatilitou odchylky od průměru. Čím je odchylka větší, tím více je kapitálu zapotřebí. Potřeba kapitálu závisí rovněž na požadavcích regulátora a na tom, jak důvěryhodně chce banka vypadat. potřeba kapitálu B průměrná ztráta ztráty z úvěrů A čas 2007 EBF Metoda RAROC

14 3 - Čistý neúrokový příjem
neúrokové výnosy a náklady : 1. poplatky a provize (placené, přijaté) 2. zisky a ztráty z obchodování cenné papíry cizí měna ostatní instrumenty 3. ostatní náklady a výnosy z obchodní činnosti hlavní účel: identifikace neúrokových výnosů a nákladů podle oblastí podnikání, BU, produktů, DK 2007 EBF Metoda RAROC

15 4 – Alokace neúrokových nákladů
Přístup k „alokaci neúrokových nákladů“ postup v několika krocích: vymezení tří typů hospodářských středisek – střediska hlavní činnosti, servisní střediska, správní střediska vymezení vnitřních produktů – služby poskytované uvnitř banky jedním útvarem jinému útvaru finanční účetnictví – zaúčtování základní zaúčtování nákladů hospodářským střediskům (nejsou respektovány spotřebované náklady) alokace nákladů servisních středisek (přímé a režijní náklady) na střediska HČ a správní střediska – alokační klíče, vnitřní produkty nebo alokace servisní režie (rozpočt.náklady mínus výnosy vnitřních produktů) servisní střediska mají nulový hospodářský výsledek (v závislosti na dodržení rozpočtu), střediska HC a správní mají ve výsledku alokované servisní náklady alokace rozpočtované správní režie střediskům HČ (alokační klíče!!!) 2007 EBF Metoda RAROC

16 5 - Rizikový kapitál Rizikový kapitál Riziko úrokové sazby Kreditní
Hlavní cíl: Chybí-li historická data (3-5 let) o cash flow a volatilitě zisku (podle kterých by se dala kvantifikovat cena všech známých rizik jako skutečné ztráty), přiřazování rizikového kapitálu uvažuje s následujícími riziky: Rizikový kapitál Riziko úrokové sazby Kreditní riziko Investiční riziko FX riziko tržní riziko Operační riziko rizika protistrany tržní rizika vnitřní riziko 2007 EBF Metoda RAROC

17 RAROC – základní analýza
klíčový finanční indikátor produktivní poměr = 70/30 (poměr dobrý / špatný růst) cena kapitálu BU 1 BU 2 BU 3 - špatný růst - dobrý růst RAROC BU Capital Rizikový kapitál Kam se chceme dostat? dosáhnout produktivního poměru 90/10 Klíčová otázka: Jak toho lze dosáhnout? 2007 EBF Metoda RAROC

18 RAROC – podrobnější analýza
RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál RAROC RAROC Spread 10 % A B Spread 5 % Cost of capital Cost of capital Risk capital Risk Capital A<B 2007 EBF Metoda RAROC

19 Vybrané pojmy Pojmy: RAROC Rizikový kapitál Ekonomický kapitál
Cena kapitálu Rozpětí (spread) kapitálu Očekávaná x neočekávaná ztráta Dobrý x špatný růst Produktivní poměr 2007 EBF Metoda RAROC

20 Shrnutí Řízení banky založené na tvorbě hodnoty předpokládá oddělené sledování výsledků jednotlivých segmentů Kapitál je alokován pro jednotlivé oblasti podnikání Návratnost kapitálu je upravována podle rizika Návratnost kapitálu je hodnocena s přihlédnutím k jeho ceně Kapitál by měl být alokován do těch oblastí podnikání, které zaručují jeho nejvyšší návratnost Finanční řízení banky je založeno na vyhodnocování návratnosti kapitálu se zohledněním rizika 2007 EBF Metoda RAROC


Stáhnout ppt "Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google