Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba hodnoty a řízení rizik

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba hodnoty a řízení rizik"— Transkript prezentace:

1 Tvorba hodnoty a řízení rizik
Ekonomika a řízení bank a poskytovatelů investičních služeb letní semestr 2011 Tvorba hodnoty a řízení rizik Přednáška 4 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví telefon: Bořivoj Pražák – UČO 5947

2 Řízení kapitálu – Úvod V řízení banky je oblastí klíčového významu problematika řízení kapitálu, které musí naplňovat dva zásadní požadavky – kapitálovou přiměřenost a výnos pro akcionáře Řízení kapitálu Banky musí vyhovovat požadavkům regulátora definovaným v zásadách pro výpočet kapitálové přiměřenosti Kapitál z hlediska kapitálové přiměřenosti musí pokrývat tři hlavní rizika – kreditní, tržní a operační Způsob stanovení požadavků na kapitál vychází z mezinárodních zákonných norem a v ČR je vtělen do vyhlášky ČNB 123/2007 Z pohledu regulátora je tedy minimální kapitál normativně stanoven a jeho účelem je určitá ochrana proti riziku Vlastník, který vkládá do kapitálu banky svoji investici, očekává její zhodnocení, a to relativně vzhledem k jiné investiční příležitosti Posouzení, zda je investice pro akcionáře výnosná, se posuzuje různými ukazateli a modely – ROE, TSR, srovnání s alternativní investiční příležitostí apod. Kromě požadavků regulátora a vlastníka se při řízení kapitálu berou v úvahu i další hlediska, jako je například pohled ratingových agentur Řízení kapitálu v bance musí vyhovět oběma požadavkům Z pohledu vlastníka je při řízení kapitálu důležitý jeho výnos

3 Rizikový / ekonomický kapitál
Kapitál banky Rozeznáváme čtyři druhy kapitálu, které se liší podle účelu, pro který je kapitál stanoven a hodnocena jeho výše Potřeba kapitálu Zdroje kapitálu Kapitál je vlastní zdroj zabezpečující základní solventnost banky Slouží jako polštář pro pokrytí rizik, kterým banka čelí Základní kapitál – akciový kapitál, fondy a rezervy ze zisku Dodatkový kapitál – podřízený dluh, dluhové nástroje, rezervy Typy kapitálu Účetní kapitál Tržní kapitalizace Regulatorní kapitál Rizikový / ekonomický kapitál účetní hodnota kapitálu počet akcií x nominální hodnota akcie stabilní hodnota, pokud nedojde k nové emisi nebo ke stažení akcií tržní hodnota kapitálu jak je společnost hodnocena na trhu počet akcií x tržní cena akcie neustále se měnící hodnota kapitál, který požaduje regulátor pravidla po stanovení kapitálové přiměřenosti Basel I a II kapitál, který banka potřebuje pro pokrytí neočekávaného rizika stanoví se komplexním výpočtem slouží pro rozhodování, do kterých aktivit je výhodné kapitál alokovat

4 Basel II – Regulatorní kapitál
Koncept Basel II je pro banky uzákoněn v EU a je založen na třech pilířích, z nichž kapitálovou přiměřeností se zabývá pilíř I. Pilíře Basel II Minimální kapitálové požadavky Stanovení minimálních kapitálových požadavků Úvěrové riziko je založeno na stanovení ratingu externí rating interní rating Nově je zařazeno operační riziko Tržní riziko zůstává beze změny Dohled regulátora Banky samy hodnotí kapitálovou přiměřenost ve vztahu k rizikovému profilu Provádí se dohled nad stanovením a udržováním kapitálové přiměřenosti Banky musí mít více kapitálu, než je stanoveno minimálními požadavky Dohled zasahuje při poklesu kapitálové přiměřenosti Tržní disciplína Zveřejňovat informace o struktuře kapitálu Zveřejňovat informace o měření a řízení rizik Zveřejňovat rizikový profil banky Zveřejňovat údaje o kapitálové přiměřenosti

5 Legislativa pro ICAAP – Basel II – 2. pilíř
ICAAP – Ekonomický kapitál Legislativa platná v ČR pro podnikání bank jasně vymezuje požadavky související se zavedením vnitřního hodnocení kapitálových požadavků včetně požadavků na hlášení Legislativa pro ICAAP – Basel II – 2. pilíř Zákon o bankách § 12c (1) Banka přijme a uplatňuje spolehlivé, účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika, kterým je nebo by mohla být vystavena. ….. (2) Banka pravidelně prověřuje strategie a postupy uvedené v odstavci 1 tak, aby bylo zajištěno, že jsou funkční, účinné a přiměřené charakteru, rozsahu a složitosti činností banky. Basel II vyhláška ČNB (č. 123/ 2007 Sb.) o pravidlech obezřetného podnikání bank,.. „ Představenstvo schvaluje a pravidelně vyhodnocuje…. strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností…… … Informaci o vnitřně stanoveném kapitálu …. předkládá ČNB povinná osoba“ Úřední sdělení ČNB k systému vnitřně stanoveného kapitálu – upřesnění požadavků

6 Stanovení kapitálových požadavků podle jednotlivých přístupů
Přístupy Basel I, Basel II (první a druhý pilíř) se liší tím, která rizika zahrnují do stanovení požadavků na vybavení banky kapitálem a jak se počítá s jejich korelací Basel II 1. pilíř Basel II 2. pilíř Basel I ICAAP Účetní kapitál banky Rezerva Rezerva Jiné riziko Riziko likvidity Úrokové riziko Operační riziko Jiné riziko Operační riziko Riziko likvidity Úrokové riziko Tržní riziko Tržní riziko Tržní riziko Operační riziko Tržní riziko Kreditní riziko Kreditní riziko Kreditní riziko Kreditní riziko Regulatorní kapitál Ekonomický kapitál Kapitálová rezerva

7 Rizika banky podle Basel II Rizika banky podle ICAAP
Pohled na řízení rizik Každá finanční instituce musí mít zaveden proces pro vnitřní hodnocení přiměřenosti kapitálu ve vztahu k riziku (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) Rizika banky podle Basel II Rizika banky podle ICAAP Riziko je neočekávaná ztráta, která není kryta opravnými položkami či jinými rezervami a která by měla být kryta kapitálem Tržní Operační Úvěrová Koncentrace Likvidity Úrokové riziko bankovní knihy Strategické Obchodní Reputační …… riziko riziko riziko protistrany tržní operační úvěrové kursové procesy investiční úrokové lidé akciové systémy externí faktory

8 ´Tvorba hodnoty a rizika
Pro hodnocení vytváření hodnoty se zohledněním rizik se používá řada ukazatelů, které mají „očistit“ ukazatele finanční výkonnosti o vliv rizik „Risk adjusted“ SVA – Shareholder Value Added SVA = zisk – náklady na kapitál = zisk – (kapitál*cena kapitálu) RAR - Risk Adjusted Return RAR = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň RAROC – Risk Adjusted Return On Capital RAROC = Risk Adjusted Return / Risk Adjusted Capital RAVA – Risk Adjusted Value Added RAVA = Risk Adjusted Return – Capital x Cost of Capital = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň – (Kapitál x Cena kapitálu) WACC – Weighted Average Cost of Capital WACC = Risk Free Rate x Risk Premium Beta + Market Premium = bezriziková sazba x riziková přirážka + tržní přirážka

9 Zisk po zdanění Rizikový kapitál
Výpočet RAROC Pro výpočet rizikově upravené návratnosti rizikového kapitálu se používá vzorec RAROC = Risk Adjusted Return / Risk Adjusted Capital Zisk po zdanění Rizikový kapitál Zisk po zdanění se rovná: + čistý úrokový příjem + čistý neúrokový příjem - očekávané ztráty z úvěrů - provozní náklady - daň Rizikový kapitál se odvodí z kvantifikace kapitálových požadavků na rizikový / ekonomický kapitál (ICAAP) + tržní riziko + operační riziko + kreditní riziko + jiná rizika

10 Základní elementy Účel
Součásti RAROC Aplikování metody RAROC předpokládá zavedení pěti základních součástí manažerského účetnictví, které mají jasný a nenahraditelný účel Základní elementy Účel Vnitrobankovní redistribuce a oceňování zdrojů = alokace úrokových nákladů a výnosů Výpočet a alokace ztrát z úvěrů Identifikace a alokace neúrokových příjmů Alokace neúrokových nákladů Kalkulace a alokace rizikového kapitálu Kalkulace čisté úrokové marže a její přiřazení jednotlivým BU Vyhodnocování očekávaných ztrát z úvěrů Určení a přiřazení čistých tržeb z neúrokových operací Přiřazení nákladů k tržbám Úprava ziskovosti s ohledem na riziko

11 Vnitrobankovní výnosová křivka … … na konkrétním případu
Elementy RAROC - Řízení redistribuce zdrojů Vnitrobankovní výnosová křivka definuje ceny pro pobočky nebo jiné obchodní jednotky při ukládání zdrojů získaných z depozit klientů nebo čerpaných při poskytování úvěrů klientům Vnitrobankovní výnosová křivka … … na konkrétním případu klient X ukládá do pobočky A částku 5 mil. Kč se splatností jednoho roku za depozitní sazbu 1 % pobočka A odvádí do zásobníku tuto částku 5 mil. Kč za vnitrobankoví sazbu 3 % na dobu jednoho roku pobočka A má spread pasiv mezi depozitní sazbou klientovi a vnitrobankovní sazbou 2 % a marži 100 tis. Kč pobočka B půjčuje klientovi Y úvěr ve výši 1 mil. Kč se splatností 3 roky za úvěrovou sazbu 8 % pro krytí tohoto úvěru pobočka B čerpá ze zásobníku 1 mil. Kč s vnitrobankovní sazbou 4 % na dobu tří let pobočka B má spread aktiv mezi vnitrobankovní sazbou a úvěrovou sazbou klientovi 4 % a marži 40 tis. Kč x 3 správce zásobníku útvar „treasury“ má spread z nesouladu splatností aktiv a pasiv a na krytí úrokového (měnového) rizika 1 % úvěrová sazba pro klienta Y 8 úrok spread aktiv 7 úvěrová sazba pro pobočku B 6 depozitní sazba pro pobočku A 5 4 3 spread pasiv 2 spread z nesouladu 1 depozitní sazba pro klienta X 1 3 splatnost

12 Kapitál pro krytí neočekávaných ztrát…
Elementy RAROC - Výpočet a alokace ztrát z úvěrů Kapitál je polštář pro krytí neočekávaných ztrát z úvěrů, které nejsou kryty opravnými položkami a rezervami Kapitál pro krytí neočekávaných ztrát… … které přesahují opravné položky a rezervy Opravné položky kryjí očekávané ztráty jako průměrná ztráta, která by měla nastat ve sledovaném období. V praxi je ale obtížné správně odhadnout „očekávanou“ ztrátu, obvykle se vychází z minulého období, které se podle určitých metod upravuje a předpovídá se další vývoj. Pokud banka přesně odhadne očekávanou ztrátu jako průměr křivky jejích momentálních odchylek, nastaví podle ní „pojistné“ ve formě opravných položek a rezerv a zohlední ji ve stanovení ceny úvěrů vůči klientům. V průběhu sledovaného období ale dochází k překračování průměru a výskytu „špiček“, což jsou právě ty neočekávané ztráty nepokryté OP Pro pokrytí těchto špiček banka využívá kapitál a to v rozsahu daném volatilitou odchylky od průměru Čím je odchylka větší, tím více je kapitálu zapotřebí potřeba kapitálu aktuální ztráta průměrná ztráta ztráty z úvěrů „pojistka“ pokrývající očekávané ztráty z úvěrů čas

13 Výnosy a náklady z obchodní činnosti
Elementy RAROC - Výnosy a náklady z obchodní činnosti Pro stanovení rizikově upraveného zisku je třeba provést alokaci neúrokových výnosů a nákladů z obchodní činnosti Výnosy a náklady z obchodní činnosti Neúrokové výnosy a náklady : 1. poplatky a provize (placené, přijaté) 2. zisky a ztráty z obchodování cenné papíry cizí měna ostatní instrumenty 3. ostatní náklady a výnosy z obchodní činnosti Hlavním účelem alokace je identifikace neúrokových výnosů a nákladů podle oblastí podnikání, BU, produktů, DK

14 Přístup k alokaci neúrokových nákladů
Elementy RAROC - Alokace neúrokových nákladů Smyslem alokace nákladů je jejich přiřazení činnostem, které vytvářejí v bance hodnotu, aby bylo možno zjišťovat ziskovost těchto činností Přístup k alokaci neúrokových nákladů Zatímco úrokové náklady na hodnotovorné činnosti je možné alokovat poměrně snadno, problematická je alokace nepřímých a neúrokových nákladů vynakládaných v ostatních oblastech činnosti banky Postup se provádí v několika krocích: vymezení tří typů hospodářských středisek – střediska hlavní činnosti, servisní střediska, správní střediska vymezení vnitřních produktů – služby poskytované uvnitř banky jedním útvarem jinému útvaru zpracování finančního účetnictví – zaúčtování nákladů jednotlivým střediskům základní zaúčtování nákladů hospodářským střediskům (nejsou respektovány spotřebované náklady) alokace nákladů servisních středisek (přímé a režijní náklady) na střediska HČ a správní střediska – alokační klíče, vnitřní produkty nebo alokace servisní režie (rozpočt.náklady mínus výnosy vnitřních produktů) servisní střediska mají nulový hospodářský výsledek (v závislosti na dodržení rozpočtu), střediska HČ a správní mají ve výsledku alokované servisní náklady alokace rozpočtované správní režie střediskům HČ

15 Střediska hlavní činnosti
Elementy RAROC - Alokace neúrokových nákladů Při alokaci nákladů v manažerském účetnistvím se jednotlivé útvary banky rozdělí do tří typů středisek, mezi nimiž jsou podle nastaveném modelu alokovány náklady Dozorčí rada Představenstvo IT Služby Operations Lidské zdroje Všeobecné služby Vnitřní služby Servisní střediska Tvorba výnosů Střediska hlavní činnosti Řízení společnosti Správní střediska Private & Corporate RetailBanking Právní služby Strategické řízení Investment SME Finanční řízení Řízení rizik Hypotéční obchody Zahraniční operace Interní Audit PR & komunikace Kontrola & Compliance Úvěrové riziko 7. krok 5. krok

16 Rizikový / ekonomický kapitál Rizikový/ekonomický kapitál
Elementy RAROC - Stanovení rizikového kapitálu Pro stanovení rizikového kapitálu se používají metody založené na pravděpodobnosti výskytu rizik (VAR) nebo scénáře vyhodnocující možný výskyt rizik a jejich dopad Rizikový / ekonomický kapitál Rizikový/ekonomický kapitál Riziko úrokové sazby Kreditní riziko Investiční riziko FX riziko tržní riziko Operační riziko rizika protistrany tržní rizika vnitřní riziko

17 Ekonomický kapitál – příklad
Podle konkrétního aplikování ICAAP jsou v každé bance zavedena pravidla pro rozsah a způsob stanovení ekonomického kapitálu v závislosti na zvolených rizicích (Barclays 2004)

18 Analýza RAROC a RAVA Na základě analýzy ukazatelů RAROC a RAVA můžeme definovat cíle pro dosažení požadovaného produktivního poměru a zvolit určitou strategii Analýza RAROC x RAVA Capital cena kapitálu BU 1 2 - dobrý růst - špatný růst RAROC Rizikový kapitál BU 3 klíčový finanční indikátor produktivní poměr = 70/30 (poměr dobrý / špatný růst) RAVA

19 Analýza RAROC a RAVA Podrobnější analýza RAVA umožňuje identifikovat oblasti, na které je vhodné při dalším rozvoji banky orientovat A,B je RAVA (Risk Adjusted Value Added) pro příslušnou oblast podnikání RAROC RAROC Spread 10 % A B Spread 5 % Cost of capital Cost of capital Risk capital Risk Capital A<B

20 Tradiční souhrnné finanční ukazatele
Přístup k řízení společností a techniky měření výsledků se vyvíjejí, přechází se na jiné ukazatele Tradiční souhrnné finanční ukazatele ROE – Return On Equity = návratnost kapitálu EPS – Earnings Per Share = výnos na akcii Cost/Income Ratio – poměr nákladů a výnosů Revenue – výnosy Assets – Aktiva MV = Value – Tržní kapitalizace P/E Ratio – poměr ceny a výnos dividend – dividenda Net Income - Čistý zisk Book Value – účetní hodnota kapitálu Market / Book Ratio – poměr tržní účetní hodnoty DPS – Dividend Per Share = dividenda vyplacená na akcii

21 Ukazatele dynamiky vývoje
Finanční ukazatele Přístup k řízení společností a techniky měření výsledků se vyvíjejí, přechází se na jiné ukazatele Ukazatele dynamiky vývoje Asset Growth – růst aktiv (upravený / neupravený) Revenue Growth – růst výnosů Net Income, Earnings Per Share Growth Dividend Growth Book Value Growth x ROE DPS / EPS Growth Payout Ratio – výplatní poměr Equity Per Share Growth TSR – Total Shareholders Return = dividend paid (assumed to be reinvested) + share price appreciation

22 Generátory hodnoty – finanční
Pro řízení hodnoty je nutné identifikovat generátory hodnoty (value drivers), které mají definovaný a měřitelný vliv na zvyšování hodnoty GENERÁTORY MĚŘÍTKA Cena kapitálu – COE Rozpětí nad COE (poměr M/B) Výplata dividend Růst investiční základny Efektivita kapitálu Maximalizace výnosů Minimalizace nákladů Beta (1) ROE, RAROC (2) Dividenda jako % z kapitálu Kapitál, změna Produktivní / neproduktivní kapitál (3) Úrokové a neúrokové příjmy (4) Nevýdělečná aktiva, Náklady na prodej, Procesní efektivita (5) 1 – zlepšení beta a COE pomocí zlepšení vztahů s investory 2 – optimalizace růstu ve srovnání s profitabilitou 3 – volba „dobrého“ růstu – alokace kapitálu do oblasti s RAROC nad COE 4 – nastavit optimální složení úrokových a poplatkových výnosů pro produkty, klienty a distribuční kanály 5 – měřítka zahrnující nákladovou strukturu, provozní efektivnost a náklady na prodej

23 Generátory hodnoty – nefinanční
Pro řízení hodnoty je nutné identifikovat generátory hodnoty (value drivers), které mají definovaný a měřitelný vliv na zvyšování hodnoty GENERÁTORY MĚŘÍTKA „Zasažení“ klienta produkty Dostupnost distribučního systému Efektivita prodeje Nákladová struktura prodeje Rozvoj distribučních kanálů Geografické pokrytí trhu Penetrace vybraných segmentů trhu # produktů na klienta (1) Procento času mimo provoz (2) # nových účtů / klientů na prodejce % prodejců ze zaměstnanců (3) Zavedení nových forem (4) Změny v topologii sítě / prodejců (4) Podíly na trhu ve vybraných oblastech a segmentech (5) 1 – zlepšení poměru, počet a rozložení klientů podle počtu klientů 2 – výpadky klíčových zařízení (z hlediska uspokojení zákazníků) 3 – sledování významných nákladových položek pomocí věcných ukazatelů 4 – podle plánu rozvoje komunikačních platforem s klienty 5 – charakteristiky postavení ve významných profilech vůči konkurenci

24 K zapamatování doporučuji vybrané pojmy
Řízení kapitálu a rizik – Vybrané pojmy K zapamatování doporučuji vybrané pojmy Vybrané pojmy RAROC, RAVA a jejich vztah Rizikový kapitál Ekonomický kapitál Cena kapitálu Rozpětí (spread) kapitálu Očekávaná x neočekávaná ztráta Dobrý x špatný růst Produktivní poměr Strategie maximalizující hodnotu Finanční generátory hodnoty Nefinanční generátory hodnoty Měřítka vytváření hodnoty

25 Řízení kapitálu a rizik – Shrnutí
Pro sladění zájmů akcionářů a požadavků regulátora je v řízení banky zaměřené na tvorbu hodnoty propojit řízení ziskovosti, kapitálu a rizik Shrnutí Řízení banky založené na tvorbě hodnoty předpokládá oddělené sledování výsledků jednotlivých segmentů Banka vytváří strategie maximalizující vytváření hodnoty Identifikují se „Value Drivers“ generátory hodnoty, které jsou pro tvorbu hodnoty nejdůležitější Generátory hodnoty jsou finančního a nefinančního charakteru Ke každému generátoru hodnoty je nutné přiřadit měřítka, podle kterých bude vliv generátoru posuzován Kapitál je alokován pro jednotlivé oblasti podnikání Návratnost kapitálu je upravována podle rizika Návratnost kapitálu je hodnocena s přihlédnutím k jeho ceně Kapitál by měl být alokován do těch oblastí podnikání, které zaručují jeho nejvyšší návratnost RAVA vyjadřuje rizikově upravený zisk po odečtení nákladů na kapitál Finanční řízení banky je založeno na vyhodnocování návratnosti kapitálu se zohledněním rizika


Stáhnout ppt "Tvorba hodnoty a řízení rizik"

Podobné prezentace


Reklamy Google