Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitálová přiměřenost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitálová přiměřenost"— Transkript prezentace:

1 Kapitálová přiměřenost
Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb letní semestr 2010 Kapitálová přiměřenost Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví telefon: Bořivoj Pražák – UČO 5947

2 Regulace bank Činnost finančních institucí a bank je regulována na úrovni EU a její ustanovení jsou dále rozpracována na národní úrovni Pravidla regulace Mezinárodní regulace BCBS - Basel Committee on Banking Supervision CEBS – Committee of European Banking Supervisors Národní regulace – ČNB = Jednotný dohled nad finančním trhem Zákon o ČNB – nezávislost centrální banky Zákon o bankách – podmínky pro podnikání bank Bankovní dohled = Dohled nad finančním trhem - Vyhláška 123/2007 Licencování a souhlasy Pravidla obezřetného podnikání Ostatní Požadavky regulátora mají významný dopad do struktury aktiv a pasiv a na ziskovost banky. Dodržování požadavků představuje nákladové položky, které se banky snaží přenést na klienty

3 Basel II – Regulatorní kapitál
Koncept Basel II je pro banky uzákoněn v EU a je založen na třech pilířích, z nichž kapitálovou přiměřeností se zabývá pilíř I. Pilíře Basel II Minimální kapitálové požadavky Stanovení minimálních kapitálových požadavků Úvěrové riziko je založeno na stanovení ratingu externí rating interní rating Nově je zařazeno operační riziko Tržní riziko zůstává beze změny Dohled regulátora Banky samy hodnotí kapitálovou přiměřenost ve vztahu k rizikovému profilu Provádí se dohled nad stanovením a udržováním kapitálové přiměřenosti Banky musí mít více kapitálu, než je stanoveno minimálními požadavky Dohled zasahuje při poklesu kapitálové přiměřenosti Tržní disciplína Zveřejňovat informace o struktuře kapitálu Zveřejňovat informace o měření a řízení rizik Zveřejňovat rizikový profil banky Zveřejňovat údaje o kapitálové přiměřenosti

4 Stanovení kapitálových požadavků
Basel II – Změny oproti Basel I Doporučení Basel II přináší dvě zásadní změny - jiný způsob stanovení kapitálového požadavku pro úvěrové riziko a nově i pro operační riziko Stanovení kapitálových požadavků Kapitálová přiměřenost je poměr kapitálu a ukazatelů charakterizujících úvěrové, tržbní a operační riziko Kapitál se skládá z více složek (tier 1 -3) Kapitálová přiměřenost musí být minimálně 8 % Basel II zavádí podrobnější výpočet kapitálového požadavku na úvěrové riziko a stanovení kapitálového požadavku na operační rizika Pro stanovení kapitálového požadavku na úvěrové riziko je možné využívat více přístupů

5 Legislativa pro ICAAP = SVSK – Basel II – 2. pilíř
ICAAP – Ekonomický kapitál Legislativa platná v ČR pro podnikání bank jasně vymezuje požadavky související se zavedením vnitřního hodnocení kapitálových požadavků včetně požadavků na hlášení Legislativa pro ICAAP = SVSK – Basel II – 2. pilíř Zákon o bankách § 12c (1) Banka přijme a uplatňuje spolehlivé, účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika, kterým je nebo by mohla být vystavena. ….. (2) Banka pravidelně prověřuje strategie a postupy uvedené v odstavci 1 tak, aby bylo zajištěno, že jsou funkční, účinné a přiměřené charakteru, rozsahu a složitosti činností banky. Basel II vyhláška ČNB (č. 123/ 2007 Sb.) o pravidlech obezřetného podnikání bank,.. „ Představenstvo schvaluje a pravidelně vyhodnocuje…. strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností…… … Informaci o vnitřně stanoveném kapitálu …. předkládá ČNB povinná osoba“ Úřední sdělení ČNB k systému vnitřně stanoveného kapitálu (SVSK) ze dne 18/7/2007– upřesnění požadavků

6 Rizika banky podle Basel II Rizika banky podle ICAAP
Pohled na řízení rizik Každá finanční instituce musí mít zaveden systém vnitřně stanoveného kapitálu ve vztahu k riziku (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) Rizika banky podle Basel II Rizika banky podle ICAAP Riziko je neočekávaná ztráta, která není kryta opravnými položkami či jinými rezervami a která by měla být kryta kapitálem Rizika Pilíře 1 = tržní, operační, úvěrová Rizika Pilíře 1 plus = rizika Pilíře I, která nejsou zcela pokryta minimálními kapitálovými požadavky Rizika Pilíře 2 = riziko Likvidity, úrokové riziko investičního portfolia, strategické, reputační … Další rizika = rizika modelů, spojená se zdroji kapitálu a financováním, vnitřního kontrolního prostředí, vnějšího ekonomického prostředí, … Základní výstupy SVSK: Výše vnitřně stanoveného kapitálu Výše vnitřně stanovených kapitálových zdrojů riziko riziko riziko protistrany tržní operační úvěrové kursové procesy investiční úrokové lidé akciové systémy externí faktory

7 Stanovení kapitálových požadavků podle jednotlivých přístupů
Přístupy Basel I, Basel II (první a druhý pilíř) se liší tím, která rizika zahrnují do stanovení požadavků na vybavení banky kapitálem a jak se počítá s jejich korelací Kreditní riziko Tržní riziko Operační riziko Basel II 1. pilíř Kreditní riziko Tržní riziko Úrokové riziko Operační riziko Riziko likvidity Jiné riziko Rezerva Basel II 2. pilíř Kreditní riziko Tržní riziko Basel I Účetní kapitál banky Regulatorní kapitál Ekonomický kapitál

8 Vymezení rizik pro účely SVSK
ČNB očekává, že si tzv. povinná osoba vnitřeně vymezí rizika podle určitého schématu, například Vymezení rizik pro účely SVSK Úvěrové riziko – riziko ztráty vyplývající ze selhání protistrany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy, v tom také: a. (úvěrové) riziko protistrany: riziko, že před konečným vypořádáním peněžních toků dané transakce nastane selhání protistrany b. (úvěrové) riziko sekuritizace: riziko ztráty vyplývající ze selhání transakcí, při kterých je úvěrové riziko převáděno (přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů nebo záruk) na jiný subjekt c. (úvěrové) zbytkové riziko po zohlednění uznatelných technik snižování úvěrového rizika: riziko, že účinek technik snižujících úvěrové riziko je po jejich zohlednění nižší, než se očekávalo Tržní riziko – riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen, úrokových měr a měnových kurzů (tj. včetně úrokového rizika investičního portfolia) Operační riziko – riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších skutečností (tj. včetně rizika informačních technologií, rizika právního a compliance)

9 Vymezení rizik pro účely SVSK
ČNB očekává, že si tzv. povinná osoba vnitřeně vymezí rizika podle určitého schématu, například Vymezení rizik pro účely SVSK Riziko likvidity – riziko ztráty schopnosti dostát finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými nebo riziko ztráty schopnosti financovat aktiva Riziko koncentrace – riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči jedné osobě či jedné skupině ekonomicky spjatých osob či koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika, například shodným typem ekonomické činnosti, trhem, regionem, emitentem cenného papíru apod. Riziko reputační – riziko ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání povinné osoby (klienty, protistranami, akcionáři, investory nebo orgány dohledu) na výnosy či kapitál povinné osoby Riziko strategické – riziko ztráty vyplývající z dopadu nepříznivého vývoje podnikatelského prostředí nebo nesprávných podnikatelských rozhodnutí či jejich nesprávné implementace na výnosy či kapitál povinné osoby

10 Vymezení rizik pro Pilíř 1
Basel II – Členění rizik Jednotlivá rizika jsou podle basilejských dohod jasně vymezena, aby bylo možné pracovat při hodnocení bank se srovnatelnými údaji Vymezení rizik pro Pilíř 1 Riziko protistrany – riziko ztráty způsobené selháním dlužníka nebo protistrany Nesplacení úvěru a/nebo příslušenství Nesplacení obligací Riziko tržní – riziko ztráty tržní pozice při nepředpokládaném pohybu cen Pokles úrokových sazeb Změna kursu měn, změna cen akcií Riziko operační – riziko přímé nebo nepřímé ztráty vzniklé selháním vnitřních procesů, lidí, systémů nebo externími faktory Neprovedení operací platebního styku, poruchy v distribuci hotovosti Krádež a zpronevěra Požár, povodeň

11 Standardizovaný přístup
Basel II – Standardizovaný přístup pro úvěrové riziko Jeden z možných přístupů pro stanovení kapitálového požadavku je standardizovaná metoda založená na externím ratingu Standardizovaný přístup Pro výpočet rizikově vážených aktiv se vychází z hodnocení externích ratingových agentur: Státy: Obchodní společnosti:

12 Charakteristika přístupu IRB
Basel II – Přístup IRB Pokročilejším přístupem je přístup založený na interním ratingu – „Internal Rating Based“, jehož aplikace podléhá posouzení externího auditora a schválení regulátora Charakteristika přístupu IRB Banka využívá vlastního systému ratingu Dělení pohledávek do kategorií podle dlužníka Ratingové kategorie – pro splácející i nesplácející, rozložení klientů do kategorií Nezávislost útvaru stanovujícího rating Pravidelná aktualizace ratingu Provázanost s interními limity a stanovením rizikových nákladů / přirážek Schválení regulátorem Ověření při praktickém používání, existence časových řad PD – pravděpodobnost selhání LGD – ztráta při selhání EAD – expozice při selhání EL – očekávaná ztráta (PD*LGD) M – efektivní splatnost úvěru

13 BIA – přístup základního ukazatele
Basel II – Operační riziko - BIA Pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku se používá několik přístupů s různou složitostí BIA – přístup základního ukazatele Kapitálový požadavek podle přístupu BIA se rovná 15 % z hodnoty relevantního ukazatele KBIA = GI x α, kde GI je „relevantní ukazatel“ α = 15 % Ve vzorci se užije tříletý průměr relevantního ukazatele vypočteného takto: + úrokové výnosy úrokové náklady + výnosy z dividend + výnosy z poplatků a provizí náklady na poplatky a provize +/- zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování, ze zajišťovacího účetnictví, kurzové rozdíly, … + ostatní provozní výnosy

14 TSA – standardizovaný přístup
Basel II – Přístupy pro operační riziko Nově zavedený kapitálový požadavek na operační riziko může být stanoven několika způsoby v závislosti na bance a úrovni řízení rizik TSA – standardizovaný přístup Standardizovaný přístup TSA = ∑ (GIi x βi), kde GIi je relevantní ukazatel příslušné podnikatelské oblasti βi je odpovídající koeficient podle tabulky ASA - Alternative Standardised Approach banka může mít regulátorem povoleno použití alternativního indikátoru AMA – Advanced Measurement Approach banka může využívat výstupy vnitřního systému měření operačního rizika TSA v kombinaci s BIA ASA v kombinaci s BIA AMA v kombinaci s ostatními přístupy Více úřední sdělení ČNB

15 TSA – standardizovaný přístup
Basel II – Přístupy pro operační riziko Nově zavedený kapitálový požadavek na operační riziko může být stanoven několika způsoby v závislosti na bance a úrovni řízení rizik TSA – standardizovaný přístup

16 TSA – standardizovaný přístup
Basel II – Přístupy pro operační riziko Nově zavedený kapitálový požadavek na operační riziko může být stanoven několika způsoby v závislosti na bance a úrovni řízení rizik TSA – standardizovaný přístup

17 Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy
Vybrané pojmy Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy Basel I Basel II Pilíře Basel II Kapitálová přiměřenost Tier 1 - 3 IRB – Internal Rating Based BIA – Basic Indicator Approach TSA – standardizovaný přístup ASA – alternativní standardizovaný přístup AMA – pokročilý standardizovaný přístup

18 Shrnutí Banky jsou povinny dodržovat kapitálovou přiměřenost, která je stanovena regulátorem na úrovni EU a uzákoněna vyhláškou 123/2007 Banka podniká s rizikem, které přejímá od svých klientů Pravidla kapitálové přiměřenosti jsou označována jako BASEL II Rizika jsou členěna do tří skupin – kreditní, tržní a operační Banka musí podle své rizikové expozice udržovat kapitál na určité úrovni – regulatorní kapitál, který je stanovený podle pravidel pro kapitálovou přiměřenost Kromě minimálních kapitálových požadavků je banka povinna mít systém vnitřně stanoveného kapitálu BASEL II je založen na třech pilířích minimální kapitálové požadavky dohled regulátora tržní disciplína Pro výpočet kapitálových požadavků k jednotlivým rizikům jsou stanoveny specielní metody


Stáhnout ppt "Kapitálová přiměřenost"

Podobné prezentace


Reklamy Google