Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba hodnoty a řízení rizik Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba hodnoty a řízení rizik Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák."— Transkript prezentace:

1 Tvorba hodnoty a řízení rizik Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb letní semestr 2009

2 2  Banky musí vyhovovat požadavkům regulátora definovaným v zásadách pro výpočet kapitálové přiměřenosti  Kapitál z hlediska kapitálové přiměřenosti musí pokrývat tři hlavní rizika – kreditní, tržní a operační  Způsob stanovení požadavků na kapitál vychází z mezinárodních zákonných norem a v ČR je vtělen do vyhlášky ČNB 123/2007  Z pohledu regulátora je tedy minimální kapitál normativně stanoven a jeho účelem je určitá ochrana proti riziku  Vlastník, který vkládá do kapitálu banky svoji investici, očekává její zhodnocení, a to relativně vzhledem k jiné investiční příležitosti  Posouzení, zda je investice pro akcionáře výnosná, se posuzuje různými ukazateli a modely – ROE, TSR, srovnání s alternativní investiční příležitostí apod.  Kromě požadavků regulátora a vlastníka se při řízení kapitálu berou v úvahu i další hlediska, jako je například pohled ratingových agentur  Řízení kapitálu v bance musí vyhovět oběma požadavkům  Z pohledu vlastníka je při řízení kapitálu důležitý jeho výnos Řízení kapitálu Řízení kapitálu – Úvod V řízení banky je oblastí klíčového významu problematika řízení kapitálu, které musí naplňovat dva zásadní požadavky – kapitálovou přiměřenost a výnos pro akcionáře

3 3 Účetní kapitálTržní kapitalizaceRegulatorní kapitál Rizikový / ekonomický kapitál Typy kapitálu Kapitál banky tržní hodnota kapitálu jak je společnost hodnocena na trhu počet akcií x tržní cena akcie neustále se měnící hodnota kapitál, který požaduje regulátor pravidla po stanovení kapitálové přiměřenosti Basel I a II kapitál, který banka potřebuje pro pokrytí neočekávaného rizika stanoví se komplexním výpočtem slouží pro rozhodování, do kterých aktivit je výhodné kapitál alokovat účetní hodnota kapitálu počet akcií x nominální hodnota akcie stabilní hodnota, pokud nedojde k nové emisi nebo ke stažení akcií Rozeznáváme čtyři druhy kapitálu, které se liší podle účelu, pro který je kapitál stanoven a hodnocena jeho výše Základní kapitál – akciový kapitál, fondy a rezervy ze zisku Dodatkový kapitál – podřízený dluh, dluhové nástroje, rezervy Kapitál je vlastní zdroj zabezpečující základní solventnost banky Slouží jako polštář pro pokrytí rizik, kterým banka čelí Potřeba kapitáluZdroje kapitálu

4 4 Koncept Basel II je pro banky uzákoněn v EU a je založen na třech pilířích, z nichž kapitálovou přiměřeností se zabývá pilíř I. Pilíře Basel II Basel II – Regulatorní kapitál Minimální kapitálové požadavky -Stanovení minimálních kapitálových požadavků -Úvěrové riziko je založeno na stanovení ratingu - externí rating - interní rating -Nově je zařazeno operační riziko -Tržní riziko zůstává beze změny Dohled regulátora -Banky samy hodnotí kapitálovou přiměřenost ve vztahu k rizikovému profilu -Provádí se dohled nad stanovením a udržováním kapitálové přiměřenosti -Banky musí mít více kapitálu, než je stanoveno minimálními požadavky -Dohled zasahuje při poklesu kapitálové přiměřenosti Tržní disciplína -Zveřejňovat informace o struktuře kapitálu -Zveřejňovat informace o měření a řízení rizik -Zveřejňovat rizikový profil banky -Zveřejňovat údaje o kapitálové přiměřenosti

5 5 Doporučení Basel II přináší dvě zásadní změny - jiný způsob stanovení kapitálového požadavku pro úvěrové riziko a nově i pro operační riziko Stanovení kapitálových požadavků Kapitálová přiměřenost je poměr kapitálu a ukazatelů charakterizujících úvěrové, tržbní a operační riziko Kapitál se skládá z více složek (tier 1 -3) Kapitálová přiměřenost musí být minimálně 8 % Basel II zavádí podrobnější výpočet kapitálového požadavku na úvěrové riziko a stanovení kapitálového požadavku na operační rizika Pro stanovení kapitálového požadavku na úvěrové riziko je možné využívat více přístupů Basel II – Změny oproti Basel I

6 6 Zákon o bankách § 12c  (1) Banka přijme a uplatňuje spolehlivé, účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika, kterým je nebo by mohla být vystavena. …..  (2) Banka pravidelně prověřuje strategie a postupy uvedené v odstavci 1 tak, aby bylo zajištěno, že jsou funkční, účinné a přiměřené charakteru, rozsahu a složitosti činností banky. Basel II vyhláška ČNB (č. 123/ 2007 Sb.) o pravidlech obezřetného podnikání bank,..  „ Představenstvo schvaluje a pravidelně vyhodnocuje…. strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností……  … Informaci o vnitřně stanoveném kapitálu …. předkládá ČNB povinná osoba“ Úřední sdělení ČNB k systému vnitřně stanoveného kapitálu – upřesnění požadavků Legislativa pro ICAAP ICAAP – Ekonomický kapitál Legislativa platná v ČR pro podnikání bank jasně vymezuje požadavky související se zavedením vnitřního hodnocení kapitálových požadavků včetně požadavků na hlášení

7 7 Stanovení kapitálových požadavků podle jednotlivých přístupů Účetní kapitál banky Kreditní riziko Tržní riziko Basel I Kreditní riziko Tržní riziko Operační riziko Basel II Kreditní riziko Tržní riziko Úrokové riziko Operační riziko Riziko likvidity Jiné riziko Rezerva ICAAP Přístupy Basel I, Basel II a ICAAP se liší tím, která rizika zahrnují do stanovení požadavků na vybavení banky kapitálem a jak se počítá se jejich korelací Kreditní riziko Tržní riziko Úrokové riziko Operační riziko Riziko likvidity Jiné riziko Rezerva ICAAP Regulatorní kapitál Ekonomický kapitálKapitálová rezerva

8 8 Rizika banky podle Basel IIRizika banky podle ICAAP Pohled na řízení rizik Každá finanční instituce musí mít zaveden proces pro vnitřní hodnocení přiměřenosti kapitálu ve vztahu k riziku (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) úvěrové investiční riziko protistrany kursové úrokové akciové riziko tržní procesy lidé systémy externí faktory riziko operační Riziko je neočekávaná ztráta, která není kryta opravnými položkami či jinými rezervami a která by měla být kryta kapitálem Tržní Operační Úvěrová Koncentrace Likvidity Úrokové riziko bankovní knihy Strategické Obchodní Reputační ……

9 9 SVA – Shareholder Value Added SVA = zisk – náklady na kapitál = zisk – (kapitál*cena kapitálu) RAR - Risk Adjusted Return RAR = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň RAROC – Risk Adjusted Return On Capital RAROC = Risk Adjusted Return / Risk Adjusted Capital RAVA – Risk Adjusted Value Added RAVA = Risk Adjusted Return – Capital x Cost of Capital = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň – (Kapitál x Cena kapitálu) WACC – Weighted Average Cost of Capital WACC = Risk Free Rate x Risk Premium Beta + Market Premium = bezriziková sazba x riziková přirážka + tržní přirážka „Risk adjusted“ ´Tvorba hodnoty a rizika Pro hodnocení vytváření hodnoty se zohledněním rizik se používá řada ukazatelů, které mají „očistit“ ukazatele finanční výkonnosti o vliv rizik

10 10 Zisk po zdaněníRizikový kapitál Rizikový kapitál se odvodí z kvantifikace kapitálových požadavků na rizikový / ekonomický kapitál (ICAAP) + tržní riziko + operační riziko + kreditní riziko + jiná rizika Výpočet RAROC Pro výpočet rizikově upravené návratnosti rizikového kapitálu se používá vzorec RAROC = Risk Adjusted Return / Risk Adjusted Capital Zisk po zdanění se rovná: + čistý úrokový příjem + čistý neúrokový příjem - očekávané ztráty z úvěrů - provozní náklady - daň

11 11 Základní elementyÚčel Kalkulace čisté úrokové marže a její přiřazení jednotlivým BU Vyhodnocování očekávaných ztrát z úvěrů Určení a přiřazení čistých tržeb z neúrokových operací Přiřazení nákladů k tržbám Úprava ziskovosti s ohledem na riziko Součásti RAROC Aplikování metody RAROC předpokládá zavedení pěti základních součástí manažerského účetnictví, které mají jasný a nenahraditelný účel 1.Vnitrobankovní redistribuce a oceňování zdrojů = alokace úrokových nákladů a výnosů 2.Výpočet a alokace ztrát z úvěrů 3.Identifikace a alokace neúrokových příjmů 4.Alokace neúrokových nákladů 5.Kalkulace a alokace rizikového kapitálu

12 12 Vnitrobankovní výnosová křivka …… na konkrétním případu 1.klient X ukládá do pobočky A částku 5 mil. Kč se splatností jednoho roku za depozitní sazbu 1 % 2.pobočka A odvádí do zásobníku tuto částku 5 mil. Kč za vnitrobankoví sazbu 3 % na dobu jednoho roku 3.pobočka A má spread pasiv mezi depozitní sazbou klientovi a vnitrobankovní sazbou 2 % a marži 100 tis. Kč 4.pobočka B půjčuje klientovi Y úvěr ve výši 1 mil. Kč se splatností 3 roky za úvěrovou sazbu 8 % 5.pro krytí tohoto úvěru pobočka B čerpá ze zásobníku 1 mil. Kč s vnitrobankovní sazbou 4 % na dobu tří let 6.pobočka B má spread aktiv mezi vnitrobankovní sazbou a úvěrovou sazbou klientovi 4 % a marži 40 tis. Kč x 3 7.správce zásobníku útvar „treasury“ má spread z nesouladu splatností aktiv a pasiv a na krytí úrokového (měnového) rizika 1 % Elementy RAROC - Řízení redistribuce zdrojů Vnitrobankovní výnosová křivka definuje ceny pro pobočky nebo jiné obchodní jednotky při ukládání zdrojů získaných z depozit klientů nebo čerpaných při poskytování úvěrů klientům splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 1 8 3 4 depozitní sazba pro klienta X depozitní sazba pro pobočku A úvěrová sazba pro pobočku B úvěrová sazba pro klienta Y spread aktiv spread pasiv spread z nesouladu

13 13 Kapitál pro krytí neočekávaných ztrát…… které přesahují opravné položky a rezervy Opravné položky kryjí očekávané ztráty jako průměrná ztráta, která by měla nastat ve sledovaném období. V praxi je ale obtížné správně odhadnout „očekávanou“ ztrátu, obvykle se vychází z minulého období, které se podle určitých metod upravuje a předpovídá se další vývoj. Pokud banka přesně odhadne očekávanou ztrátu jako průměr křivky jejích momentálních odchylek, nastaví podle ní „pojistné“ ve formě opravných položek a rezerv a zohlední ji ve stanovení ceny úvěrů vůči klientům. V průběhu sledovaného období ale dochází k překračování průměru a výskytu „špiček“, což jsou právě ty neočekávané ztráty nepokryté OP Pro pokrytí těchto špiček banka využívá kapitál a to v rozsahu daném volatilitou odchylky od průměru Čím je odchylka větší, tím více je kapitálu zapotřebí Kapitál je polštář pro krytí neočekávaných ztrát z úvěrů, které nejsou kryty opravnými položkami a rezervami čas aktuální ztráta průměrná ztráta „pojistka“ pokrývající očekávané ztráty z úvěrů ztráty z úvěrů potřeba kapitálu Elementy RAROC - Výpočet a alokace ztrát z úvěrů

14 14 Neúrokové výnosy a náklady : 1. poplatky a provize (placené, přijaté) 2. zisky a ztráty z obchodování  cenné papíry  cizí měna  ostatní instrumenty 3. ostatní náklady a výnosy z obchodní činnosti Hlavním účelem alokace je identifikace neúrokových výnosů a nákladů podle oblastí podnikání, BU, produktů, DK Výnosy a náklady z obchodní činnosti Pro stanovení rizikově upraveného zisku je třeba provést alokaci neúrokových výnosů a nákladů z obchodní činnosti Elementy RAROC - Výnosy a náklady z obchodní činnosti

15 15 Smyslem alokace nákladů je jejich přiřazení činnostem, které vytvářejí v bance hodnotu, aby bylo možno zjišťovat ziskovost těchto činností Přístup k alokaci neúrokových nákladů Zatímco úrokové náklady na hodnotovorné činnosti je možné alokovat poměrně snadno, problematická je alokace nepřímých a neúrokových nákladů vynakládaných v ostatních oblastech činnosti banky Postup se provádí v několika krocích: 1.vymezení tří typů hospodářských středisek – střediska hlavní činnosti, servisní střediska, správní střediska 2.vymezení vnitřních produktů – služby poskytované uvnitř banky jedním útvarem jinému útvaru 3.zpracování finančního účetnictví – zaúčtování nákladů jednotlivým střediskům 4.základní zaúčtování nákladů hospodářským střediskům (nejsou respektovány spotřebované náklady) 5.alokace nákladů servisních středisek (přímé a režijní náklady) na střediska HČ a správní střediska – alokační klíče, vnitřní produkty nebo alokace servisní režie (rozpočt.náklady mínus výnosy vnitřních produktů) 6.servisní střediska mají nulový hospodářský výsledek (v závislosti na dodržení rozpočtu), střediska HČ a správní mají ve výsledku alokované servisní náklady 7.alokace rozpočtované správní režie střediskům HČ Elementy RAROC - Alokace neúrokových nákladů

16 16 Při alokaci nákladů v manažerském účetnistvím se jednotlivé útvary banky rozdělí do tří typů středisek, mezi nimiž jsou podle nastaveném modelu alokovány náklady Řízení rizik PR & komunikace Strategické řízení Úvěrové riziko Interní Audit Finanční řízení Právní služby Kontrola & Compliance Řízení společnosti Správní střediska IT Služby Operations Lidské zdroje Všeobecné služby Vnitřní služby Servisní střediska Tvorba výnosů Střediska hlavní činnosti Investment Private & Corporate Hypotéční obchody SME RetailBanking Zahraniční operace Dozorčí rada Představenstvo 5. krok7. krok Elementy RAROC - Alokace neúrokových nákladů

17 17 Pro stanovení rizikového kapitálu se používají metody založené na pravděpodobnosti výskytu rizik (VAR) nebo scénáře vyhodnocující možný výskyt rizik a jejich dopad Rizikový / ekonomický kapitál Elementy RAROC - Stanovení rizikového kapitálu Rizikový/ekonomický kapitál Operační riziko Kreditní riziko Investiční riziko Riziko úrokové sazby FX riziko tržní riziko rizika protistrany tržní rizika vnitřní riziko

18 18 Ekonomický kapitál – příklad Podle konkrétního aplikování ICAAP jsou v každé bance zavedena pravidla pro rozsah a způsob stanovení ekonomického kapitálu v závislosti na zvolených rizicích (Barclays 2004)

19 19 Na základě analýzy ukazatelů RAROC a RAVA můžeme definovat cíle pro dosažení požadovaného produktivního poměru a zvolit určitou strategii Analýza RAROC x RAVA Analýza RAROC a RAVA Capital cena kapitálu BU 1 BU 2 - dobrý růst - špatný růst RAROC Rizikový kapitál BU 4 BU 3 klíčový finanční indikátor produktivní poměr = 70/30 (poměr dobrý / špatný růst) RAVA

20 20 Podrobnější analýza RAVA umožňuje identifikovat oblasti, na které je vhodné při dalším rozvoji banky orientovat A,B je RAVA (Risk Adjusted Value Added) pro příslušnou oblast podnikání Risk Capital Cost of capital Spread 5 % Risk capital Cost of capital Spread 10 % A B A<B RAROC Analýza RAROC a RAVA

21 21  ROE – Return On Equity = návratnost kapitálu  EPS – Earnings Per Share = výnos na akcii  Cost/Income Ratio – poměr nákladů a výnosů  Revenue – výnosy  Assets – Aktiva  MV = Value – Tržní kapitalizace  P/E Ratio – poměr ceny a výnos  dividend – dividenda  Net Income - Čistý zisk  Book Value – účetní hodnota kapitálu  Market / Book Ratio – poměr tržní účetní hodnoty  DPS – Dividend Per Share = dividenda vyplacená na akcii Tradiční souhrnné finanční ukazatele Finanční ukazatele Přístup k řízení společností a techniky měření výsledků se vyvíjejí, přechází se na jiné ukazatele

22 22  Asset Growth – růst aktiv (upravený / neupravený)  Revenue Growth – růst výnosů  Net Income, Earnings Per Share Growth  Dividend Growth  Book Value Growth x ROE  DPS / EPS Growth  Payout Ratio – výplatní poměr  Equity Per Share Growth  TSR – Total Shareholders Return = dividend paid (assumed to be reinvested) + share price appreciation Ukazatele dynamiky vývoje Finanční ukazatele Přístup k řízení společností a techniky měření výsledků se vyvíjejí, přechází se na jiné ukazatele

23 23  RAROC  Rizikový kapitál  Ekonomický kapitál  RAVA  Cena kapitálu  Rozpětí (spread) kapitálu  Očekávaná x neočekávaná ztráta  Dobrý x špatný růst  Produktivní poměr  Vztah RAROC a BASEL I x Basel II Vybrané pojmy Řízení kapitálu a rizik – Vybrané pojmy K zapamatování doporučuji vybrané pojmy

24 24  Řízení banky založené na tvorbě hodnoty předpokládá oddělené sledování výsledků jednotlivých segmentů  Kapitál je alokován pro jednotlivé oblasti podnikání  Návratnost kapitálu je upravována podle rizika  Návratnost kapitálu je hodnocena s přihlédnutím k jeho ceně  Kapitál by měl být alokován do těch oblastí podnikání, které zaručují jeho nejvyšší návratnost  RAVA vyjadřuje rizikově upravený zisk po odečtení nákladů na kapitál  Finanční řízení banky je založeno na vyhodnocování návratnosti kapitálu se zohledněním rizika Shrnutí Pro sladění zájmů akcionářů a požadavků regulátora je v řízení banky zaměřené na tvorbu hodnoty propojit říezní ziskovosti, kapitálu a rizik Řízení kapitálu a rizik – Shrnutí


Stáhnout ppt "Tvorba hodnoty a řízení rizik Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák."

Podobné prezentace


Reklamy Google