Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení aktiv a pasiv Přednáška 5 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení aktiv a pasiv Přednáška 5 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947"— Transkript prezentace:

1 Řízení aktiv a pasiv Přednáška 5 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz Ekonomika a management finančních institucí letní semestr 2013

2 2 Vztah rizikovosti a ziskovosti …… má několik aspektů Rizikovost je numericky vyjádřené riziko Rizikovost a ziskovost jsou ve vzájemném vztahu a nelze optimalizovat obě veličiny najednou S rostoucí rizikovostí roste až do určitého bodu i ziskovost; po dosažení maxima dochází při rostoucí rizikovosti k poklesu ziskovosti Rizikovost banky je jejím vedením nastavena na určitou úroveň odpovídající ochotě vedení nést riziko Vyšší rizikovost slibuje nárazově a krátkodobě vyšší ziskovost, ale snižuje se pravděpodobnost trvale vyšší dosahované ziskovosti Rizikovost je kromě toho výrazně ovlivněna požadavky regulátora ziskovost + čas zisk A BC X B A Kombinace aktiv a pasiv C rizikovost A C B Vztah rizikovosti a ziskovosti Každá možná kombinace aktiv a pasiv reprezentuje určité riziko, které ovlivňuje zisk vytvářený bankou podle vztahu rizikovosti a ziskovosti -

3 3 V širším slova smyslu se výraz treasury tradičně používá pro dvě hlavní funkce, a sice pro řízení aktiv a pasiv v bance a pro obchodování na finančních trzích Funkce „treasury“ Treasury v tradičním pojetí má dvě hlavní funkce –Řízení aktiv a pasiv banky – řízení likvidity a zisk z úrokové marže a poplatků –Obchodování na finančních trzích - obchodování s rizikem Různé modely organizačního uspořádání –Jednotný útvar „treasury“ –Oddělení ALM a tradingu Obchodní aktivity musí být odděleny od kontrolních i administrativních funkcí, včetně zázemí zpracování obchodů –front office – pracovníci zabývající se vlastními obchodními transakcemi –middle office – pracovníci zabezpečující řízení rizik podle zásad stanovených výborem ALCO –back office – pracovníci zabývající se vypořádáním obchodů Organizační struktura „front office = trading room“ může být uspořádána –na „klientský segment“ - ( mezibankovní obchody, obchodování na účet klientů dalších hodnotových středisek, přímé obchodování s financemi klientů a obchodování vlastním jménem banky) –na tradiční funkcionální „sekce“ - FX / MM / Cenné papíry / Customer desk V současné době ve většině bank má funkce treasury odlišný význam a odděluje se od funkce trading Funkce „treasury“

4 4 TreasuryTrading Operace na finančních trzích Řízení a správa investičního portfolia Řízení obchodní účetní knihy (Trading book) Spravování nostro a loro účtů Poskytování služeb klientům a treasury Řízení aktiv a pasiv (ALM – Asset-liability management = výbor ALCO) Řízení likvidity (liquidity risk) Řízení měnového rizika (FX risk) Řízení úrokového rizika (Interest rates risk) Řízení kapitálové přiměřenosti (Capital adequacy) Řízení kapitálových investic (Capital investments) Řízení bankovní účetní knihy (Banking book) Stanovování sazeb cizích měn (FX rates) Treasury a Trading Ve větších bankách jsou funkce Treasury a Trading jsou obvykle oddělovány vzhledem k tomu, že jejich zaměření je odlišné, i když se v některých charakteristikách doplňují Treasury je nákladové středisko Trading je ziskové středisko

5 5 Banka zpravidla centralizuje řízení aktiv a pasiv a redistribuci zdrojů mezi jednotlivými obchodními jednotkami, aby bylo možno na centrální úrovni zajistit několik cílů Funkce „ALM“ – řízení aktiv a pasiv Optimalizace využívání zdrojů za účelem maximalizace zisku –Nastavení limitní požadované výnosnosti zdrojů –Usměrňování poboček a obchodních jednotek při rozhodování o obchodních příležitostech Vyhodnocování příspěvku k zisku jednotlivých organizačních útvarů –Získání údajů pro sledování výnosů podle –organizačních útvarů, –produktů, –oblastí podnikání, segmentů trhu nebo klientů, –distribučních kanálů Převzetí centrální odpovědnosti za řízení likvidity, úrokového a kursového rizika –Obchodní jednotky se nezabývají řízením svojí likvidity –Úrokové riziko a kursové riziko je centrálně řízeno specializovaným útvarem –Obchodní jednotky přispívají na pokrytí uvedených rizik formou „paušální platby“ Řízení struktury aktiv a pasiv na celobankovní úrovni –Vnitřní redistribuce zdrojů je centrálně řízena a oceňována na základě jednotné ceny aktiv a pasiv Řízení aktiv a pasiv

6 6 Zdroje jsou redistribuovány uvnitř a …… vyrovnávány navenek na finančních trzích Obchody s klienty jsou realizovány obchodními jednotkami – pobočkami nebo jinými organizačními jednotkami banky Vklady získané obchodními jednotkami od klientů jsou v bance soustřeďovány podle určitých hledisek do zásobníků („pool“) jako zdroje Zdroje na krytí úvěrů poskytovaných obchodními jednotkami klientům jsou čerpány ze zásobníků zdrojů Jednotlivé obchodní jednotky se nezabývají vyrovnáváním bilance mezi vklady a úvěry na své úrovni Nerovnováha mezi vklady a úvěry je vyrovnána centrálně operacemi na finančních zdrojích Řízení aktiv a pasiv je centralizováno a spojeno s řízením kursového a úrokového rizika Redistribuce zdrojů a jejich vyrovánvání za banku je zabezpečováno funkcí „treasury“ Řízení aktiv a pasiv V bance je centralizováno operativní řízení aktiv a pasiv jejich redistribucí a vyrovnáváním vnitřního nesouladu navenek na finančních trzích FINANČNÍ TRH KLIENTI vklady úvěry pobočka / organizační jednotka pobočka / organizační jednotka pobočka / organizační jednotka pobočka / obchodní jednotka Zásobník zdrojů Zásobník zdrojů Zásobník zdrojů „pool“

7 7 Typy zásobníků zdrojů …… mají své výhody a nevýhody pool – zásobník peněžních zdrojů –různý počet podle splatností, měn –hrubá x čistá metoda = všechny zdroje x jen vyrovnávání vlastní bilance jednoduchý pool – soustředěny všechny zdroje bez rozdílu splatností a měn –nepracuje s časovou hodnotou peněz –nemožnost měřit ziskovost konkrétních případů vícenásobný pool – rozlišení z časového hlediska –krátko, středně, dlouhodobé zdroje –měny počet a struktura zásobníků je individuální podle obchodní politiky banky Řízení redistribuce zdrojů Centralizace zásobníku zdrojů a řízení redistribuce těchto vnitřních zdrojů vyžaduje zavedení metod jejich oceňování Externí Vnitro- bankovní Jednoduchý pool Krátkodobá externí Krátkodobá vnitrobankovní Střednědobá externí Střednědobá vnitrobankovní Dlouhodobá externí Dlouhodobá vnitrobankovní Krátkodobá externí Střednědobá externí Dlouhodobá externí Vícenásobný pool aktivapasiva aktivapasiva

8 8 Obecně výnosová křivka udává úrokovou sazbu podle jednotlivých dob splatnosti Funkce „Treasury“ Výnosová křivka

9 9 Pro oceňování zdrojů při jejich redistribuci v rámci banky se využívá vnitrobankovní výnosová křivka, která stanoví ceny pro ukládání / čerpání zdrojů do / ze zásobníku zdrojů Vnitrobankovní výnosová křivka I splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 I 1 8 3 4 depozitní sazba pro klienta X depozitní sazba pro pobočku A úvěrová sazba pro pobočku B úvěrová sazba pro klienta Y spread aktiv spread pasiv spread z nesouladu vnitrobankovní výnosová křivka

10 10 Vnitrobankovní výnosová křivka …… na konkrétním případu 1.klient X ukládá do pobočky A částku 5 mil. Kč se splatností jednoho roku za depozitní sazbu 1 % 2.pobočka A odvádí do zásobníku tuto částku 5 mil. Kč za vnitrobankoví sazbu 3 % na dobu jednoho roku 3.pobočka A má spread pasiv mezi depozitní sazbou klientovi a vnitrobankovní sazbou 2 % a marži 100 tis. Kč 4.pobočka B půjčuje klientovi Y úvěr ve výši 1 mil. Kč se splatností 3 roky za úvěrovou sazbu 8 % 5.pro krytí tohoto úvěru pobočka B čerpá ze zásobníku 1 mil. Kč s vnitrobankovní sazbou 4 % na dobu tří let 6.pobočka B má spread aktiv mezi vnitrobankovní sazbou a úvěrovou sazbou klientovi 4 % a marži 40 tis. Kč x 3 7.správce zásobníku útvar „treasury“ má spread z nesouladu splatností aktiv a pasiv a na krytí úrokového (měnového) rizika 1 % Řízení redistribuce zdrojů Vnitrobankovní výnosová křivka definuje ceny pro pobočky nebo jiné obchodní jednotky při ukládání zdrojů získaných z depozit klientů nebo čerpaných při poskytování úvěrů klientům splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 1 8 3 4 depozitní sazba pro klienta X depozitní sazba pro pobočku A úvěrová sazba pro pobočku B úvěrová sazba pro klienta Y spread aktiv spread pasiv spread z nesouladu

11 11 Treasury je odpovědné rovněž za řízení likvidity banky, kdy musí respektovat opatření centrální banky a současně sledovat vlastní strategii banky Řízení likvidity Likviditou rozumíme schopnost banky dostát svým závazkům vyplývajícím z obchodů na aktivní i pasivní straně bilance Pro hodnocení likvidity je možno použít řadu ukazatelů, jejichž použití záleží na typu banky, na její likviditní situaci a na tradici ČNB předepisuje ukazatele likvidity pro denní hlášení, likvidita se sleduje celkem, pro CZK a pro vybrané měny podle obchodů banky: –okamžitá likvidita = likvidní aktiva / nestálá pasiva –krátkodobá likvidita = aktiva / pasiva pro splatnost 7D-1R –běžná likvidita = likvidní aktiva / aktiva celkem –dlouhodobá likvidita = aktiva / pasiva pro splatnost nad 1R –gapová analýza - gap, kumulovaný gap - aktiva/ pasiva - 8 košů podle zbytkové splatnosti další používané ukazatele –saldo rychle likvidních aktiv a pasiv –nestálá pasiva / pasiva celkem –nestálá pasiva / aktiva celkem –kumulované saldo splatností rychle likvidních aktiv –časový nesoulad splatností - salda nebo podíly aktiv a pasiv v různých časových koších –gapové analýzy - prostý nebo kumulovaný gap Řízení likvidity

12 12 Zvolené ukazatele se zobrazují za určité časové období, které je charakteristické a umožňuje porovnání při dané cykličnosti vývoje likviditní situace banky a zachycení relevantní historie Hlášení o likviditě – příklad Zobrazované období odpovídá požadované periodicitě hlášení Je nutné stanovit náplň jednotlivých ukazatelů, tj. které položky z bilance se do ukazatelů zahrnují Jako forma zobrazení pro účely hlášení vrcholovému managementu jsou přednostně grafy Příklad –časové období – týden –průběh po dnech během posledního týdne, –stavy ke konci předcházejících posledních 4 týdnů, 3 měsíců, 4 čtvrtletí –náplň –vymezení obsahu „rychle likvidní aktiva“, „nestálá pasiva“ apod. –ukazatel běžná likvidita (podle ČNB) nesoulad splatností aktiv a pasiv –zobrazení –grafy - křivka vývoje za dané období s uvedením limitu (je-li stanoven) –výjimečně numerické hodnoty Řízení likvidity – příklad

13 13 Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy ALM Trading Banking book Trading book Treasury Pool – jednoduchý, vícenásobný Čistá a hrubá metoda vnitrobankovního přerozdělování Časová hodnota peněz Výnosová křivka IFTP – Internal Funds Transfer Pricing Vybrané pojmy

14 14 Banky systematicky řídí strukturu svých aktiv a pasiv, aby dosáhly maximálního využití kapitálu a cílevědomě vytvářely pro akcionáře hodnotu z obchodu s klienty Funkce a role Treasury musí vyhovovat závazným pravidlům obezřetnosti Transfer – přerozdělování vnitřních zdrojů je nutné pro centralizaci řízení likvidity a úrokového rizika V bance se zpravidla odděluje funkce Treasury a Trading Pro redistribuci zdrojů v bance je třeba zavést metody jejich oceňování Výnosová křivka udává úrokový výnos podle splatnosti Vnitřní výnosová křivka stanovuje ceny peněz pro redistribuci zdrojů mezi obchodními jednotkami a centrálním útvarem treasury Funkce treasury zabezpečuje mimo jiné i řízení likvidity Shrnutí


Stáhnout ppt "Řízení aktiv a pasiv Přednáška 5 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947"

Podobné prezentace


Reklamy Google