Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika a finanční řízení banky Přednáška 3 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika a finanční řízení banky Přednáška 3 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947"— Transkript prezentace:

1 Rizika a finanční řízení banky Přednáška 3 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz Ekonomika subjektů finančních služeb letní semestr 2014

2 2 Rizika banky jsou klasifikována podle mezinárodních doporučení stanovených Výborem pro bankovní dohled – "Basel II" Klasifikace rizik podle Basel II úvěrové investiční riziko protistrany kursové úrokové akciové riziko tržní procesy lidé systémy externí faktory riziko operační Rizika banky

3 3 Změny hodnoty aktiv a pasiv Hlavním důsledek řady rizik je situace, kdy dojde k rozdílnému pohybu hodnoty aktiv a /nebo pasiv. Řízení rizik je zaměřeno na to, aby byly tyto dopady ošetřeny aktivapasiva Výchozí bilance aktiva pasiva Bilance – změna A aktiva pasiva ztráta zisk Bilance – změna B Změna kursu Změna úroků Kvalita úvěrů Pokles akcií Výše PMR …

4 4 Rizika banky jsou různě významná, jejich závažnost a dopad se mění v závislosti na vývoji vnitřního a vnějšího prostředí  Úvěrové riziko – selhání dlužníka - největší rozsah a dopady  Vývoj ekonomiky, odvětví, regionů  Požadavky regulátora, komoditní trhy, hodnota zajištění  Schopnosti banky řídit úvěrové riziko – použité metody, kvalifikace, organizace  Prakticky nelze kompenzovat zrcadlovými typy produktů  Zajišťování se – zástavy, ručení  Dopady do zisku (růst nákladů – opravné položky a rezervy, výpadek příjmů)  Vliv na likviditu - nedostatek cash flow  Vazba na úrokové riziko – dopad na schopnost klientů splácet Charakteristika rizik

5 5 Rizika banky jsou různě významná, jejich závažnost a dopad se mění v závislosti na vývoji vnitřního a vnějšího prostředí  Úrokové riziko – pohyb úrokových sazeb může způsobit ztrátu  Změny v saldu úrokových nákladů a výnosů  Pevná x pohyblivá sazba  Vazba na referenční sazby  Kompenzace – aktiva a pasiva v rovnováze z hlediska druhu sazby a referenční sazby  Obligace s pevným úrokovým výnosem  Riziko likvidity – časový nesoulad splatností aktiv a pasiv, ztrátovost  Obnovování vkladů  Trvalý pokles zisku  hodnota aktiv trvale pod hodnotou pasiv  Dominový efekt Charakteristika rizik

6 6 Rizika banky jsou různě významná, jejich závažnost a dopad se mění v závislosti na vývoji vnitřního a vnějšího prostředí  Kursové riziko – neočekávaný pohyb kursu  Aktiva ~ pasiva v příslušném kursu  Akciové riziko – pokles ceny akcií v portfoliu banky  Vysoká nebezpečnost ~ volatilita akciových trhů  Nelze kompenzovat  Kapitálová přiměřenost – někdy uváděno jako samostatné riziko  Neadekvátnost kapitálu  Vyvoláno zpravidla strukturou aktiv  Projev nezvládnutí jiných druhů rizik  Ostatní rizika  Politické, regulační, právní, komoditní, reputační Charakteristika rizik

7 7 Podmínkou pro účinné řízení rizik je jejich měření  Pravděpodobnost vzniku rizika a velikost dopadu  Expozice – vystavení se riziku  Vyčíslení potenciálního dopadu do zisku  VAR – statistický odhad pozice na základě historických dat  Platí normální rozdělení  Nedochází k závislosti mezi změnami  Průběh náhodných pohybů je časově stabilní  Střední hodnota denní změny = nula (normální rozdělení)  Výpočet standardní odchylky S  S pravděpodobnosti 95% nebude změna větší než 2S  Otevřená pozice = P  Ztráta je maximálně +/- 2S*P Měření rizik

8 8 Banka ve svém podnikání čelí riziku likvidity – hrozbě, že nebude mít dostatek likvidních aktiv, aby mohla dostát svým závazkům na straně pasiv  Nečekané výběry vkladů  Řešení a)Nákup likvidity na mezibankovním trhu b)Snížení likvidních aktiv Likviditní riziko Likviditní riziko pasiv

9 9 Pro vyhodnocování očekávaných přílivů a odtoků hotovosti se používá tzv. žebříková metoda Likviditní riziko Žebříková metoda

10 10 Vlivem změny úrokové sazby dojde ke snížení čistého úrokového příjmu nebo poklesu tržní hodnoty kapitálu banky Úrokové riziko

11 11 Kritickým faktorem úspěchu při řízení úrokového rizika je sladění aktiv a pasiv z hlediska jejich přeceňování  Gap = RSA – RSL  RSA – Rate Sensitive Assets  RSL – Rate Sensitive Liabilities  Kumulovaný gap (N) = gap (N) + gap (N-1)  Positivní gap ~ RSA > RSL  Negativní gap ~ RSA < RSL  Časové koše – podle struktury A/L, podle typu banky (např.: 1M, 3M, 6M, 1Y, 3Y, 5Y, >5Y)  Ukazatele:  Gap, kumulovaný gap  Kum.gap jako % z celkových aktiv  Kum.gap jako % z úročených aktiv  Kum.gap jako % z kapitálu  Kritéria pro zařazování aktiv a pasiv do košů  Gapová zpráva Gapová analýza

12 12 Gapová analýza ve formě gapové zprávy je tradiční statistický pohled, z něhož se odvozují rozhodnutí k ošetření úrokového rizika Vyhodnocení gapové analýzy RŮSTPOKLES RŮST gap negativnípozitivní Úrokové sazby pokles růst Úrokový příjem

13 13 -SVA – Shareholder Value Added -SVA = zisk – náklady na kapitál = zisk – (kapitál*cena kapitálu) -RAR - Risk Adjusted Return -RAR = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň -RAROC – Risk Adjusted Return On Capital -RAROC = Risk Adjusted Return / Risk Adjusted Capital -RAVA – Risk Adjusted Value Added -RAVA = Risk Adjusted Return – Capital x Cost of Capital - = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň – (Kapitál x Cena kapitálu) -WACC – Weighted Average Cost of Capital -WACC = Risk Free Rate x Risk Premium Beta + Market Premium - = bezriziková sazba x riziková přirážka + tržní přirážka „Risk adjusted“ Tvorba hodnoty a rizika Pro hodnocení vytváření hodnoty se zohledněním rizik se používá řada ukazatelů, které mají „očistit“ ukazatele finanční výkonnosti o vliv rizik

14 14 Na základě analýzy ukazatelů RAROC a RAVA můžeme definovat cíle pro dosažení požadovaného produktivního poměru a zvolit určitou strategii Analýza RAROC x RAVA Analýza RAROC a RAVA Capital cena kapitálu BU 1 BU 2 - dobrý růst - špatný růst RAROC Rizikový kapitál BU 4 BU 3 klíčový finanční indikátor produktivní poměr = 70/30 (poměr dobrý / špatný růst) RAVA

15 15 Podrobnější analýza RAVA umožňuje identifikovat oblasti, na které je vhodné při dalším rozvoji banky orientovat A,B je RAVA (Risk Adjusted Value Added) pro příslušnou oblast podnikání Risk Capital Cost of capital Spread 5 % Risk capital Cost of capital Spread 10 % A B A { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3088825/slides/slide_15.jpg", "name": "15 Podrobnější analýza RAVA umožňuje identifikovat oblasti, na které je vhodné při dalším rozvoji banky orientovat A,B je RAVA (Risk Adjusted Value Added) pro příslušnou oblast podnikání Risk Capital Cost of capital Spread 5 % Risk capital Cost of capital Spread 10 % A B A

16 16 GENERÁTORYMĚŘÍTKA  Beta (1)  ROE, RAROC (2)  Dividenda jako % z kapitálu  Kapitál, změna  Produktivní / neproduktivní kapitál (3)  Úrokové a neúrokové příjmy (4)  Nevýdělečná aktiva, Náklady na prodej, Procesní efektivita (5) Generátory hodnoty – finanční  Cena kapitálu – COE  Rozpětí nad COE (poměr M/B)  Výplata dividend  Růst investiční základny  Efektivita kapitálu  Maximalizace výnosů  Minimalizace nákladů 1 – zlepšení beta a COE pomocí zlepšení vztahů s investory 2 – optimalizace růstu ve srovnání s profitabilitou 3 – volba „dobrého“ růstu – alokace kapitálu do oblasti s RAROC nad COE 4 – nastavit optimální složení úrokových a poplatkových výnosů pro produkty, klienty a distribuční kanály 5 – měřítka zahrnující nákladovou strukturu, provozní efektivnost a náklady na prodej Pro řízení hodnoty je nutné identifikovat generátory hodnoty (value drivers), které mají definovaný a měřitelný vliv na zvyšování hodnoty

17 17 GENERÁTORYMĚŘÍTKA  # produktů na klienta (1)  Procento času mimo provoz (2)  # nových účtů / klientů na prodejce  % prodejců ze zaměstnanců (3)  Zavedení nových forem (4)  Změny v topologii sítě / prodejců (4)  Podíly na trhu ve vybraných oblastech a segmentech (5) Generátory hodnoty – nefinanční Pro řízení hodnoty je nutné identifikovat generátory hodnoty (value drivers), které mají definovaný a měřitelný vliv na zvyšování hodnoty  „Zasažení“ klienta produkty  Dostupnost distribučního systému  Efektivita prodeje  Nákladová struktura prodeje  Rozvoj distribučních kanálů  Geografické pokrytí trhu  Penetrace vybraných segmentů trhu 1 – zlepšení poměru, počet a rozložení klientů podle počtu klientů 2 – výpadky klíčových zařízení (z hlediska uspokojení zákazníků) 3 – sledování významných nákladových položek pomocí věcných ukazatelů 4 – podle plánu rozvoje komunikačních platforem s klienty 5 – charakteristiky postavení ve významných profilech vůči konkurenci

18 18 Zapamatujte si, abyste dovedli vysvětlit  Riziko  Tržní, protistrany, operační  Úvěrové  Úrokové  Akciové  Kursové  Referenční sazba, PRIBOR, LIBOR  VAR  Gapová analýza  Gap, kumulovaný gap  RSA  RSL Vybrané pojmy

19 19  Rizika jsou klasifikována a zařazována do tříd nebo skupin  Rizika jsou hodnocena z hlediska pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu  Některá rizika je možno kompenzovat pomocí řízení struktury aktiv a pasiv  Úvěrové riziko je historicky nejzávažnější  Úrokové riziko má přímou souvislost s řízením aktiv a pasiv  Při měření rizika se zjišťuje velikost rizikové exposice a potenciální dopad do zisku  Řízení rizik vyžaduje striktní oddělení kompetencí obchodních útvarů od útvarů odpovědných za řízení rizik (pravidlo čtyř očí) Shrnutí


Stáhnout ppt "Rizika a finanční řízení banky Přednáška 3 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947"

Podobné prezentace


Reklamy Google