Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika a finanční řízení banky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika a finanční řízení banky"— Transkript prezentace:

1 Rizika a finanční řízení banky
Ekonomika subjektů finančních služeb letní semestr 2014 Rizika a finanční řízení banky Přednáška 3 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí telefon: Bořivoj Pražák – UČO 5947

2 Klasifikace rizik podle Basel II
Rizika banky jsou klasifikována podle mezinárodních doporučení stanovených Výborem pro bankovní dohled – "Basel II" Rizika banky riziko riziko riziko protistrany tržní operační úvěrové kursové procesy investiční úrokové lidé akciové systémy externí faktory

3 Změny hodnoty aktiv a pasiv
Hlavním důsledek řady rizik je situace, kdy dojde k rozdílnému pohybu hodnoty aktiv a /nebo pasiv. Řízení rizik je zaměřeno na to, aby byly tyto dopady ošetřeny aktiva zisk ztráta pasiva aktiva pasiva Změna kursu pasiva aktiva Změna úroků Kvalita úvěrů Pokles akcií Výše PMR Bilance – změna A Bilance – změna B Výchozí bilance

4 Úvěrové riziko – selhání dlužníka - největší rozsah a dopady
Charakteristika rizik Rizika banky jsou různě významná, jejich závažnost a dopad se mění v závislosti na vývoji vnitřního a vnějšího prostředí Úvěrové riziko – selhání dlužníka - největší rozsah a dopady Vývoj ekonomiky, odvětví, regionů Požadavky regulátora, komoditní trhy, hodnota zajištění Schopnosti banky řídit úvěrové riziko – použité metody, kvalifikace, organizace Prakticky nelze kompenzovat zrcadlovými typy produktů Zajišťování se – zástavy, ručení Dopady do zisku (růst nákladů – opravné položky a rezervy, výpadek příjmů) Vliv na likviditu - nedostatek cash flow Vazba na úrokové riziko – dopad na schopnost klientů splácet

5 Úrokové riziko – pohyb úrokových sazeb může způsobit ztrátu
Charakteristika rizik Rizika banky jsou různě významná, jejich závažnost a dopad se mění v závislosti na vývoji vnitřního a vnějšího prostředí Úrokové riziko – pohyb úrokových sazeb může způsobit ztrátu Změny v saldu úrokových nákladů a výnosů Pevná x pohyblivá sazba Vazba na referenční sazby Kompenzace – aktiva a pasiva v rovnováze z hlediska druhu sazby a referenční sazby Obligace s pevným úrokovým výnosem Riziko likvidity – časový nesoulad splatností aktiv a pasiv, ztrátovost Obnovování vkladů Trvalý pokles zisku  hodnota aktiv trvale pod hodnotou pasiv Dominový efekt

6 Kursové riziko – neočekávaný pohyb kursu
Charakteristika rizik Rizika banky jsou různě významná, jejich závažnost a dopad se mění v závislosti na vývoji vnitřního a vnějšího prostředí Kursové riziko – neočekávaný pohyb kursu Aktiva ~ pasiva v příslušném kursu Akciové riziko – pokles ceny akcií v portfoliu banky Vysoká nebezpečnost ~ volatilita akciových trhů Nelze kompenzovat Kapitálová přiměřenost – někdy uváděno jako samostatné riziko Neadekvátnost kapitálu Vyvoláno zpravidla strukturou aktiv Projev nezvládnutí jiných druhů rizik Ostatní rizika Politické, regulační, právní, komoditní, reputační

7 Podmínkou pro účinné řízení rizik je jejich měření
Měření rizik Podmínkou pro účinné řízení rizik je jejich měření Pravděpodobnost vzniku rizika a velikost dopadu Expozice – vystavení se riziku Vyčíslení potenciálního dopadu do zisku VAR – statistický odhad pozice na základě historických dat Platí normální rozdělení Nedochází k závislosti mezi změnami Průběh náhodných pohybů je časově stabilní Střední hodnota denní změny = nula (normální rozdělení) Výpočet standardní odchylky S S pravděpodobnosti 95% nebude změna větší než 2S Otevřená pozice = P Ztráta je maximálně +/- 2S*P

8 Likviditní riziko pasiv
Banka ve svém podnikání čelí riziku likvidity – hrozbě, že nebude mít dostatek likvidních aktiv, aby mohla dostát svým závazkům na straně pasiv Likviditní riziko pasiv Nečekané výběry vkladů Řešení Nákup likvidity na mezibankovním trhu Snížení likvidních aktiv

9 Likviditní riziko Pro vyhodnocování očekávaných přílivů a odtoků hotovosti se používá tzv. žebříková metoda Žebříková metoda

10 Úrokové riziko Vlivem změny úrokové sazby dojde ke snížení čistého úrokového příjmu nebo poklesu tržní hodnoty kapitálu banky

11 Gapová analýza Kritickým faktorem úspěchu při řízení úrokového rizika je sladění aktiv a pasiv z hlediska jejich přeceňování Gap = RSA – RSL RSA – Rate Sensitive Assets RSL – Rate Sensitive Liabilities Kumulovaný gap (N) = gap (N) + gap (N-1) Positivní gap ~ RSA > RSL Negativní gap ~ RSA < RSL Časové koše – podle struktury A/L, podle typu banky (např.: 1M, 3M, 6M, 1Y, 3Y, 5Y, >5Y) Ukazatele: Gap, kumulovaný gap Kum.gap jako % z celkových aktiv Kum.gap jako % z úročených aktiv Kum.gap jako % z kapitálu Kritéria pro zařazování aktiv a pasiv do košů Gapová zpráva

12 RŮST POKLES POKLES RŮST
Vyhodnocení gapové analýzy Gapová analýza ve formě gapové zprávy je tradiční statistický pohled, z něhož se odvozují rozhodnutí k ošetření úrokového rizika Úrokový příjem RŮST POKLES Úrokové sazby růst POKLES RŮST pokles pozitivní negativní gap

13 Tvorba hodnoty a rizika
Pro hodnocení vytváření hodnoty se zohledněním rizik se používá řada ukazatelů, které mají „očistit“ ukazatele finanční výkonnosti o vliv rizik „Risk adjusted“ SVA – Shareholder Value Added SVA = zisk – náklady na kapitál = zisk – (kapitál*cena kapitálu) RAR - Risk Adjusted Return RAR = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň RAROC – Risk Adjusted Return On Capital RAROC = Risk Adjusted Return / Risk Adjusted Capital RAVA – Risk Adjusted Value Added RAVA = Risk Adjusted Return – Capital x Cost of Capital = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň – (Kapitál x Cena kapitálu) WACC – Weighted Average Cost of Capital WACC = Risk Free Rate x Risk Premium Beta + Market Premium = bezriziková sazba x riziková přirážka + tržní přirážka

14 Analýza RAROC a RAVA Na základě analýzy ukazatelů RAROC a RAVA můžeme definovat cíle pro dosažení požadovaného produktivního poměru a zvolit určitou strategii Analýza RAROC x RAVA Capital cena kapitálu BU 1 2 - dobrý růst - špatný růst RAROC Rizikový kapitál BU 3 klíčový finanční indikátor produktivní poměr = 70/30 (poměr dobrý / špatný růst) RAVA

15 Analýza RAROC a RAVA Podrobnější analýza RAVA umožňuje identifikovat oblasti, na které je vhodné při dalším rozvoji banky orientovat A,B je RAVA (Risk Adjusted Value Added) pro příslušnou oblast podnikání RAROC RAROC Spread 10 % A B Spread 5 % Cost of capital Cost of capital Risk capital Risk Capital A<B

16 Generátory hodnoty – finanční
Pro řízení hodnoty je nutné identifikovat generátory hodnoty (value drivers), které mají definovaný a měřitelný vliv na zvyšování hodnoty GENERÁTORY MĚŘÍTKA Cena kapitálu – COE Rozpětí nad COE (poměr M/B) Výplata dividend Růst investiční základny Efektivita kapitálu Maximalizace výnosů Minimalizace nákladů Beta (1) ROE, RAROC (2) Dividenda jako % z kapitálu Kapitál, změna Produktivní / neproduktivní kapitál (3) Úrokové a neúrokové příjmy (4) Nevýdělečná aktiva, Náklady na prodej, Procesní efektivita (5) 1 – zlepšení beta a COE pomocí zlepšení vztahů s investory 2 – optimalizace růstu ve srovnání s profitabilitou 3 – volba „dobrého“ růstu – alokace kapitálu do oblasti s RAROC nad COE 4 – nastavit optimální složení úrokových a poplatkových výnosů pro produkty, klienty a distribuční kanály 5 – měřítka zahrnující nákladovou strukturu, provozní efektivnost a náklady na prodej

17 Generátory hodnoty – nefinanční
Pro řízení hodnoty je nutné identifikovat generátory hodnoty (value drivers), které mají definovaný a měřitelný vliv na zvyšování hodnoty GENERÁTORY MĚŘÍTKA „Zasažení“ klienta produkty Dostupnost distribučního systému Efektivita prodeje Nákladová struktura prodeje Rozvoj distribučních kanálů Geografické pokrytí trhu Penetrace vybraných segmentů trhu # produktů na klienta (1) Procento času mimo provoz (2) # nových účtů / klientů na prodejce % prodejců ze zaměstnanců (3) Zavedení nových forem (4) Změny v topologii sítě / prodejců (4) Podíly na trhu ve vybraných oblastech a segmentech (5) 1 – zlepšení poměru, počet a rozložení klientů podle počtu klientů 2 – výpadky klíčových zařízení (z hlediska uspokojení zákazníků) 3 – sledování významných nákladových položek pomocí věcných ukazatelů 4 – podle plánu rozvoje komunikačních platforem s klienty 5 – charakteristiky postavení ve významných profilech vůči konkurenci

18 Zapamatujte si, abyste dovedli vysvětlit
Vybrané pojmy Zapamatujte si, abyste dovedli vysvětlit Vybrané pojmy Riziko Tržní, protistrany, operační Úvěrové Úrokové Akciové Kursové Referenční sazba, PRIBOR, LIBOR VAR Gapová analýza Gap, kumulovaný gap RSA RSL

19 Rizika jsou klasifikována a zařazována do tříd nebo skupin
Shrnutí Shrnutí Rizika jsou klasifikována a zařazována do tříd nebo skupin Rizika jsou hodnocena z hlediska pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu Některá rizika je možno kompenzovat pomocí řízení struktury aktiv a pasiv Úvěrové riziko je historicky nejzávažnější Úrokové riziko má přímou souvislost s řízením aktiv a pasiv Při měření rizika se zjišťuje velikost rizikové exposice a potenciální dopad do zisku Řízení rizik vyžaduje striktní oddělení kompetencí obchodních útvarů od útvarů odpovědných za řízení rizik (pravidlo čtyř očí)


Stáhnout ppt "Rizika a finanční řízení banky"

Podobné prezentace


Reklamy Google