Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilance banky a její řízení Přednáška 4 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilance banky a její řízení Přednáška 4 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947"— Transkript prezentace:

1 Bilance banky a její řízení Přednáška 4 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz Ekonomika a management finančních institucí letní semestr 2013

2 2 Účetní kapitálTržní kapitalizaceRegulatorní kapitálRizikový kapitál Typy kapitálu Kapitál banky tržní hodnota kapitálu jak je společnost hodnocena na trhu počet akcií x tržní cena akcie neustále se měnící hodnota kapitál, který požaduje regulátor pravidla po stanovení kapitálové přiměřenosti Basel I a II kapitál, který banka potřebuje pro pokrytí neočekávaného rizika stanoví se komplexním výpočtem slouží pro rozhodování, do kterých aktivit je výhodné kapitál alokovat účetní hodnota kapitálu počet akcií x nominální hodnota akcie stabilní hodnota, pokud nedojde k nové emisi nebo ke stažení akcií Rozeznáváme čtyři druhy kapitálu, které se liší podle účelu, pro který je kapitál stanoven a hodnocena jeho výše Základní kapitál – akciový kapitál, fondy a rezervy ze zisku Dodatkový kapitál – podřízený dluh, dluhové nástroje, rezervy Kapitál je vlastní zdroj zabezpečující základní solventnost banky Slouží jako polštář pro pokrytí rizik, kterým banka čelí Potřeba kapitáluZdroje kapitálu

3 3 Kapitálové fondy, které jsou tvořeny akciovým kapitálem a emitovanými dluhopisy, je alokován do jednotlivých oblastí podnikání Kapitálové fondy jsou alokovány do jednotlivých oblastí, kde je kapitál využit za účelem jeho zhodnocení Model kapitálových fondů Alokace kapitálových fondů Treasury Kapitálové fondy Hodnototvorná střediska Majetkové účasti Portfoliové investice Kapitál Emitované dluhopisy Volný kapitál - Kapitál cizí - Dluhopisy cizí Alokovaný rizikový / regulatorní kapitál Kapitál v dceřiných společnostech Kapitál uložený v investicích portfolia Investoři Emitované dluhopisy Akcionáři Akciový kapitál

4 4 Z alokovaného kapitálu z kapitálových fondů jsou tvořeny výnosy, které jsou následně rozděleny mezi akcionáře a investory jako poskytovale kapitálu Jednotlivé oblasti, do kterých byly kapitálové fondy alokovány, generují výnosy, které se zpětně přerozdělují poskytovalům kapitálu, tedy mezi akcionářë a investory Výnosy z kapitálových fondů Treasury Kapitálové fondy Hodnototvorná střediska Majetkové účasti Portfoliové investice Příjmy z kapitálu Příjmy z dluhopisů Stanovený podíl z výnosů odpovídající kapitálovým fondům (transfer zdrojů) Návratnost rizikového kapitálu Dividendy z kapitálových účastí v dceřiných společnostech TSR Investoři Dluhová služba (úroky) Akcionáři Dividendy Model kapitálových fondů

5 5 Z alokovaného kapitálu z kapitálových fondů jsou tvořeny výnosy, které jsou rozděleny mezi akcionáře a investory jako poskytovale kapitálu Jednotlivé oblasti, do kterých byly kapitálové fondy alokovány, musí přinést odpovídající výnosy k pokrytí ceny kapitálu poskytnutého akcionáři a investory Výnosy z kapitálových fondů Model kapitálových fondů Kapitálové fondy 100 %12 %10 %nevyhovuje Požadované % návratnosti Skutečné % návratnosti OdchylkaZávěr Rozdělení objemu Treasury investice (volný kapitál) 35 %12 % vyhovuje ( 2 % ) 0 % Výtěžek z kapitálu alokovaného do hodnototvorných s. 25 %8 %nevyhovuje( 4 % ) Dividendy z majetkových účastí 30 %9 %nevyhovuje( 3 % ) Dividendy z portfoliových investic 10 % nevyhovuje( 2 % ) Příklad

6 6 Faktory ovlivňující složení aktivPříklad složení aktiv Aktiva banky Aktiva univerzální banky se skládají z typických skupin aktiv, jejichž vzájemný poměr reflektuje strategii a zaměření banky Source: Complete if required Aktiva hotovost 10% pohl.za bankami 14% pokl.poukázky 6% pohl.za klienty 57% inv.portfolio 8% ostatní aktiva 2% hm.majetek 3% Složení aktiv je ovlivněno řadou faktorů tržní prostředí –prostor na trhu, klienti, konkurence – objem, sazby –kvalita portfolia výnosovost – výdělečná x nevýdělečná –úrokový a neúrokový výnos, míra výnosovosti nákladovost –krytí pasivy – likvidita, ceny zdrojů –požadavek na kapitál – cena kapitálu –odpisy x nájem rizikovost –požadavky regulátora –krytí rizik – kreditní, úrokové, kursové, operační - dopad do nákladů (rezervy, opr. položky) Možnost nastavit složení aktiv je ovlivňována celou řadou faktorů, které je při finančním řízení banky nutné respektovat Příklad

7 7 Faktory ovlivňující složení pasivPříklad složení pasiv Pasiva banky Pasiva univerzální banky se skládají z typických skupin pasiv, jejichž vzájemný poměr reflektuje strategii a zaměření banky Source: Complete if required Složení aktiv je ovlivněno řadou faktorů tržní prostředí –prostor na trhu, klienti, konkurence – objem, sazby nákladovost –kapitál, depozita, CP rizikovost –likviditní, úrokové, kursové Pasiva klienti 63% banky 19% ostatní 11% rezervy 2% kapitál 2% rez.fondy 2% kap.fondy 1% Příklad Možnost nastavit složení pasiv je ovlivňována celou řadou faktorů, které je při finančním řízení banky nutné respektovat

8 8 Podnikatelské prostředí ovlivňují síly, které M.E. Porter popsal jako pět sil spojených vždy s daným oborem podnikání Stávající konkurence) Potenciální noví konkurenti Substituční výrobky DodavateléZákazníci Podnikání Zdroj: Porter, 1980 stupeň koncentrace diferenciace výrobků změna velikosti trhu struktura nákladů nárůst výr. kapacit strategická bariéra strukturální bariéra nižší počet dodavatelů nižší výběr nahraditelných dílů a subdodávek zlepšení poměru kvalita / cena u substitutu přístupnost zákazníka ke změně snížení investic zákazníka nižší počet zákazníků nižší stupeň diferenciace výrobků vyšší závislost zákazníka na výrobku Porterovy síly

9 9 Hodnota je relativní Hodnota vytvářená pro jednotlivé zájmové skupiny je relativní a vztahuje se k určitému srovnávacímu základu Hodnota banky Zákazníci (Obrat) Zaměstnanci (náklady) Produktivita vs. Náklady Akcionáři (investice) Relativnost vytváření hodnoty Hodnota pro akcionáře vztažená k alternativní investici při srovnatelném riziku Hodnota pro zákazníka vztažená ke konkurenci a substitutům Hodnota pro zaměstnance vztažená k alternativním možnostem uplatnění Cash flow vs. Investice Cena vs. Kvalita

10 10 Dimenze měření vytváření hodnoty Hodnota je měřena v několika dimenzích, což umožňuje sledovat její tvorbu ve vztahu k jednotlivým faktorům, které se na její tvorbě podílejí Měření hodnoty V každé dimenzi se měří dva ukazatele –rizikově upravená návratnost ve srovnání s náklady na kapitál –objem zisku / hotovosti ve srovnání se ziskem / hotovostí požadovanými akcionářem Uvedený koncept měření hodnoty v uvedených dimenzích: – zohledňuje cíle akcionáře / investora – je tržně orientovaný – bere v úvahu riziko – podporuje hodnocení jednotlivých oblastí podnikání (retail, corporate, …) R egion Zákazník Distribuční kanál Oblast podnikání P rodukt Banka

11 11 Ukazatele tradičních veličinUkazatele tvorby hodnoty Tradiční veličinyVeličiny zaměřené na tvorbu hodnoty Podíl na trhu Aktiva, bilance Výnosy, návratnost Počty zaměstnanců Růst v různých objemových veličinách Source: Complete if required Zaměření na tvorbu hodnoty se promítá do sledových veličin a ukazatelů Příspěvek k tvorbě hodnoty Současné a budoucí cash flow Finanční ocenění rizika Náklady na rizikový kapitál Strategie růstu vytváření hodnoty ROA, ROE Počet klientů, produktů služeb EPS (Earnings per Share) Price / Earning ratio RAROC EVA RAVA SVA, CFROI TSR Zaměření na tvorbu hodnoty se promítá do sledových veličin a ukazatelů, které se odlišují od tradičních parametrů orientovaných zejména na objemy Měřítka výkonnosti a vytváření hodnoty

12 12 Stávající praxe se při hodnocení bank opírá spíše o tradiční ukazatele, které postihují návratnost aktiv a kapitálu bez přihlédnutím ke zvyšování hodnoty pro akcionáře Example Ukazatele pro měření výkonnosti Tradiční ukazatele výkonnosti bank Návratnost kapitálu: –ROE = čistý zisk po zdanění / průměr fondů akcionářů (za rok) –Porovnání s COE - Cost of Equity – cena kapitálu –COE = (bezriziková cena na trhu * riziková prémie) + tržní prémie –Je omezováno regulátorem Návratnost aktiv: –ROA = čistý zisk po zdanění / průměrná aktiva (za rok) –Výtěžnost aktiv banky –Nutno posuzovat v souvislosti s ROE Dekompozice zisku: –Podrobnější rozklad ROE a ROA na ukazatele charakterizující činitele ovlivňující výkonnost banky –Omezený přístup nekalkulující s rizikem a alokací kapitálu

13 13 Dekompozice zisku (1) Pro podrobnější posouzení faktorů ovlivňujících vrcholový ukazetel ROE se používá metoda dekompozice zisku umožňující podrobnější analýzu výkonnosti banky Kapitálový multiplikátor ROE ROA Celková úroková marže Celková neúroková marže Celková ostatní marže Daňová marže Čistá úroková marže Ukazatel výnosových aktiv Čisté úrokové rozpětí Zisk z čisté úrokové pozice Prům.sazba úročených aktiv Prům.sazba úročených pasiv Čistá úrok. pozice vztaž. na úročená aktiva Průměrná sazba úročených pasiv x ++- x + -x

14 14 Tradiční ukazatele výkonnosti bank Složení ROE: –ROE = KP * ROA, kde –KP  Kapitálový multiplikátor = průměrná celková aktiva / průměrný celkový kapitál Složení ROA: –ROA = CÚM + CNM + COM + DM, kde –CÚM = Celková úroková marže = (úrokové výnosy celkem – úrokové náklady celkem) / průměrná celková aktiva –CNM = Celková neúroková marže = (neúrokové výnosy – neúrokové náklady) / průměrná celková aktiva –COM = Celková ostatní marže = (ostatní výnosy – ostatní náklady) / průměrná celková aktiva –DM = Daňová marže = placená daň z příjmu / průměrná celková aktiva Pro podrobnější posouzení faktorů ovlivňujících vrcholový ukazetel ROE se používá metoda dekompozice zisku umožňující podrobnější analýzu výkonnosti banky Dekompozice zisku (2)

15 15 Tradiční ukazatele výkonnosti bank Složení celkové úrokové marže: –CÚM = ČÚM * UVA, kde –ČÚM = Čistá úroková marže = (úrokové výnosy celkem – úrokové náklady celkem) / průměrná úročená aktiva –UVA = Ukazatel výnosových aktiv = průměrná úročená aktiva / průměrná celková aktiva Složení čisté úrokové marže: –ČÚM = ČÚR + ZČÚP, kde –ČÚR = Čisté úrokové rozpětí (spread) = průměrná sazba úročených aktiv – průměrná sazba úročených pasiv –ZČÚP = Zisk / ztráta z čisté úrokové pozice = čistá úroková pozice vztažená na úročená aktiva * úrokové náklady úročených pasiv Pro podrobnější posouzení faktorů ovlivňujících vrcholový ukazetel ROE se používá metoda dekompozice zisku umožňující podrobnější analýzu výkonnosti banky Dekompozice zisku (3)

16 16 Tradiční ukazatele výkonnosti bank Složení čistého úrokového rozpětí: –ČÚR = PSÚA – PSÚP, kde –PSÚA = Průměrná sazba úročených aktiv = celkové úrokové výnosy / průměrná úročená aktiva –PSÚP = Průměrná sazba úročených pasiv = celkové úrokové náklady / průměrná úročená pasiva Složení zisku/ ztráty z čisté úrokové pozice: –ZČÚP = ČÚPVÚA x PSÚP, kde –ČÚPVÚA = Čistá úroková pozice vztažená na úročená aktiva = (celková úročená aktiva – celková úročená pasiva) / celková úročená aktiva –PSÚP = Průměrná sazba úročených pasiv = celkové úrokové náklady / průměrná úročená pasiva Pro podrobnější posouzení faktorů ovlivňujících vrcholový ukazetel ROE se používá metoda dekompozice zisku umožňující podrobnější analýzu výkonnosti banky Dekompozice zisku (4)

17 17 Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy Kapitálové fondy Typy kapitálu – Účetní, Tržní, Rizikový, Regulatorní Ukazatele: ROA ROE, COE Dekompozice zisku Celková úroková marže Čistá úroková marže Čisté úrokové rozpětí EPS P/E Porterovy síly Vybrané pojmy

18 18 Banky systematicky řídí strukturu svých aktiv a pasiv, aby dosáhly maximálního využití kapitálu a cílevědomě vytvářely pro akcionáře hodnotu z obchodu s klienty Při vytváření hodnoty posuzujeme její relaci ve vztahu k okolí Koncept měření tvorby hodnoty je vícedimenzionální Tvorba hodnoty je sledována z několika pohledů umožňujících komplexní posouzení Finanční řízení optimalizuje složení aktiv a pasiv při zohlednění rizika V bance pracujeme s několika typy kapitálu Zapojení a využití kapitálu se vyhodnocuje v modelu kapitálových fondů Tradiční ukazatele finanční výkonnosti banky jsou doplňovány o ukazatele charakterizující tvorbu hodnoty Ukazatele ROA a ROE je nutno posuzovat komplexně Dekompozice zisku pomocí určitého modelu umožňuje identifikovat faktory ovlivňující finanční výkonnost Shrnutí


Stáhnout ppt "Bilance banky a její řízení Přednáška 4 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947"

Podobné prezentace


Reklamy Google