Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANEK Antonín ŠMEJKAL (2012) Antonín ŠMEJKAL (2012) ŘÍZENÍ RIZIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANEK Antonín ŠMEJKAL (2012) Antonín ŠMEJKAL (2012) ŘÍZENÍ RIZIKA."— Transkript prezentace:

1 MANEK Antonín ŠMEJKAL (2012) Antonín ŠMEJKAL (2012) ŘÍZENÍ RIZIKA

2 TERMINOLOGIE Tržní podmínky a konkurence = činí z podnikání rizikovou činnost Tržní podmínky a konkurence = činí z podnikání rizikovou činnost

3 NEJISTOTA x RIZIKO Nejistota (jako významově širší pojem) investičního projektu představuje vliv neurčitosti informací o budoucím vývoji, náhodnost změn podmínek či výsledku, nemožnost spolehlivého stanovení budoucích faktorů, které ovlivní výsledek. Riziko (jako užší pojem) vyjadřuje nebezpečí nedosažení očekávaných výsledků a takový druh nejistoty, kterou lze určitým způsobem kvantifikovat pomocí pravděpodobnosti.

4 OBJEKTIVNÍ X SUBJEKTIVNÍ Mezi objektivní rizika patří: přírodní, živelné události a katastrofy (zemětřesení, povodně, požáry) politické události (změny vlády, převraty, politický chaos) makroekonomické změny (daně, cla, úroky, inflace, regulační opatření, embarga) sociálně patologické jevy (kriminalita, teroristické akce, podvody)

5 OBJEKTIVNÍ X SUBJEKTIVNÍ Mezi subjektivní rizika patří: nedostatečné manažerské schopnosti technická a ekonomická neznalost, nekvalifikovanost personálu, nedbalost, neodpovědnost, malé schopnosti adaptace řízení na změny podmínek.

6 FINANČNÍ RIZIKO Měnové riziko – kurzovní riziko Měnové riziko – kurzovní riziko Úrokové riziko – tržní úroková sazba Úrokové riziko – tržní úroková sazba Riziko bonity – platební neschopnost partnera Riziko bonity – platební neschopnost partnera Riziko likvidity – časový nesoulad pohledávek a závazků Riziko likvidity – časový nesoulad pohledávek a závazků Tržní riziko – změna hodnot či cen aktiv Tržní riziko – změna hodnot či cen aktiv Úvěrové riziko – selhání smluvní protistrany Úvěrové riziko – selhání smluvní protistrany Operační riziko – selhání lidského či technického faktoru Operační riziko – selhání lidského či technického faktoru

7 Ochrana proti riziku Ochrana proti riziku se promítá do rizikové politiky podniku: poznávání rizik, jejich příčin a druhů, měření stupně rizika, zhodnocení vlivu rizika na ekonomiku podniku (na zisk, finanční situaci, tržní hodnotu), koncepce ochrany proti různým druhům rizik. V zásadě jsou dva způsoby ochrany: ofenzivní a defenzivní. ofenzivní ochrana směruje k odstranění nebo zmírnění příčin rizika (např. odstranění konkurenta), defenzivní ochrana směruje ke snížení nepříznivých důsledků rizika na přijatelnou míru.

8 Měření a hodnocení rizika určení faktorů rizika projektu, stanovení významnosti faktorů pro výsledek projektu, vyjádření rizika projektu, hodnocení rizika a návrh opatření na jeho snížení příprava plánu nápravných opatření.

9 IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

10 OHODNOCENÍ RIZIK STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI a) a) ANALÝZA CITLIVOSTI a) a) MATICE HODNOCENÍ RIZIK

11 ANALÝZA CITLIVOSTI

12 MATICE HODNOCENÍ RIZIK

13

14

15

16

17

18 DOPADY RIZIK – finanční x nefinanční

19 MĚŘENÍ RIZIK

20 KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKY

21 KVANTITATIVNÍ CHARAKTERISTIKY

22 VALUE AT RISK

23 Metody modelů VAR

24 METODY SNIŽOVÁNÍ RIZIKA volba právní formy podnikání, která omezuje důsledky neúspěchu podnikání jen na vymezenou část majetku podnikatele (vlastníka, podílníka). omezování rizika tím, že pro jednotlivé případy možného rizika podnik stanoví jisté meze - rizikové limity- jejichž dodržení musí odpovědní pracovníci zabezpečovat. Jsou to např. minimální akceptovatelné ceny, hranice likvidity, maximální poměr zadluženosti, minimální požadovaná efektivnost investic, rozložení (diverzifikace) rizika na co nejširší základnu a tím snížení jeho následků. Nejčastěji používané způsoby diverzifikace jsou : Rozšiřování výrobního programu – horizontální nebo vertikální geografická diverzifikace v rámci státu do regionů s lepšími podmínkami flexibilita podnikání a výrobního zařízení, která umožňuje reagovat na změny dělení rizika na více účastníků např. vytvořením společných podniků, konsorcií přesunutí - transfer rizika na jiné subjekty, na dodavatele, odběratele, pojištění jako zvláštní forma přesunutí rizika, ale za úplatu, etapová příprava a realizace projektu při nejasném odbytu tvorba rezerv v podniku pro nepředvídané události.

25 ŘÍZENÍ ODBĚRATELSKÝCH RIZIK

26

27


Stáhnout ppt "MANEK Antonín ŠMEJKAL (2012) Antonín ŠMEJKAL (2012) ŘÍZENÍ RIZIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google