Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika a finanční řízení banky Přednáška 3 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika a finanční řízení banky Přednáška 3 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947"— Transkript prezentace:

1 Rizika a finanční řízení banky Přednáška 3 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz Ekonomika subjektů finančních služeb letní semestr 2013

2 2 Rizika banky jsou klasifikována podle mezinárodních doporučení stanovených Výborem pro bankovní dohled – "Basel II" Klasifikace rizik podle Basel II úvěrové investiční riziko protistrany kursové úrokové akciové riziko tržní procesy lidé systémy externí faktory riziko operační Rizika banky

3 3 Změny hodnoty aktiv a pasiv Hlavním důsledek řady rizik je situace, kdy dojde k rozdílnému pohybu hodnoty aktiv a /nebo pasiv. Řízení rizik je zaměřeno na to, aby byly tyto dopady ošetřeny aktivapasiva Výchozí bilance aktiva pasiva Bilance – změna A aktiva pasiva ztráta zisk Bilance – změna B Změna kursu Změna úroků Kvalita úvěrů Pokles akcií Výše PMR …

4 4 Rizika banky jsou různě významná, jejich závažnost a dopad se mění v závislosti na vývoji vnitřního a vnějšího prostředí  Úvěrové riziko – selhání dlužníka - největší rozsah a dopady  Vývoj ekonomiky, odvětví, regionů  Požadavky regulátora, komoditní trhy, hodnota zajištění  Schopnosti banky řídit úvěrové riziko – použité metody, kvalifikace, organizace  Prakticky nelze kompenzovat zrcadlovými typy produktů  Zajišťování se – zástavy, ručení  Dopady do zisku (růst nákladů – opravné položky a rezervy, výpadek příjmů)  Vliv na likviditu - nedostatek cash flow  Vazba na úrokové riziko – dopad na schopnost klientů splácet Charakteristika rizik

5 5 Rizika banky jsou různě významná, jejich závažnost a dopad se mění v závislosti na vývoji vnitřního a vnějšího prostředí  Úrokové riziko – pohyb úrokových sazeb může způsobit ztrátu  Změny v saldu úrokových nákladů a výnosů  Pevná x pohyblivá sazba  Vazba na referenční sazby  Kompenzace – aktiva a pasiva v rovnováze z hlediska druhu sazby a referenční sazby  Obligace s pevným úrokovým výnosem  Riziko likvidity – časový nesoulad splatností aktiv a pasiv, ztrátovost  Obnovování vkladů  Trvalý pokles zisku  hodnota aktiv trvale pod hodnotou pasiv  Dominový efekt Charakteristika rizik

6 6 Rizika banky jsou různě významná, jejich závažnost a dopad se mění v závislosti na vývoji vnitřního a vnějšího prostředí  Kursové riziko – neočekávaný pohyb kursu  Aktiva ~ pasiva v příslušném kursu  Akciové riziko – pokles ceny akcií v portfoliu banky  Vysoká nebezpečnost ~ volatilita akciových trhů  Nelze kompenzovat  Kapitálová přiměřenost – někdy uváděno jako samostatné riziko  Neadekvátnost kapitálu  Vyvoláno zpravidla strukturou aktiv  Projev nezvládnutí jiných druhů rizik  Ostatní rizika  Politické, regulační, právní, komoditní, reputační Charakteristika rizik

7 7 Podmínkou pro účinné řízení rizik je jejich měření  Pravděpodobnost vzniku rizika a velikost dopadu  Expozice – vystavení se riziku  Vyčíslení potenciálního dopadu do zisku  VAR – statistický odhad pozice na základě historických dat  Platí normální rozdělení  Nedochází k závislosti mezi změnami  Průběh náhodných pohybů je časově stabilní  Střední hodnota denní změny = nula (normální rozdělení)  Výpočet standardní odchylky S  S pravděpodobnosti 95% nebude změna větší než 2S  Otevřená pozice = P  Ztráta je maximálně +/- 2S*P Měření rizik

8 8 Banka ve svém podnikání čelí riziku likvidity – hrozbě, že nebude mít dostatek likvidních aktiv, aby mohla dostát svým závazkům na straně pasiv  Nečekané výběry vkladů  Řešení a)Nákup likvidity na mezibankovním trhu b)Snížení likvidních aktiv Likviditní riziko Likviditní riziko pasiv

9 9 Pro vyhodnocování očekávaných přílivů a odtoků hotovosti se používá tzv. žebříková metoda Likviditní riziko Žebříková metoda

10 10 Vlivem změny úrokové sazby dojde ke snížení čistého úrokového příjmu nebo poklesu tržní hodnoty kapitálu banky Úrokové riziko

11 11 Kritickým faktorem úspěchu při řízení úrokového rizika je sladění aktiv a pasiv z hlediska jejich přeceňování  Gap = RSA – RSL  RSA – Rate Sensitive Assets  RSL – Rate Sensitive Liabilities  Kumulovaný gap (N) = gap (N) + gap (N-1)  Positivní gap ~ RSA > RSL  Negativní gap ~ RSA < RSL  Časové koše – podle struktury A/L, podle typu banky (např.: 1M, 3M, 6M, 1Y, 3Y, 5Y, >5Y)  Ukazatele:  Gap, kumulovaný gap  Kum.gap jako % z celkových aktiv  Kum.gap jako % z úročených aktiv  Kum.gap jako % z kapitálu  Kritéria pro zařazování aktiv a pasiv do košů  Gapová zpráva Gapová analýza

12 12 Gapová analýza ve formě gapové zprávy je tradiční statistický pohled, z něhož se odvozují rozhodnutí k ošetření úrokového rizika Vyhodnocení gapové analýzy RŮSTPOKLES RŮST gap negativnípozitivní Úrokové sazby pokles růst Úrokový příjem

13 13 Zapamatujte si, abyste dovedli vysvětlit  Riziko  Tržní, protistrany, operační  Úvěrové  Úrokové  Akciové  Kursové  Referenční sazba, PRIBOR, LIBOR  VAR  Gapová analýza  Gap, kumulovaný gap  RSA  RSL Vybrané pojmy

14 14  Rizika jsou klasifikována a zařazována do tříd nebo skupin  Rizika jsou hodnocena z hlediska pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu  Některá rizika je možno kompenzovat pomocí řízení struktury aktiv a pasiv  Úvěrové riziko je historicky nejzávažnější  Úrokové riziko má přímou souvislost s řízením aktiv a pasiv  Při měření rizika se zjišťuje velikost rizikové exposice a potenciální dopad do zisku  Řízení rizik vyžaduje striktní oddělení kompetencí obchodních útvarů od útvarů odpovědných za řízení rizik (pravidlo čtyř očí) Shrnutí


Stáhnout ppt "Rizika a finanční řízení banky Přednáška 3 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947"

Podobné prezentace


Reklamy Google