Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reporting - „Systém signálů včasného varování“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reporting - „Systém signálů včasného varování“"— Transkript prezentace:

1 Reporting - „Systém signálů včasného varování“
Ekonomika a management finančních institucí zimní semestr 2010 Reporting - „Systém signálů včasného varování“ Přednáška 8 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: Bořivoj Pražák – UČO 5947

2 Systém signálů včasného varování
SSVV – Charakteristika „Systém signálů včasného varování“ – SSVV - („Early Warning Signals System)“ zabezpečuje pravidelné monitorování faktorů, které jsou významné pro řízení činnosti banky a jejích rizik Systém signálů včasného varování nepřetržitě hlídá banku a poskytuje výstupy ve volitelných časových periodách poskytuje důležité informace o stavu banky v koncentrované a přehledné formě vychází z osvědčené praxe, ale umožňuje libovolné přizpůsobení aktuální situaci a stylu řízení banky vyžaduje nastavení limitů a mezních hodnot v monitorovaných oblastech čerpá z objektivních zdrojů dat a nezávisí tak na hlášení pracovníků odpovědných za rizikové oblasti je možno rychle zavést a následně provozovat s minimálními nároky na zdroje je doplňkem existujících systémů manažerského výkaznictví umožňuje volit formu prezentace podle osobních preferencí vrcholového managementu je otevřeným systémem umožňujícím pružně reagovat na měnící se požadavky

3 SSVV – Struktura (1) Účelem hlášení SSVV je pravidelně informovat vedení banky o důležitých aspektech řízení A/L, rizik banky, finančního řízení a o dalších významných skutečnostech Struktura SSVV (1) základní pojetí vytvořit systém, který nezávisle na příslušných odpovědných pracovnících generuje hlášení zachycující stav banky otevřenost systému systém musí být schopen rozšiřování o údaje z jiných aplikací nebo zdrojů dat příjemci hlášení vrcholový management - představenstvo a vybraní ředitelé periodicita základní - týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně podle situace lze volit i další termíny (ad hoc, denně, dekádně, pololetně apod.) charakteristika hlášení extrakt z podrobných výkazů, analýz a dat rozsah a podrobnost se zvyšuje s hodnoceným obdobím

4 SSVV – Struktura (2) Účelem hlášení SSVV je pravidelně informovat vedení banky o důležitých aspektech řízení A/L, rizik banky, finančního řízení a o dalších významných skutečnostech Struktura SSVV (2) vstupy GL, aplikace, externí informace parametry, výpočty, limity banky, plán / rozpočet vybraných ukazatelů výstupy grafy, přehledné tabulky, symboly vazby systém umožňuje přechod na podrobnější členění informací

5 SSVV – Popis (1) Obecná struktura SSVV se skládá pro jednotlivé periody diferencovaně z typů záznamů, které zachycují všechny podstatné aspekty činnosti banky Popis SSVV (1) shrnutí slovní komentář celkového stavu banky založený na definovaném „slovníku“ pojmů likvidita PMR vybrané ukazatele likvidity banky v určitých časových obdobích výsledovka banky stav a vývoj vybraných položek poměrové ukazatele srovnání s rozpočtem bilance banky stav a vývoj vybraných položek (úvěry, vklady, SPP, CP apod.) srovnání s plánem

6 SSVV – Popis (2) Obecná struktura SSVV se skládá pro jednotlivé periody diferencovaně z typů záznamů, které zachycují všechny podstatné aspekty činnosti banky Popis SSVV (2) kursové riziko devizové pozice - celkem, vybrané měny úvěrové riziko stav plnění úvěrových limitů významné změny s dopadem na klasifikaci úvěrů vývoj opravných položek a rezerv úrokové riziko závislost banky na změně úrokových sazeb gapová analýza, VAR, durace, elasticita kapitálové trhy vývoj kursu akcií banky, burzovnch indexů riziko portfolia banky

7 SSVV – Popis (3) Obecná struktura SSVV se skládá pro jednotlivé periody diferencovaně z typů záznamů, které zachycují všechny podstatné aspekty činnosti banky Popis SSVV (3) podrozvaha významné podrozvahové položky obchodní výsledky, produkty a služby informace a statistika o produktech a službách (depozita, plat. styk, karty, účty…) dtto o klientech dtto o distribučních kanálech situace na trzích peněžní trhy, akciové trhy, … kursy měn - ČNB, trh, banka, (konkurence?) úrokové sazby, likvidita trhů, indexy charakteristika přístupu banky na trhy interní stav významné skutečnosti s potenciálním dopadem na pozici banky (vnitřní problémy, operační riziko, personální otázky, negativní publicita apod.)

8 SSVV – Tvorba reportů Pro zpracování SSVV se využívají interní i externí informační zdroje zaznamenané v databázi, jejichž řízení je zajištěno pomocí parametrů a limitů Schéma tvorby reportů Externí data parametry limity Plán/ rozpočet GL DW Aplikace 1 Aplikace n SSVV-W SSVV-M SSVV-Q SSVV-Y

9 SSVV – Přístup k tvorbě reportů
SSVV je vyvinut tak, aby vybraným uživatelům z řad vrcholového vedení poskytoval v přehledné formě potřebné informace Přístup k SSVV jednotlivé typy záznamů a jejich obsah jsou definovány a nastaveny obecně podle základního Modelu SSVV základní model lze měnit podle požadavků managementu banky základní nastavení musí vycházet převážně z metodiky ČNB obsah Modelu SSVV je založen na údajích obsažených v DW pro reporting ČNB složitější metodika pro hodnocení rizik (např.: VAR) může být do Modelu SSVV zahrnuta jako externí vstup většina záznamů je zobrazována a hodnocena ve vztahu k dodržování stanovených limitů (ČNB nebo interních) SSVV je zpravidla k dispozici jako aplikace přístupná vybraným uživatelům reporty jsou zpracovány v agregované podobě s možností rozkladu na nižší úroveň detailu jednotlivé části reportu jsou připravovány podle preferencí uživatelů v číselné nebo grafické podobě

10 SSVV – Popis záznamů (1) Jednotlivé záznamy SSVV zachycují stav a vývoj za určité definované období a případně porovnání s předcházejícím obdobím Popis záznamů (1) Shrnutí a) grafické znázornění - jednoduché symboly charakterizující stav jednotlivých záznamů, ukazatele nebo míru dodržení stanovaného limitu b) slovní komentář popisující jednak záznamy, které jsou obtížně popsatelné v grafické části, jednak hodnocení celkové situace banky (využívání slovníku pojmů) Likvidita PMR ukazatel A - viz příklad 1 ukazatel B - viz příklad 2 Výsledovka náklady – vybrané položky, srovnání s plánem výnosy – vybrané položky, srovnání s plánem tvorba rezerv a OP - změna v %

11 SSVV – Popis záznamů (2) Jednotlivé záznamy SSVV zachycují stav a vývoj za určité definované období a případně porovnání s předcházejícím obdobím Popis záznamů (2) Bilance - vybrané položky aktiv a pasiv aktiva - úvěry celkem CZK, CM - změna v % klasifikované úvěry CZK - změna v % hotovost - CZK, CM, - změna v % pasiva - vklady celkem CZK, CM - změna v % běžné účty - CZK - změna v % termínované vklady - CZK, CM - změna v % Kursové riziko celková devizová pozice - stav, změna v % aktuální kursy pro EUR, USD - KL- banka, ČNB, trh - stav, změna v % dodržení limitů 6. Úvěrové riziko ukazatel A - pohledávky celkem podle klasifikace ukazatel B - úvěry klientům podle klasifikace a segmentů ukazatel C - úvěry po splatnosti

12 SSVV – Popis záznamů (3) Jednotlivé záznamy SSVV zachycují stav a vývoj za určité definované období a případně porovnání s předcházejícím obdobím Popis záznamů (3) Úrokové riziko kumulovaný gap jak % z aktiv - CZK, EUR, celkem - změna v % dodržení limitů úrokového rizika tržní sazby na MBT - změna v % sazby ČNB - změna v % Kapitálové trhy vývoj burzovních indexů (PX-50) vývoj kursu akcií banky - změna v % dodržení limitů akciového rizika Podrozvaha vydané záruky CZK, CM - změna v % otevřené a potvrzené akreditivy - změna v % Obchod, produkty, služby počet klientů, vybraných produktů, operací, apod.

13 SSVV – Popis záznamů (4) Jednotlivé záznamy SSVV zachycují stav a vývoj za určité definované období a případně porovnání s předcházejícím obdobím Popis záznamů (4) Situace na trzích popis situace na MBT, na BCPP, ev.dalších trzích podle obchodů banky Interní stav banky výskyt interních událostí, které mohou ovlivnit pozici banky Konkurence a okolí aktivity konkurence, které mohou ovlivnit pozici banky vnější události, které mohou ovlivnit pozici banky Odpočet úkolů stav v plnění zadaných úkolů splatných v hodnoceném období Navrhované akce návrhy na přijetí opatření

14 SSVV – Periodicita vykazování záznamů
V modelu SSVV se stanoví, s jakou periodicitou budou jednotlivé záznamy uváděny v reportech W M Q H Y 1. shrnutí p p p p p 2. likvidita p p p p p 3. výsledovka p p p p p 4. bilance p p p p p 5. kursové riziko v p p p p 6. úvěrové riziko v p p p p 7. úrokové riziko v p p p p 8. kapitálové trhy v p p p p 9. podrozvaha v p p p p 10. obchod, produkty v p p p p 11. situace na trzích v v p p p 12. interní stav v v p p p 13. konkurence v v p p p 14. odpočet úkolů v v v v v 15. návrhy v v v v v p - povinný údaj, v - volitelný údaj

15 SSVV – Likvidita Pro hodnocení likvidity je možno použít řadu ukazatelů a to v závislosti na typu banky, na její situaci a tradici Likvidita podle Opatření ČNB okamžitá likvidita = likvidní aktiva / nestálá pasiva krátkodobá likvidita = aktiva / pasiva pro splatnost 7D-1R běžná likvidita = likvidní aktiva / aktiva celkem dlouhodobá likvidita = aktiva / pasiva pro splatnost nad 1R gapová analýza - gap, kumulovaný gap - aktiva/ pasiva - 8 košů podle zbytkové splatnosti další používané ukazatele saldo rychle likvidních aktiv a pasiv nestálá pasiva / pasiva celkem nestálá pasiva / aktiva celkem kumulované saldo splatností rychle likvidních aktiv časový nesoulad splatností - salda nebo podíly aktiv a pasiv v různých časových koších gapové analýzy - prostý nebo kumulovaný gap

16 SSVV – Likvidita - příklad
Pro hodnocení likvidity je možno použít řadu ukazatelů, jejichž použití záleží na typu banky, na její situaci a na tradici. Příklad Hlášení o likviditě ukazatel „běžná likvidita“ - náplň dle ČNB měna CZK, EUR, USD, celkem časové období – po dnech poslední týden, po týdnech poslední měsíc, po měsících poslední kvartál, po čtvrtletích poslední rok, poslední 2 roky zobrazení - čárový graf pro měny ukazatel „nesoulad splatností aktiv a pasiv“ - kumulovaný podíl aktiv a pasiv splatných v časovém koši - náplň dle ČNB měna CZK, EUR, USD limity 72% pro CZK, 75% pro CM, časové koše – 1 týden, 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok, 2 roky, 4 roky časové období – k dnešnímu dni, k ultimu minulého měsíce, k ultimu minulého kvartálu, k ultimu minulého měsíce minus 1 rok zobrazení - čárový graf pro jednotlivá období s vyznačením limitu

17 SSVV – Úvěrové riziko Pro hodnocení úvěrového rizika se hodnotí struktura pohledávek podle metod používaných k jejich klasifikaci Úvěrové riziko úvěry bankovním i nebankovním subjektům klasifikace úvěrů - podle ČNB x interní metodika - rating, scoring - interní metoda založená na statistických metodách splatnosti, zajištění, rezervy, opravné položky charakteristické údaje: objem, klasifikace, zajištění, opravné položky + rezervy, doba po splatnosti ukazatele: struktura klasifikovaných úvěrů (% z celkového objemu) podle subjektů - banky, klienti, ostatní klasifikace - dle ČNB standardní, sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové měn a teritoria - dle kategorizace zemí celková a upravená hodnota - riziko, zajištění, opr.položky nekryté riziko zobrazení – změny v průběhu časového období, porovnání se zadanou povolenou odchylkou

18 SSVV – Úrokové riziko Úrokové riziko je možno měřit více způsoby nebo pomocí kombinací těchto způsobů podle toho, jak je celý systém řízení úrokového rizika nastaven Úrokové riziko způsoby měření gapová analýza, VAR, durace, elasticita pro jednoduchost a dostupnost vstupů použijeme gapovou analýzu - rozdíl aktiv a pasiv citlivých na přecenění ukazatele gapové analýzy gap = RSA-RSL (aktiva citlivá na změnu sazeb - pasiva citlivá na změnu sazeb) kumulovaný gap - součet gapu za běžné a předchozí období časového koše (n+(n-1)) další ukazatele - kum.gap jako procento z aktiv, z úroč.aktiv, z kapitálu apod. stanovení časových košů podle typu banky a struktury bilance košů zařazení položek A/L do analýzy zařazování položek A/L do košů

19 Hlášení o úrokovém riziku
SSVV – Úrokové riziko – příklad Úrokové riziko je možno měřit více způsoby nebo pomocí kombinací těchto způsobů podle toho, jak je celý systém řízení úrokového rizika nastaven Příklad Hlášení o úrokovém riziku ukazatel = kumulovaný gap zařazené položky úročená aktiva, úročená pasiva podle zbytkové splatnosti nebo přeceňování měna CZK, USD, EURO, CM celkem časové koše intervaly s mezemi: 1 týden, 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 9 měsíců, 1 rok, 2 roky, 4 roky, >4 časové období k dnešnímu dni k ultimu minulého měsíce k ultimu minulého kvartálu k ultimu minulého měsíce minus 1 rok Zobrazení – čárový graf pro jednotlivá období s vyznačením 100 %

20 Depozita a obd.produkty
SSVV – Limity V bance jsou pro sledování rizik obvykle nastavena soustava limitů pokrývající hlavní úvěrová a tržní rizika Příklad Limity Obchodní rizika Úvěrové limity Kursové riziko Úrokové riziko Akciové riziko představenstvo centrála pobočka Depozita a obd.produkty CP- pev. a poh.sazba objem stop-loss během dne přes noc objem stop-loss během dne přes noc objem stop-loss během dne přes noc objem stop-loss během dne přes noc Segmenty trhu segment A segment B segment C

21 Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy
Vybrané pojmy Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy EWS Nekryté riziko Časový koš Zbytková splatnost Běžná likvidita Okamžitá likvidita MBT BCCP Gapová analýza Gap, kumulovaný gap RSA RSL

22 Shrnutí „Systém signálů včasného varování“ – SSVV - („Early Warning Signals System)“ zabezpečuje pravidelné monitorování faktorů, které jsou významné pro řízení činnosti banky a jejích rizik Pro účely signální informace o stavu banky se využívá SSVV – Systém signálů včasného varování Struktura výkazů SSVV je individuální podle konkrétní banky a její situace Periodicita SSVV je nastavena podle konkrétních potřeb banky SSVV preferuje poskytování informací v přehledné grafické podobě Vybraná rizika jsou sledována a řízena podle nastavených limitů SSVV nenahrazuje běžný MIS, ale doplňuje jej poskytováním reportů pro nejvyšší řídící úroveň


Stáhnout ppt "Reporting - „Systém signálů včasného varování“"

Podobné prezentace


Reklamy Google