Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika a Basel II Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví telefon: 210 088 830 Bořivoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika a Basel II Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví telefon: 210 088 830 Bořivoj."— Transkript prezentace:

1 Rizika a Basel II Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz Ekonomika a řízení poskytovatelů bankovních a investičních služeb zimní semestr 2010

2 2 Vztah rizikovosti a ziskovosti …… má několik aspektů Rizikovost je numericky vyjádřené riziko Rizikovost a ziskovost jsou ve vzájemném vztahu a nelze optimalizovat obě veličiny najednou S rostoucí rizikovostí roste až do určitého bodu i ziskovost; po dosažení maxima dochází při rostoucí rizikovosti k poklesu ziskovosti Rizikovost banky je jejím vedením nastavena na určitou úroveň odpovídající ochotě vedení nést riziko Vyšší rizikovost slibuje nárazově a krátkodobě vyšší ziskovost, ale snižuje se pravděpodobnost trvale vyšší dosahované ziskovosti Rizikovost je kromě toho výrazně ovlivněna požadavky regulátora ziskovost + čas zisk A BC X B A Kombinace aktiv a pasiv C rizikovost A C B Vztah rizikovosti a ziskovosti Každá možná kombinace aktiv a pasiv reprezentuje určité riziko, které ovlivňuje zisk vytvářený bankou podle vztahu rizikovosti a ziskovosti -

3 3 Zdroje jsou redistribuovány uvnitř a …… vyrovnávány navenek na finančních trzích Obchody s klienty jsou realizovány obchodními jednotkami – pobočkami nebo jinými organizačními jednotkami banky Vklady získané obchodními jednotkami od klientů jsou v bance soustřeďovány podle určitých hledisek do zásobníků („pool“) jako zdroje Zdroje na krytí úvěrů poskytovaných obchodními jednotkami klientům jsou čerpány ze zásobníků zdrojů Jednotlivé obchodní jednotky se nezabývají vyrovnáváním bilance mezi vklady a úvěry na své úrovni Nerovnováha mezi vklady a úvěry je vyrovnána centrálně operacemi na finančních zdrojích Řízení aktiv a pasiv je centralizováno a spojeno s řízením kursového a úrokového rizika Redistribuce zdrojů a jejich vyrovánvání za banku je zabezpečováno funkcí „treasury“ Řízení aktiv a pasiv V bance je centralizováno operativní řízení aktiv a pasiv jejich redistribucí a vyrovnáváním vnitřního nesouladu navenek na finančních trzích FINANČNÍ TRH KLIENTI vklady úvěry pobočka / organizační jednotka pobočka / organizační jednotka pobočka / organizační jednotka pobočka / obchodní jednotka Zásobník zdrojů Zásobník zdrojů Zásobník zdrojů „pool“

4 4 Vnitrobankovní výnosová křivka …… na konkrétním případu 1.klient X ukládá do pobočky A částku 5 mil. Kč se splatností jednoho roku za depozitní sazbu 1 % 2.pobočka A odvádí do zásobníku tuto částku 5 mil. Kč za vnitrobankoví sazbu 3 % na dobu jednoho roku 3.pobočka A má spread pasiv mezi depozitní sazbou klientovi a vnitrobankovní sazbou 2 % a marži 100 tis. Kč 4.pobočka B půjčuje klientovi Y úvěr ve výši 1 mil. Kč se splatností 3 roky za úvěrovou sazbu 8 % 5.pro krytí tohoto úvěru pobočka B čerpá ze zásobníku 1 mil. Kč s vnitrobankovní sazbou 4 % na dobu tří let 6.pobočka B má spread aktiv mezi vnitrobankovní sazbou a úvěrovou sazbou klientovi 4 % a marži 40 tis. Kč x 3 7.správce zásobníku útvar „treasury“ má spread z nesouladu splatností aktiv a pasiv a na krytí úrokového (měnového) rizika 1 % Řízení redistribuce zdrojů Vnitrobankovní výnosová křivka definuje ceny pro pobočky nebo jiné obchodní jednotky při ukládání zdrojů získaných z depozit klientů nebo čerpaných při poskytování úvěrů klientům splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 1 8 3 4 depozitní sazba pro klienta X depozitní sazba pro pobočku A úvěrová sazba pro pobočku B úvěrová sazba pro klienta Y spread aktiv spread pasiv spread z nesouladu

5 5 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od klientů banky Příklady rizik spojených s produkty Úvěr – půjčování peněz Vklad – zajištění výnosů z peněz Platební operace – „zasílání“ – převody peněz, hlídání podmínek, termínů, limitů apod. Platební karty – závazek proplatit karetní operaci Směnárenská činnost – výměna peněz různých měn Emise CP – zaručení se za emitenta, rozprodání emise Obchodování s CP – zprostředkování nákupu / prodeje pro klienta Investiční poradenství – odborná pověst banky Záruky – převzetí povinnosti uhradit závazek Akreditivy – závazek finančně pokrýt komoditní obchody... Rizika v bance“

6 6 Rizika banky jsou klasifikována podle mezinárodních doporučení stanovených Výborem pro bankovní dohled – "Basel I a II" Klasifikace rizik podle Basel úvěrové investiční riziko protistrany kursové úrokové akciové riziko tržní procesy lidé systémy externí faktory riziko operační Rizika banky BASEL I BASEL II

7 7 Jednotlivá rizika jsou podle basilejských dohod jasně vymezena, aby bylo možné pracovat při hodnocení bank se srovnatelnými údaji Vymezení rizik Riziko protistrany – riziko ztráty způsobené selháním dlužníka nebo protistrany Nesplacení úvěru a/nebo příslušenství Nesplacení obligací … Riziko tržní – riziko ztráty tržní pozice při nepředpokládaném pohybu cen Pokles úrokových sazeb Změna kursu měn, změna cen akcií … Riziko operační – riziko přímé nebo nepřímé ztráty vzniklé selháním vnitřních procesů, lidí, systémů nebo externími faktory Neprovedení operací platebního styku, poruchy v distribuci hotovosti Krádež a zpronevěra Požár, povodeň … Basel II – Členění rizik

8 8 Koncept Basel II je založen na třech pilířích Pilíře Basel II Basel II - Pilíře Minimální kapitálové požadavky -Stanovení minimálních kapitálových požadavků -Úvěrové riziko je založeno na stanovení ratingu - externí rating - interní rating -Nově je zařazeno operační riziko -Tržní riziko zůstává beze změny Dohled regulátora -Banky samy hodnotí kapitálovou přiměřenost ve vztahu k rizikovému profilu -Provádí se dohled nad stanovením a udržováním kapitálové přiměřenosti -Banky musí mít více kapitálu, než je stanoveno minimálními požadavky -Dohled zasahuje při poklesu kapitálové přiměřenosti Tržní disciplína -Zveřejňovat informace o struktuře kapitálu -Zveřejňovat informace o měření a řízení rizik -Zveřejňovat rizikový profil banky -Zveřejňovat údaje o kapitálové přiměřenosti

9 9 Činnost finančních institucí a bank je regulována na úrovni EU a její ustanovení jsou dále rozpracována na národní úrovni Pravidla regulace Regulace bank Mezinárodní regulace -BCBS - Basel Committee on Banking Supervision -CEBS – Committee of European Banking Supervisors Národní regulace – ČNB = Jednotný dohled nad finančním trhem –Zákon o ČNB – nezávislost centrální banky –Zákon o bankách – podmínky pro podnikání bank –Bankovní dohled = Dohled nad finančním trhem - Vyhláška 123/2007 –Licencování a souhlasy –Pravidla obezřetného podnikání –Ostatní Požadavky regulátora mají významný dopad do struktury aktiv a pasiv a na ziskovost banky. Dodržování požadavků představuje nákladové položky, které se banky snaží přenést na klienty www.cnb.cz, www.c-ebs.org, www.bis.org

10 10 Doporučení Basel II přináší dvě zásadní změny - jiný způsob stanovení kapitálového požadavku pro úvěrové riziko a nově i pro operační riziko Stanovení kapitálových požadavků Kapitálová přiměřenost je poměr kapitálu a ukazatelů charakterizujících úvěrové, tržbní a operační riziko Kapitál se skládá z více složek (tier 1 -3) Kapitálová přiměřenost musí být minimálně 8 % Basel II zavádí podrobnější výpočet kapitálového požadavku na úvěrové riziko a stanovení kapitálového požadavku na operační rizika Pro stanovení kapitálového požadavku na úvěrové riziko je možné využívat více přístupů Basel II – Změny oproti Basel I

11 11 Jeden z možných přístupů pro stanovení kapitálového požadavku je standardizovaná metoda založená na externím ratingu Standardizovaný přístup Basel II – Standardizovaný přístup pro úvěrové riziko Pro výpočet rizikově vážených aktiv se vychází z hodnocení externích ratingových agentur: Státy: Obchodní společnosti:

12 12 Pokročilejším přístupem je přístup založený na interním ratingu – „Internal Rating Based“, jehož aplikace podléhá posouzení externího auditora a schválení regulátora Charakteristika přístupu IRB Banka využívá vlastního systému ratingu Dělení pohledávek do kategorií podle dlužníka Ratingové kategorie – pro splácející i nesplácející, rozložení klientů do kategorií Nezávislost útvaru stanovujícího rating Pravidelná aktualizace ratingu Provázanost s interními limity a stanovením rizikových nákladů / přirážek Schválení regulátorem Ověření při praktickém používání, existence časových řad PD – pravděpodobnost selhání LGD – ztráta při selhání EAD – expozice při selhání EL – očekávaná ztráta (PD*LGD) M – efektivní splatnost úvěru Basel II – Přístup IRB

13 13 Operační riziko Přístup základního ukazatele BIA (Basic Indicator Approach) –KBIA = GI x α, kde –GI je „relevantní ukazatel“ = průměrný čistý úrokový a neúrokový příjem za poslední 3roky, –α = 15 % Standardizovaný přístup –KSA = ∑ (GIi x βi), kde –GIi je relevantní ukazatel příslušné podnikatelské oblasti –βi je odpovídající koeficient podle tabulky ASA - Alternative Standardised Approach banka může mít regulátorem povoleno použití alternativního indikátoru AMA – Advanced Measurement Approach banka může využívat výstupy vnitřního systému měření operačního rizika Basel II – Přístupy pro operační riziko Nově zavedený kapitálový požadavek na operační riziko může být stanoven několika způsoby v závislosti na bance a úrovni řízení rizik

14 14 Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy Basel I Basel II Pilíře Basel II Kapitálová přiměřenost Tier 1 - 3 IRB – Internal Rating Based BIA – Basic Indicator Approach SA – standardizovaný přístup ASA – alternativní standardizovaný přístup AMA – pokročilý standardizovaný přístup Vybrané pojmy

15 15 Banky jsou povinny dodržovat kapitálovou přiměřenost, která je stanovena regulátorem na úrovni EU a uzákoněna vyhláškou 123/2007 Banka podniká s rizikem, které přejímá od svých klientů Rizika jsou členěna do tří skupin – kreditní, tržní a operační Banka musí podle své rizikové expozice udržovat kapitál na určité úrovni – regulatorní kapitál, který je stanovený podle pravidel pro kapitálovou přiměřenost Pravidla kapitálové přiměřenosti jsou označována jako BASEL II BASEL II je založen na třech pilířích minimální kapitálové požadavky dohled regulátora tržní disciplína Pro výpočet kapitálových požadavků k jednotlivým rizikům jsou stanoveny specielní metody Shrnutí


Stáhnout ppt "Rizika a Basel II Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví telefon: 210 088 830 Bořivoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google