Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní sociální podpora VŠE, Praha 10. 03. 2010 Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní sociální podpora VŠE, Praha 10. 03. 2010 Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Státní sociální podpora VŠE, Praha Mgr. Ilona Kostadinovová

2 Osnova: Právní úprava, vazby význam Oprávněné osoby Dávky Organizace státní sociální podpory Mgr. Ilona Kostadinovová

3 Základní literatura: Břeská, N., Burdová, E., Vránová, L. : Státní sociální podpora s komentářem a příklady, Jihlava: ANAG, 2008, ISBN Kostadinovová, I., Spirit, M. a kol. : Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR, Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2009, ISBN Mgr. Ilona Kostadinovová

4 Internetové zdroje informací: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Správa služeb zaměstnanosti, Formuláře, Evropské formuláře, Česká správa sociálního zabezpečení –

5 Prameny práva ÚZ č. 776 – Sociální zabezpečení 2010, právní stav k Zákon o státní sociální podpoře, č. 117/1995 Sb., v platném znění, dále jen ZSSP Zákon o životním a existenčním minimu, č. 110/2006 Sb., v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová

6 Prováděcí předpisy – částky pro účely státní sociální podpory: Sdělení MPSV č. 148/2009 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50% a 25% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory Mgr. Ilona Kostadinovová

7 Organizace a provádění sociálního zabezpečení v ČR Z. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění Z. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová

8 Státní sociální podpora, § 1 ZSSP Stát se podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin. Ve stanovených případech se poskytuje v závislosti na výši příjmu. Náklady hradí stát ze státního rozpočtu. Mgr. Ilona Kostadinovová

9 Základní pojmy: Dávky – peněžité, výčet § 2 ZSSP Orgány – úřad práce, § 2a ZSSP Okruh oprávněných osob, § 3 ZSSP Příjem rozhodný pro přiznání dávky, § 4 a násl. ZSSP Rodina, § 7 ZSSP Nezaopatřenost dítěte, § 11 ZSSP Nepříznivý zdravotní stav, § 9 ZSSP Mgr. Ilona Kostadinovová

10 Dávky – peněžité, § 2 ZSSP: Dávky testované/ poskytované v závislosti na výši příjmu: 1. přídavek na dítě 2. sociální příplatek 3. příspěvek na bydlení Dávky ostatní/netestované/poskytované bez závislosti na výši příjmu: 1. rodičovský příspěvek 2. dávky pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla 3. porodné- zvýšené výrazně od 1. dubna pohřebné - od roku 1997 beze změn, od změny Mgr. Ilona Kostadinovová

11 Orgány státní sociální podpory, § 2a ZSSP: Vykonávají státní správu. Úřady práce – ve správních obvodech dle § 7 zákona o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., Úřad práce hlavního města Prahy Krajské úřady – výkon přenesené působnosti, ve správních obvodech úřadů práce spadajících do správního obvodu krajského úřadu, Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Ilona Kostadinovová

12 Historicky k pojmu orgány státní sociální podpory, § 2a ZSSP: Orgány státní sociální podpory jsou úřady práce a v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy, od to je i v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, vyšší složkou jsou krajské úřady a v Praze Magistrát hlavního města Prahy. Pro řízení o dávkách platí správní řád, z. č. 500/2004 Sb., s odchylkami stanovenými v zákoně o státní sociální podpoře. Řízení o přiznání dávky je možno zahájit jen na návrh oprávněné osoby. Žádost musí být písemná, na tiskopise předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a podána u příslušného úřadu státní sociální podpory. MPSV ČR a rovněž i úřad státní sociální podpory příslušný podle místa pobytu osoby může, pokud osoba požádala o povolení k trvalému pobytu a pokud by výživa této osoby nebo výživa jejich dětí byla ohrožena, prominout podmínku trvalého pobytu. Mgr. Ilona Kostadinovová

13 Okruh oprávněných osob: Pouze fyzické osoby, jestliže osoba a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu na území ČR Společně posuzované osoby - § 7 ZSSP (blíže viz dále) Cizinec – trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu, § 76zákona o pobytu cizinců na území ČR, z. č. 326/1999 Sb., § též azyl na území ČR Výjimky § 3 odst. 2 ZSSP Krajský úřad může v odůvodněných případech prominout podmínku trvalého pobytu, § 3 odst. 3 ZSSP Od se u nezletilých dětí svěřených na území ČR do péče nahrazující péči rodičů nebo ústavní péče, podmínka přihlášení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu nevyžaduje. Za trvalý pobyt se též považuje dlouhodobý pobyt udělovaný cizincům podle zvláštního zákona. V souvislosti se vstupem ČR do EU je od 1. května 2004 potřeba vycházet místa obvyklého pobytu na území ČR. České státní občanství, ani účast na sociálním pojištění nejsou podmínkou nároku na dávky státní sociální podpory. Mgr. Ilona Kostadinovová

14 Příjem rozhodný pro přiznání dávky, §§ 4 – 6 ZSSP: Rozhodný příjem - měsíční průměr příjmů rodiny připadající na rozhodné období, § 6 ZSSP – kalendářní rok nebo kalendářní čtvrtletí dle druhu dávky Měsíční průměr příjmů se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných. Příjem pro účely stanovení rozhodného příjmu, § 5 ZSSP – v zásadě jsou to příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění Každý z příjmů se započítává samostatně, § 5 odst. 2 ZSSP, konkrétní příklad viz vzorové formuláře Mgr. Ilona Kostadinovová

15 Příjem rozhodný pro přiznání dávky, §§ 5 odst. 1 písm. a) ZSSP: Praktické příklady, k prohloubení znalostí, témata k diskusi na seminář: Závislá činnost – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Mgr. Ilona Kostadinovová

16 Příjem rozhodný pro přiznání dávky, §§ 5 odst. 1 ZSSP: písm. b) - příjmy osvobozené od daně z příjmů písm. c) – dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění písm. d) – podpora v nezaměstnanosti písm. e) a písm. i) – příjmy ze zahraničí písm. f) – rodičovský příspěvek písm. g) - přídavek na dítě písm. h) – mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, z. č. 118/2000Sb., v rozsahu v kterém je zaměstnavatel nezúčtoval Mgr. Ilona Kostadinovová

17 Rodina pro účely státní sociální podpory: Rodina, § 7 ZSSP – oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o přídavek na dítě, sociální příplatek a rodičovský příspěvek. Současně lze výjimečně posuzovat ve více rodinách pouze pro účely příspěvku na bydlení. Mgr. Ilona Kostadinovová

18 Společně posuzované osoby, § 7 odst. 2 ZSSP: Spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby - § 115 občanského zákoníku, z. č. 40/1964 Sb.,v platném znění, domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Nezaopatřené děti, § 11 ZSSP (viz níže) Nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí Manželé (z. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění), partneři (z. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, v platném znění) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče Nezaopatřené děti, jejich rodiče, jsou-li nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče těchto rodičů (př. babička, děda, syn či dcera a vnoučata) Mgr. Ilona Kostadinovová

19 Nezaopatřenost dítěte: § 11 ZSSP – dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže: se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání, §§ ZSSP Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách Mgr. Ilona Kostadinovová

20 Posuzování zdravotního stavu Nepříznivý zdravotní stav, § 9 ZSSP Dlouhodobě – zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než 1 rok MPSV stanoví klasifikaci zdravotního postižení podle stupňů a způsob jejich posuzování: Vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory Mgr. Ilona Kostadinovová Dítě dlouhodobě Stupeň zdravotního postižení Nemocné20%-49% Zdravotně postižené 50%-79% Těžce zdravotně postižené 80%-100%

21 Životní a existenční minimum, z. č. 110/2006 Sb., v platném znění Životní minimum – minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, jednotlivec 3126,- Kč Existenční minimum – minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití, na osobu měsíčně 2020,- Kč (nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let) Mgr. Ilona Kostadinovová

22 Životní minimum společně posuzovaných osob: Částky životního minima jsou odstupňovány podle pořadí osob. Pořadí se stanoví tak, že se nejprve posuzují osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi. V každé z těchto skupin se pořadí stanoví podle věku od nejstarší po nejmladší osobu. Věkem osoby rozhodným je věk, kterého osoba dosáhne v kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno. Mgr. Ilona Kostadinovová

23 Částka životního minima druhé posuzované osoby: Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí činí měsíčně 2.880,- Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová Druhá, třetí a další osoba Osoba, která není nezaopatřený m dítětem Nezaopatřené dítě 2.600,-Od 15 let 2.250, let 1.960,-6-15 let 1.600,-Do 6 let

24 Příklad určení životního minima rodiny Tříčlenná rodina (nezaopatřené dítě 16 let) ŽM matky (první dospělá osoba) 2.880, - Kč ŽM otce (druhá dospělá osoba)2.600, - Kč ŽM dítěte2.250, - Kč ŽM rodiny celkem7.730, - Kč Mgr. Ilona Kostadinovová

25 Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc Jednotlivec dospělí = dospělý, 1 dítě ve věku 5 let = dospělí, 1 dítě ve věku 5 let = dospělí, 2 děti ve věku 8 a =9.690 Kč 2 dospělí, 3děti ve věku 5,8, =11.290

26 Příklad Rodinu tvoří matka a otec, kteří jsou oba studenti, a tedy jsou nezaopatřenými dětmi, ve věku 24 let a pečují o své nezaopatřené dítě ve věku 1 roku. Životní minimum bude tvořit částku 6.730,- Kč měsíčně, tj ,- Kč za první posuzovanou osobu (dle věku starší) , - Kč (druhá posuzovaná osoba nezaopatřeným dítětem ve věku 15 až 26 let) ,- Kč (další posuzovaná osoba nezaopatřeným dítětem do 6 let). Mgr. Ilona Kostadinovová

27 Konstrukce částky životního minima U životního minima je uplatňován princip jednotnosti výše částek na území celého státu. Výše částek je určena v zákoně č. 110/2006 Sb. Částky životního minima mohou být průběžně upravovány nařízením vlády podle vývoje spotřebitelských cen, aby byla zachována jejich reálná hodnota, k 1. lednu a lze je navýšit též v mimořádném termínu. Vláda zvyšuje podle skutečného růstu nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby vyjádřené růstem příslušného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem, pokud vývoj spotřebitelských cen vzrostl od poslední úpravy částek životního minima alespoň o 5 %. Mgr. Ilona Kostadinovová

28 Historicko praktický exkurz - životní minimum! Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí příjmů pod níž nastává stav hmotné nouze. Životní minimum v ČR má dvě části: a) základní osobní potřeby jednotlivých členů domácnosti / nově jednotlivce b) společné potřeby domácnosti/nově společně posuzovaných osob Původně z. č. 463/1991 Sb., o životním minimu Nově: Z. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu (od ), část dvanáctá zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, změna zákona o životním a existenčním minimu Životní minimum vymezuje výši nezbytných finančních prostředků pro domácnost k dočasnému zajištění základních životních potřeb jejích členů na velmi skromné úrovni, k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. č. Životní minimum má velký význam v systému dávek státní sociální podpory, který zabezpečuje adresnou pomoc zejména rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (zákon č. 117/1995 Sb.). Je využíváno při zjišťování nároku na některé dávky a pro výpočet většiny dávek státní sociální podpory. Mgr. Ilona Kostadinovová

29 Nárok na dávku a její výplatu, § 49 ZSSP: Nárok na dávky vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených ZSSP. Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek a podáním žádosti o přiznání dávky. Dávka nebude vyplacena, i pokud by na ni ze zákona vznikl nárok, pokud o ni nebude požádáno na předepsaném tiskopise, Podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas oprávněné osoby a společně posuzovaných osob s tím, aby sdělily orgánům výši příjmu a další skutečnosti a údaje v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě. Mgr. Ilona Kostadinovová

30 Hlasový informační systém MPSV Občanům z celé České republiky jsou po celých 24 hodin denně zdarma (s výjimkou přístupů z mobilních telefonů, které jsou zpoplatňovány) podávány informace o dávkách státní sociální podpory. Mgr. Ilona Kostadinovová

31 Přídavek na dítě, §§ ZSSP: Tiskopis – žádost o přídavek na dítě, potvrzení o výši příjmu za kalendářní rok Nárok nezaopatřeného dítěte Rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 Výše je dnes jednotná v závislosti na věku dítěte. Mgr. Ilona Kostadinovová

32 Přídavek na dítě, charakteristika, vývoj výše dávky Je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Výše za kalendářní měsíc je dána násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Přídavek na dítě byl poskytován ve třech úrovních (zvýšená, základní, snížená) odvislých od příjmů rodiny v předchozím kalendářním roce. Jeho výše byla stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Rodiny s příjmem vyšším než je 4,00 /od , 40 násobek částky životního minima rodiny na přídavek na dítě nemají nárok. Mgr. Ilona Kostadinovová

33 Přídavek na dítě od , nezaopatřené dítě, které žije v rodině s příjmem nižším, než je čtyřnásobek životního minima rodiny, rozhodný je příjem za předchozí kalendářní rok. Nezaopatřené dítě má nárok na přídavek Výše přídavku vyjádřená násobkem částky životního minima Příjem rodiny vyjádřen násobkem částky životního minima Zvýšená výměra0,36do 1,5 Základní výměra0,31nad 1,5 do 2,4 Snížená výměra0,16nad 2,4 do 4, 0

34 Výše přídavku dle úrovně výměry měsíčně v Kč k Věk nezaopatřen ého dítěte ZvýšenáZákladníSnížená Do 6 let let let

35 Přídavek na dítě od Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2, 40 Dítě do 6 let500, - Kč Od 6 do 15 let610, - Kč Od 15 do 26 let700, - Kč

36 Přídavek na dítě Přechodné opatření mělo zmírnit negativní dopady krize na rodiny s dětmi. S účinností od 1. července 2009 do 31. prosince 2010 se měla posunout hranice rozhodného příjmu pro nárok na přídavek na dítě z 2,4násobku životního minima rodiny na 2,5násobek. Zároveň se měla zvýšit měsíční částka přídavku na dítě o 50 Kč. K bylo ale opět zrušeno.

37 Přídavek na dítě od 1. červenec 2009 do Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,5násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.

38 Přídavek na dítě, hranice rozhodného příjmu rodiny Rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek na dítě (2,5 násobek ŽM rodiny) Jedno do 6 let Dvě 5, 8 let Tři 5, 8, 12 let Čtyři 5, 8, 12,

39 Přídavek na dítě, hranice rozhodného příjmu rodiny Rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek na dítě (2,4 násobek ŽM rodiny) Upravit! Jedno do 6 let7.080 Dvě 5, 8 let9.040 Tři 5, 8, 12 let Čtyři 5, 8, 12,

40 Přídavek na dítě - příklady: Žena přestala žít s manželem ve společné domácnosti od června 2009 a v únoru 2010 bylo manželství rozvedeno. Po dobu společného soužití byl příjem rodiny dostatečně vysoký, protože měl manžel velmi vysoký výdělek, a tak nebyl nárok na přídavek na dítě. Má tato žena nárok na výplatu tohoto přídavku od doby, kdy s nimi otec nežil ve společné domácnosti? Absolvent gymnázia se po skončení školy nedostal na VŠ. Rozhodl se, že si zvýší svoji jazykovou přípravu v jazykové škole zapsané do seznamu MŠMT, má nárok na přídavek na dítě? Měl by také nárok, když by současně byl zaměstnán? Mgr. Ilona Kostadinovová

41 Přídavek na dítě od 1. červenec 2009 do Do 6 let Od 6 do 15 let Od 15 do 26 let 550,- Kč 660, - Kč 650, - Kč

42 Přídavek na dítě od 1. ledna 2010 Do 6 let Od 6 do 15 let Od 15 do 26 let 500,- Kč 610, - Kč 700, - Kč

43 Sociální příplatek, §§ 20 – 22 ZSSP: Tiskopis – žádost o sociální příplatek, potvrzení o výši příjmu za kalendářní čtvrtletí Rodič pečující alespoň o 1 nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině je nižší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,00 Mgr. Ilona Kostadinovová

44 Sociální příplatek, charakteristika, vývoj výše Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. U tohoto druhu dávky je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Nárok na sociální příplatek je vázán péčí o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 2,00 ( změna s účinností od , do té doby bylo 2,20) násobek životního minima rodiny. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek. Výše sociálního příplatku je výrazně diferencovaná. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje. Tak se ve výši sociálního příplatku vždy odrazí konkrétní příjmová situace v rodině. Zvýšení sociálního příplatku reaguje na sociální situaci rodiny a současně i rozšiřuje okruh oprávněných. Jde zejména o péči o zdravotně postižené dítě. Do výše sociálního příplatku se promítá i zdravotní postižení rodiče nebo jeho osamělost. Mgr. Ilona Kostadinovová

45 Sociální příplatek, výše § 21 ZSSP Za kalendářní měsíc rozdíl mezi částkou životního minima nezaopatřeného dítěte (součtem částek více dětí) a částkou určenou jako podíl mezi: Součin částky ŽM dítěte X rozhodný příjem rodiny ___________________________________ ŽM rodiny X koeficient 2.00 Mgr. Ilona Kostadinovová

46 Sociální příplatek, prakticky ŽMD x P SP=ŽMD – ŽM x 2,2 SP= výše sociálního příplatku ŽMD = částka životního minima dítěte (popř. součtu všech dětí, s případnou úpravou v důsledku všech skutečností uvedených v § 22 ZSSSP – promítnutí postižení dítěte či rodiče, studia dítěte) P= příjem rodiny v rozhodném období (čtvrtletí) ŽM = životní minimum rodiny (osob, které se považují za rodinu v období, na které se dávka přiznává) Mgr. Ilona Kostadinovová

47 § 22 ZSSP, částka ŽM se násobí koeficientem Mgr. Ilona Kostadinovová KoeficientDítě dlouhodoběKoeficientRodiče dlouhodobě 3.00Těžce zdravotně postižené 1,35Těžce zdravotně postižení oba 2.67Zdravotně postižené 1.30Osamělý těžce zdravotně postižený 1,34Nemocné1.30Těžce zdravotně postižení jeden 1,22Současně narozené děti do 3 let 1.05Těžce zdravotně postižení 1.20Studující dítě1.17Osamělý

48 Sociální příplatek, prohloubení znalostí § 21 odst. 2 ZSSP rozhodný příjem rodiny nedosahuje částky životního minima, započítává se částka odpovídající životnímu minimu této rodiny. § 22 odst. 3 ZSSP jestliže je nezaopatřené dítě poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, nepoužije se zvýšení koeficientů podle § 22 odst. 1 ZSSP. § 22 odst. 4 ZSSP – je-li splněno současně více podmínek, stanoví se výše s přihlédnutím ke každé podmínce samostatně a vypočte se rozdíl. Výše pak činí součet rozdílů a sociálního příplatku stanoveného bez přihlédnutí k daným okolnostem (nemoc, postižení, studium…). Mgr. Ilona Kostadinovová

49 Sociální příplatek/SP, příklad určení výše dávky v rodině s dvěma dětmi, jedno dlouhodobě nemocné v roce 2007 V úplné rodině pečují rodiče o 2 nezaopatřené děti ve věku 8 a 16 let. Mladší dítě je dlouhodobě nemocné. Čistý průměrný měsíční příjem této rodiny v I. čtvrtletí roku 2007 činil ,- Kč, což je příjem nedosahující 2,2 násobku životního minima této rodiny. Životní minimum rodiny s ohledem na zdravotní stav dítěte se stanoví tak, že se částka životního minima dítěte vynásobí koeficientem 1,34. Poté se vypočte sociální příplatek. ŽMD = částka ŽM dětí je 1.960,- x 1, = 4.876,- Kč P = příjem rodiny činí ,- Kč ŽM = životní minimum rodiny činí 1.960,- Kč x 1, ,- Kč ,- = ,- Kč SP = – (4.876x12.000/10.356x2,2) = ,20 = 2.307,80, zaokrouhleno 2.308,- Kč. Jednomu z rodičů bude náležet ve II. čtvrtletí roku 2007 sociální příplatek ve výši 2.308,- Kč měsíčně. Aktualizujte pro rok 2010! Mgr. Ilona Kostadinovová

50 Sociální příplatek/SP, příklad určení výše dávky osamělé matky dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte v roce 2007 Osamělá matka, která nežije s druhem, tvoří rodinu s 5letým dítětem. Dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Jejich čistý průměrný měsíční příjem v I. čtvrtletí roku 2007 činil 8.000, - Kč, což je příjem nedosahující 2,2 násobku životního minima této rodiny. Životní minimum s použitím nejvýhodnějšího koeficientu, zdravotní postižení dítěte 3.00, protože je vyšší než koeficient z důvodu osamělosti matky, který činí 1,17. ŽM rodiny činí 7.680,- Kč = 2.880,- + (1.600x3.0) a 2,2 násobek životního minima rodiny činí ,- Kč. Z důvodu osamělosti matky a zdravotního postižení dítěte se vypočte sociální příplatek bez ohledu na tyto skutečnosti a poté pro každou ze situací zvlášť a rozdíly se přičtou k základnímu příplatku. Sociální příplatek se stanoví formou součtu základního sociálního příplatku a rozdílů mezi sociálními příplatky zvýšenými a základním. Zkuste vypočítat, blíže viz poznámka! Aktualizujte pro rok 2010! SP = = 2.729,- Kč Matce dítěte ve II. čtvrtletí roku 2007 náleží sociální příplatek ve výši 2.729,- Kč měsíčně. Mgr. Ilona Kostadinovová

51 Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně pro nárok na sociální příplatek od Úplná rodina s počtem nezaopatřených dětí 1,0 násobek životního minima (maximální) 2,2 násobek životního minima (není nárok) Jedno do 6 let Dvě 5,8 let Tři 5,8,12 let Čtyři 5,8,12,16 let Mgr. Ilona Kostadinovová

52 Sociální příplatek při rozhodném příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí měsíčně v Kč k 1. lednu 2007 Věk nezaopatřené ho dítěte v rodině 1,0 ŽM1,6 ŽM2,0 ŽM Do 6 let let – 26 let

53 Sociální příplatek při příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí, dle věku nezaopatřeného dítěte a příjmu úplné rodiny v násobcích životního minima od Věk Do 6 let Od 6 do 15 Od 15 do 26 1,0 x ŽM ,6 x ŽM ,0 x ŽM 0

54 Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně pro nárok na sociální příplatek Úplná rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí 1,0 násobek ŽM (maximální) 2,0 násobek ŽM (není nárok) Jedno do 6 let Dvě 5, 8 let Tři 5, 8, 12 let Čtyři 5, 8, 12, 16 let

55 Příklad podmínky trvalého pobytu u sociálního příplatku Muž žádá o sociální příplatek z důvodu péče o šestileté dítě. On, jeho manželka a toto šestileté dítě jsou hlášeni k trvalému pobytu na území ČR, ale jejich další nezletilé nezaopatřené dítě hlášeno k trvalému pobytu na území ČR není. Mgr. Ilona Kostadinovová

56 Příklady sociální příplatek Zaměstnanec a. s. současně podniká na živnostenský list, jak se bude posuzovat jeho příjem pro sociální příplatek? Zaměstnaná matka žije se svým nezaměstnaným druhem ve společné domácnosti a se svým nezaopatřeným dítětem. Druh pečuje o toto dítě, má nárok na sociální příplatek? Mgr. Ilona Kostadinovová

57 Příspěvek na bydlení, §§ 24 – 28 ZSSP: Tiskopis – žádost o příspěvek na bydlení, potvrzení o výši příjmu za kalendářní čtvrtletí Nařízení vlády č. 461/2009 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení Mgr. Ilona Kostadinovová

58 Příspěvek na bydlení, charakteristika Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, od se do příjmu nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Mgr. Ilona Kostadinovová

59 Příspěvek na bydlení, §§ 24 – 28 ZSSP, od Nárok má vlastník nebo nájemce, který je přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je těchto 30% příjmů rodiny nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem (průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti v souladu se zákonem o nájemném, zahrnuty jsou ceny služeb a energií, dle přiměřené velikosti bytů a počtu osob v nich trvale žijících). Mgr. Ilona Kostadinovová

60 Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od do Počet osob v rodině PrahaNad 100 tis. obyv obyv obyv. Do obyv a více

61 Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od do Počet osob v rodině PrahaNad 100 tis. obyv obyv obyv. Do obyv

62 Příklad rozhodného období u příspěvku na bydlení Příspěvek na bydlení náleží v rámci kalendářního čtvrtletí od 1. ledna do 31. března po dobu ledna a února, kdy trvala nájemní smlouva (od 1. března se poživatel dávky odstěhoval a ukončil nájemní smlouvu). Rozhodným obdobím je předcházející kalendářní čtvrtletí, od 1. října do 31. prosince předchozího kalendářního roku. Mgr. Ilona Kostadinovová

63 Příklady příspěvek na bydlení Komu lze a komu nelze poskytnout příspěvek na bydlení. Mladí manželé bydlící v nájmu v rodinném domku požádali o příspěvek na bydlení, úřad státní sociální podpory jim dávku neposkytl, třebaže příjmově nárok splňovali, s odůvodněním, že v jejich bytové jednotce je hlášena ještě jedna osoba. Tato osoby však 8 let v této bytové jednotce nebydlí, mají tyto manželé naději na pozitivní zvrat v jednání při odvolání do rozhodnutí příslušného orgánu státní sociální podpory? Mgr. Ilona Kostadinovová

64 Rodičovský příspěvek, §§ ZSSP: Tiskopis – žádost o rodičovský příspěvek, volba rodičovského příspěvku Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny. Pouze v případě nejrychlejší volby je potřeba doložit nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši 380,- Kč na den (blíže výklad k dávkám nemocenského pojištění). Mgr. Ilona Kostadinovová

65 Rodičovský příspěvek, smysl a význam dávky, § 30 ZSSP: Rodič, který pečuje o nejmladší dítě v rodině, a to do 4 let věku dítěte nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené, má nárok za předpokladu, že po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně o dítě pečuje, § 30b ZSSP: Podmínka je považována za splněnou též: Od února 2006 může dítě do 3 let navštěvovat jesle do 5 kalendářních dnů v měsíci, a dítě, které dovršilo 3 roky, mateřskou školu do 4 hodin denně. Péče o nejmladší dítě v rodině, § 30a ZSSP, náleží jen jednou rodiči určenému na základě dohody, nedohodnou-li se určí úřad práce. Mgr. Ilona Kostadinovová

66 Souběh nároku na rodičovský příspěvek s příjmem z výdělečné činnosti: Původní podmínka nároku na rodičovský příspěvek – výdělečná činnost nebo omezený příjem z výdělečné činnosti byla s účinností od zrušena. Od 1. ledna 2004 tedy existuje možnost výdělečné činnosti rodiče bez omezení nároku na dávku, zajistí-li rodič v době výdělečné činnosti péči o dítě jinou osobou To znamená, že při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny, neboť jeho příjmy nebudou sledovány. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Mgr. Ilona Kostadinovová

67 Více rychlostní čerpání rodičovského příspěvku, § 30 odst. 1 ZSSP Nepožádá-li rodič po 21. měsíci věku dítěte o rychlejší čerpání, je mu vyplácen v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře. Dobu čerpání lze zvolit pouze v rozhodných obdobích po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíci věku dítěte. U zdravotně postiženého dítěte má rodič nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře 7600,- Kč do 7 let věku dítěte. Mgr. Ilona Kostadinovová

68 Výše rodičovského příspěvku, od 1. ledna 2008, § 32 ZSSP , - Kč, ve zvýšené výměře – do 2 let věku dítěte 7 600, - Kč, v základní výměře – do 3 let věku dítěte, resp. do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně nebo těžce zdravotně postižené 3 800,. Kč, ve snížené výměře – do 4 let věku dítěte 3 000,- Kč, v nižší výměře (od ) – do 7 let věku dítěte, náleží-li dítěti příspěvek na péči z důvodu závislosti I. stupně, od 7 do 15 let věku, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2009, nenáleží-li dítěti příspěvek na péči Přechodná ustanovení, čl. 24 části patnácté zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, původní výše náležela naposledy za prosinec Mgr. Ilona Kostadinovová

69 Souběh s příspěvkem na péči, § 32 odst. 3 ZSSP Souběh s příspěvkem na péči zavedeným doprovodným zákonem k zákonu o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění, pokud byl na dítě přiznán příspěvek na péči ve stupni II. až IV., náleží rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku, nejméně však ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči. Mgr. Ilona Kostadinovová

70 Rodičovský příspěvek – historicky souběh s příspěvkem na péči! Souběh nároku na rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Náleží-li dítěti příspěvek na péči, snižuje se rodičovský příspěvek: Z důvodu II, III stupně nebo IV. stupně Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvá alespoň po část kalendářního měsíce, náleží rodičovský příspěvek ve výši poloviny tzn. v roce 2007 ve výši 3 791, - Kč. Je-li dítěti přiznán příspěvek na péči z důvodu I. stupně dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve výši 3 000, - Kč, náleží rodiči rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči, v roce 2007 činí rozdíl 4 582, - Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová

71 Příklad splnění podmínky trvalého pobytu pro účely výplaty rodičovského příspěvku Žena požádala o přiznání rodičovského příspěvku z důvodu péče o dvouleté dítě. Dítě hlášeno k trvalému pobytu na území ČR není, žena ano. Mgr. Ilona Kostadinovová

72 Historický exkurz vývoje výše rodičovského příspěvku! Od rodičovský příspěvek náležel ve výši 1,54 násobku částky životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby rodiče. Výše rodičovského příspěvku činila do částku 3635 Kč měsíčně. Pokud bylo rodičem nezaopatřené dítě, byla to částka 3835 Kč měsíčně. Od 1. ledna do 31. prosince 2007 činil 7.582,- Kč měsíčně, jde o 40% průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za rok Od je zavedeno tzv. více rychlostní čerpání rodičovského příspěvku. Mgr. Ilona Kostadinovová

73 Příklad rodičovský příspěvek Žena studentka VŠ s individuálním studijním plánem má dítě ve věku 3 let. Vymezte pojem rodiny v tomto případě a určete, zda žena v tomto případě má nárok na rodičovský příspěvek. Mgr. Ilona Kostadinovová

74 Dávky pěstounské péče: Tiskopis – žádost o dávky pěstounské péče Pěstounská péče - je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. § 43 ZSSP – při společné péči manželů náleží dávky jen jednomu z manželů § 43 ZSSP - dočasné svěření do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, náleží dávky ode dne rozhodnutí o dočasném svěření. Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního příplatku. Nevniká zároveň nárok na sociální příplatek. Přiznáním příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu (zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) zaniká nárok na poskytování odměny pěstouna. Od 1. června 2006 je vyplácen státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v rámci sociálně právní ochrany dětí. Mgr. Ilona Kostadinovová

75 Dávky pěstounské péče: § 43 odst. 3 ZSSP - jestliže poručník (osoba mající vyživovací povinnost) o dítě osobně pečuje, náleží dávky poručníkovi a dítěti, a to i po dobu, kdy se má osoba dítě v osobní péči aniž by k němu měla stanovenu vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem. Mgr. Ilona Kostadinovová

76 Dávky pěstounské péče Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Dávky jsou následující: 1. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte - §§ ZSSP 2. Odměna pěstouna - §40-40b ZSSP 3. Příspěvek při převzetí dítěte - § 41 ZSSP 4. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla - § 42 ZSSP cMgr. Ilona Kostadinovová

77 Doplnění dávek pěstounské péče prakticky o další dávky: Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního příplatku. Nevniká zároveň nárok na sociální příplatek. Přiznáním příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu (zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) zaniká nárok na poskytování odměny pěstouna. Od 1. června 2006 je vyplácen státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v rámci sociálně právní ochrany dětí. Mgr. Ilona Kostadinovová

78 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, §§ ZSSP Příspěvek se poskytuje nezletilému nezaopatřenému dítěti v pěstounské péči, pokud žije ve společné domácnosti s osobou, která je jeho pěstounem (nejdéle do 26 let). Výše příspěvku pro nezaopatřené nezletilé dítě se stanoví jako součin částky na osobní potřeby nezaopatřeného dítěte a koeficientu 2,3; pro zaopatřené dítě je koeficient 1, 40. Při stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se částka životního minima na osobní potřeby dítěte násobí v případě, že jde o dlouhodobě nemocné dítě koeficientem 2,35; jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené koeficientem 2,90 a v případě, že jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené koeficientem 3,10. Blíže viz výše k vysvětlení posuzování zdravotního stavu. Příspěvek se vyplácí pěstounovi. Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a částkou důchodu. Mgr. Ilona Kostadinovová

79 Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte od Nezaopatřen é dítě ve věku Zdravé dítěDlouhodobě nemocné dítě Dlouhodobě zdravotně postižené dítě Dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě Koeficient 2,3 Koeficient 2,35 Koeficient 2,90 Koeficient 3,10 Do 6 let –15 let Mgr. Ilona Kostadinovová

80 Odměna pěstouna, § 40 ZSSP Je určitým způsobem společenské uznání osobě, pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Od je výše odměny stanovena jako součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1,00 za každé dítě svěřené do pěstounské péče. Odměna za jedno dítě tak činí za kalendářní měsíc částku 3 126,- Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová

81 Odměna pěstouna ve zvláštních případech, § 40a ZSSP: Pečuje-li pěstou alespoň o 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné osoby, § 8 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve stupni II. (středně těžká), III. (těžká) nebo IV. (úplná), výše odměny činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 5,50. Odměna se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0, 50 za péči o každé další dítě svěřené mu do péče a koeficientu 0,75 za každé další dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III. nebo IV. Mgr. Ilona Kostadinovová

82 Výše odměny pěstouna v závislosti na počtu svěřených dětí Počet dětí v pěstounské péči závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II.,III.,IV. Výše odměny pěstouna v Kč měsíčně Mgr. Ilona Kostadinovová

83 Příspěvek při převzetí dítěte, § 41 ZSSP Účelem příspěvku při převzetí dítěte je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do náhradní rodinné péče. Příspěvek se vyplatí jednorázově. Od je výše příspěvku stanovena pevnými částkami podle věku dítěte. Historický exkurz! Dříve příspěvek náležel ve výši 4,45 násobku částky životního minima na výživu a ostatní základní potřeby dítěte. Mgr. Ilona Kostadinovová

84 Příspěvek při převzetí dítěte od , § 41 odst. 2 ZSSP Věk dítěte Do 6 let let let Příspěvek při převzetí dítěte v Kč Mgr. Ilona Kostadinovová

85 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla, §42 ZSSP Náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Pokud pěstoun do pěti let auto prodal, daroval či počal používat pro výd. Činnost, je povinen poměrnou část vrátit. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 tisíc korun. V době posledních 10 kalendářních let nesmí přesáhnout částku Kč. Příspěvek lze poskytnout též na opravu vozidla. Mgr. Ilona Kostadinovová

86 Prohloubení a opakování dávky pěstounské péče Stanovte jednotlivé dávky pěstounské péče Mgr. Ilona Kostadinovová

87 Porodné, §§ ZSSP Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny. Nárok má žena, která porodila dítě, rovněž otec, zemřela-li žena a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. Nárok vzniká dnem porodu, ode dne převzetí dítěte rovněž osobě, která převzala dítě do jednoho roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Porodné náleží jen jednou, avšak i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci (osvojení, na základě rozhodnutí příslušného orgánu). Od součin částky životního minima na osobní potřeby dítěte dítěte a koeficientu, při narození 1 dítěte 11,10, u dvou a více dětí 16,60. Od jednotná částka 13000,- Kč na každé narozené dítě, jednorázově. Mgr. Ilona Kostadinovová

88 Historický exkurz! Porodné od 1. ledna 2007 do součin částky životního minima na osobní potřeby dítěte a koeficientu, při narození 1 dítěte 11,10, u dvou a více dětí 16,60. Počet současně narozených dětí 1 dítě 2 dětí 3 děti 4 děti Výše porodného Mgr. Ilona Kostadinovová

89 Porodné prakticky: Tiskopis – žádost o porodné Je potřeba požádat do 1 roku od narození dítěte. Pro děti narozené od 1. ledna 2008 je porodné stanoveno pevnou částkou v jednotné výši 13000,- Kč na každé narozené dítě bez ohledu na tu skutečnost, kolik se narodí dětí současně. Mgr. Ilona Kostadinovová

90 Pohřebné, §§ ZSSP Touto dávkou se přispívá na náklady, spojené s vypravením pohřbu. Od 1. ledna 2008 náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Dříve měla na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR nebo byl-li pohřeb vypraven v ČR. Příjem rodiny se netestuje. Výše pohřebného je stanovena, na rozdíl od ostatních dávek SSP, pevnou částkou, a to ve výši Kč, jednorázově. Mgr. Ilona Kostadinovová

91 Pohřebné: Tiskopis – žádost o pohřebné Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží dávka jen jednou osobě, která uplatní nárok jako první. Nárok vzniká dnem pohřbení. Příklad: 1)Smrt nezaopatřeného dítěte 2)Smrt osoby, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte Osoby ke dni smrti měly trvalý pobyt na území ČR. Mgr. Ilona Kostadinovová

92 Příklady pohřebné Vypravitel pohřbu své matky v Ostravě uhradil fakturu za tento pohřeb. Má tento syn nárok na pohřebné a kde bude o tuto dávku žádat, má-li trvalé bydliště v Plzni? Vypravitelka pohřbu slovenská občanka s trvalým pobytem na Slovensku uhradila v Senici(SR) fakturu za pohřeb svého manžela, který však zemřel a pracoval v ČR. Nyní se v ČR domáhá vyplacení pohřebného. Má tato žena nárok na pohřebné podle českých předpisů? Mgr. Ilona Kostadinovová

93 Opakování na zkoušku: Základní charakteristika státní sociální podpory, právní úprava, dávky, organizace. Rodičovský příspěvek – podmínky nároku na dávku, výše dávky a délka výplaty Je možné pobírat rodičovský příspěvek a současně být zaměstnán? Mgr. Ilona Kostadinovová

94 Důležité pojmy Životní a existenční minimum Koeficient Přídavek na dítě Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Porodné Pohřebné Výdělečná činnost Nezaopatřenost dítě Společně posuzované osoby Nepříznivý zdravotní stav Mgr. Ilona Kostadinovová

95 Další možné kontrolní otázky, další námět dle připomínek a dotazů studentů na semináři: Jak se zjišťuje rozhodný příjem v jakém rozhodném období? Jak je to s promlčením jednotlivých dávek státní sociální podpory? Firma uzavřela pro své zaměstnance kapitálové životní pojištění, za které pojistné pravidelně platí. Je třeba tuto částku započítat do příjmu pro účely státní sociální podpory? Mgr. Ilona Kostadinovová

96 Historický exkurz! Příspěvek na školní pomůcky Jednorázová dávka zavedená v roce Ke krytí mimořádných výdajů rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku. Nárok vzniká k 1. Červnu dítěti nastupujícímu do první třídy, bylo-li přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na přídavek na dítě. Částka 1000,- Kč se vyplácí jednorázově. S účinností od 1. ledna 2008 se dávka ruší, rodiče mohou nárok uplatnit do konce června Mgr. Ilona Kostadinovová

97 Významné novely ZSSP: Zákon č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Zákon č. 326/2009 Sb., zákon o podpoře hospodářského růstu a soc.stability

98 Milí studenti, děkuji za pozornost. Přeji Vám pohodový zbytek dnešního dne. Mgr. Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Státní sociální podpora VŠE, Praha 10. 03. 2010 Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google