Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD Účetnictví je chápáno jako stavová či výsledková karta podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD Účetnictví je chápáno jako stavová či výsledková karta podnikání."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD Účetnictví je chápáno jako stavová či výsledková karta podnikání.
Ukazatel lze chápat jako určitou číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku doprovázenou atributy dat, postačujícími k danému účelu analýzy, jakož i údaje z takových charakteristik odvozené. Druhy ukazatelů dle početních operací: stavové tokové absolutní rozdílové Druhy ukazatelů dle konstrukce: absolutní poměrové Metody vyhodnocování ukazatelů: elementární vyšší

2 Elementární metody rozebírají stavové, rozdílové a poměrové ukazatele, přičemž jsou zaměřeny: v případě absolutních ukazatelů - na analýzu trendů (horizontální rozbor), která se zabývá změnou ukazatelů, resp. položek v čase - procentní rozbor (vertikální analýza), který se zabývá strukturou jednotlivých položek v případě rozdílových ukazatelů na analýzu fondů finančních prostředků, resp. cash-flow na přímou analýzu poměrových ukazatelů podle jednotlivých oblastí podniku. Tato analýza bývá ještě doplňována pyramidovými rozklady, které umožňují rozkrýt některé vzájemné vazby mezi ukazateli a jejich vztah ke zvolenému vrcholovému ukazateli

3 Vyšší metody používají složitější matematické myšlenky a postupy a pokouší se zachytit složitější vazby nejen mezi jednotlivými ukazateli, ale také mezi různými podniky lze rozdělit na: - matematicko-statistické - bodové odhady - regresní modelování - faktorová analýza apod. - nestatistické - teorie fuzzy množin - expertní systémy - gnostická teorie neurčitých dat apod.

4 ANALÝZA ROZVAHY Členění rozvahy:
aktiva dle likvidity (od položek nejméně likvidních k položkám nejlikvidnějším) pasiva dle vlastnictví (zdroje vlastní a cizí) Technické provedení analýzy rozvahy: 1. Zjištění absolutní výše rozvahových položek 2. Zjištění podílů položek na bilanční sumě (vertikální rozbor) 3. Zjištění časového vývoje položek (horizontální rozbor)

5 ANALÝZA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) je stupňovitě členěn, přičemž jednotlivé stupně vyjadřují úroveň hospodaření v provozní, finanční a mimořádné činnosti podniku Technické provedení analýzy výkazů zisků a ztrát: 1. Zjištění absolutní výše položek 2. Zjištění podílů položek (vertikální rozbor) 3. Zjištění časového vývoje položek (horizontální rozbor) 4. Analýza nulového bodu (analýza bodu zvratu, resp. obratu)

6 POMĚROVÉ UKAZATELE Dávají jednotlivé jevy do vzájemných souvislostí
Při provádění analýzy je nutno vybrat menší množství ukazatelů (cca 12 – 20), které odpovídá potřebám analýzy. Pro zajištění komplexnosti analýzy, je nutno vybrat takovou soustavu ukazatelů, která postihne veškeré stránky financování. Členění poměrových ukazatelů: 1. Ukazatele rentability (efektivnosti) 2. Ukazatele aktivity 3. Ukazatele finanční závislosti (zadluženosti) 4. Ukazatele likvidity (platební schopnosti) 5. Ukazatele tržní hodnoty 6. Ukazatele na bázi cash-flow.

7 UKAZATELE RENTABILITY
Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) hospodářský výsledek po zdanění ROE = vlastní kapitál Ukazatel rentability aktiv z hospodářského výsledku po zdanění (ROA) ROA = aktiva Ukazatel rentability aktiv (ROA) ze zisku před zdaněním a úroky (EBIT) EBIT kde: EBIT = čistý zisk + nákladové úroky + splatná daň

8 Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) ze zisku před zdaněním a úroky (EBIT)
vlastní kapitál + dlouhodobé závazky Ukazatel rentability tržeb (ROS) hospodářský výsledek po zdanění ROS = tržby Ukazatel čisté ziskové rozpětí čisté ziskové rozpětí = * 100 výnosy

9 UKAZATELE AKTIVITY Ukazatel obratu aktiv tržby obrat aktiv = aktiva
Ukazatel doba obratu zásob zásoby doba obratu zásob = denní tržby Ukazatel doby obratu pohledávek krátkodobé pohledávky doba obratu pohledávek =

10 Ukazatele hodnotící produktivitu práce:
podíl personálních nákladů na obratu podíl personálních nákladů na celkových nákladech dosažený obrat na jednoho pracovníka průměrná mzda na pracovníka

11 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI
Ukazatel míry celkové zadluženosti cizí zdroje míra celkové zadluženosti = aktiva Ukazatel míry zadluženosti vlastního kapitálu (VK) míra zadluženosti VK = vlastní kapitál Ukazatel úrokové krytí zisk před zdaněním + nákladové úroky úrokové krytí = nákladové úroky Kvóta vlastního kapitálu aktiva (cizí zdroje + vlastní kapitál) cizí zdroje = = vlastní kapitál vlastní kapitál vlastní kapitál

12 UKAZATELE PLATEBNÍ SCHOPNOSTI
Ukazatel likvidity prvního stupně (cash ratio) – též běžná nebo peněžní likvidita oběžná likvidní aktiva běžná likvidita = krátkodobá pasiva Ukazatel likvidity druhého stupně (quick ratio) – též krátkodobá likvidita likvidní aktiva + krátkodobé pohledávky krátkodobá likvidita = Ukazatel likvidity třetího stupně (current ratio) – též dlouhodobá likvidita likvidní aktiva + krátkodobé pohledávky + zásoby dlouhodobá likvidita =

13 UKAZATELE TRŽNÍ HODNOTY
Účetní hodnota akcie vlastní kapitál účetní hodnota akcie = počet kmenových akcií Čistý zisk na akcii (také EPS) čistý zisk čistý zisk na akcii = Dividenda na akcii dividendy za rok dividenda na akcii = Výplatní poměr dividenda na akcii výplatní poměr = zisk na akcii

14 Aktivační poměr aktivační poměr = 1 - výplatní poměr Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii (P/E) tržní cena akcie P/E = zisk po zdanění na 1 akcii

15 UKAZATELE NA BÁZI CASH-FLOW
ukazatele rentability: peněžní tok výnosnost celkového kapitálu z CF = celkový kapitál výnosnost vlastního kapitálu z CF = vlastní kapitál rentabilita obratu z CF = obrat ukazatel likvidity: krátkodobá likvidita z CF = krátkodobé dluhy

16 ukazatele finanční závislosti (zadluženosti):
peněžní tok úrokové krytí = placené úroky stupeň oddlužení = cizí kapitál ukazatele tržní hodnoty: cash-flow na akcii = počet kmenových akcií tržní cena akcie poměr tržní ceny akcie k CF na akcii = CF na akcii

17 ČPK = celková oběžná aktiva - celkové krátkodobé závazky
Podíl čistého pracovního kapitálu na dlouhodobých zdrojích čistý pracovní kapitál dlouhodobé zdroje Obrat čistého pracovního kapitálu tržby obrat čistého pracovního kapitálu = Rentabilita tržeb (z čistého pracovního kapitálu) rentabilita tržeb =

18 Podíl čistého pracovního kapitálu na celkovém majetku
čistý pracovní kapitál celková aktiva Rentabilita čistého pracovního kapitálu čistý zisk rentabilita čistého pracovního kapitálu =


Stáhnout ppt "ÚVOD Účetnictví je chápáno jako stavová či výsledková karta podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google