Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Marie Bačáková Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Marie Bačáková Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín"— Transkript prezentace:

1 Harmonizované technické specifikace a Informační portál ÚNMZ pro stavební výrobky
Ing. Marie Bačáková Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín MPO

2 Obsah přednášky Informační portál - předpisy a normy
Informační portál ÚNMZ pro stavební výrobky Harmonizované technické specifikace Harmonizované normy Databáze harmonizovaných norem k CPR Evropské dokumenty pro posuzování (EAD) Horizontální specifikace Příručky správné praxe a další informace

3 Nové stránky ÚNMZ

4 www

5 Otevírání plných znění z ČSN on-line
Měsíční aktualizace

6 www

7 www Měsíční aktualizace
Otevírání plných textů předpisů a norem z ČSN on-line www

8 Harmonizované technické specifikace
Podle CPR jsou: harmonizované normy evropské dokumenty pro posuzování (EAD - European Assessment Documents) používané pro Evropské technické posouzení (ETA– European technical assessment nebo ETAssessment ) Podle CPD byly: evropská technická schválení (ETA - European technical approval - ETApproval)

9 Harmonizované normy - obecně
Zpracovány evropskými normalizačními organizacemi CEN, CENELEC, ETSI na základě mandátu (tj. požadavku Evropské komise). Evropské normy se stávají harmonizovanými až po oznámení v řadě C Úředního věstníku EU (OJEU). U každé evropské normy je při jejím oznámení v OJEU uvedeno přechodné období (začátek platnosti normy jako harmonizované a ukončení období souběžné platnosti). Jde o časově omezené období, kdy vedle sebe platí národní a evropské normy, popřípadě dřívější a nové verze harmonizovaných norem Toto období může být různě dlouhé, např. 1 rok, 21 měsíců, 2 roky Harmonizované normy k CPD, které byly zveřejněny v Úředním věstníku EU před jsou považovány za normy harmonizované k CPR

10

11 Období souběžné platnosti (přechodné období)
Při prvním zveřejnění harmonizované normy v OJEU se jedná o období, kdy lze vedle sebe používat národní technické specifikace i harmonizovanou normu. Po tomto datu lze používat pouze harmonizovanou normu. Nahrazuje-li se harmonizovaná norma v rámci revize novou harmonizovanou normou, znamená období souběžné platnosti uvedené u této nově zveřejněné normy, že lze pro účely připojení označení CE po dobu souběžné platnosti používat vedle sebe obě verze normy, dřívější i novou. Po skončení období souběžné platnosti lze používat pouze normu novou. Pozor! Harmonizované normy zrušené a nahrazené novými evropskými normami, které ještě nebyly zveřejněny v OJEU (v případě jejich revize) je třeba používat pro účely označování CE až do doby, než bude nová EN zveřejněna v OJEU a to do „Data platnosti normy jako harmonizované“, které je u této nově zveřejněné harmonizované normy v OJEU uvedeno. Je třeba upozornit, že pokud byla v této souvislosti použita zkratka „DoA“ znamená „Date of applicability of the standard as a harmonised standard“a často se zaměňuje se stejnou zkratkou „DoA“ uváděnou u normy, která však znamená „Date of announcement“, což je nejzazší datum oznámení evropské normy na národní úrovni EN ISO A2:2013, OJEU česky , OJEU anglicky:

12 České harmonizované normy
Evropské harmonizované normy jsou nezávazné, a nezávazné tedy musí zůstat i při jejich převzetí do národních norem. Splnění požadavků harmonizované normy podle její přílohy ZA se však považuje za splnění příslušných ustanovení směrnice. Podle zákona č. 22/1997 Sb. (viz podrobně § 4a) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou. Z toho vyplývá, že v okamžiku, kdy je zveřejněn v OJEU seznam harmonizovaných norem, které byly již dříve zavedeny do ČSN, a datum „Date of applicability of the standard as a harmonised standard“ nabyl účinnosti, stávají se českými harmonizovanými normami (ne okamžikem zveřejnění ve Věstníku ÚNMZ).

13 Šablona pro přílohu ZA podle CPR
Příloha ZA Harmonizované normy musí být doplněny přílohou ZA, která uvádí odkazy na ustanovení této normy odpovídající požadavkům CPR (CPD). Jsou zde uvedeny systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR (popř. systémy prokazování shody podle CPD) většinou ve formě tabulky převzaté z příslušného rozhodnutí Komise. Popřípadě je zde zařazena příloha ZB obsahující vztah příslušné evropské normy k jiným směrnicím. Pozor! I když tyto přílohy nejsou normativní, ale pouze informativní, z hlediska plnění požadavků směrnice jsou závazné, zejména pokud jde o opatření stavebního výrobku označením CE. Šablona pro přílohu ZA podle CPR

14 Informační portál – Harmonizované normy k CPR
Úplný aktuální seznam všech současně platných harmonizovaných norem ke stavebním výrobkům označovaných CE s přiřazením odpovídajících mandátů CEN, rozhodnutí Komise, postupů posuzování a ověřování stálosti vlastností a s uvedením přechodného období (období souběžné platnosti) a rozsahem oznámených subjektů, viz Informační portál ÚNMZ: Přehled harmonizovaných norem k CPR Harmonizované normy rozdělené podle skupin výrobků

15 Ukázka: Přehled harmonizovaných norem k CPD/CPR
Otevírání plných znění z ČSN on-line Měsíční aktualizace www

16 www

17 Databáze harmonizovaných norem k CPR - česky

18 Databáze harmonizovaných norem k CPR - anglicky

19 Evropský dokument pro posuzování (European Assessment Document -EAD)
Je harmonizovanou technickou specifikací EAD podle CPR vypracovává od TAB (Technical assessment body – Subjekt pro technické posuzování), a to na žádost výrobce pro účely vydávání evropských technických posouzení (ETA) v případech, kdy není výrobek pokryt (nebo plně pokryt) harmonizovanou evropskou normou. EAD musí být přijat Evropskou organizací pro technické posuzování (EOTA). Postup pro přijetí EAD je uveden v příloze II k CPR. Na rozdíl od CPD musí být nově v rámci CPR před vydáním ETA vždy vydán evropský dokument pro posuzování (EAD). Vydání ETA bez ETAG cestou CUAP (uzavírání společných dohod o postupech posuzování shody bez mandátu od Komise ) není podle CPR přípustné.

20 Subjekty pro technické posuzování (Techniccal Assessment Body- TAB)
TAB vydá ETA na žádost výrobce na základě EAD vypracovaného postupem podle článku 21 a přílohy II k CPR. Pozor! Existuje-li evropský dokument pro posuzování, evropské technické posouzení může být vydáno i v případě, že byl vypracován mandát pro harmonizovanou normu. Vydání takového posouzení je možné do začátku období souběžné platnosti hEN (viz čl. 26 CPR) Formát ETA k CPR – 1062/2013

21 Evropský dokument pro posuzování (EAD)
EAD se svým obsahem podobá řídícím pokynům pro ETA (ETAGs) zpracovávaným v režimu CPD, které v rámci CPD harmonizovanými specifikacemi nebyly, ale v praxi se jako harmonizované technické specifikace využívaly. Pokyny pro evropská technická schválení (ETAGs) k CPD, kterých je nyní kolem 30, a které byly vydány do , lze používat od jako EAD. Na rozdíl od CPD musí být nově v rámci CPR před vydáním ETA vždy vydán evropský dokument pro posuzování (EAD). Vydání ETA bez ETAG cestou CUAP (uzavírání společných dohod o postupech posuzování shody bez mandátu od Komise ) není dle CPR přípustné.

22 EAD EAD obsahuje tyto informace:
obecné informace o předmětu a použití, seznam základních charakteristik odpovídajících zamýšlenému použití výrobků předpokládanému výrobcem a odsouhlasených mezi výrobcem a TAB, metody posuzování vlastností stavebního výrobku, odkaz na příslušný systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP), předpoklady pro posouzení vlastností, identifikaci stavebního výrobku, doporučené dokumenty, jako jsou jiné EADs, normy, technické zprávy atd. EAD (ETAG) 05-1_cz

23 Postup TAB jestliže výrobce požaduje ETA
zkontroluje, zda je výrobek pokryt hEN Není pokryt nebo není plně pokryt hEN ani EAD Je pokryt EAD Je pokryt hEN Výrobce vypracuje technickou dokumentaci ETA se nevydává Výrobce vypracuje technickou dokumentaci Zpracování návrhu ETA Zpracování EAD ETA může vydat Zpracování návrhu ETA ETA může vydat

24 Další informace: Informační portál - Tabulka ETAG používaných jako EAD
Informační portál ÚNMZ – ETA k CPR Databáze ETAssessment Databáze ETApproval Stránky EOTA

25 Horizontální specifikace
V příloze V bodu 3 k CPR jsou uvedeny případy základních charakteristik, u nichž není požadován odkaz na příslušné harmonizované technické specifikace (reakce na oheň; požární odolnost, chování při vnějším požáru, pohlcování hluku, emise nebezpečných látek). Horizontální specifikace

26 Další užitečné informace:
Schéma uvádění stavebních výrobků na trh Termíny a vysvětlivky týkající se uvádění stavebních výrobků na trh  Výuka o státním zkušebnictví v sektoru stavebních výrobků (pro studenty středních odborných škol) Příručky pro malé a střední podniky

27 Příručky pro malé a střední podniky
www

28 SGP - STANDARD Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Děkuji za pozornost Ing. Marie Bačáková SGP - STANDARD Institut pro testování a certifikaci, a.s. tř. T. Bati 299, Zlín tel.:


Stáhnout ppt "Ing. Marie Bačáková Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín"

Podobné prezentace


Reklamy Google