Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh."— Transkript prezentace:

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh neboli CPR

2 2 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků Výrobkem je jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená

3 3 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků Za bezpečné se považují výrobky splňující 1. příslušné právní předpisy pro regulovanou oblast 2. požadavky technické normy – mezinárodní, evropské, české, jiného státu 3. doporučení Komise s pokyny pro posuzování výrobku 4. pravidla správné praxe 5. stav vědy a techniky 6. rozumné očekávání spotřebitele, týkající se bezpečnosti

4 4 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky Zákon č. 22/1997 Sb. se týká způsobu stanovení technických požadavků (nařízení vlády), práva a povinností výrobců; práva a povinností osob pověřených k dalším činnostem v zákoně uvedených – regulovaná oblast; Jedná se o požadavky pro uvedení výrobků na trh (prodej a nabízení) z hlediska bezpečnosti, nejedná se o jejich správné použití, např. o zabudování do stavby technické normy nejsou závazné, jejich závaznost však může stanovit právní předpis nebo přihlášení se k normě;

5 5 Zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, §156 (1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. (2) Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů

6 6 Posuzování stavebních výrobků Trocha historie: zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví povinné hodnocení na základě technických norem; schvalování výrobků určených  k širokému použití,  kde by mohlo dojít ke škodám velkého rozsahu,  na nichž je závislá odolnost konečného výrobku/stavby; certifikace podle schválených norem, technických a právních předpisů; provádění namátkových kontrol státními zkušebnami;

7 7 Posuzování stavebních výrobků Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky prováděcími předpisy jsou nařízení vlády (dále NV) k jednotlivým skupinám výrobků (strojní zařízení, výtahy, tlakové nádoby, stavební výrobky) výrobky, na něž se vztahuje některé nařízení vlády jsou stanovené za splnění požadavků uvedených v nařízení vlády je odpovědný výrobce/dovozce výrobce/dovozce vydává „prohlášení o shodě“ s příslušným NV kontrolu provádí orgán státního dozoru ČOI

8 8 Posuzování stavebních výrobků Stanovené stavební výrobky: nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění (NV 190) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění (NV 163) Posuzují se vlastnosti, které mohou ovlivnit základní požadavky na stavby; NV 190, požadavky na stavební výrobky označované CE harmonizovaná oblast; NV 163, technických požadavků na vybrané stavební výrobky neharmonizovaná oblast; Jestliže se na výrobek vztahuje harmonizovaná norma (dále HEN), musí být posouzen podle NV 190

9 9 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs

10 10 Způsoby posouzení shody Systém posouzení shody Úkoly pro notifikovanou osobuÚkoly pro výrobce 1+Počáteční zkoušky typu Kontrola systému řízení výroby ES certifikát shody Dohledy zkoušením vzorků a kontrolou sytému řízení výroby Zajištění systému řízení výroby Kontrolní zkoušky 1Počáteční zkoušky typu Kontrola systému řízení výroby ES certifikát shody Dohledy kontrolou sytému řízení výroby Zajištění systému řízení výroby Kontrolní zkoušky 2+Kontrola systému řízení výroby ES certifikát systému řízení výroby Dohledy kontrolou sytému řízení výroby Počáteční zkoušky typu Zajištění systému řízení výroby 3Počáteční zkoušky typu Protokol o počáteční zkoušce typu Počáteční zkoušky typu Zajištění systému řízení výroby 4Počáteční zkoušky typu Zajištění systému řízení výroby

11 11 ČSN EN 40-5 Osvětlovací stožáry – Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

12 12 ČSN EN 40-5 Osvětlovací stožáry – Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

13 13

14 14 CPD - CPR Směrnice EU – dokument vydaný k implementaci do právních předpisů členských států EU; Směrnice 89/106/EHS (CPD) byla implementována do nařízení vlády č. 190/2002 Sb. Nařízení EP a Rady – převezme se do právních předpisů členských států EU překladem bez doplnění a výkladů; jsou zveřejněny v Úředním věstníku EU (OJEU) na http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htmhttp://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm nikoliv ve Sbírce zákonů ČR

15 15 Přechod CPD - CPR nařízení č. 305/2011 CPR (Construction Products Regulation) bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU 4.4.2011, účinnost od 24.4. 2011, většina ustanovení se použije až od 1.7.2013; neodkladnou účinnost mají ustanovení o oznámených subjektech NB (dříve notifikované osoby); a subjektech pro technické posuzování TAB (dříve schvalovací osoby), o jejich ustanovení, koordinaci a financování

16 16 Přechod CPD - CPR Směrnice 89/106/EHS – CPD byla zrušena, avšak až do 1.7.2013 platí právní předpisy členských států, do kterých byla implementována, v ČR NV 190 Od 1.7.2013 „prohlášení o shodě“ bude nahrazeno „prohlášením o vlastnostech“; CE se připojí ke všem výrobkům, na které bylo vydáno „prohlášení o vlastnostech“ ; dosavadní posouzení shody podle CPD platí, výrobci na jeho základě mohou vypracovat „prohlášení o vlastnostech“;

17 17 Přechod CPD - CPR Výrobek byl posouzen podle NV 190 před 1.7.2013: výrobek byl posouzen podle HEN resp. ETA bylo vydáno „prohlášení o shodě“ a výrobek označen CE k 1.7.2013 bude vydáno „prohlášení o vlastnostech“, označení CE zůstává Výrobek je uveden na trh po 1.7.2013: výrobek bude posouzen podle CPR – hEN resp. ETA bude vydáno „prohlášení o vlastnostech“ a výrobek označen CE Výrobek spadá do výjimky z označení CE: výrobce může při uvedení výrobku na trh po 1.7.2013 upustit od vydání „prohlášení o vlastnostech“ ve stanovených případech výrobek nebude označen CE

18 18 Změny CPD - CPR Základní požadavky na stavby - požadavky na výrobky doplnění ZP 4 – Bezpečnost a přístupnost při užívání; nově ZP 7 - Udržitelné využívání přírodních zdrojů; a) opětovné využití a recykovatelnost staveb, materiálů a částí po zbourání b) životnost staveb c) použití surovin a materiálů šetrných k životnímu prostředí bude aplikován v nových a revidovaných HEN Pokyny k postupu pro konkrétní výrobkové skupiny, životní cyklus výrobku EPD...

19 19 Nová terminologie CPR Základní charakteristiky: regulované vlastnosti výrobku – uvedeny v příloze ZA HEN; Vlastnost výrobku: hodnota charakteristiky vyjádřená třídou, úrovní; Harmonizované technické specifikace (HTS): harmonizované normy (HEN) a EAD (ETA); Specifická technická dokumentace (STD): dokumentace prokazující, že metody v rámci příslušného systému posouzení shody byly nahrazeny jinými metodami než v HEN, ale výsledky jsou rovnocenné s výsledky podle zkušebních metod v HEN;

20 20 Nová terminologie CPR Oznámený subjekt (NB): v CPD notifikovaná osoba ; Organizace pro technické posuzování (OTAB): v CPD EOTA ; Subjekt pro technické posuzování (TAB): v CPD schvalovací osoba ; Evropský dokument pro posuzování (EAD): určený k vydávání ETA (v CPD ETAG/CUAP) ; Evropské technické posouzení (ETA): v CPD evropské technické schválení (ETA) ;

21 21 Nová terminologie CPR Úroveň: výsledek posouzení vyjádřený číselnou hodnotou ; Třída: rozmezí úrovní ohraničené min a max hodnotou ; Výrobce: fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh výrobek pod svým jménem ; Mikropodnik: dle doporučení Komise č. 2003/361/EC podnik do 10 zaměstnanců a s roční bilancí do 2 mil € ;

22 22 Výjimky z povinnosti výrobce vypracovat prohlášení o vlastnostech výrobek je vyroben nesériově na zakázku a je nainstalován do jedné konkrétní stavby výrobcem, odpovědným za bezpečné zabudování výrobku do stavby (výrobce je montážní firmou) ; výrobek je vyroben na staveništi a zabudován do příslušné stavby na odpovědnost osob odpovědných za bezpečné provedení stavby (stavební firma je výrobce) ; výrobek je vyroben tradičně nebo speciálně pro památky a chráněné stavby ;

23 23 Prohlášení o vlastnostech a označení CE obsah prohlášení o vlastnostech je uveden v čl. 6 a v př. III; kopie se poskytuje odběratelům v tištěné podobě nebo elektronicky v jazyce požadovaném členským státem; kopie prohlášení o vlastnostech může být zpřístupněna i na internetové stránce avšak za podmínek stanovených Komisí; výrobce musí deklarovat aspoň jednu vlastnost, aby mohl vydat prohlášení o vlastnostech a označil výrobek CE;

24 24 Prohlášení o vlastnostech a označení CE připojením CE dává výrobce na vědomí, že vystavil prohlášení o vlastnostech a nese odpovědnost za shodu výrobku s údaji v něm uvedenými; výrobce nemusí deklarovat ty vlastnosti ze ZA, na které není kladen právní požadavek v zemi určení (v ČR předpis ze Sbírky zákonů); prohlášení o vlastnostech má být opřeno o deklaraci výrobce, požadavky budou minimalizovány; Odpovědnost za výběr výrobku nese ten, kdo jej do stavby navrhne nebo ve stavbě použije !

25 25

26 26 Označení CE označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno k výrobku nebo k jeho štítku; doplňují ho dvě poslední číslice roku, kdy bylo poprvé připojeno, sídlo a adresa výrobce, jedinečný identifikační kód výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech, odkaz na HTS, číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití (je-li stanoveno v HTS); sídlo výrobce může být nahrazeno identifikační značkou;

27 27 Zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené písemně v plné moci, nemůže však vypracovat technickou dokumentaci; dovozce zajistí, aby výrobce provedl příslušné posouzení a výrobek s ním byl s nimi ve shodě, uvede na výrobku své jméno, pokud je to vhodné provádí zkoušky výrobků; distributor zajistí, aby k výrobku bylo připojeno CE a dodány příslušné dokumenty a výrobek byl s nimi ve shodě; dovozce nebo distributor je považován za výrobce, pokud uvádí na trh výrobek pod svým jménem nebo ho upravuje tak, že je dotčena shoda s vlastnostmi na prohlášení o vlastnostech;

28 28 Harmonizované TS HEN + EAD HEN vypracuje CEN (CENELEC) podle mandátu Komise a stanoví v nich metody a kritéria posuzování vlastností; HEN budou i nadále zveřejňovány v Úředním věstníku EU; EAD (evropský dokument pro posuzování) lze vypracovat na všechny výrobky, nespadají-li pod HEN nebo aspoň jedna vlastnost není v HEN uvedena nebo není v HEN na některou vlastnost stanovena metoda posouzení; ETA (evropské technické posouzení) dokument zpracovaný na konkrétní výrobek a pro konkrétního výrobce na základě EAD,

29 29 Nové postupy při vydávání ETA Na žádost výrobce bude zpracováno oprávněnou organizací (TAB) „evropské technické posouzení“ ETA pro jakýkoli stavební výrobek, na nějž se nevztahuje nebo plně nevztahuje HEN, může být vypracován i v případě, že existuje mandát na zpracování HEN Za účelem vydání bude zpracován/použit EAD, schválený všemi členskými státy V ETA budou obsaženy vlastnosti uvedené v „prohlášení o vlastnostech“ dohodnuté mezi TAB a výrobcem a bude uvedeno zamýšlené použití Držitel ETA vydá prohlášení o vlastnostech a výrobek označí CE

30 30 Zjednodušené postupy Výrobce může zkoušky typu nebo výpočty nahradit příslušnou technickou dokumentací: výrobek lze považovat za odpovídající úrovni nebo třídě v souladu s podmínkami uvedenými v HEN nebo v rozhodnutí Komise; výrobce může uzavřít dohodu o využití zkoušek stejného výrobku, provedených u jiného výrobce, pokud se jedná o shodný typ a pokud majitel zkoušek toto využití povolí, u systémů 1+ a 1 ověří použití příslušné technické dokumentace oznámený subjekt (dříve „sdílené ITT);

31 31 Zjednodušené postupy jestliže výrobce dodává na trh systém sestávající ze součástí, jejichž poskytovatel již zkoušky provedl a povolí toto využit; u systémů 1+ a 1 ověří použití příslušné technické dokumentace oznámený subjekt (dříve kaskádované ITT); mikropodnik může nahradit u systémů posouzení shody 3 a 4 u zkoušek typu metody podle HEN odlišnými metodami; mikropodnik může nahradit při posouzení shody systém 3 systémem 4;

32 32 Zjednodušené postupy použije-li mikropodnik tyto zjednodušené postupy prokáže prostřednictvím „specifické technické dokumentace“, že výrobky splňují požadavky a použité metody odpovídají metodám v HEN; pro jednotlivě nebo nesériově vyráběné výrobky zabudované do jedné stanovené stavby, může být část požadavků nahrazena specifickou technickou dokumentací, která prokazuje, že výrobky splňují požadavky a použité metody odpovídají metodám v HEN (kusová výroba); jedná-li se u kusové výroby o systémy 1+ nebo 1 ověří specifickou technickou dokumentaci NB;

33 33 Pravomoci přenesené na Komisi stanovení základních vlastností a mezních úrovní pro výrobky; úprava tříd s ohledem na technický pokrok; podmínky pro zpracování elektronického prohlášení o vlastnostech; úprava přijetí ETA; úprava prohlášení o vlastnostech; podmínky, za nichž je výrobek považován za vyhovující bez zkoušení; úprava systémů posuzování shody a ověřování stálosti vlastností vztahující se k výrobku, skupině výrobků, základním vlastnostem;

34 34 Přechodná ustanovení výrobky uvedené na trh v souladu s CPD před 1.7.2013 se považují za výrobky, které jsou v souladu s CPR ; výrobci mohou vypracovat „prohlášení o vlastnostech“ na základě posouzení shody nebo „prohlášení o shodě“ podle CPD ; ETAG a CUAP zveřejněné před 1.7.2013 mohou být použity jako EAD ; výrobci mohou ETA vydaná podle CPD použít jako ETA vydaná podle CPR ;

35 35 Děkuji za pozornost Ing. Jana Čurdová Technický a zkušební ústav stavební, s.p. tel. 286 019 413, 602283190 mail curdova@tzus.cz


Stáhnout ppt "Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh."

Podobné prezentace


Reklamy Google