Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON č. 356/2003 Sb. AKTUÁLNÍ STAV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON č. 356/2003 Sb. AKTUÁLNÍ STAV"— Transkript prezentace:

1 ZÁKON č. 356/2003 Sb. AKTUÁLNÍ STAV

2 NOVELY ZÁKONA Č. 356/2003 Sb. Zákon č. 186/2004 Sb.
Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb. je zveřejněno pod číslem 434/2005 Sb.

3 DŮVODY PRO PŘÍPRAVU NOVELY č. 345/2005 Sb.
nepřesné definice potřeba zabezpečit kontrolu dodržování zákona při distribuci látek a přípravků ze zemí ES přijetí nových právních předpisů ES

4 HLAVNÍ ZMĚNY DEFINICE Dovoz - propuštění látky nebo přípravku ze země mimo Evropských společenství na území České republiky do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití

5 HLAVNÍ ZMĚNY DEFINICE Uvedení na trh - každé úplatné nebo bezúplatné předání látky nebo přípravku v České republice jejich výrobcem. Za uvedení na trh se považuje též dovoz látky nebo přípravku Uvedením na trh v ES - uvedení na trh a uvedení na trh v jiné členské zemi Evropských společenství

6 HLAVNÍ ZMĚNY DEFINICE Uvedení do oběhu - úplatné nebo bezúplatné předání látek nebo přípravků jiné osobě v České republice po jejich uvedení na trh nebo po jejich nabytí prvním distributorem

7 HLAVNÍ ZMĚNY DEFINICE Distributor - osoba, která uvede látku nebo přípravek do oběhu První distributor - distributor, který jako první uvádí do oběhu látku nebo přípravek, které byly vyrobeny nebo dovezeny na území jiné členské země Evropských společenství

8 HLAVNÍ ZMĚNY DEFINICE Meziprodukt - látka, která je spotřebována nebo použita při přeměně na jinou látku nebo látky a je výhradně pro tento účel vyrobena

9 HLAVNÍ ZMĚNY PRVNÍ DISTRIBUTOR - POVINNOSTI
zajistit, aby látka nebo přípravek, které nabývá, byly klasifikovány v souladu se zákonem a získat údaje použité pro jejich klasifikaci, zajistit splnění požadavků na balení nebezpečných látek a přípravků zajistit splnění požadavků na označování nebezpečných látek a přípravků zajistit vypracování bezpečnostního listu pro nebezpečné látky a přípravky

10 HLAVNÍ ZMĚNY PRVNÍ DISTRIBUTOR - POVINNOSTI
uchovávat údaje použité pro klasifikaci, balení, označení a vypracování bezpečnostního listu látky nebo přípravku po dobu, po kterou jsou uváděny na trh nebo do oběhu, a po dobu dalších 3 let od posledního uvedení na trh nebo do oběhu

11 HLAVNÍ ZMĚNY REGISTRACE
povinnost registrace se vztahuje i na osobu, která hodlá uvést látku na trh ES povinnost registrace se nevztahuje na látky vyrobené mimo území Evropských společenství registrované v souladu s právními předpisy Evropských společenství v členské zemi Evropských společenství osobou se sídlem nebo trvalým pobytem na území jiné členské země Evropských společenství, která byla k podání žádosti o registraci látky pověřena jejím výrobcem prokazatelně jako jediná v České republice, které nejsou určeny pro uvedení na trh nebo na trh v Evropských společenstvích

12 HLAVNÍ ZMĚNY OZNAČOVÁNÍ
Na obalu nebezpečné látky nebo přípravku se uvádí jméno, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby, která je odpovědná za uvedení látky v daném obalu na trh, a to buď výrobce nebo dovozce; v případě, že se jedná o látku přepravenou na území České republiky z jiné členské země Evropského společenství, postačí uvedení údajů podle věty prvé o osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území jiné členské země Evropských společenství, která je odpovědná za uvedení látky na trh nebo do oběhu v rámci celého Evropského společenství

13 HLAVNÍ ZMĚNY OZNAČOVÁNÍ
Distributor, s výjimkou prvního distributora, který uvádí do oběhu látky nebo přípravky klasifikované a označené podle tohoto zákona, je povinen je uvádět do oběhu s původním označením nebo nově označené v souladu s tímto zákonem. Nově označovat látky nebo přípravky může tento distributor pouze v případě, že dané látky nebo přípravky uvádí do oběhu nově zabalené podle tohoto zákona. V případě nového označení je každý distributor, včetně prvního distributora, povinen na obalu uvést údaje o své osobě.

14 HLAVNÍ ZMĚNY BEZPEČNOSTNÍ LIST
Zjistí-li osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu nebezpečné látky nebo přípravky, nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku, je povinna tyto informace neprodleně bezplatně poskytnout příjemci bezpečnostního listu, který byl příjemcem nebezpečné látky nebo přípravku během  předchozích 12 měsíců. Nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku, zejména o nebezpečnosti pro zdraví nebo pro životní prostředí, se poskytují v novém bezpečnostním listu označeném jako revize. V tomto novém bezpečnostním listu se zřetelně vyznačí informace, které byly přidány, vypuštěny nebo upraveny

15 HLAVNÍ ZMĚNY NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech kompetentní orgán je MŽP sankce za nedodržování nařízení stanoveny zákonem č. 356/2003 Sb.

16 HLAVNÍ ZMĚNY NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických polutantech kompetentní orgán je MŽP sankce za nedodržování nařízení stanoveny zákonem č. 356/2003 Sb. a zákonem č. 185/2001 Sb.

17 ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK

18 ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK Vyhláška č. 219/2004 Sb.
Implementace směrnic EP a Rady č. 2004/9/ES o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe č. 2004/10/ES o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich použití při zkouškách chemických látek

19 ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK Vyhláška č. 219/2004 Sb.
Do vyhlášky se doplňuje příloha č. 4, která obsahuje postupy pro provádění kontrol testovacích zařízení a ověřování jejich shody se zásadami správné laboratorní praxe. Tyto postupy vycházejí z postupů uvedených ve směrnici č. 2004/9/EHS.

20 ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK Vyhláška č. 221/2004 Sb.
Implementace směrnic Komise č. 2004/21/ES o omezeních při uvádění „azobarviv“ na trh a jejich používání (třinácté přizpůsobení směrnice Rady 76/769/EHS technickému pokroku), č. 2004/96/ES, kterou se mění směrnice Rady č. 76/769/EHS o omezení obchodování s niklem a použití niklu na čepech celků propichujících tělo s cílem přizpůsobit přílohu I technickému pokroku , č. 2004/98/ES, kterou se mění směrnice Rady č. 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání pentabromdifenyletheru v leteckých nouzových evakuačních systémech za účelem přizpůsobení její přílohy I technickému pokroku

21 ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK Vyhláška č. 221/2004 Sb.
V příloze č. 2 část I vyhlášky se do bodu 43 doplňují zkušební metody pro zjišťování aromatických aminů, v bodu 28 určuje migrační limit niklu v předmětech vkládaných do propíchnutých částí těla, v bodu 44 se stanovuje výjimka pro použití pentabromdifenyletheru v leteckých nouzových evakuačních systémech, v bodu 46 se stanovuje výjimka pro používání nonylfenylethoxylátu ve formulacích pesticidů a biocidů, pokud byly tyto formulace registrované, popřípadě povolené, před nabytím účinnosti daného ustanovení.

22 ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK Vyhláška č. 222/2004 Sb.
Implementace směrnice Komise č. 2004/73/ES, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

23 ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK Vyhláška č. 222/2004 Sb.
Do přílohy č. 2 část I se doplňují metody pro stanovení: aktivity půdních mikroorganismů při transformaci dusíku, aktivity půdních mikroorganismů při transformaci uhlíku, aerobní a anaerobní transformace v půdě, aerobní a anaerobní transformace v systémech voda-sediment.

24 ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK Další vyhlášky
Implementace směrnice č, 2004/73/ES se dále projeví novelami vyhlášek: č. 231/2004 Sb. (Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných látek), č. 443/2004 Sb. (metody pro zkoušení toxicity chemických látek a přípravků), č. 164/2004 Sb. (metoda pro stanovení oxidačních vlastností kapalin).

25 DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK Vyhláška č. 221/2004 Sb.
Do přílohy č. 2 část II vyhlášky se vloží nový bod, kterým se omezuje obsah sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro praní textilu (0,5 % hmot. fosforu)

26 DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK Vyhláška č. 221/2004 Sb.
Implementace směrnic Evropského parlamentu a Rady směrnice 2005/59/ES, kterou se omezuje uvádění na trh a používání toluenu a trichlorbenzenu (dvacáté osmé přizpůsobení směrnice Rady 76/769/EHS technickému pokroku), směrnice 2005/69/ES, kterou se omezuje uvádění na trh a používání polycyklických aromatických uhlovodíků v nastavovacích olejích a v pneumatikách (dvacáté sedmé přizpůsobení směrnice Rady 76/769/EHS technickému pokroku), směrnice 2005/84/ES, kterou se omezuje uvádění na trh a používání některých ftalátů v hračkách a předmětech pro péči o děti (dvacáté druhé přizpůsobení směrnice Rady 76/769/EHS technickému pokroku)-

27 DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK Vyhláška č. 221/2004 Sb.
Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady směrnice 2005/90/ES, kterou se omezuje uvádění na trh a používání některých látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (dvacáté deváté přizpůsobení směrnice Rady 76/769/EHS technickému pokroku).

28 OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení o REACH
Bude nutno zrušit ustanovení týkající se - registrace (hlava III) - hodnocení rizik (hlava V) - uvádění nebezpečných látek na trh (hlava VI) - oznamování nebezpečných látek (hlava VIII) Bude nutno změnit další ustanovení týkající se zejména - základních pojmů - zkoušení - bezpečnostního listu - výkonu státní správy

29 OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení o REACH
Bude nutno zrušit prováděcí předpisy týkající se - metod zkoušení - seznam regulovaných látek - podmínek registrace - metod hodnocení rizika - obsahu bezpečnostního listu - náležitosti oznamování Nejasná je další platnost vyhlášky upravující způsob klasifikace nebezpečných látek. Za předpokladu, že bude zaveden globální harmonizovaný systém klasifikace nařízením EP a Rady bude i tato vyhláška zrušena.


Stáhnout ppt "ZÁKON č. 356/2003 Sb. AKTUÁLNÍ STAV"

Podobné prezentace


Reklamy Google