Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 10. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 10. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 13. zasedání dozorčí rady Mimořádné zasedání – bylo svoláno za účelem projednání jediného bodu programu s názvem Nabídka rezignace Ing. Milana Křístka na své funkce; dozorčí rada DPP na tomto zasedání odvolala z funkce člena představenstva Ing. Milana Křístka a zvolila do této funkce Ing. Jaroslava Ďuriše 18. zasedání představenstva Volba předsedy představenstva – představenstvo zvolilo ke dni předsedou představenstva Ing. Jaroslava Ďuriše Odvolání generálního ředitele - představenstvo odvolalo ke dni Ing. Milana Křístka z funkce generálního ředitele společnosti Volba generálního ředitele - představenstvo rozhodlo o uzavření pracovní smlouvy s panem Ing. Jaroslavem Ďurišem na výkon funkce generálního ředitele Reorganizace jednotky IT – představenstvo společnosti schválilo předpoklady realizace koncepce jednotky IT a přijalo informace o průběhu reorganizace jednotky IT

5 14. zasedání dozorčí rady Zpráva o průběhu přípravy trasy metra D – dozorčí rada společnosti vzala na vědomí předloženou zprávu a požádala představenstvo společnosti o doplnění v souladu s usnesením RHMP č.1824 ze dne Předpoklady realizace koncepce jednotky IT – dozorčí radě byly prezentovány předpoklady podrobného materiálu určujícího budoucí vývoj jednotky IT v DPP Koncepce obnovy technologií a staveb ve správě JDCM – dozorčí radě byla představena Koncepce obnovy technologií a staveb ve správě Jednotky Dopravní cesta Metro s výhledem na roky Pravidelné informace – dozorčí rada společnosti dále přijala pravidelně předkládané informace o činnosti odboru Interní audit, o plnění plánu zadávacích řízení, o průběhu stavby metra V.A či materiály s delší předkládací periodou, jako je například přehled plnění nápravných opatření či výsledek hospodaření dle úseků DPP za období leden – srpen 2013

6 – odbor Interní audit Auditní zpráva č /02/2013 Analýza prověření procesu tvorby vnitřní řídící dokumentace Auditní zpráva č /03/2013 Audit strategie obsazování pracovních míst

7 Auditní zpráva č /02/2013 Analýza prověření procesu tvorby vnitřní řídící dokumentace

8 Rozsah auditu Audit jsme provedli na základě vybraného vzorku interních předpisů. Při výběru vzorku k testování jsme vycházeli z platných vnitřních předpisů ke dni , tj.: –organizační a řídicí normy (833 norem) –provozně předpisová soustava (163 norem) –řízená dokumentace v rámci managementu jakosti (16 norem) –místní provozní bezpečnostní předpisy (počet norem není evidován)

9 Cíle auditu Zhodnotit existující vnitřní normy DPP z hlediska jejich přehlednosti, provázanosti, případné duplicity a aktualizace Prověřit způsob tvorby řídicích dokumentů v DPP, zejména s ohledem na odpovědnost za normy, zda existují postupy a vzory, jež tvorbu norem zefektivní Prověřit způsob archivace vnitřní řídicí dokumentace Analyzovat počet norem ve VŘN, posoudit možnosti jejich redukce s ohledem na zachování nutného stavu normativního ošetření při výkonu všech činností v rámci DPP

10 Zhodnocení auditované oblasti1/4 Zhodnocení existujících vnitřních norem DPP z hlediska jejich přehlednosti, provázanosti, případné duplicity a aktualizace Existující soubor vnitřních norem upravující tvorbu vnitřních předpisů je relativně nepřehledný, protože neexistuje provázanost mezi předpisy upravujícími proces tvorby vnitřní dokumentace (s výjimkou vazby mezi směrnicí Organizační a řídicí normy a pokynem Zpracování a vydávání ROV a Fonogramů)

11 Zhodnocení auditované oblasti2/4 Prověření způsobu tvorby řídicích dokumentů v DPP, zejména s ohledem na odpovědnost za normy, zda existují postupy a vzory, jež tvorbu norem zefektivní Tvorba řídicích dokumentů je na uspokojivé úrovni, kromě oblasti identifikovaných zjištění. Zejména se jedná o nedostatek vysoké závažnosti, kdy není v rámci DPP zaveden systematický proces, který by sledoval dopad obecně závazných předpisů do předpisové základny organizace a prostřednictvím kterého by byli zaměstnanci informováni o vydání nových legislativních předpisů vztahujících se k jejich pracovní činnosti

12 Zhodnocení auditované oblasti3/4 Prověření způsobu archivace vnitřní řídicí dokumentace Lze konstatovat, že archivace vnitřní řídicí dokumentace je na uspokojivé úrovni, kromě oblasti identifikovaného zjištění

13 Zhodnocení auditované oblasti4/4 Analyzovat počet norem ve VŘN, posoudit možnosti jejich redukce s ohledem na zachování nutného stavu normativního ošetření při výkonu všech činností v rámci DPP DPP se řídí velkým množstvím norem (organizační a řídicí normy, provozní předpisy, místní bezpečnostní předpisy atd.). V souvislosti s: –relativní vysokou mírou regulace –rozsáhlou organizační strukturou –víceúrovňovým modelem řízení společnosti Nelze jednoznačně konstatovat, že počet VŘN není adekvátní. V průběhu auditu jsme v této oblasti shledali zjištění pouze střední a nízké závažnosti

14 Auditní zpráva č /03/2013 Audit strategie obsazování pracovních míst

15 Rozsah auditu Oblast plánovaných a reálných mzdových nákladů v letech 2009 až 2012 Dodržování minimálních a maximálních mzdových tarifů v tarifních třídách TH pracovníků Rozbor zaměstnanců na nevedoucích pozicích, s nimiž byla uzavřena smlouva o mzdě Věková struktura pracovníků na vedoucích pozicích v DPP Rozbor systému personálních rezerv DPP

16 Cíle auditu Prověřit systém nástupnictví ve vedoucích a strategicky významných funkcí, a to zejména v případech, kdy jsou obsazeny zaměstnanci v předdůchodovém a důchodovém věku Zanalyzovat napříč DPP systém mzdového ohodnocení (pracovních míst) zaměstnanců v jednotlivých útvarech v souvislosti s popisem pracovní funkce Ověřit soulad mzdového ohodnocení s Kolektivní smlouvou a mzdových nákladů s vazbou na mzdový rozpočet jednotlivých útvarů

17 Zhodnocení auditované oblasti 1/5 Odměňování TH zaměstnanců na nevedoucích pozicích se smluvní mzdou Byly zjištěny nestandardní ujednání ve smlouvách o mzdě u šesti zaměstnanců na nevedoucích pozicích U dvou pracovníků odd je mimo pobídkové složky mzdy ve smlouvě o mzdě sjednán bonus za úspory ve svěřených projektech. Tento bonus obsažený ve smlouvě je nesystémový a díky jeho přiznání se příjmy jednoho z těchto pracovníků vymykají v roce 2012 příjmu pracovníků na srovnatelných pozicích. Mimo to další pracovníci vykonávající stejnou funkci nemají ve smlouvách sjednány stejné podmínky Při dalším šetření bylo zjištěno, že podobné nestandardní podmínky v podobě bonusů za projekt mají ve smlouvách o mzdě sjednány také vedoucí odboru a vedoucí odd a

18 Zhodnocení auditované oblasti 2/5 Odměňování TH zaměstnanců na nevedoucích pozicích zařazených do tarifních tříd Nebylo zjištěno porušení pravidel odměňování zaměstnanců zařazených do tarifních tříd. Ve 12 případech, kdy se mzda zaměstnance nacházela pod minimem rozpětí tarifní třídy, se jednalo o zaměstnance v mimo evidenčním stavu. Po návratu do zaměstnání jim bude mzda dorovnána

19 Zhodnocení auditované oblasti 3/5 Věková struktura vedoucích zaměstnanců Při rozboru věkového složení zaměstnanců byly zjištěny části organizační struktury, kdy ve více jejích stupních jsou dosazeni vedoucí zaměstnanci ve stejném věku a kde dojde v horizontu 10-ti let k jejich možnému odchodu do důchodu. Potom může hrozit nedostatek zaměstnanců s dostatečnými zkušenostmi s vedením, kteří by je mohli nahradit

20 Zhodnocení auditované oblasti 4/5 Klíčové pozice Na základě jednání s vedoucími pracovníky je v DPP ustanoveno 155 klíčových pozic. Následníci na ně jsou vybíráni pouze v případě, že zaměstnance na klíčové pozici bude do tří let odcházet do starobního důchodu. Při analýze nebyly zjištěny nedostatky

21 Zhodnocení auditované oblasti 5/5 Systém personálních rezerv DPP Systém personálních rezerv funguje od roku 2011 pouze v omezené míře. Pro zaměstnance zařazené v roce 2011 a později nebyly vytvořeny POR. Personální úsek připravuje revizi systému

22 Provozní informace

23 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Výluka TRAM Francouzská: do Výluka TRAM Badeniho: do Výluka TRAM Evropská: do listopadu 2013, od částečné zprovoznění na Bořislavku (kolejový přejezd) Výluka TRAM Poděbradská: do listopadu 2013, od rozšíření úseku na Lehovec Výluka TRAM Trojská: do dubna 2014 Výluka TRAM Kubánské náměstí - Průběžná: od do prosince 2013 Krátkodobé výluky TRAM Výluka BUS Čakovice: ul. Oderská – do konce roku Výluka BUS Záběhlice: do konce roku (změny etap, od zavedena linka 728) Výluka BUS Újezd: do Výluka LD Petřín – pravidelná revize: –

24 3. čtvrtletí: nejsou zapracovány MU za měsíc září - do uzávěrky dat nebyly k dispozici potřebné údaje pro zpracování tohoto měsíce. 4. čtvrtletí: v plánu výkonů jsou již zapracované „úsporné“ GVD pro linky A, B a C, které se budou zavádět do provozu od 31. října Provozní informace – metro Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí předpoklad plnění: 102,40 %

25 Plnění vůči ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí Plnění vůči ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí Provozní informace - tramvaje k

26 Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí *102, * 2.čtvrtletí *100, * 3.čtvrtletí *106, * 4.čtvrtletí Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí *102, * 2.čtvrtletí *101, * 3.čtvrtletí *103, * rok *včetně náhradní dopravy Provozní informace – autobusy

27 – JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do ) červenec a srpen - prázdninový JŘ

28 – JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od do ) červenec a srpen prázdninový JŘ trvalý stav je bez posily linky 112 (2 - 4 vozy – linka 782 v provozu březen – říjen)

29 odbor Technická správa objektů Informace – poptávková řízení na pronájem kantýn Kantýna DOZ Hostivař Stávající nájemce byl vypovězen – neplacení nájmu Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne požádána o vypsání nového poptávkového řízení proběhla prohlídka prostor (13 zájemců) podání nabídek a otevírání obálek vyhodnocení nabídek Do uzavření poptávkového řízení bude kantýna v provozu prostřednictvím stávajícího nájemce

30 – Správa vozidel Tramvaje Souhrn aktivních a aktuálně připravovaných externích zakázek v Opravně tramvají k

31 a) Aktivní externí zakázky a1) Opravy salónu pro cestující na tramvajových vozech T3 Zadavatel: Kvazar Plus, s. r. o. Stručný popis: jedná se o pilotní projekt úprav interiéru dvou až čtyř vozů T3 pro zákazníky na Ukrajině a v Rusku Celkový objem zakázky: cca 1 mil. Kč Realizace: srpen až prosinec 2013 Aktuální stav: probíhá, již předány 2 ks tramvajových vozů T3 Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce a2) Opravy a kontroly podvozků tramvajových vozů 15T Zadavatel: Škoda Transportation, a. s. Stručný popis: jedná se o opravy a kontroly podvozků tramvajových vozů 15T v závislosti na problémy s protočenými koly Celkový objem zakázky: pro rok 2013 cca 7 mil. Kč Realizace: leden 2013 až ? Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce

32 a3) Opravy a zkoušení trakčních motorů metra Zadavatel: Škoda Transportation, a. s. Stručný popis: opravy a zkoušení trakčních motorů metra při pravidelné údržbě vagónů metra Celkový objem zakázky: pro rok 2013 cca 12 mil. Kč Realizace: leden 2013 až ? Aktuální stav: probíhá Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce a4) Rekonstrukce tramvajových vozů KT8D5 Zadavatel: Cegelec, a. s. Stručný popis: rekonstrukce 4 ks tramvajových vozů KT8D5 pro DP Praha Celkový objem zakázky: cca 30 mil. Kč Realizace: listopad 2012 až březen 2014 Aktuální stav: probíhá Výhled: vazba na b2) a b4) a5) Opravy podvozků T3 Zadavatel: Pragoimex, a. s. Stručný popis: opravy 7 párů tramvajových podvozků T3 pro DP Plzeň Celkový objem zakázky: cca 3,5 mil.Kč Realizace: srpen 2013 až únor 2014 Aktuální stav: probíhá Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce

33 b) Aktuálně připravované externí zakázky b1) Opravy tramvajových vozů T3 Zadavatel: Alfa Union, a. s. Stručný popis: jedná se o menší celkovou opravu a změnu rozchodu podvozků z 1435mm na 1520mm 10 ks tramvajových vozidel pro Tver (Rusko) Celkový objem zakázky: cca 17,5 mil. Kč Předpoklad realizace: březen 2014 až září 2014 Aktuální stav: finalizujeme specifikaci technických a smluvních podmínek Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce b2) Rekonstrukce tramvajového vozů KT8D5 Strausberg Zadavatel: Cegelec, a. s. Stručný popis: jedná se o rekonstrukci tramvajového vozu KT8D5 pro Strausberg (Německo) Celkový objem zakázky: cca 11,5 mil. Kč Předpoklad realizace: leden 2014 až červenec 2014 Aktuální stav: probíhá specifikace technických a smluvních podmínek Výhled: vysoký předpoklad realizace

34 b3) Sanace mechanických částí tramvajových vozů GT10NC Zadavatel: VIA Verkehrsgesellschaft Essen Stručný popis: jedná se o sanaci maximálně 45 ks tramvajových vozů GT10NC pro Duisburg (Německo) Celkový objem zakázky: cca 850 mil. Kč Předpoklad realizace: únor 2014 až prosinec 2018 Aktuální stav: probíhají závěrečná jednání o technických a smluvních podmínkách kontraktu Výhled: nelze stanovit b4) Rekonstrukce tramvajových vozů KT8D5 Zadavatel: Cegelec, a. s. Stručný popis: rekonstrukce 2 ks tramvajových vozů KT8D5 pro DP Praha Celkový objem zakázky: cca 15 mil. Kč Realizace: srpen 2014 až duben 2015 Aktuální stav: závislé na úspěšném dokončení zakázky dle bodu b2), Strausberg Výhled: dle b2) c) Celkový finanční objem ostatních malých externích zakázek v roce 2013 = 0,5 mil. Kč d) Výhled dalších rozpracovaných zakázek: –kompletní rekonstrukce 8 ks tramvajových vozů GT6M pro MVG Mainz (Německo) – společně s Cegelec, a. s. –kompletní rekonstrukce až 45 tramvajových vozů TW 2000 pro Hannover (Německo) – společně s Cegelec, a. s. –opravy a zkoušení asynchronních trakčních motorů - pro Pragoimex, a. s.

35 – Dopravní cesta Metro Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM

36 8/2012 vyčíslen pro potřeby managementu vnitřní dluh JDCM za období Vnitřní dluh ve výši 8,3 mld. Kč byl stanoven jako součet rozdílu mezi reálnými odpisy (majetek z vlastních zdrojů – 50,8 mld. Kč) a skutečným čerpáním ve výši 5,2 mld. Kč a evidovaných odpisů 3,1 mld. Kč (majetek z dotací – 28 mld. Kč) Vznik potřeby pro management a orgány společnosti rozkrýt hodnotu vnitřního dluhu, podrobněji popsat v čem spočívá a jaká případná nebezpečí pro provoz metra z něho vyplývají 12/2012 předložena TŘ první verze prezentovaného materiálu, který byl před projednáním v orgánech společnosti 2x výrazněji aktualizován. První aktualizace 2/2013 na základě podpisu dodatků smlouvy KBS a druhá aktualizace 7/2013 na základě možnosti čerpání prostředků z Operačního programu doprava projednáno na Poradě vedení, projednáno na představenstvu a projednáno na dozorčí radě Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM /3

37 Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM /3 Materiál je rozdělen na pět základních oblastí: Silnoproudá elektrická zařízení, Sdělovací a zabezpečovací zařízení, Stavby a tratě, Dopravní zařízení, Technologická zařízení. Každá oblast dále členěna na jednotlivé technologie, stavební celky U každého jednotlivého zařízení můžeme zjistit současný stav, který především popisuje jeho životnost, technický stav, nesoulad s platnou legislativou, dostupnost náhradních dílů a případná nebezpečí pro provoz metra Pro každé zařízení je navržen plán nutné obnovy, který identifikuje jeho stáří (značné překročení životnosti), popř. nevyhovující technický stav. Plány nutné obnovy u jednotlivých zařízení a staveb tak jednoznačně určují a popisují, kde se vnitřní dluh JDCM nachází. Zároveň navrhují harmonogram realizací obnovy tak, aby v budoucnu nedocházelo k ohrožení nebo omezení provozu metra, nebo k dalšímu prohlubování vnitřního dluhu

38 Materiál rovněž navrhuje u každé kategorie obnovu a rozvoj ve střednědobém horizontu cca v letech Vzhledem k aktuálním potřebám a hlavně technickému stavu zařízení bude Koncepce JDCM průběžně aktualizována Management a orgány společnosti budou informovány o průběhu realizace plánů nutné obnovy a dalších skutečnostech Závěr: V současné době se nacházíme v relativně optimistické fázi procesu odstraňování vnitřního dluhu JDCM. Realizace plánu nutné obnovy je navržena v rámci projektu KBS a projektů OPD. Je však potřeba zajistit pokračování průběžného financování KBS, ale hlavně předfinancování projektů OPD (proplacení z EU/MD je možné až po realizaci). V některých oblastech se nám daří také snižování vnitřního dluhu z provozních prostředků v rámci rozpočtu JDCM Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM /3

39 Finanční sumář za 1– 8/2013

40 Výsledek hospodaření za období 1-8/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč, tj. o tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby ( tis. Kč) činí rozpis na sledované období tis. Kč Na základě usnesení RHMP č ze byla po vyhodnocení smluvního vztahu za 1. čtvrtletí 2013 navýšena roční plánovaná provozní část kompenzace o tis. Kč Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši 1/12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně

41 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1- 8/2012 a 2013

42 Přehled tržeb PID za 1-8/2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč

43 Financování Na začátku srpna měl DPP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši mil. Kč. Z této částky jsou 4 mld. Kč směnky na nákup nových tramvají, ostatní pak běžné závazky z obchodních vztahů vůči dodavatelům Z velkých příjmů obdržel DPP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč a finanční úřad vrátil DPP nadměrný odpočet DPH za měsíc červen ve výši 45,5 mil. Kč Dne 27. srpna byly na účet DPP připsány dividendy za rok 2012 od Rencar, a. s. ve výši 9,24 mil. Kč Dne uhradil DPP směnky z prvního směnečného programu na nákup nových tramvají ve výši 4 mld. Kč. Zaplacení těchto směnek musel DPP řešit dalším směnečným programem, v rámci kterého vydal směnky na stejnou částku Na konci srpna měl DPP na hlavním účtu mil. Kč, tzn., že v srpnu byly výdaje o 144 mil. Kč větší než příjmy

44 Závazky z obchodních vztahů měl DPP k tomuto datu ve výši mil. Kč, z toho opět 4 mld. Kč ze směnečného programu. Z dodavatelů měl DPP největší závazek vůči Metrostavu, a. s., a to ve výši 313 mil. Kč V oblasti předpokládaných příjmů měl DPP k stále pohledávku z kompenzace za rok 2012 ve výši 321 mil. Kč (Usnesení ZHMP č. 30/2 ze dne ) a 26 mil. Kč z vyhodnocení výše kompenzace za 1. čtvrtletí 2013 (Usnesení Rady HMP č ze dne )

45 Předpokládaný vývoj Výše uvedený závazek z druhého směnečného programu je splatný , kdy bude nahrazen novými směnkami na další rok. Tento termín vychází ze smlouvy, kterou DP podepsal s Českou spořitelnou, a. s. a ČSOB, a. s. Směnečný program je podepsán do výše 8 mld. Kč s tím, že pokryje dodávky nových tramvají v letech 2013 a Dle schválené změny investičního plánu na rok 2013 se na nákupu nových tramvají budou podílet i vlastní zdroje, a to částkou 422 mil. Kč. Tramvaje nejsou zatím z důvodů poruchovosti přebírány a tedy ani fakturovány Ve zbývajících měsících roku 2013 lze očekávat výrazně vyšší čerpání vlastních zdrojů. Důvodem je jak nízké čerpání v uplynulé části roku, tak také zvýšení plánu čerpání vlastních zdrojů z 2,15 na 2,7 mld. Kč Dále lze také očekávat zvýšenou fakturaci za metro V.A. Ta by však měla být financována z dotace HMP

46 Personální úsek

47 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do ) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM odd. Podpora řízení LZreferent IX – specialista (HR generalista) zrušenoxx odbor Interní auditvedoucí odboru ukončeno odd. Benefity a vztahy s odboryvedoucí oddělení ukončeno odd. Marketingreferent VII zrušenoxx jednotka Informační technologie projektový manažer ukončeno služba Elektrotechnikavedoucí služby ukončeno odbor Interní auditreferent VIII (zástup za MD) ukončeno odbor Aplikacevedoucí odboru ukončeno odd. Strategie a rozvoj ITvedoucí oddělení ukončeno Sekretariát EŘzástupce odborného ředitele ukončeno odd. Vnitřní kontrolareferent VII ukončeno odd. Střediska dopravních informací vedoucí oddělení zrušenoxx odb. Marketing a komunikacevedoucí odboru ukončeno Vedení společnostiprojektový manažer ukončeno

48 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do ) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM odd. Vzdělávání a rozvojové programy referent VIII ukončeno Vedení společnostiprojektový manažer ukončeno Sekretariát BŘzástupce odborného ředitele ukončeno odd. Strategie a rozvoj ITprojektový manažer ukončeno odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor compliance probíhá odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor pro procesní řízení, risk management a projekty EU ukončeno odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor ICT ukončeno odd. Oborové vztahyreferent VII probíhá

49 Přehled PM, obsazených bez výběrového řízení – rozhodnutí PŘ (rok 2013) Poř. č.ÚtvarNázev útvaruPModObsazení PM z interních/ext. zdrojů Výjimka Odd. Řízení kvality a předpisůVedoucí oddělení Interní Odd. Telefonické informaceVedoucí oddělení Interní Odbor Organizace provozuVedoucí odboru Interní Odd. Technologie provozuVedoucí oddělení Interní Odd. Zabezpečení provozuVedoucí oddělení Interní Odbor Dopravně provozní informaceVedoucí odboru Interní Odd. Provozní informaceVedoucí oddělení Interní Odd. Informační zabezpečení zastávekVedoucí oddělení Interní Odd. Provozní zabezpečení zastávekVedoucí oddělení Interní Odbor Spisová službaVedoucí odboru Interní Odd. Provoz DOSVedoucí oddělení Interní Jednotka ITProjektový manažer Externí Odbor Provozně technickýVedoucí odboru Interní Odd. Jednotky požární ochrany HZSVedoucí oddělení Interní

50 Přehled PM, obsazených bez výběrového řízení – rozhodnutí PŘ (rok 2013) ÚtvarNázev útvaruPModObsazení PM z interních/ext. zdrojů Výjimka Odd. Dopravně provozní kontrolaVedoucí oddělení Interní Odd. Provozní škodyVedoucí oddělení Interní Odd. Uživatelská podporaVedoucí oddělení Interní Odbor InfrastrukturaVedoucí odboru Interní Provozovna Napájení TTVedoucí provozovny Interní Provozovna Správa depVedoucí provozovny Interní Odd. Výběr a nábor zaměstnancůVedoucí oddělení Interní

51 Průměrné počty zaměstnanců 9/2013 KategorieEvidenční stav k Plán k Ř MHD z toho Metro Tramvaje Autobusy D kat kat POP TH z toho dle bodu b) KS z toho dle bodu a) KS Bez kategorie (absolventi) 019 Celkem

52 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-9/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci POP TH ŘMHD z toho Metro Tramvaje Autobusy Rozdíl nárůstem32 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,74 %

53 Celková míra fluktuace za období 1-9/ /2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,51 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,71 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,00 kat. TH dle bodu b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,62 TH dle bodu a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,84 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 95691,58 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,37 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,56

54 Plnění KS, bod 7.3 KS, 2.7. přílohy ke KS informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c), informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e)

55 Bod přílohy Mzdový předpis - Pravidla bod informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DPP b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích c) za výkon funkce mentora d) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“ e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ

56 Projekt Penze – finální informace pro OO DP stav k

57 Program Penze Program Penze - sumář Záměr Úspora cca 210 pracovních míst (PM) uvolňovaných v rámci programu PENZE při očekávané roční úspoře cca 33 mil. Kč (roční náklady na 210 zaměstnanců cca 124 mil. Kč. vs. náklady na program PENZE – 91 mil Kč) Cíl projektu Primární cíl:generační obměna Sekundární cíl:dosažení úspor, redukce pracovních míst Program si vydělá sám na sebe (úsporami budou uhrazeny vyplacené bonusy vypočteny podle počtu let v DPP)

58 Program PENZE stav k (finální)

59 Rekapitulace programu Penze dle kategorií zaměstnanců

60 Program Penze – mzdové náklady v čase

61 Program Penze – změna věkové struktury zaměstnanců DPP v čase

62 Vyhodnocení programu Penze Ekonomická efektivnost/nákladovost/návratnost plán 8,77 měsíce skutečnost 20,04 měsíce Snížení průměrného věku zaměstnanců před 47,13 let ( ) po 46,00 let ( po ukončení) Snížení počtu zaměstnanců plán 210 skutečnost 98 Sumář + Snížení průměrného věku - Program nepřinesl očekávanou ekonomickou návratnost Hlavní důvody –Program nebyl nastaven motivačně směrem k vedoucím zaměstnancům –Program neměl nastaveny ekonomické ukazovatele pro vedoucí zaměstnance –Přesuny zaměstnanců z PM uvolněných v programu Penze na volné PM, které drželi jednotky v „záloze“

63 Dohody o pracích konaných mimo PM

64 Komise Sociálního Programu DPP

65 – odd. Organizace Přehled převodů neobsazených PM mezi útvary za období červenec až září 2013

66 Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období červenec až září 2013 útvarprofese/funkce původní TS nový TS početke dni elektromechanik technický pracovník VII zedník stavební truhlář celkem:5

67 návrh směrnice Organizační změny a optimalizace systemizace Rozpory po projednání s OO

68 návrh směrnice Organizační změny a optimalizace systemizace Po projednání návrhu směrnice s OO, včetně jimi zaslaných připomínek, dne přetrvávají rozpory ve dvou bodech: –stanovení rozsahu OZ, která bude považována za hromadné propouštění –požadavek na informování o realizované optimalizaci systemizace (rušení a převody neobsazených PM, změny plánovaných TS, změny názvů nebo organizačních čísel útvarů) před jejím schválením PŘ

69 „Hromadné propouštění“1/5 Navrhovaný text normy zpracovatelem (útvar ): „V případě OZ, která předpokládá 30 a více propouštěných zaměstnanců za 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se jedná o hromadné propouštění a je postupováno v souladu se ZP a platnou KS.“ Navrhovaná úprava OO: „V případě OZ, která předpokládá 30 a více propouštěných zaměstnanců (rušení 30 a více obsazených PM zaměstnanci v pracovním poměru) za 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se jedná o hromadné propouštění a je postupováno v souladu se ZP a platnou KS.“

70 „Hromadné propouštění“ 2/5 Zdůvodnění požadované úpravy OO: Může nastat možnost, že zaměstnanci (30 a více) nepodepíší novou smlouvu a pak by se jednalo o hromadné propouštění. V případě, že by se teprve následně zjistilo, že se jedná o hromadné propouštění, tak by došlo k prodloužení (3 až 4 měsíce) realizace OZ

71 „Hromadné propouštění“ 3/5 Stanovisko zpracovatele: Nesouhlasí s požadavkem OO. 1.O hromadné propouštění se jedná v případě, že zaměstnavatel má záměr propustit 30 a více zaměstnanců (viz. ZP § 62 a KS c)). Při OZ, při kterých se ruší a zároveň vznikají PM, zaměstnavatel nemá záměr zaměstnance hromadně propouštět 2.V případě, že se projednává jako hromadné propouštění, musí být navíc zpracovány a s OO projednány podklady, které obsahují: počet a profesní složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni počet a profesní složení všech zaměstnanců, kteří jsou u DPP zaměstnáni hlediska navržená pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni návrh opatření zaměstnavatele ke zmírnění nepříznivých důsledků hromadného propouštění pro zaměstnance pokračování

72 „Hromadné propouštění“ 4/5 Stanovisko zpracovatele (pokračování): 3.Doručení informace o hromadném propouštění ÚP pro hl. m. Prahu, dle kterého je podklad v daném čase bezpředmětný – z jejich hlediska se nejedná o záměr hromadného propouštění 4.V případě, že po projednání OZ následně dojde k hromadnému propouštění a dojde k opětovnému projednání OZ se záměrem hromadného propouštění, dojde k měsíčnímu odložení realizace OZ oproti plánovanému termínu

73 „Hromadné propouštění“ 5/5 Stanovisko útvaru odbor Právní: Stanovisko z zpracované pro útvar : „… jsme toho názoru, že organizační změny by se měly projednávat dle skutečného záměru zaměstnavatele. Je nadbytečné projednávat každou organizační změnu, v rámci které dochází ke zrušení více jak 30 pracovních míst a zřízení nových pracovních míst, jako hromadné propouštění …“ Vyjádření z na dotaz útvaru zda musí být rušení a převody PM a změny TS projednávány s OO: „… domníváme, že s odborovými organizacemi se projednávají pouze taková opatření, které lze považovat za změny organizační ve smyslu ZP nebo definice organizačních změn vyplývající se směrnice č , za což dle našeho názoru nelze považovat obecně všechna rozhodnutí o rušení neobsazených pracovních míst, převody neobsazených pracovních míst, změny tarifních stupňů

74 „Optimalizace systemizace - informování“ Navrhovaný text normy zpracovatelem: „Navrhované změny řešené tímto bodem, po vyjádření příslušného útvaru ( nebo ), schvaluje PŘ a nejsou předmětem informování a projednávání s OO.“ Navrhovaná úprava OO: „ Navrhované změny řešené tímto bodem, po vyjádření příslušného útvaru ( nebo ), schvaluje PŘ, OO obdrží informaci před schválením změny PŘ a nejsou předmětem informování a projednávání s OO.

75 „ Optimalizace systemizace - informování“ Zdůvodnění požadované úpravy OO: OO požadují podání informace o změnách v rámci optimalizace systemizace, aby se k ní OO mohly vyjádřit před jejich schválením. Odvolávají se na KS bod 7.2 k) – další opatření, která se týkají většího počtu zaměstnanců … Stanovisko zpracovatele: Nesouhlasí s požadavkem 1.Optimalizace systemizace (rušení a převod neobsazených PM, změny TS, přejmenování a přečíslování útvarů) jsou řešeny v pracovním pořádku příslušnými vedoucími a nemají vliv na zaměstnanost 2.Přehledy o změnách týkajících se neobsazených PM a změn plánovaných TS OO obdrží vždy po ukončení čtvrtletí 3.Uvedený bod KS není relevantní k výše uvedeným změnám, které se převážně týkají méně než 5 zaměstnanců v daném měsíci


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 10. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."

Podobné prezentace


Reklamy Google