Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 10. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 10. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 10. 2013

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 13. zasedání dozorčí rady 26. 9. 2013 Mimořádné zasedání – bylo svoláno za účelem projednání jediného bodu programu s názvem Nabídka rezignace Ing. Milana Křístka na své funkce; dozorčí rada DPP na tomto zasedání odvolala z funkce člena představenstva Ing. Milana Křístka a zvolila do této funkce Ing. Jaroslava Ďuriše 18. zasedání představenstva 30. 9. 2013 Volba předsedy představenstva – představenstvo zvolilo ke dni 30. 9. 2013 předsedou představenstva Ing. Jaroslava Ďuriše Odvolání generálního ředitele - představenstvo odvolalo ke dni 30. 9. 2013 Ing. Milana Křístka z funkce generálního ředitele společnosti Volba generálního ředitele - představenstvo rozhodlo o uzavření pracovní smlouvy s panem Ing. Jaroslavem Ďurišem na výkon funkce generálního ředitele Reorganizace jednotky IT – představenstvo společnosti schválilo předpoklady realizace koncepce jednotky IT a přijalo informace o průběhu reorganizace jednotky IT

5 14. zasedání dozorčí rady9. 10. 2013 Zpráva o průběhu přípravy trasy metra D – dozorčí rada společnosti vzala na vědomí předloženou zprávu a požádala představenstvo společnosti o doplnění v souladu s usnesením RHMP č.1824 ze dne 8. 10. 2013 Předpoklady realizace koncepce jednotky IT – dozorčí radě byly prezentovány předpoklady podrobného materiálu určujícího budoucí vývoj jednotky IT v DPP Koncepce obnovy technologií a staveb ve správě JDCM – dozorčí radě byla představena Koncepce obnovy technologií a staveb ve správě Jednotky Dopravní cesta Metro s výhledem na roky 2013 - 2022 Pravidelné informace – dozorčí rada společnosti dále přijala pravidelně předkládané informace o činnosti odboru Interní audit, o plnění plánu zadávacích řízení, o průběhu stavby metra V.A či materiály s delší předkládací periodou, jako je například přehled plnění nápravných opatření či výsledek hospodaření dle úseků DPP za období leden – srpen 2013

6 900300 – odbor Interní audit Auditní zpráva č. 900300/02/2013 Analýza prověření procesu tvorby vnitřní řídící dokumentace Auditní zpráva č. 900300/03/2013 Audit strategie obsazování pracovních míst

7 Auditní zpráva č. 900300/02/2013 Analýza prověření procesu tvorby vnitřní řídící dokumentace

8 Rozsah auditu Audit jsme provedli na základě vybraného vzorku interních předpisů. Při výběru vzorku k testování jsme vycházeli z platných vnitřních předpisů ke dni 8. 2. 2013, tj.: –organizační a řídicí normy (833 norem) –provozně předpisová soustava (163 norem) –řízená dokumentace v rámci managementu jakosti (16 norem) –místní provozní bezpečnostní předpisy (počet norem není evidován)

9 Cíle auditu Zhodnotit existující vnitřní normy DPP z hlediska jejich přehlednosti, provázanosti, případné duplicity a aktualizace Prověřit způsob tvorby řídicích dokumentů v DPP, zejména s ohledem na odpovědnost za normy, zda existují postupy a vzory, jež tvorbu norem zefektivní Prověřit způsob archivace vnitřní řídicí dokumentace Analyzovat počet norem ve VŘN, posoudit možnosti jejich redukce s ohledem na zachování nutného stavu normativního ošetření při výkonu všech činností v rámci DPP

10 Zhodnocení auditované oblasti1/4 Zhodnocení existujících vnitřních norem DPP z hlediska jejich přehlednosti, provázanosti, případné duplicity a aktualizace Existující soubor vnitřních norem upravující tvorbu vnitřních předpisů je relativně nepřehledný, protože neexistuje provázanost mezi předpisy upravujícími proces tvorby vnitřní dokumentace (s výjimkou vazby mezi směrnicí 1-2011-04 Organizační a řídicí normy a pokynem 129-2011-00 Zpracování a vydávání ROV a Fonogramů)

11 Zhodnocení auditované oblasti2/4 Prověření způsobu tvorby řídicích dokumentů v DPP, zejména s ohledem na odpovědnost za normy, zda existují postupy a vzory, jež tvorbu norem zefektivní Tvorba řídicích dokumentů je na uspokojivé úrovni, kromě oblasti identifikovaných zjištění. Zejména se jedná o nedostatek vysoké závažnosti, kdy není v rámci DPP zaveden systematický proces, který by sledoval dopad obecně závazných předpisů do předpisové základny organizace a prostřednictvím kterého by byli zaměstnanci informováni o vydání nových legislativních předpisů vztahujících se k jejich pracovní činnosti

12 Zhodnocení auditované oblasti3/4 Prověření způsobu archivace vnitřní řídicí dokumentace Lze konstatovat, že archivace vnitřní řídicí dokumentace je na uspokojivé úrovni, kromě oblasti identifikovaného zjištění

13 Zhodnocení auditované oblasti4/4 Analyzovat počet norem ve VŘN, posoudit možnosti jejich redukce s ohledem na zachování nutného stavu normativního ošetření při výkonu všech činností v rámci DPP DPP se řídí velkým množstvím norem (organizační a řídicí normy, provozní předpisy, místní bezpečnostní předpisy atd.). V souvislosti s: –relativní vysokou mírou regulace –rozsáhlou organizační strukturou –víceúrovňovým modelem řízení společnosti Nelze jednoznačně konstatovat, že počet VŘN není adekvátní. V průběhu auditu jsme v této oblasti shledali zjištění pouze střední a nízké závažnosti

14 Auditní zpráva č. 900300/03/2013 Audit strategie obsazování pracovních míst

15 Rozsah auditu Oblast plánovaných a reálných mzdových nákladů v letech 2009 až 2012 Dodržování minimálních a maximálních mzdových tarifů v tarifních třídách TH pracovníků Rozbor zaměstnanců na nevedoucích pozicích, s nimiž byla uzavřena smlouva o mzdě Věková struktura pracovníků na vedoucích pozicích v DPP Rozbor systému personálních rezerv DPP

16 Cíle auditu Prověřit systém nástupnictví ve vedoucích a strategicky významných funkcí, a to zejména v případech, kdy jsou obsazeny zaměstnanci v předdůchodovém a důchodovém věku Zanalyzovat napříč DPP systém mzdového ohodnocení (pracovních míst) zaměstnanců v jednotlivých útvarech v souvislosti s popisem pracovní funkce Ověřit soulad mzdového ohodnocení s Kolektivní smlouvou a mzdových nákladů s vazbou na mzdový rozpočet jednotlivých útvarů

17 Zhodnocení auditované oblasti 1/5 Odměňování TH zaměstnanců na nevedoucích pozicích se smluvní mzdou Byly zjištěny nestandardní ujednání ve smlouvách o mzdě u šesti zaměstnanců na nevedoucích pozicích U dvou pracovníků odd. 200320 je mimo pobídkové složky mzdy ve smlouvě o mzdě sjednán bonus za úspory ve svěřených projektech. Tento bonus obsažený ve smlouvě je nesystémový a díky jeho přiznání se příjmy jednoho z těchto pracovníků vymykají v roce 2012 příjmu pracovníků na srovnatelných pozicích. Mimo to další pracovníci vykonávající stejnou funkci nemají ve smlouvách sjednány stejné podmínky Při dalším šetření bylo zjištěno, že podobné nestandardní podmínky v podobě bonusů za projekt mají ve smlouvách o mzdě sjednány také vedoucí odboru 200300 a vedoucí odd. 200310 a 200320

18 Zhodnocení auditované oblasti 2/5 Odměňování TH zaměstnanců na nevedoucích pozicích zařazených do tarifních tříd Nebylo zjištěno porušení pravidel odměňování zaměstnanců zařazených do tarifních tříd. Ve 12 případech, kdy se mzda zaměstnance nacházela pod minimem rozpětí tarifní třídy, se jednalo o zaměstnance v mimo evidenčním stavu. Po návratu do zaměstnání jim bude mzda dorovnána

19 Zhodnocení auditované oblasti 3/5 Věková struktura vedoucích zaměstnanců Při rozboru věkového složení zaměstnanců byly zjištěny části organizační struktury, kdy ve více jejích stupních jsou dosazeni vedoucí zaměstnanci ve stejném věku a kde dojde v horizontu 10-ti let k jejich možnému odchodu do důchodu. Potom může hrozit nedostatek zaměstnanců s dostatečnými zkušenostmi s vedením, kteří by je mohli nahradit

20 Zhodnocení auditované oblasti 4/5 Klíčové pozice Na základě jednání s vedoucími pracovníky je v DPP ustanoveno 155 klíčových pozic. Následníci na ně jsou vybíráni pouze v případě, že zaměstnance na klíčové pozici bude do tří let odcházet do starobního důchodu. Při analýze nebyly zjištěny nedostatky

21 Zhodnocení auditované oblasti 5/5 Systém personálních rezerv DPP Systém personálních rezerv funguje od roku 2011 pouze v omezené míře. Pro zaměstnance zařazené v roce 2011 a později nebyly vytvořeny POR. Personální úsek připravuje revizi systému

22 Provozní informace

23 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Výluka TRAM Francouzská: do 23. 10. Výluka TRAM Badeniho: do 23. 10. Výluka TRAM Evropská: do listopadu 2013, od 24. 10. částečné zprovoznění na Bořislavku (kolejový přejezd) Výluka TRAM Poděbradská: do listopadu 2013, od 24. 10. rozšíření úseku na Lehovec Výluka TRAM Trojská: do dubna 2014 Výluka TRAM Kubánské náměstí - Průběžná: od 4. 11. do prosince 2013 Krátkodobé výluky TRAM Výluka BUS Čakovice: ul. Oderská – do konce roku Výluka BUS Záběhlice: do konce roku (změny etap, od 17. 10. zavedena linka 728) Výluka BUS Újezd: do 31. 10. Výluka LD Petřín – pravidelná revize: 7. 10. – 25. 10. 2013

24 3. čtvrtletí: nejsou zapracovány MU za měsíc září - do uzávěrky dat nebyly k dispozici potřebné údaje pro zpracování tohoto měsíce. 4. čtvrtletí: v plánu výkonů jsou již zapracované „úsporné“ GVD pro linky A, B a C, které se budou zavádět do provozu od 31. října 2013. Provozní informace – metro Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí13 373 00013 599 819101,7013 605 841 2.čtvrtletí13 363 00013 708 566102,5913 708 581 3.čtvrtletí11 826 00012 795 521108,2012 795 093 4.čtvrtletí13 237 00013 171 152 Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí13 373 00013 599 819101,7013 605 841 2.čtvrtletí26 736 00027 308 385102,1427 314 422 3.čtvrtletí38 562 00039 873 379103,4039 877 419 4.čtvrtletí51 799 00053 048 571 předpoklad plnění: 102,40 %

25 Plnění vůči ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí13 465 00013 163 95497,7613 183 602 2.čtvrtletí13 539 00013 297 93198,2113 310 591 3.čtvrtletí12 534 0007 559 09794,717 572 859 4.čtvrtletí13 439 000 Plnění vůči ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí13 465 00013 163 95497,7613 183 602 2.čtvrtletí27 004 00026 461 88597,9926 494 193 3.čtvrtletí39 538 00034 020 98297,1234 067 052 4.čtvrtletí52 977 000 Provozní informace - tramvaje k 30. 9. 2013

26 Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí14 482 000 14 819 865*102,314 825 416* 2.čtvrtletí15 085 000 15 116 746*100,215 144 015* 3.čtvrtletí13 830 000 14 765 467*106,714 756 736* 4.čtvrtletí14 103 000 Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí14 482 00014 819 865*102,314 825 416* 2.čtvrtletí29 567 00029 936 611*101,229 969 431* 3.čtvrtletí43 397 00044 702 078*103,044 726 167* rok 201357 499 000 *včetně náhradní dopravy Provozní informace – autobusy

27 130000 – JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17. 2. 2013) červenec a srpen - prázdninový JŘ

28 130000 – JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7. 1. do 17. 2. 2013) červenec a srpen 2013 - prázdninový JŘ trvalý stav je bez posily linky 112 (2 - 4 vozy – linka 782 v provozu březen – říjen)

29 200400 - odbor Technická správa objektů Informace – poptávková řízení na pronájem kantýn Kantýna DOZ Hostivař Stávající nájemce byl vypovězen – neplacení nájmu Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne 8. 8. 2013 požádána o vypsání nového poptávkového řízení 14. 10. 2013 proběhla prohlídka prostor (13 zájemců) 21. 10. 2013 podání nabídek a otevírání obálek 23. 10. 2013 vyhodnocení nabídek Do uzavření poptávkového řízení bude kantýna v provozu prostřednictvím stávajícího nájemce

30 220000 – Správa vozidel Tramvaje Souhrn aktivních a aktuálně připravovaných externích zakázek v Opravně tramvají k 9. 10. 2013

31 a) Aktivní externí zakázky a1) Opravy salónu pro cestující na tramvajových vozech T3 Zadavatel: Kvazar Plus, s. r. o. Stručný popis: jedná se o pilotní projekt úprav interiéru dvou až čtyř vozů T3 pro zákazníky na Ukrajině a v Rusku Celkový objem zakázky: cca 1 mil. Kč Realizace: srpen až prosinec 2013 Aktuální stav: probíhá, již předány 2 ks tramvajových vozů T3 Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce a2) Opravy a kontroly podvozků tramvajových vozů 15T Zadavatel: Škoda Transportation, a. s. Stručný popis: jedná se o opravy a kontroly podvozků tramvajových vozů 15T v závislosti na problémy s protočenými koly Celkový objem zakázky: pro rok 2013 cca 7 mil. Kč Realizace: leden 2013 až ? Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce

32 a3) Opravy a zkoušení trakčních motorů metra Zadavatel: Škoda Transportation, a. s. Stručný popis: opravy a zkoušení trakčních motorů metra při pravidelné údržbě vagónů metra Celkový objem zakázky: pro rok 2013 cca 12 mil. Kč Realizace: leden 2013 až ? Aktuální stav: probíhá Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce a4) Rekonstrukce tramvajových vozů KT8D5 Zadavatel: Cegelec, a. s. Stručný popis: rekonstrukce 4 ks tramvajových vozů KT8D5 pro DP Praha Celkový objem zakázky: cca 30 mil. Kč Realizace: listopad 2012 až březen 2014 Aktuální stav: probíhá Výhled: vazba na b2) a b4) a5) Opravy podvozků T3 Zadavatel: Pragoimex, a. s. Stručný popis: opravy 7 párů tramvajových podvozků T3 pro DP Plzeň Celkový objem zakázky: cca 3,5 mil.Kč Realizace: srpen 2013 až únor 2014 Aktuální stav: probíhá Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce

33 b) Aktuálně připravované externí zakázky b1) Opravy tramvajových vozů T3 Zadavatel: Alfa Union, a. s. Stručný popis: jedná se o menší celkovou opravu a změnu rozchodu podvozků z 1435mm na 1520mm 10 ks tramvajových vozidel pro Tver (Rusko) Celkový objem zakázky: cca 17,5 mil. Kč Předpoklad realizace: březen 2014 až září 2014 Aktuální stav: finalizujeme specifikaci technických a smluvních podmínek Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce b2) Rekonstrukce tramvajového vozů KT8D5 Strausberg Zadavatel: Cegelec, a. s. Stručný popis: jedná se o rekonstrukci tramvajového vozu KT8D5 pro Strausberg (Německo) Celkový objem zakázky: cca 11,5 mil. Kč Předpoklad realizace: leden 2014 až červenec 2014 Aktuální stav: probíhá specifikace technických a smluvních podmínek Výhled: vysoký předpoklad realizace

34 b3) Sanace mechanických částí tramvajových vozů GT10NC Zadavatel: VIA Verkehrsgesellschaft Essen Stručný popis: jedná se o sanaci maximálně 45 ks tramvajových vozů GT10NC pro Duisburg (Německo) Celkový objem zakázky: cca 850 mil. Kč Předpoklad realizace: únor 2014 až prosinec 2018 Aktuální stav: probíhají závěrečná jednání o technických a smluvních podmínkách kontraktu Výhled: nelze stanovit b4) Rekonstrukce tramvajových vozů KT8D5 Zadavatel: Cegelec, a. s. Stručný popis: rekonstrukce 2 ks tramvajových vozů KT8D5 pro DP Praha Celkový objem zakázky: cca 15 mil. Kč Realizace: srpen 2014 až duben 2015 Aktuální stav: závislé na úspěšném dokončení zakázky dle bodu b2), Strausberg Výhled: dle b2) c) Celkový finanční objem ostatních malých externích zakázek v roce 2013 = 0,5 mil. Kč d) Výhled dalších rozpracovaných zakázek: –kompletní rekonstrukce 8 ks tramvajových vozů GT6M pro MVG Mainz (Německo) – společně s Cegelec, a. s. –kompletní rekonstrukce až 45 tramvajových vozů TW 2000 pro Hannover (Německo) – společně s Cegelec, a. s. –opravy a zkoušení asynchronních trakčních motorů - pro Pragoimex, a. s.

35 240000 – Dopravní cesta Metro Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM 2013 - 2022

36 8/2012 vyčíslen pro potřeby managementu vnitřní dluh JDCM za období 2003 - 2012. Vnitřní dluh ve výši 8,3 mld. Kč byl stanoven jako součet rozdílu mezi reálnými odpisy (majetek z vlastních zdrojů – 50,8 mld. Kč) a skutečným čerpáním ve výši 5,2 mld. Kč a evidovaných odpisů 3,1 mld. Kč (majetek z dotací – 28 mld. Kč) Vznik potřeby pro management a orgány společnosti rozkrýt hodnotu vnitřního dluhu, podrobněji popsat v čem spočívá a jaká případná nebezpečí pro provoz metra z něho vyplývají 12/2012 předložena TŘ první verze prezentovaného materiálu, který byl před projednáním v orgánech společnosti 2x výrazněji aktualizován. První aktualizace 2/2013 na základě podpisu dodatků smlouvy KBS a druhá aktualizace 7/2013 na základě možnosti čerpání prostředků z Operačního programu doprava 3. 9. 2013 projednáno na Poradě vedení, 30. 9. 2013 projednáno na představenstvu a 9. 10. 2013 projednáno na dozorčí radě Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM 2013 - 2022 1/3

37 Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM 2013-2022 2/3 Materiál je rozdělen na pět základních oblastí: Silnoproudá elektrická zařízení, Sdělovací a zabezpečovací zařízení, Stavby a tratě, Dopravní zařízení, Technologická zařízení. Každá oblast dále členěna na jednotlivé technologie, stavební celky U každého jednotlivého zařízení můžeme zjistit současný stav, který především popisuje jeho životnost, technický stav, nesoulad s platnou legislativou, dostupnost náhradních dílů a případná nebezpečí pro provoz metra Pro každé zařízení je navržen plán nutné obnovy, který identifikuje jeho stáří (značné překročení životnosti), popř. nevyhovující technický stav. Plány nutné obnovy u jednotlivých zařízení a staveb tak jednoznačně určují a popisují, kde se vnitřní dluh JDCM nachází. Zároveň navrhují harmonogram realizací obnovy tak, aby v budoucnu nedocházelo k ohrožení nebo omezení provozu metra, nebo k dalšímu prohlubování vnitřního dluhu

38 Materiál rovněž navrhuje u každé kategorie obnovu a rozvoj ve střednědobém horizontu cca v letech 2016 - 2022. Vzhledem k aktuálním potřebám a hlavně technickému stavu zařízení bude Koncepce JDCM průběžně aktualizována Management a orgány společnosti budou informovány o průběhu realizace plánů nutné obnovy a dalších skutečnostech Závěr: V současné době se nacházíme v relativně optimistické fázi procesu odstraňování vnitřního dluhu JDCM. Realizace plánu nutné obnovy je navržena v rámci projektu KBS a projektů OPD. Je však potřeba zajistit pokračování průběžného financování KBS, ale hlavně předfinancování projektů OPD (proplacení z EU/MD je možné až po realizaci). V některých oblastech se nám daří také snižování vnitřního dluhu z provozních prostředků v rámci rozpočtu JDCM Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM 2013-2022 3/3

39 Finanční sumář za 1– 8/2013

40 Výsledek hospodaření za období 1-8/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 160 194 tis. Kč, tj. o 122 448 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 37 746 tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -65 883 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 56 565 tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 629 580 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 7 095 157 tis. Kč Na základě usnesení RHMP č. 1305 ze 30. 7. 2013 byla po vyhodnocení smluvního vztahu za 1. čtvrtletí 2013 navýšena roční plánovaná provozní část kompenzace o 26 304 tis. Kč Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši 1/12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně

41 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1- 8/2012 a 2013

42 Přehled tržeb PID za 1-8/2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč

43 Financování Na začátku srpna měl DPP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 2 545 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši 5 095 mil. Kč. Z této částky jsou 4 mld. Kč směnky na nákup nových tramvají, ostatní pak běžné závazky z obchodních vztahů vůči dodavatelům Z velkých příjmů obdržel DPP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč a finanční úřad vrátil DPP nadměrný odpočet DPH za měsíc červen ve výši 45,5 mil. Kč Dne 27. srpna byly na účet DPP připsány dividendy za rok 2012 od Rencar, a. s. ve výši 9,24 mil. Kč Dne 30. 8. 2013 uhradil DPP směnky z prvního směnečného programu na nákup nových tramvají ve výši 4 mld. Kč. Zaplacení těchto směnek musel DPP řešit dalším směnečným programem, v rámci kterého vydal směnky na stejnou částku Na konci srpna měl DPP na hlavním účtu 2 401 mil. Kč, tzn., že v srpnu byly výdaje o 144 mil. Kč větší než příjmy

44 Závazky z obchodních vztahů měl DPP k tomuto datu ve výši 5 031 mil. Kč, z toho opět 4 mld. Kč ze směnečného programu. Z dodavatelů měl DPP největší závazek vůči Metrostavu, a. s., a to ve výši 313 mil. Kč V oblasti předpokládaných příjmů měl DPP k 31. 8. 2013 stále pohledávku z kompenzace za rok 2012 ve výši 321 mil. Kč (Usnesení ZHMP č. 30/2 ze dne 20. 6. 2013) a 26 mil. Kč z vyhodnocení výše kompenzace za 1. čtvrtletí 2013 (Usnesení Rady HMP č. 1305 ze dne 30. 7. 2013)

45 Předpokládaný vývoj Výše uvedený závazek z druhého směnečného programu je splatný 20. 12. 2013, kdy bude nahrazen novými směnkami na další rok. Tento termín vychází ze smlouvy, kterou DP podepsal s Českou spořitelnou, a. s. a ČSOB, a. s. Směnečný program je podepsán do výše 8 mld. Kč s tím, že pokryje dodávky nových tramvají v letech 2013 a 2014. Dle schválené změny investičního plánu na rok 2013 se na nákupu nových tramvají budou podílet i vlastní zdroje, a to částkou 422 mil. Kč. Tramvaje nejsou zatím z důvodů poruchovosti přebírány a tedy ani fakturovány Ve zbývajících měsících roku 2013 lze očekávat výrazně vyšší čerpání vlastních zdrojů. Důvodem je jak nízké čerpání v uplynulé části roku, tak také zvýšení plánu čerpání vlastních zdrojů z 2,15 na 2,7 mld. Kč Dále lze také očekávat zvýšenou fakturaci za metro V.A. Ta by však měla být financována z dotace HMP

46 Personální úsek

47 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 14. 10. 2013) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM 1.500040odd. Podpora řízení LZreferent IX – specialista (HR generalista) 25. 6. 2012zrušenoxx 2.900300odbor Interní auditvedoucí odboru2. 1. 2013ukončeno 1. 5. 2013 3.500310odd. Benefity a vztahy s odboryvedoucí oddělení9. 1. 2013ukončeno1. 2. 2013 4.900720odd. Marketingreferent VII25. 1. 2013zrušenoxx 5.310000jednotka Informační technologie projektový manažer4. 2. 2013ukončeno11. 3. 2013 6.241000služba Elektrotechnikavedoucí služby6. 2. 2013ukončeno1. 6. 2013 7.900300odbor Interní auditreferent VIII (zástup za MD) 26. 3. 2013ukončeno1. 7. 2013 8.310100odbor Aplikacevedoucí odboru27. 3. 2013ukončeno1. 5. 2013 9.310020odd. Strategie a rozvoj ITvedoucí oddělení4. 4. 2013ukončeno1. 7. 2013 10.400010Sekretariát EŘzástupce odborného ředitele2. 5. 2013ukončeno1. 7. 2013 11.600310odd. Vnitřní kontrolareferent VII21. 5. 2013ukončeno1. 10. 2013 12.100740odd. Střediska dopravních informací vedoucí oddělení19. 6. 2013zrušenoxx 13.900700odb. Marketing a komunikacevedoucí odboru19. 6. 2013ukončeno2. 7. 2013 14.900000Vedení společnostiprojektový manažer19. 6. 2013ukončeno3. 7. 2013

48 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 14. 10. 2013) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM 15. 500020odd. Vzdělávání a rozvojové programy referent VIII26. 7. 2013ukončeno1. 10. 2013 16.900000Vedení společnostiprojektový manažer5. 8. 2013ukončeno1. 9. 2013 17.600010Sekretariát BŘzástupce odborného ředitele 7. 8. 2013ukončeno1. 9. 2013 18.310020odd. Strategie a rozvoj ITprojektový manažer15. 8. 2013ukončeno1. 11. 2013 19.900300odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor compliance 23. 8. 2013probíhá 20.900300odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor pro procesní řízení, risk management a projekty EU 23. 8. 2013ukončeno2. 10. 2013 21.900300odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor ICT 23. 8.2013ukončeno3. 10. 2013 22.900120odd. Oborové vztahyreferent VII2. 9. 2013probíhá

49 Přehled PM, obsazených bez výběrového řízení – rozhodnutí PŘ (rok 2013) Poř. č.ÚtvarNázev útvaruPModObsazení PM z interních/ext. zdrojů Výjimka 1.100120Odd. Řízení kvality a předpisůVedoucí oddělení1. 1. 2013Interní21. 12. 2012 2.100450Odd. Telefonické informaceVedoucí oddělení1. 1. 2013Interní21. 12. 2012 3.100600Odbor Organizace provozuVedoucí odboru1. 1. 2013Interní21. 12. 2012 4.100610Odd. Technologie provozuVedoucí oddělení1. 1. 2013Interní21. 12. 2012 5.100620Odd. Zabezpečení provozuVedoucí oddělení1. 1. 2013Interní21. 12. 2012 6.100700Odbor Dopravně provozní informaceVedoucí odboru1. 1. 2013Interní21. 12. 2012 7.100710Odd. Provozní informaceVedoucí oddělení1. 1. 2013Interní21. 12. 2012 8.100720Odd. Informační zabezpečení zastávekVedoucí oddělení1. 1. 2013Interní21. 12. 2012 9.100730Odd. Provozní zabezpečení zastávekVedoucí oddělení1. 1. 2013Interní21. 12. 2012 10.310500Odbor Spisová službaVedoucí odboru1. 1. 2013Interní27. 12. 2012 11.400350Odd. Provoz DOSVedoucí oddělení1. 2. 2013Interní4. 1. 2013 12.310000Jednotka ITProjektový manažer1. 2. 2013Externí18. 1. 2013 13.244100Odbor Provozně technickýVedoucí odboru1. 3. 2013Interní14. 1. 2013 14.600220Odd. Jednotky požární ochrany HZSVedoucí oddělení1. 3. 2013Interní26. 2. 2013

50 Přehled PM, obsazených bez výběrového řízení – rozhodnutí PŘ (rok 2013) ÚtvarNázev útvaruPModObsazení PM z interních/ext. zdrojů Výjimka 15.100110Odd. Dopravně provozní kontrolaVedoucí oddělení1. 4. 2013Interní13. 3. 2013 16.900210Odd. Provozní škodyVedoucí oddělení1. 4. 2013Interní4. 3. 2013 17.310030Odd. Uživatelská podporaVedoucí oddělení1. 5. 2013Interní26. 4. 2013 18.310200Odbor InfrastrukturaVedoucí odboru1. 5. 2013Interní26. 4. 2013 19.253000Provozovna Napájení TTVedoucí provozovny1. 7. 2013Interní15. 6. 2013 20.226000Provozovna Správa depVedoucí provozovny1. 8. 2013Interní27. 6. 2013 21.500050Odd. Výběr a nábor zaměstnancůVedoucí oddělení1. 8. 2013Interní22. 7. 2013

51 Průměrné počty zaměstnanců 9/2013 KategorieEvidenční stav k 30. 9. 2013Plán k 1. 9. 2013 Ř MHD4 1254 232 z toho Metro574579 Tramvaje1 3371 369 Autobusy2 2142 284 D3 1883 260 kat.30 3 1483 217 kat.314043 POP416413 TH2 7922 824 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS1 8671 898 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS925926 Bez kategorie (absolventi) 019 Celkem10 52110 748

52 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-9/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci2502145854 POP2025917 TH1261495675 ŘMHD2151916037 z toho Metro1691520 Tramvaje90582615 Autobusy109124192 Rozdíl nárůstem32 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,74 %

53 Celková míra fluktuace za období 1-9/2013 1- 9/2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 57910 5075,51 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 2143 1876,71 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 254176,00 kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1231 8586,62 TH dle bodu 2.5.1 a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 269172,84 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 95691,58 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 581 3284,37 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1242 2315,56

54 Plnění KS, bod 7.3 KS, 2.7. přílohy ke KS informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c), informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e)

55 Bod 5.4.1 přílohy Mzdový předpis - Pravidla bod 5.4.1 informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DPP b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích c) za výkon funkce mentora d) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“ e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ

56 Projekt Penze – finální informace pro OO DP stav k 30. 7. 2013

57 Program Penze Program Penze - sumář Záměr Úspora cca 210 pracovních míst (PM) uvolňovaných v rámci programu PENZE při očekávané roční úspoře cca 33 mil. Kč (roční náklady na 210 zaměstnanců cca 124 mil. Kč. vs. náklady na program PENZE – 91 mil Kč) Cíl projektu Primární cíl:generační obměna Sekundární cíl:dosažení úspor, redukce pracovních míst Program si vydělá sám na sebe (úsporami budou uhrazeny vyplacené bonusy vypočteny podle počtu let v DPP)

58 Program PENZE stav k 30. 6. 2013 (finální)

59 Rekapitulace programu Penze dle kategorií zaměstnanců

60 Program Penze – mzdové náklady v čase

61 Program Penze – změna věkové struktury zaměstnanců DPP v čase

62 Vyhodnocení programu Penze Ekonomická efektivnost/nákladovost/návratnost plán 8,77 měsíce skutečnost 20,04 měsíce Snížení průměrného věku zaměstnanců před 47,13 let (31. 5. 2012) po 46,00 let (1. 7. 2013 po ukončení) Snížení počtu zaměstnanců plán 210 skutečnost 98 Sumář + Snížení průměrného věku - Program nepřinesl očekávanou ekonomickou návratnost Hlavní důvody –Program nebyl nastaven motivačně směrem k vedoucím zaměstnancům –Program neměl nastaveny ekonomické ukazovatele pro vedoucí zaměstnance –Přesuny zaměstnanců z PM uvolněných v programu Penze na volné PM, které drželi jednotky v „záloze“

63 Dohody o pracích konaných mimo PM

64 Komise Sociálního Programu DPP

65 500030 – odd. Organizace Přehled převodů neobsazených PM mezi útvary za období červenec až září 2013

66 Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období červenec až září 2013 útvarprofese/funkce původní TS nový TS početke dni 221000elektromechanik91011. 7. 2013 200100technický pracovník VII111221. 8. 2013 243800zedník8711. 9. 2013 243800stavební truhlář7811. 9. 2013 celkem:5

67 návrh směrnice Organizační změny a optimalizace systemizace Rozpory po projednání s OO

68 návrh směrnice Organizační změny a optimalizace systemizace Po projednání návrhu směrnice s OO, včetně jimi zaslaných připomínek, dne 2. 10. 2013 přetrvávají rozpory ve dvou bodech: –stanovení rozsahu OZ, která bude považována za hromadné propouštění –požadavek na informování o realizované optimalizaci systemizace (rušení a převody neobsazených PM, změny plánovaných TS, změny názvů nebo organizačních čísel útvarů) před jejím schválením PŘ

69 „Hromadné propouštění“1/5 Navrhovaný text normy zpracovatelem (útvar 500030): „V případě OZ, která předpokládá 30 a více propouštěných zaměstnanců za 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se jedná o hromadné propouštění a je postupováno v souladu se ZP a platnou KS.“ Navrhovaná úprava OO: „V případě OZ, která předpokládá 30 a více propouštěných zaměstnanců (rušení 30 a více obsazených PM zaměstnanci v pracovním poměru) za 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se jedná o hromadné propouštění a je postupováno v souladu se ZP a platnou KS.“

70 „Hromadné propouštění“ 2/5 Zdůvodnění požadované úpravy OO: Může nastat možnost, že zaměstnanci (30 a více) nepodepíší novou smlouvu a pak by se jednalo o hromadné propouštění. V případě, že by se teprve následně zjistilo, že se jedná o hromadné propouštění, tak by došlo k prodloužení (3 až 4 měsíce) realizace OZ

71 „Hromadné propouštění“ 3/5 Stanovisko zpracovatele: Nesouhlasí s požadavkem OO. 1.O hromadné propouštění se jedná v případě, že zaměstnavatel má záměr propustit 30 a více zaměstnanců (viz. ZP § 62 a KS 2.3.2 c)). Při OZ, při kterých se ruší a zároveň vznikají PM, zaměstnavatel nemá záměr zaměstnance hromadně propouštět 2.V případě, že se projednává jako hromadné propouštění, musí být navíc zpracovány a s OO projednány podklady, které obsahují: počet a profesní složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni počet a profesní složení všech zaměstnanců, kteří jsou u DPP zaměstnáni hlediska navržená pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni návrh opatření zaměstnavatele ke zmírnění nepříznivých důsledků hromadného propouštění pro zaměstnance pokračování

72 „Hromadné propouštění“ 4/5 Stanovisko zpracovatele (pokračování): 3.Doručení informace o hromadném propouštění ÚP pro hl. m. Prahu, dle kterého je podklad v daném čase bezpředmětný – z jejich hlediska se nejedná o záměr hromadného propouštění 4.V případě, že po projednání OZ následně dojde k hromadnému propouštění a dojde k opětovnému projednání OZ se záměrem hromadného propouštění, dojde k měsíčnímu odložení realizace OZ oproti plánovanému termínu

73 „Hromadné propouštění“ 5/5 Stanovisko útvaru 900200 odbor Právní: Stanovisko z 27. 9. 2013 zpracované pro útvar 500200: „… jsme toho názoru, že organizační změny by se měly projednávat dle skutečného záměru zaměstnavatele. Je nadbytečné projednávat každou organizační změnu, v rámci které dochází ke zrušení více jak 30 pracovních míst a zřízení nových pracovních míst, jako hromadné propouštění …“ Vyjádření z 30. 7. 2013 na dotaz útvaru 500030 zda musí být rušení a převody PM a změny TS projednávány s OO: „… domníváme, že s odborovými organizacemi se projednávají pouze taková opatření, které lze považovat za změny organizační ve smyslu ZP nebo definice organizačních změn vyplývající se směrnice č. 20-2012, za což dle našeho názoru nelze považovat obecně všechna rozhodnutí o rušení neobsazených pracovních míst, převody neobsazených pracovních míst, změny tarifních stupňů

74 „Optimalizace systemizace - informování“ Navrhovaný text normy zpracovatelem: „Navrhované změny řešené tímto bodem, po vyjádření příslušného útvaru (500030 nebo 500200), schvaluje PŘ a nejsou předmětem informování a projednávání s OO.“ Navrhovaná úprava OO: „ Navrhované změny řešené tímto bodem, po vyjádření příslušného útvaru (500030 nebo 500200), schvaluje PŘ, OO obdrží informaci před schválením změny PŘ a nejsou předmětem informování a projednávání s OO.

75 „ Optimalizace systemizace - informování“ Zdůvodnění požadované úpravy OO: OO požadují podání informace o změnách v rámci optimalizace systemizace, aby se k ní OO mohly vyjádřit před jejich schválením. Odvolávají se na KS bod 7.2 k) – další opatření, která se týkají většího počtu zaměstnanců … Stanovisko zpracovatele: Nesouhlasí s požadavkem 1.Optimalizace systemizace (rušení a převod neobsazených PM, změny TS, přejmenování a přečíslování útvarů) jsou řešeny v pracovním pořádku příslušnými vedoucími a nemají vliv na zaměstnanost 2.Přehledy o změnách týkajících se neobsazených PM a změn plánovaných TS OO obdrží vždy po ukončení čtvrtletí 3.Uvedený bod KS není relevantní k výše uvedeným změnám, které se převážně týkají méně než 5 zaměstnanců v daném měsíci


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 10. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."

Podobné prezentace


Reklamy Google