Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. přednáška - LOGISTICKÝ PODNIK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. přednáška - LOGISTICKÝ PODNIK"— Transkript prezentace:

1 5. přednáška - LOGISTICKÝ PODNIK
Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

2 Poskytovatelé logistických služeb
firmy se zapojují do logistických řetězců zásobovacích nebo distribučních poskytují výrobcům služba na míru

3 Logistický podnik - pokračování
od přepravy, skladování, třídění, kompletace až po přebírání odpovědnosti za uspokojování potřeb zákazníka zabezpečují řízení procesů v logistických řetězcích

4 Logistický podnik poskytovatel logistických služeb, který nabízí řízení výrobcova logistického řetězce podniky se zapojují do logistických řetězců více podniků

5 Logistický podnik - charakteristika
optimalizují logistické služby a snižují logistické náklady hrozí riziko penalizace, je-li horší kvalita služeb riziko pro poskytovatele logistických služeb je nutnost kapitálových investic

6 Logistický podnik pokračování
zvýšení úrovně služeb zákazníkům je pro firmy, které využívají partnerství s poskytovatelem logistických služeb každý z partnerů se specializuje další výhodou je rozložení rizika propojení činnosti firmy, která na trhu prodává s poskytovatelem logistických služeb

7 Strategická aliance prodávajícího s poskytovatelem logistických služeb má rysy
spolupráce efektivní fungování aliance – každý z partnerů pracuje na dvou úrovních: 1. musí plnit svou vymezenou úlohu v logistických procesech 2. musí plnit svou úlohu pro vzájemné partnerství

8 Charakteristika logistického podniku
logistický podnik musí akceptovat podnikovou kulturu partnera a přizpůsobit se jí logistický podnik realizuje převážnou část logistických řetězců vně určité organizace » realizuje propojení mezi dodavatelem a zákazníkem - poskytovatel logistické služby

9 Logistické služby mohou být realizovány na straně
Zásobování Odbytu

10 Hlavní funkce logistického podniku ve fázích zásobování výrobce
přeprava základního a pomocného materiálu, surovin, polotovarů a výrobků příjem dodávek uskladnění dodávek výdej dodávek či jejich částí

11 Hlavní funkce logistického podniku ve fázích odbytu (distribuce)
výstupní kontrola kompletace a balení uskladnění hotových výrobků expedice hotových výrobků přeprava hotových výrobků logistický podnik nevyrábí ani neprodává

12 Služby vázané na dopravu dělíme
na služby operátora, který nabízí kapacitu dopravného nebo přepravného na službu dopravce jako vlastníka, spoluvlastníka nebo provozovatele dopravního prostředku, který nabízí spojení z místa odeslání do místa určení (podle leteckého, letového řádu, ...apod)

13 Služby vázané na dopravu
na službu dopravní sítě zabezpečující místní a dálkovou přepravu v návaznosti na dopravní uzly či logistická centra

14 Služby vázané na dopravu dělíme - pokračování
na služby jednooborové dopravní logistiky v rámci jednoho použitého dopravního oboru i individualizované služby předávající hodnotu na služby logistického podniku » úplné logistické služby četně řízení logistického řetězce (poradenské a komplexní služby )

15 Zasilatel hlavní partnery výrobců zboží poskytujícími jim služby jsou jen zasilatelé (výrobci automobilů je využívají) zasilatelství (spedice) je činnost, při které provozovatel obstará přepravu věcí vlastním jménem v zájmu příkazce na příkazcův účet

16 Zasilatel (aktuální vymezení)
zajišťuje dopravní a přepravní aktivity včetně nakládky a vykládky, uzavírání dopravních smluv, pronájmu prostředků, optimalizaci dopravní trasy provádí dopravu a přepravu včetně svozu a rozvozu zásilek zboží

17 Zasilatel – aktuální vymezení
sdružuje (konsoliduje)a rozdružuje (nekonsoliduje) zásilky ve svěřené přepravě skladuje zboží ve vlastních nebo cizích skladech a vystavuje skladové dokumenty provádí zásobovací nebo distribuční logistické činnosti

18 Zasilatel poskytuje další navazující služby jako
manipulace, balení a přebalování zboží pronajímá a poskytuje manipulační prostředky ověřuje a vystavuje dopravní doklady

19 Služby zasilatele vystavuje speditérská potvrzení
uzavírá přepravní pojištění včetně pojistných smluv přejímá a rozesílá zásilky

20 Zasilatel poskytuje další navazující služby
vyřizuje celní formality kalkuluje přepravné, přezkoumává správnost vyúčtování přepravy dopravcem informuje o dopravních předpisech, tarifech a cenách platí výdaje a poplatky v souvislosti s přepravou zásilky provádí inkaso pohledávek a zajišťuje styk s bankami

21 Logistický (dodavatelský) řetězec
logistický řetězec = nazývá se také dodavatelský řetězec logistické podniky, zasilatelé nebo dopravci působí v logistickém řetězci

22 Logistické řetězce zabezpečují pohyb materiálu, energie, osob ve výrobních a oběhových procesech s využitím informací a financi pohyb – manipulačními, dopravními a pomocnými prostředky

23 Logistické řetězce pro řízení řetězců jsou nezbytné informace (získávání, zpracování a přenos) procesy v řetězci jsou usměrňovány prostřednictvím zpětné vazby

24 Logistické řetězce a rozlišovací úrovně
výroba (dílny, výrobní linky, sklady a mezisklady) v dopravě (železniční stanice, námořní přístavy, letiště) v obchodě (prodejny, maloobchodní a velkoobchodní sklady) větší celky (logistické areály, různé terminály, překladiště, budovy i plochy)

25 V logistických řetězcích lze rozlišit pasivní a aktivní prvky
pasivní prvky jsou objekty transformace (přeměna objednávek výrobků na dodávky »podrobovány netechnologickým operacím) aktivní prvky jsou realizátory transformace

26 Dodavatelský řetězec řízení dodavatelského řetězce »koordinaci toku materiálu a informací od dodavatele surovin k finálnímu zákazníkovi logistický řetězec není silnější než jeho nejslabší článek

27 Dodavatelský řetězec konkurenceschopnost závisí na výkonnosti každého článku řetězce 90 % z globálních výrobců je přesvědčeno, že efektivní a účinný řetězec je kritickým faktorem pro přežití výrobců

28 Nejvážnější chyby dodavatelských řetězců
Řízení řetězců lze identifikovat pomocí následujících příznaků: absence kontroly zásob nedostatečná flexibilita neadekvátní konfigurace sítě

29 Nejvážnější chyby dodavatelských řetězců
špatné rozvržení závodu nedostatečné informace o kalkulaci nákladů špatné rozdělení odpovědnosti neracionalizovaná dodavatelská základna

30 1. chyba – absence kontroly zásob
nadměrná úroveň zásob prošlé zásoby neexistence povědomí o nákladech na skladování vysoké stavy zásob jsou rysem špatného dodavatelského řetězce malé zásoby mohou být pro podnik prospěšné

31 Možnosti snižování stavu zásob
používat různé postupy doplňování zásob (výroba na sklad, výroba na objednávku) rozložit zásoby na jednotlivé základní komponenty

32 Možnosti snižování stavu zásob
zlepšit podnikovou komunikaci (komunikace mezi prodejem, výrobou, nákupem) často sdílet informace (předpověď, propagace, úroveň zásob) s dodavateli a zákazníky

33 2. chyba – Nedostatečná flexibilita
nedostatečná flexibilita dodavatelského řetězce mnoho zakázek k okamžitému dodání dlouhé průběžné doby zakázek maximálně plné skladové prostory mnoho úrovní manažerů s rozhodovacími pravomocemi

34 Zakázky k okamžitému dodání
vyřízeny bez předběžného plánování přednostní objednávky – příčina vysokých nákladů

35 Příčina okamžitých dodávek
nečekané příležitosti na novém trhu vliv nedostatečného využití kapacit impulsem je i špatná interní a externí komunikace vzniknou z obyčejných zakázek, standardní výrobní postup nevyhovuje délkou doby trvání

36 Příčina okamžitých dodávek
předcházet zakázkám k okamžitému dodání vyšší úroveň zásob vede k růstu nákladů flexibilita řetězců sníží doby zakázek a rychleji bude uspokojován trh

37 3. chyba – Neadekvátní konfigurace sítě
Konfigurace sítě – počet a místa výrobních, distribučních a maloobchodních zařízení v rámci dodavatelského řetězce

38 Neadekvátní konfigurace má rysy
stávající konfigurace sítě je dána minulým vývojem velké náklady na dopravu skladování neexistuje strategie dodavatelského řetězce

39 Neadekvátní konfigurace má rysy
má podnik vyrábět a skladovat centrálně nebo vyrábět a skladovat v menších místních továrnách a skladech (lokalizace továren) tyto otázky mají vliv na výkonnost řetězce

40 náklady výroby, dopravy a skladování
Vyrábět a skladovat lokálně, centrálně nebo výroba centrálně, dokončení výrobku lokálně očekávání zákazníka rychlost reakce náklady výroby, dopravy a skladování

41 Pokračování - rozhodování o výrobě a skladování
více závodů v různých lokalitách vyrábějící stejnou škálu produktů, krátká průběžná doba, malé zásoby, malé výrobní dávky  jsou blíže konečnému zákazníkovi více skladů – více kapitálu v aktivech, více zásob, riziko zastarávání výrobků, na interní dopravu vyšší náklady a menší náklady na externí dopravu

42 4. chyba - Špatné rozvržení závodu
dlouhé vzdálenosti mezi po sobě jdoucími procesy výrobní středisko není v souladu s logistickým tokem zboží (mnoho vyrovnávacích zásob) špatné ergonomické uspořádání pracovišť z důvodu nedostatku místa

43 Klasifikace plýtvání (Toyota Production Systems)
nadvýroba »čekání » nadbytečná mechanizace » špatný pracovní postup » vysoké zásoby » zbytečné pohyby » chyby pracovníků

44 5. chyba – Neadekvátní informace o kalkulaci nákladů
neexistují jasné struktury nákladů neexistuje jasná strategie přijímaní objednávek velké množství skladových jednotek (mnohé se prodávají v malých množstvích a nepřispívají k tvorbě zisku)

45 Vrcholový management identifikace ziskových výrobků, zákazníků, obchodních kanálů je hodnocení nákladů, zisků pomocí ABC (Aktivity Based Costing) jaké činnosti způsobují růst nákladů a o kolik

46 Vrcholový management ABC systém lze uplatnit v případě jednoduchého zpracování objednávky pro výjimečné objednávky lze užít okamžité kalkulace a rozhodnout, zda objednávku přijmout nebo nikoliv

47 6. Chyba – Špatně definované měření a špatné rozdělení odpovědnosti
neexistuje jasně definovaná podniková strategie odpovědnosti oddělení nejsou v souladu se strategií podniku nejasné definice klíčových ukazatelů výkonnosti dodavatelského řetězce

48 V mnoha podnicích chybí globální strategie
není dobře definována odpovědnost jednotlivých oddělení motivace článku řetězce není v souladu se strategií jednotlivých řetězců oddělení nákupu usiluje o nákup velkého množství, výroba usiluje o velké dávky a maximalizaci využití kapacit

49 V mnoha podnicích chybí globální strategie
oddělení prodeje má tendenci přehánět oddělení logistiky bude podporovat prodej oddělení výroby závisí na prognózách prodeje špatné prodejní prognózy vedou zásobám a k růstu nákladů

50 V mnoha podnicích chybí globální strategie - pokračování
oddělení řízení výroby potřebuje spolehlivé dodávky, musí vytvářet spolehlivé plány a minimalizovat úroveň zásob vzájemně nesladěné požadavky oddělení nejsou v souladu se strategií dodavatelského řetězce společnosti

51 7. Chyba – Neracionalizovaná dodavatelská základna
výběr dodavatelů jen dle nákladů neexistence zpětné vazby o výkonnosti dodavatele žádné nebo jen omezené vztahy s dodavateli

52 Dodavatelská základna
dodavatelská základna přispívá k celkovým nákladům a vytváří konkurenceschopnost podniku oddělení nákupu je motivováno k nákupu za co nejnižší náklady, což vede k široké dodavatelské základně, časté změny dodavatelů, vysoká úroveň zásob

53 Dodavatelská základna - pokračování
nákup surovin je nutné hodnotit součtem všech složek nákladů – náklady na materiál, náklady na zásoby, náklady z nedostatku zásob, režijní náklady na akvizici strategických dodavatelů snižování rizika – koncepce snižování počtu dodavatelů (mají verifikaci, dodávky bez nákladného a časově náročného testování)

54 Citát Dana Jonese Dnes si ve světě konkurují dodavatelské řetězce, nikoliv společnosti, protože výrobní společnosti jsou závislé na flexibilitě a nákladové efektivitě dodavatelů)


Stáhnout ppt "5. přednáška - LOGISTICKÝ PODNIK"

Podobné prezentace


Reklamy Google