Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. přednáška - LOGISTICKÝ PODNIK Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. přednáška - LOGISTICKÝ PODNIK Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd."— Transkript prezentace:

1 5. přednáška - LOGISTICKÝ PODNIK Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

2 Poskytovatelé logistických služeb  firmy se zapojují do logistických řetězců zásobovacích nebo distribučních  poskytují výrobcům služba na míru

3 Logistický podnik - pokračování  od přepravy, skladování, třídění, kompletace až po přebírání odpovědnosti za uspokojování potřeb zákazníka  zabezpečují řízení procesů v logistických řetězcích

4 Logistický podnik  poskytovatel logistických služeb, který nabízí řízení výrobcova logistického řetězce  podniky se zapojují do logistických řetězců více podniků

5 Logistický podnik - charakteristika  optimalizují logistické služby a snižují logistické náklady  hrozí riziko penalizace, je-li horší kvalita služeb  riziko pro poskytovatele logistických služeb je nutnost kapitálových investic

6 Logistický podnik pokračování  zvýšení úrovně služeb zákazníkům je pro firmy, které využívají partnerství s poskytovatelem logistických služeb  každý z partnerů se specializuje  další výhodou je rozložení rizika  propojení činnosti firmy, která na trhu prodává s poskytovatelem logistických služeb

7 Strategická aliance prodávajícího s poskytovatelem logistických služeb má rysy  spolupráce  efektivní fungování aliance – každý z partnerů pracuje na dvou úrovních: 1. musí plnit svou vymezenou úlohu v logistických procesech 2. musí plnit svou úlohu pro vzájemné partnerství

8 Charakteristika logistického podniku  logistický podnik musí akceptovat podnikovou kulturu partnera a přizpůsobit se jí  logistický podnik realizuje převážnou část logistických řetězců vně určité organizace » realizuje propojení mezi dodavatelem a zákazníkem - poskytovatel logistické služby

9 Logistické služby mohou být realizovány na straně  Zásobování  Odbytu

10 Hlavní funkce logistického podniku ve fázích zásobování výrobce  přeprava základního a pomocného materiálu, surovin, polotovarů a výrobků  příjem dodávek  uskladnění dodávek  výdej dodávek či jejich částí

11 Hlavní funkce logistického podniku ve fázích odbytu (distribuce)  výstupní kontrola  kompletace a balení  uskladnění hotových výrobků  expedice hotových výrobků  přeprava hotových výrobků  logistický podnik nevyrábí ani neprodává

12 Služby vázané na dopravu dělíme  na služby operátora, který nabízí kapacitu dopravného nebo přepravného  na službu dopravce jako vlastníka, spoluvlastníka nebo provozovatele dopravního prostředku, který nabízí spojení z místa odeslání do místa určení (podle leteckého, letového řádu,...apod)

13 Služby vázané na dopravu  na službu dopravní sítě zabezpečující místní a dálkovou přepravu v návaznosti na dopravní uzly či logistická centra

14 Služby vázané na dopravu dělíme - pokračování  na služby jednooborové dopravní logistiky v rámci jednoho použitého dopravního oboru i individualizované služby předávající hodnotu  na služby logistického podniku » úplné logistické služby četně řízení logistického řetězce (poradenské a komplexní služby )

15 Zasilatel  hlavní partnery výrobců zboží poskytujícími jim služby jsou jen zasilatelé (výrobci automobilů je využívají)  zasilatelství (spedice) je činnost, při které provozovatel obstará přepravu věcí vlastním jménem v zájmu příkazce na příkazcův účet

16 Zasilatel (aktuální vymezení)  zajišťuje dopravní a přepravní aktivity včetně nakládky a vykládky, uzavírání dopravních smluv, pronájmu prostředků, optimalizaci dopravní trasy  provádí dopravu a přepravu včetně svozu a rozvozu zásilek zboží

17 Zasilatel – aktuální vymezení  sdružuje (konsoliduje)a rozdružuje (nekonsoliduje) zásilky ve svěřené přepravě  skladuje zboží ve vlastních nebo cizích skladech a vystavuje skladové dokumenty  provádí zásobovací nebo distribuční logistické činnosti

18 Zasilatel poskytuje další navazující služby jako  manipulace, balení a přebalování zboží  pronajímá a poskytuje manipulační prostředky  ověřuje a vystavuje dopravní doklady

19 Služby zasilatele  vystavuje speditérská potvrzení  uzavírá přepravní pojištění včetně pojistných smluv  přejímá a rozesílá zásilky

20 Zasilatel poskytuje další navazující služby  vyřizuje celní formality  kalkuluje přepravné, přezkoumává správnost vyúčtování přepravy dopravcem  informuje o dopravních předpisech, tarifech a cenách  platí výdaje a poplatky v souvislosti s přepravou zásilky  provádí inkaso pohledávek a zajišťuje styk s bankami

21 Logistický (dodavatelský) řetězec  logistický řetězec = nazývá se také dodavatelský řetězec  logistické podniky, zasilatelé nebo dopravci působí v logistickém řetězci

22 Logistické řetězce  zabezpečují pohyb materiálu, energie, osob ve výrobních a oběhových procesech s využitím informací a financi  pohyb – manipulačními, dopravními a pomocnými prostředky

23 Logistické řetězce  pro řízení řetězců jsou nezbytné informace (získávání, zpracování a přenos)  procesy v řetězci jsou usměrňovány prostřednictvím zpětné vazby

24 Logistické řetězce a rozlišovací úrovně  výroba (dílny, výrobní linky, sklady a mezisklady)  v dopravě (železniční stanice, námořní přístavy, letiště)  v obchodě (prodejny, maloobchodní a velkoobchodní sklady)  větší celky (logistické areály, různé terminály, překladiště, budovy i plochy)

25 V logistických řetězcích lze rozlišit pasivní a aktivní prvky  pasivní prvky jsou objekty transformace (přeměna objednávek výrobků na dodávky »podrobovány netechnologickým operacím)  aktivní prvky jsou realizátory transformace

26 Dodavatelský řetězec  řízení dodavatelského řetězce »koordinaci toku materiálu a informací od dodavatele surovin k finálnímu zákazníkovi  logistický řetězec není silnější než jeho nejslabší článek

27 Dodavatelský řetězec  konkurenceschopnost závisí na výkonnosti každého článku řetězce  90 % z globálních výrobců je přesvědčeno, že efektivní a účinný řetězec je kritickým faktorem pro přežití výrobců

28 Nejvážnější chyby dodavatelských řetězců Řízení řetězců lze identifikovat pomocí následujících příznaků: absence kontroly zásob nedostatečná flexibilita neadekvátní konfigurace sítě

29 Nejvážnější chyby dodavatelských řetězců  špatné rozvržení závodu  nedostatečné informace o kalkulaci nákladů  špatné rozdělení odpovědnosti  neracionalizovaná dodavatelská základna

30 1.chyba – absence kontroly zásob  nadměrná úroveň zásob  prošlé zásoby  neexistence povědomí o nákladech na skladování  vysoké stavy zásob jsou rysem špatného dodavatelského řetězce  malé zásoby mohou být pro podnik prospěšné

31 Možnosti snižování stavu zásob  používat různé postupy doplňování zásob (výroba na sklad, výroba na objednávku)  rozložit zásoby na jednotlivé základní komponenty

32 Možnosti snižování stavu zásob  zlepšit podnikovou komunikaci (komunikace mezi prodejem, výrobou, nákupem)  často sdílet informace (předpověď, propagace, úroveň zásob) s dodavateli a zákazníky

33 2.chyba – Nedostatečná flexibilita  nedostatečná flexibilita dodavatelského řetězce  mnoho zakázek k okamžitému dodání  dlouhé průběžné doby zakázek  maximálně plné skladové prostory  mnoho úrovní manažerů s rozhodovacími pravomocemi

34 Zakázky k okamžitému dodání  vyřízeny bez předběžného plánování  přednostní objednávky – příčina vysokých nákladů

35 Příčina okamžitých dodávek  nečekané příležitosti na novém trhu  vliv nedostatečného využití kapacit  impulsem je i špatná interní a externí komunikace  vzniknou z obyčejných zakázek, standardní výrobní postup nevyhovuje délkou doby trvání

36 Příčina okamžitých dodávek  předcházet zakázkám k okamžitému dodání  vyšší úroveň zásob vede k růstu nákladů  flexibilita řetězců sníží doby zakázek a rychleji bude uspokojován trh

37 3.chyba – Neadekvátní konfigurace sítě Konfigurace sítě – počet a místa výrobních, distribučních a maloobchodních zařízení v rámci dodavatelského řetězce

38 Neadekvátní konfigurace má rysy  stávající konfigurace sítě je dána minulým vývojem  velké náklady na dopravu skladování  neexistuje strategie dodavatelského řetězce

39 Neadekvátní konfigurace má rysy  má podnik vyrábět a skladovat centrálně nebo vyrábět a skladovat v menších místních továrnách a skladech (lokalizace továren)  tyto otázky mají vliv na výkonnost řetězce

40 Vyrábět a skladovat lokálně, centrálně nebo výroba centrálně, dokončení výrobku lokálně  očekávání zákazníka  rychlost reakce  náklady výroby, dopravy a skladování

41 Pokračování - rozhodování o výrobě a skladování  více závodů v různých lokalitách vyrábějící stejnou škálu produktů, krátká průběžná doba, malé zásoby, malé výrobní dávky  jsou blíže konečnému zákazníkovi  více skladů – více kapitálu v aktivech, více zásob, riziko zastarávání výrobků, na interní dopravu vyšší náklady a menší náklady na externí dopravu

42 4.chyba - Špatné rozvržení závodu  dlouhé vzdálenosti mezi po sobě jdoucími procesy  výrobní středisko není v souladu s logistickým tokem zboží (mnoho vyrovnávacích zásob)  špatné ergonomické uspořádání pracovišť z důvodu nedostatku místa

43 Klasifikace plýtvání (Toyota Production Systems) nadvýroba »čekání » nadbytečná mechanizace » špatný pracovní postup » vysoké zásoby » zbytečné pohyby » chyby pracovníků

44 5.chyba – Neadekvátní informace o kalkulaci nákladů  neexistují jasné struktury nákladů  neexistuje jasná strategie přijímaní objednávek  velké množství skladových jednotek (mnohé se prodávají v malých množstvích a nepřispívají k tvorbě zisku)

45 Vrcholový management  identifikace ziskových výrobků, zákazníků, obchodních kanálů je hodnocení nákladů, zisků pomocí ABC (Aktivity Based Costing)  jaké činnosti způsobují růst nákladů a o kolik

46 Vrcholový management  ABC systém lze uplatnit v případě jednoduchého zpracování objednávky  pro výjimečné objednávky lze užít okamžité kalkulace a rozhodnout, zda objednávku přijmout nebo nikoliv

47 6.Chyba – Špatně definované měření a špatné rozdělení odpovědnosti  neexistuje jasně definovaná podniková strategie  odpovědnosti oddělení nejsou v souladu se strategií podniku  nejasné definice klíčových ukazatelů výkonnosti dodavatelského řetězce

48 V mnoha podnicích chybí globální strategie  není dobře definována odpovědnost jednotlivých oddělení  motivace článku řetězce není v souladu se strategií jednotlivých řetězců  oddělení nákupu usiluje o nákup velkého množství, výroba usiluje o velké dávky a maximalizaci využití kapacit

49 V mnoha podnicích chybí globální strategie  oddělení prodeje má tendenci přehánět  oddělení logistiky bude podporovat prodej  oddělení výroby závisí na prognózách prodeje  špatné prodejní prognózy vedou zásobám a k růstu nákladů

50 V mnoha podnicích chybí globální strategie - pokračování  oddělení řízení výroby potřebuje spolehlivé dodávky, musí vytvářet spolehlivé plány a minimalizovat úroveň zásob  vzájemně nesladěné požadavky oddělení nejsou v souladu se strategií dodavatelského řetězce společnosti

51 7.Chyba – Neracionalizovaná dodavatelská základna  výběr dodavatelů jen dle nákladů  neexistence zpětné vazby o výkonnosti dodavatele  žádné nebo jen omezené vztahy s dodavateli

52 Dodavatelská základna  dodavatelská základna přispívá k celkovým nákladům a vytváří konkurenceschopnost podniku  oddělení nákupu je motivováno k nákupu za co nejnižší náklady, což vede k široké dodavatelské základně, časté změny dodavatelů, vysoká úroveň zásob

53 Dodavatelská základna - pokračování  nákup surovin je nutné hodnotit součtem všech složek nákladů – náklady na materiál, náklady na zásoby, náklady z nedostatku zásob, režijní náklady na akvizici strategických dodavatelů  snižování rizika – koncepce snižování počtu dodavatelů (mají verifikaci, dodávky bez nákladného a časově náročného testování)

54 Citát Dana Jonese Dnes si ve světě konkurují dodavatelské řetězce, nikoliv společnosti, protože výrobní společnosti jsou závislé na flexibilitě a nákladové efektivitě dodavatelů)


Stáhnout ppt "5. přednáška - LOGISTICKÝ PODNIK Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd."

Podobné prezentace


Reklamy Google