Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nawka A, Racková S, Tišlerová B, Kmoch V, Janů L, Vevera J, Podmínky předatestační přípravy (sporné otázky, diskuze) Sekce Mladých Psychiatrů, Psychiatrická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nawka A, Racková S, Tišlerová B, Kmoch V, Janů L, Vevera J, Podmínky předatestační přípravy (sporné otázky, diskuze) Sekce Mladých Psychiatrů, Psychiatrická."— Transkript prezentace:

1 Nawka A, Racková S, Tišlerová B, Kmoch V, Janů L, Vevera J, Podmínky předatestační přípravy (sporné otázky, diskuze) Sekce Mladých Psychiatrů, Psychiatrická společnost ČLS JEP

2 Podmínky předatestační přípravy – přehled Původní atestace Atestace v současnosti Srovnání původních a současných atestačních systémů Sporné otázky (akreditovaná pracoviště, povinnosti mateřského a školícího pracoviště, pohotovostní služby, stabilizační smlouvy, PST výcvik, atd.) Diskuze

3 Atestace – původně I. Atestace I. stupně (povinná) 24 měsíců praxe na psychiatrickém pracovišti 3 měsíce chirurgie, interna, později 1 měsíc neurologie, započatý PST výcvik ev. absolvování PST minima (IPVZ) Povinný kurz – specializační kurz z psychiatrie zakončený testem Ostatní kurzy - první pomoc, zdravotnická legislativa

4 Atestace – původně II. Atestace II. stupně (nepovinná, povinná pro vedoucí místo) 36 měsíců praxe na psychiatrickém pracovišti Logbook, ukončený PST výcvik event. PST Minimum Povinný specializační kurz – psychiatrie Ostatní kurzy – zdravotnická legislativa Atestační práce Nástavbové atestace (dětská a dorostová psychiatrie, návykové nemoci, gerontopsychiatrie, sexuologie)

5 Zákon č.95/2004 Sb. Získání specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je možné od 1. července 2005 pouze podle zákona č.95/2004 Sb., prováděcích předpisů a příslušných vzdělávacích programů. Zákon č. 95/2004 Sb., pojednává o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. (30. června 2005 v souladu s § 44, odst. 9 zákona č. 95/2004 Sb. skončila možnost skládat atestace a získávat specializace I. stupně nebo II. stupně nebo nástavbové specializace podle vyhlášky č. 77/1981 Sb. Tím je uzavřena také možnost event. opakování atestací podle starých právních předpisů.)

6 -se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství - získání odborné způsobilosti opravňuje k provádění vymezených činností pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí Odborná způsobilost k výkonu povolání

7 Specializovaná způsobilost k výkonu povolání - specializovanou způsobilost k výkonu povolání získává lékař absolvováním a úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou a vydáním diplomu o specializaci ministerstvem - získání specializované způsobilosti je podmínkou pro samostatnou činnost v ambulantní a lůžkové psychiatrické péči

8 Specializační vzdělávání I. Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře. Specializační vzdělávání se uskutečňuje formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době dle § 83a zákoníku práce nebo externí průpravy zkrácené nejvýše na polovinu stanovené doby s tím, že se celková doba průpravy adekvátně prodlužuje. Uchazeč o specializaci, který je zařazen do oboru, obdrží příslušný vzdělávací program a logbook pro záznam provedených výkonů.

9 Specializační vzdělávání II. Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů a může být přerušeno z důvodů - pracovní neschopnosti - mateřské a rodičovské dovolené - nebo vědecké činnosti avšak nesmí být tímto přerušením zkráceno.

10 Specializační vzdělávání III. Do specializačního vzdělávání lze studentům a absolventům doktorského studijního programu započítat část doby studia v doktorském studijním programu, pokud odpovídá minimálně polovině stanovené týdenní pracovní doby a obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu; dále odbornou praxi absolvovanou v cizině nebo v jiném oboru specializace, pokud praxe odpovídá obsahem příslušnému vzdělávacímu programu.

11 Podmínkou pro získání specializace v oboru psychiatrie je zařazení do oboru a absolvování praxe v celkové délce 60 měsíců (z toho minimálně 12 měsíců na akreditovaných pracovištích), z toho: a)povinná praxe v oboru 30 měsíců (minimálně) praxe v nespecializovaném (všeobecném) psychiatrickém lůžkovém zařízení, z toho 6 úvodních měsíců akutní péče a později 3 měsíce rehabilitační péče a 1 měsíc krizové intervence, přitom 12 měsíců z této doby je v zařízení akreditovaném, 6 měsíců (minimálně) praxe v psychiatrickém ambulantním zařízení včetně zařízení komunitního typu, 15 měsíců praxe v psychiatrickém zařízení (lůžkovém nebo ambulantním), z toho: 5 měsíců návykové nemoci, 5 měsíců dětská a dorostová psychiatrie, 5 měsíců gerontopsychiatrie, Specializační vzdělávání IV.

12 b) povinná doplňková praxe v dalších oborech 3 měsíce interní lůžkové oddělení včetně jednotky intenzívní péče, 3 měsíce neurologické lůžkové oddělení, c) doporučená doplňková praxe 2 měsíce podílu na psychiatrickém výzkumném projektu, 2 měsíce rehabilitační péče, 2 měsíce sexuologie, 2 měsíce behaviorální (psychosomatická) medicína, 2 měsíce péče o pacienty s neurotickými a osobnostními poruchami, 2 měsíce krizová intervence, 1 měsíc ústavní ochranné léčení, 1 měsíc lázeňské zařízení pro pacienty s duševními poruchami, 1 měsíc vězeňská psychiatrie, 1 měsíc geriatrické oddělení, 1 měsíc zdravotní péče v ústavu sociální péče Specializační vzdělávání V.

13 d) účast na vzdělávacích akcích (nejméně 28 dní ročně), z toho: povinný specializační kurz v 1. až 4. roce zakončený písemným testem v instituci uskutečňující pravidelně vzdělávání v psychiatrii – 1 týden, potvrzeními (certifikáty) dokumentovaná účast na vzdělávacích a vědeckých akcích (PS ČLS, ČLK, IPVZ aj.), povinné absolvování psychoterapeutického vzdělávacího programu akreditovaného PS ČLS (části výcviku v psychoterapeutickém směru nebo psychoterapeutického kurzu organizovaného k tomu účelu), v posledním roce povinné absolvování specializačního kurzu zakončeného písemným testem připraveným IPVZ – 1 týden, povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny, povinný seminář Základy zdravotnické legislativy – 1 den. Specializační vzdělávání VI.

14 Platnost kurzů, stáží, seminářů, testů Specializační kurzy a specializační stáže (předatestační) mají platnost 5 let. Seminář zdravotnické legislativy a kurz lékařské první pomoci/neodkladné první pomoci platí 5 let. Testy na konci specializačního kurzu/stáže, které jsou předpokladem přístupu k atestaci nebo testy, které jsou součástí atestace mají platnost 2 roky.

15 Seznamy akreditovaných zařízení podle oborů specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe (aktualizace k 2.3. 2007, zdroj MZ ČR) Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje podle ustanovení § 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, seznamy akreditovaných zařízení včetně doby, na kterou jim byla akreditace udělena, k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

16 Fakultní nemocnice Hradec Králové4.4. 20064.4. 2016 Fakultní nemocnice Plzeň10.4. 200610.4. 2016 Fakultní nemocnice v Motole20.4. 200620.4. 2016 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze9.5. 20069.5. 2016 Fakultní nemocnice Brno24.5. 200624.5. 2016 Institut postgraduálního vzd ě lávání ve zdravotnictví24.5. 200624.5. 2016 Nemocnice Č eské Budějovice, a.s.16.8. 200616.8. 2016 Fakultní Thomayerova nemocnice s Poliklinikou20.10. 200620.10. 2016 Psychiatrická lé č ebna Havlí č k ů v Brod27.10. 200627.10. 2016 Krajská nemocnice Liberec, p ř ísp ě vková organizace6.12. 20066.12. 2013 Dětská a dorostová psychiatrie Gerontopsychiatrie Všeobecná fakultní nemocnice v Praze9.5. 20069.5. 2016 Psychiatrická lé č ebna Havlí č k ů v Brod13.11. 200613.11. 2016

17 Fakultní nemocnice Plzeň12.4. 200612.4. 2016 Fakultní nemocnice Hradec Králové13.4. 200613.4. 2016 Fakultní nemocnice v Motole20.4. 200620.4. 2016 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava25.4. 200625.4. 2016 Fakultní nemocnice Olomouc25.4. 200625.4. 2016 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze9.5. 20069.5. 2016 Fakultní nemocnice Brno24.5. 200624.5. 2016 Krajská nemocnice Pardubice1.6. 20061.6. 2016 Psychiatrické centrum Praha6.6. 20066.6. 2016 Nemocnice České Budějovice, a.s.13.6. 200613.6. 2016 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, přísp.org.15.6. 200615.6. 2016 Institut postgraduálního vzdelávání ve zdravotnictví26.7. 200626.7. 2016 Ústrední vojenská nemocnice Praha16.8. 200616.8. 2016 Krajská nemocnice Liberec, príspěvková organizace18.8. 200618.8. 2016 Nemocnice Most, príspěvková organizace5.2. 20075.2. 2014 Psychiatrie

18 Albertinum, odborný léčebný ústav4. října 2006Doporučeno AK Nemocnice Znojmo4. října 2006Doporučeno AK Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod4. října 2006Doporučeno AK Psychiatrická léčebna Bohnice12. 3. 2007Doporučeno AK Psychiatrická léčebna Brno-Černovice12. 3. 2007Doporučeno AK Psychiatrická léčebna Dobřany12. 3. 2007Doporučeno AK Psychiatrie Přehled žádostí o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v rámci specializačního vzdělávání lékařů (zdroj, stránky Psychiatrické společnosti ČLS JEP, stav ke dni 5.9.2007)

19 68. psychiatrie prof. MUDr. Eva Češková, CSc. doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc. prof. MUDr. Karel Chromý, CSc. MUDr. Radkin Honzák, CSc. prof. MUDr. Jiří Raboch, CSc. MUDr. Luděk Daneš, CSc. MUDr. Ivo Paclt, CSc. prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc. doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. MUDr. Ladislav Procházka prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. prim. MUDr. Ivan Tůma 28. gerontopsychiatrie prof. MUDr. Eva Češková, CSc. prof. MUDr. Karel Chromý, CSc. MUDr. Radkin Honzák, CSc. prof. MUDr. Jiří Raboch, CSc. MUDr. Roman Jirák, CSc. MUDr. Vladislav Žižka 7. dětská a dorostová psychiatrie doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc. prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. prim. MUDr. František Čihák MUDr. Alena Palčíková doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc. doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. Seznam členů akreditačních komisí (aktualizace k 27.12.2006)

20 Atestační zkouška Atestační zkouška se koná v závěru specializačního vzdělávání po splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem. Zkouška se koná podle zkušebního řádu před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem. Má dvě části: část praktická – vyšetření pacienta s vypracováním diagnostického rozboru, plánu dalších vyšetření, terapeutického a rehabilitačního plánu, prognostické úvahy a posudkového zhodnocení, část teoretická – 3 odborné otázky a obhajoba písemné práce. Po úspěšném vykonání zkoušky vydá ministerstvo diplom o specializaci. V případě neúspěchu může být opakována nejvýše dvakrát a s odstupem minimálně 1 roku.

21 Doplnění praxe po atestaci I.stupně Možné doplnění praxe tak, aby odpovídala rozsahu současných povinných požadavků na atestaci Doba doplnění - do 01.04. 2009 Doba k doplnění se neprodlužuje (přerušení praxe, mateřská dovolená, vědecká činnost, atd.)!!! Nutno brát zřetel na platnost kurzů a testů!!!

22 Atestace původně a v současnosti Atestace I.stupněAtestace II.stupněSoučasná atestace Doba povinné praxe30 měsíců36 měsíců60 měsíců Doplňková praxe na dalších odd. 3 měsíce interna 3 měsíce chirurgie 1 měsíce neurologie 3 měsíce interna 3 měsíce neurologie Akreditované pracoviště nepožadováno povinně 12 měsíců Vzdělávací akceneudán povinný počet dní 1x specializační kurz První pomoc Základy zdrav. Legislativy neudán povinný počet dní 1x specializační kurz První pomoc Základy zdrav. Legislativy 28 dní 3x specializační kurz První pomoc Základy zdrav. Legislativy Atestační prácenepožadovánaatestační práce (možnost náhrady Publikací)

23 Současná atestace – sporné otázky I. Akreditovaná pracoviště (AP) AP nebyla dluho v ČR zřízena a nebyl k dispozici seznam Stáže na jiných pracovištích Kdo bude stáž hradit? Mateřské pracoviště, stážista, školící pracoviště, stát…??? Lékař v přípravě na atestaci může strávit až 1,5 roku z 5 let mimo kmenové zdravotnické zařízení. (12 měsíců na AP, 3 měsíce na int. a 3 měsíce na neurol. odd.

24 Současná atestace – sporné otázky II. Povinnosti mateřského a školícího pracoviště Chybí oficiálně uvedená povinnost zaměstnavatele vyslat lékaře na stáž (doba) Chybí oficiálně uvedená povinnost školícího pracoviště přijmout stážistu (doba) Na rozdíl od dřívějška není nyní zaměstnavatel povinen umožnit lékaři atestaci bezplatně, ale dokonce ji není povinen umožnit vůbec (dle zákona 95/2004 sb.).

25 Současná atestace – sporné otázky III. Pohotovostní služby Lékař bez kvalifikace v příslušném oboru (atestace) nesmí provádět samostatný výkon/činnosti Lékař bez kvalifikace může provádět výkony výhradně pod bezprostředním dohledem lékaře, který podmínky splňuje Současné časté řešení formou telefonických příslužeb (nejedná se o bezprostřední dohled!!!)

26 Současná atestace – sporné otázky IV. Stabilizační smlouvy Původní atestační systém (nelze podepsat stabilizační smlouvu v rámci atestace I. stupně, ale lze v rámci přípravy k atestaci II. stupně) Současný atestační systém (jednostupňová atestace, kdy lze již požadovat podpis stabilizační smlouvy) Lékař, pokud má podstoupit přípravu k atestaci, je někdy nucen podepsat se zdravotnickým zařízením dohodu o navýšení kvalifikace. Touto dohodou se lékař zavazuje zaplatit svému zaměstnavateli náklady na vzdělávání, pokud od něho odejde dříve, než do 5 let od atestace. Částky, kterými se lékaři upisují, se rok od roku zvyšují. Psychoterapeutický výcvik v.s. PST minimum Srovnatelnost (doba, peníze…)

27 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 tel.: 271 019 111 fax: 272 740 458 e-mail: ipvz@ipvz.cz www.ipvz.cz Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 tel.: +420 224 971 111 fax: +420 224 972 111 e-mail: mzcr@mzcr.cz www.mzcr.cz Odkazy

28 Děkuji za pozornost. DISKUZE


Stáhnout ppt "Nawka A, Racková S, Tišlerová B, Kmoch V, Janů L, Vevera J, Podmínky předatestační přípravy (sporné otázky, diskuze) Sekce Mladých Psychiatrů, Psychiatrická."

Podobné prezentace


Reklamy Google