Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMISTŘEVNÍM I ZÁNĚTY „Pacienti IBD“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMISTŘEVNÍM I ZÁNĚTY „Pacienti IBD“"— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMISTŘEVNÍM I ZÁNĚTY „Pacienti IBD“

2 Legislativa vztahující se k životu pacientů s IBD Co přines la (odnes la ) reforma lázeňské péče IBD pacientům? 7.3.2013, Fakultní nemocnice Brno JUDr. Michal Sýkora

3 Právní úprava v České republice  Listina základních práv a svobod (čl. 31)  - Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.  zákon č. 20/1966 Sb. (do 31.3.2012)  zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (od 1.4.2012)

4 Důvody nové právní úpravy • Posílení práv pacienta • Vymezení povinností pacienta • Definice pojmu lege artis • „Nutnost“ reformy – nové právní předpisy v oblasti trestního práva, občanského, obchodního práva

5 Lázeňská péče v ČR  Lázeňské péče se v České republice rozděluje na dvě (tři) základní skupiny, a to na  komplexní lázeňskou péči  příspěvkovou lázeňskou péči  lázeňské pobyty pro samoplátce.

6 Lázeňská péče v ČR I • Komplexní péče • Komplexní a příspěvková léčba je možná jen pro občany ČR, pojištěné u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR. • Lázeňskou péči doporučuje pacientovi jeho ošetřující lékař, který jedná na základě doporučení odborníka. • Revizní lékař posuzuje mj. splnění podmínek indikačního seznamu ( zde jsou uvedeny typy lázeňské péče, délka léčebného pobytu a možnost lázeňských míst, kde se může pacient léčit ) • Pojišťovna hradí z veřejného zdravotního pojištění náklady na vyšetření, ale i ubytování a strava • Pojišťovna nehradí z veřejného zdravotního pojištění lázeňský poplatek -15 Kč/den, regulační poplatek 100 Kč/den a případný nadstandard – např. doplatek na jednolůžkový pokoj (od cca 150 Kč/den do cca 400 Kč/den) • Pacient má právo na vystavení tzv. neschopenky

7 Lázeňská péče v ČR II • Příspěvková péče • Pacient si hradí ubytování a stravování, pojišťovna hradí pouze procedury. • Pacient nemá nárok na vystavení tzv. neschopenky a na pobyt musí odjet v rámci dovolené, případně neplaceného volna. • Je třeba počítat s doplatkem od cca 11.000 Kč (2L pokoj bez příslušenství) po cca 40.000 Kč (1 L pokoj ve 4* resortu) • Samoplátce • Klient si hradí dopravu, ubytování, stravu, procedury • V rámci dovolené či jiného volna

8 Lázeňská péče v ČR III  Dosavadní úprava - Vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost • Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena. • Doporučení: Vzhledem k těžké formě Crohnovy nemoci/UC doporučuji komplexní lázeňskou péči (léčbu) III/5. • 21 dní/ 28 dní • Karlovy Vary nebo Bílina (prakticky však jen Karlovy Vary) POZOR ! Toto plat ilo jen do30.9.2012 

9 Lázeňská péče v ČR IV  Nová úprava od 1.10.2012- Vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost  Vyhláška stanoví nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, délka léčebného pobytu a indikační zaměření pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech  CN a UC je zařazena ve skupině III/3 pro dospělé pacienty

10 Lázeňská péče v ČR V základní pobyt opakovaný pobyt III/3Crohnova nemoc. Colitis ulceroza. K 21 dnů Těžká forma onemocnění (hodnota CDAI nad 450). Možnost prodloužení P 21 dnů Ostatní K 21 dnů Opakované exacerbace Crohnovy nemoci maximálně 1x ročně do stabilizace stavu. P 14 nebo 21 dnů Ostatní Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně

11 Lázeňská péče v ČR VI • Základní léčebný pobyt: 1x za život. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout tehdy, pokud se jedná o těžkou formu onemocnění (hodnota CDAI nad 450). Pouze pro Crohnovu nemoc. • Opakovaný léčebný pobyt: Opakovaná komplexní lázeňská péče: Opakované exacerbace Crohnovy choroby maximálně 1x ročně do stabilizace stavu • Opakované exacerbace – alespoň dvakrát ročně • Kde? Karlovy Vary, Luhačovice, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně

12 CDAI Klinická / laboratorní proměnnáHodnota x váha 1 Počet tekutých nebo řídkých stolic za den v posledním týdnu x 2 2 Bolest břicha (hodnocena na stupnici 0-3) v posledním týdnu x 5 3 Celkový stav, subjektivně hodnocen od 0 (dobrý) do 4 (špatný) v posledním týdnu x 7 4 Přítomnost komplikací * x 20 5 Užívání Immodia či opiátů proti průjmu x 30 6 Přítomnost břišní masy (0 není, 2 podezření, 5 určitě) x 10 7 Hematokrit <0.47 u mužů a <0.42 u žen x 6 8 Procentní odchylka od standardní hmotnosti x 1 Spočítat výsledek373

13 Lázeňská péče VII • Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl návrh vystaven přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se poskytne podle vyhlášky č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost. • Bude-li návrh vystaven do 30.9.2012, péče se poskytuje podle „staré“ a příznivější vyhlášky. • Byl-li pacient v době od 1. října 2009 do dne nabytí účinnosti vyhlášky v lázních alespoň 1x, potom se považuje tento pobyt za základní léčebný pobyt podle této vyhlášky. • Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn léčebný pobyt podle věty první, se považuje za pobyt opakovaný podle této vyhlášky.

14 Lázeňská péče - VIII • A) Nově diagnostikovaní anebo ti, co neabsolvovali lázeňský pobyt v době od 1.10.2009 do 30.9.2012 a mají Crohnovu nemoc Formálně komplexní lázeňská péče existuje, ale jen těžko lze na ni dosáhnout (musí se jednat o těžkou formu onemocnění - hodnota CDAI nad 450). B) Ti, co absolvovali lázeňský pobyt v době od 1.10.2009 do 30.9.2012 a mají Crohnovou nemoc Opakované výkyvy Crohnovy choroby, KLP maximálně 1x ročně do stabilizace stavu Jakékoliv změny, výkyvy a problémy hlaste lékaři Doporučení:Vzhledem k opakovaným exacerbacím CN a aktivní těžké formě CN doporučuji komplexní (opakovanou) lázeňskou léčebně rehabilitační péči, indikace III/3.

15 Lázeňská péče - IX • C) Nově diagnostikovaní anebo ti, co neabsolvovali lázeňský pobyt v době od 1.10.2009 do 30.9.2012 a mají UC Vyhláška se o této diagnóze v souvislosti s KLP nezmiňuje; podle výkladu (tj. co řekl zákonodárce, resp. výkonný orgán – MZČR) je přípustná pouze příspěvková péče  Příspěková péče: 21 dní • D) Ti, co absolvovali lázeňský pobyt v době od 1.10.2009 do 30.9.2012 a mají Ulcerózní kolitidu Vyhláška se o této diagnóze nezmiňuje; podle výkladu (tj. co řekl zákonodárce, resp. výkonný orgán – MZČR) je přípustná pouze příspěvková péče  Příspěková péče: 14 anebo 21 dní

16 Lázeňská péče v ČR X  Děti a dorost  CN a UC je zařazena ve skupině XXIII/2 pro děti a dorost  komplexní péče na 28 dní, opakovaná 1 x za 1 rok na 28 dní.

17 Invalidní důchod a CN/UC  Listina základních práv a svobod (čl. 3 0 )  - Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.  zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

18 Invalidita • Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se – invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo – invalidním následkem pracovního úrazu. • Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. • Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla – nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, – nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, – nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

19 Invalidita – CN a UC • Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) POKLES PRACOVNÍ SCHOPNOSTI • stavy uspokojivě stabilizované, 10%-20% – občasná zhorššení s průjmy, laboratorně mírná aktivita • středně těžké formy, 30%-40% – časté průjmy, značné odchylky v laboratorních nálezech, výrazné změny endoskopické, rentgenové, radionuklidové, se značným snížením celkové výkonnosti • těžké formy, 60%-70% – s komplikacemi střevními (abscesy, stenózy, píšštěle), mimostřevními (kloubními, kožními, očními, hepatobiliárními, ledvinovými) a nutričními (malnutrice, metabolická osteopatie, anemie), těžké snížení celkové výkonnosti

20 Jak na to • Písemná žádost o invalidní důchod na okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou podle místa trvalého bydliště • Zdravotní stav posuzuje OSSZ; povinnost osoby podrobit se nezbytnému vyšetření zdravotního stavu • Co když mi bylo řečeno, že moje schopnost pracovat poklesla pouze o 30%, nikoliv 35% a více? • Podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

21 Námitky • Námitky musí obsahovat – kdo je činí (označení účastníka) – které věci se týkají (označení správního orgánu) – co se navrhuje – údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. – datum a podpis • Orgán sociálního zabezpečení přezkoumává rozhodnutí, proti němuž byly podány námitky, v plném rozsahu; není přitom vázán podanými námitkami a může rozhodnout i v neprospěch účastníka řízení.

22 Děkuji Vám za pozornost  sykora @sykora-legal.cz


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMISTŘEVNÍM I ZÁNĚTY „Pacienti IBD“"

Podobné prezentace


Reklamy Google