Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. Ing. František HELEBRANT, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. Ing. František HELEBRANT, CSc."— Transkript prezentace:

1 doc. Ing. František HELEBRANT, CSc.
AUTORIZACE SCHVÁLENÉHO ŠKOLÍCÍHO PRACOVIŠTĚ K VÝKONU FUNKCE TECHNIK DIAGNOSTIK doc. Ing. František HELEBRANT, CSc.

2 Základní terminologie
CERTIFIKACE je definována zákonem jako činnost autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem, nebo k tomu akreditované osoby prováděná na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými..

3 Certifikace je tedy potvrzení vydané třetí stranou vztahující se k produktům, systémům nebo osobám.

4 Autorizovaný akreditovaný subjekt vydá certifikát, který prokazuje shodu s definovanými požadavky. Tedy: musí existovat definovaný požadavek (především daný normou), bez něj není certifikace možná, musí existovat akreditovaný autorizovaný subjekt, který posoudí, zda byly požadavky jasně a jednoznačně definované splněny – posoudí shodu.

5 Akreditace - oficiální uznání, že zkušební nebo kalibrační laboratoř, zkušebna výrobků, vzdělávací organizace nebo certifikační orgán jsou způsobilé provádět určité zkoušky nebo určité přesně definované druhy zkoušek, kalibrační, certifikační nebo inspekční činnosti.

6 Akreditaci jako oprávnění uděluje takzvaná akreditační autorita, v České republice je to především Český institut pro akreditaci (ČIA).

7 Akreditovaný subjekt získává osvědčení o autorizaci k akreditaci, o čemž rozhodl daný orgán na žádost subjektu a jeho posouzení. Tzn. vydal osvědčení o akreditaci na základě toho, že subjekt splňuje požadavky pro provádění konkrétní činnosti posuzování shody, kterou stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty v oblasti posuzování shody.

8 Akreditace je uznáním způsobilosti ke konkrétní činnosti.

9 Autorizace - pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím a vymezených v technických předpisech. Autorizaci pro činnost podle zákona se uděluje ve vymezeném rozsahu.

10 Autorizace - úřední pověření k určité činnosti.
Stát dává autorizovaným subjektům (též i soukromým firmám) pověření k činnostem, které jsou v jeho působnosti.

11 Notifikace - oznámení národního akreditačního orgánu příslušným orgánům společenství (EU) o ustanovení tohoto národního akreditačního orgánu.

12 Shrnutí základní terminologie
Certifikace - prokázání shody s definovanými požadavky. Akreditace - prokázání způsobilosti k definované činnosti. Autorizace - pověření státního orgánu k určité činnosti. Notifikace - oznámení autorizovaného subjektu Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie (EU).

13

14 Formy vzdělávání a zvyšování kvalifikace
Technické vzdělání musí respektovat požadavky doby a kvalitu přípravy Dva základní pilíře: Vzdělávání v dané problematice včetně vysokoškolské úrovně Certifikaci profesní způsobilosti k výkonu funkce Dříve ČSN EN 45013, dnes podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2012

15 ČSN EN ISO/IEC 17024:2012 Tato mezinárodní norma byla vypracována s cílem dosáhnout všeobecně uznávaných srovnávacích kritérií pro organizace provádějící certifikaci osob a podpořit jej. Certifikace osob je jedním z prostředků prokazujících, že certifikovaná osoba splňuje požadavky certifikačního schématu. Důvěry v příslušná certifikační schémata se dosahuje všeobecně uznávaným procesem posuzování a periodicky opakovaným posuzováním odborné způsobilosti certifikovaných osob.

16 Certifikace osob v technické diagnostice
ČIA autorizovalo certifikační orgán acm dto CZ pro certifikaci OSOB DTO CZ, s.r.o. ACM DTO pověřilo ATD ČR,o.s. prováděním certifikačního procesu pro výkon funkce TECHNIK DIAGNOSTIK. ATD ČR, o.s. pro naplnění vzdělávacích povinností má pro jednotlivé profese vytvořeny Schválená školící pracoviště.

17 Definice pojmu Schválené školící pracoviště ATD ČR, o.s.
Schválené školící pracoviště ATD ČR, o.s. (dále jen SŠP) je pracoviště oprávněné vykonávat školící a vzdělávací proces určený k přípravě na certifikaci osob na výkon funkce TECHNIK DIAGNOSTIK - vibrací, tribodiagnostik, termografie, montážních a optických měření, elektrických zařízení za splnění podmínek a požadavků uvedených v tomto dokumentu (viz. ). Toto pracoviště je také oprávněné k provádění vykonání praktických částí certifikačních zkoušek na ACM DTO CZ, s.r.o. a je pod pravidelným dohledem Programové komise pro technickou diagnostiku ACM DTO CZ, s.r.o. (dále jen PK TD) formou auditů.

18 Osvědčení o akreditaci k certifikaci pracovníků vydaného ČIA je pro výkon funkce.
TECHNIK DIAGNOSTIK - VIBRODIAGNOSTIK, TRIBODIAGNOSTIK (2000) TECHNIK DIAGNOSTIK – TERMOGRAFIE (2006) TECHNIK DIAGNOSTIK – MONTÁŽNÍCH a OPTICKÝCH MĚŘENÍ (2009) TECHNIK DIAGNOSTIK – ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ (2011)

19 Většinou jsou tři základní ÚROVNĚ KVALIFIKACE
Úroveň I – výkonný pracovník technické diagnostiky Úroveň II – samostatný pracovník technické diagnostiky Úroveň III – vedoucí, vědecký a vývojový pracovník technické diagnostiky.

20 Podmínky profesní certifikace a požadavkové listy pro výkon funkce
TECHNIK DIAGNOSTIK jsou podrobně popsány na webových stránkách asociace na adrese

21 Je tedy určitě jednoznačně zřejmé, že vydaný profesní certifikát k výkonu funkce TECHNIK DIAGNOSTIK má MEZINÁRODNÍ PLATNOST, jejíž rozsah lze nelézt na webových stránkách ČIA.

22 Závěr Určitě není nyní nutné hluboce objasňovat otázku. Proč jedním z cílů projektu je získat statut SŠP. pro výkon funkce TECHNIK DIAGNOSTIK – termografie, tribodiagnostiky a elektrických zařízení tzn. umožnit nejen zvýšení či zajištění kvalifikace zaměstnanců výrobních firem v obou regiónech, ale také i získání mezinárodního certifikátu.

23 Když budeme myslet do budoucna, tak si tím také otvíráme cestu k zajištění další formy vzdělání absolventů obou našich vysokých škol, kterou naplníme následnou úpravou studijních plánů. V tomto případě bude nutno především dořešit požadovanou praxi v daném oboru, předepsanou požadavkovými listy.

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "doc. Ing. František HELEBRANT, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google