Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace Eva Černá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace Eva Černá."— Transkript prezentace:

1 Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace Eva Černá

2 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace2  Založen k 1.1.1993  Obecně prospěšná společnost od r. 1998  Založen státem jako národní akreditační orgán s obecnou působností ve všech oblastech akreditace  Spolupráce s odbornými společnostmi a dalšími stranami využívajícími výsledky akreditace  Signatář multilaterálních dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditací (EA,IAF,ILAC)

3 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace3  uznávání národních systémů pro akreditaci, certifikaci, inspekci, zkoušení a kalibrace  akreditační orgány, certifikační orgány, inspekční orgány, zkušení a kalibrační laboratoře se budou řídit ustanovením dohodnutých mezinárodních norem (EN řady 45000, ISO řady 17 000)  upravuje se vzájemné uznávání zkoušek, kalibrací a certifikátů Globální koncepce pro certifikaci a zkoušení COM(89)209final

4 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace4 Nový přístup Posílení role akreditace v EU Výsledek jednání a dosavadní spolupráce mezi EA a EC a veřejné diskuse členských zemí Jednotný rámec pro akreditaci na národní i evropské úrovni bez ohledu na oblast použití.

5 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace5 Nový legislativní rámec jako výsledek revize tzv. Nového přístupu  Výsledek revize stávajících předpisů týkajících se volného pohybu zboží na vnitřním trhu  Schválen Radou Evropské unie 9.7.2008  Publikován v Úředním věstníku EU 13.8.2008 částka L 218 http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do  Vstup v platnost (dvacet dní od publikování) 2.9. 2008  Plné použití 1.1.2010 Horizontální charakter dokumentů Zjednodušení a lepší řízení Příspěvek k ochraně veřejného zájmu, spotřebitelů a životního prostředí

6 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace6 Nový legislativní rámec jako výsledek revize tzv. Nového přístupu  rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady č. 93/465/EHS  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se ruší nařízení č. 339/93/EHS  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených na trh v souladu správními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.

7 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace7 Nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008  Pravidla pro akreditaci  Pravidla pro dozor nad trhem  Kontroly výrobků ze třetích zemí  Označování CE

8 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace8 AKREDITACE Definice: osvědčení vnitrostátním akreditačním orgánem toho, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky pro provádění konkrétních činností posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, a pokud je to relevantní, také veškeré další požadavky, včetně těch, které jsou stanoveny v příslušných odvětvových předpisech

9 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace9 Obecné zásady akreditace  Jediný vnitrostátní akreditační orgán (AO)  Činnost pokládána za výkon veřejné správy  Fungování na neziskovém principu  Nelze nabízet / poskytovat poradenské služby nebo služby, které poskytují orgány posuzování shody  Zajištění zdrojů pro fungování vnitrostátního AO  Členství v EA – signatář EA MLA

10 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace10 Akreditace  Je součástí celkového systému posuzování shody a dozoru nad trhem  Poskytuje oficiální prohlášení o odborné způsobilosti orgánů posuzujících shodu  Výsadní prostředek dokládající odbornou způsobilost orgánu posuzující shodu  Poskytuje nezbytnou míru důvěry v osvědčení o shodě  Poslední stupeň kontroly v procesu posuzování shody

11 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace11 Jediný vnitrostátní akreditační orgán  Subjekt žádá u vnitrostátního akreditačního orgánu (cíl je vyhnout se vícero akreditacím)  Jiný akreditační orgán jen v případě, že: 1.neexistuje v dané zemi vnitrostátní akreditační orgán 2.vnitrostátní akreditační orgán neposkytuje požadovanou službu 3.vnitrostátní akreditační orgán není signatářem EA MLA v dané oblasti pak komunikace mezi příslušnými vnitrostátními akreditačními orgány – např. možnost subdodávky nebo účast pozorovatelů

12 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace12 Systém akreditace v EU  Funguje podle závazných pravidel stanovených nařízením  Uplatňuje se v regulované i neregulované sféře  Konkurence mezi vnitrostátními akreditačními orgány je v rozporu s nařízením  Cílem je, aby na území Unie stačilo jedno osvědčení o akreditaci  Orgány státní správy budou uznávat ekvivalentnost služeb poskytovaných vnitrostátními AO a dokumenty vydané akreditovanými subjekty

13 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace13 Systém akreditace v EU  Oficiální uznání a institucionalizace Evropské spolupráce v oblasti akreditace (EA) – partner Evropské komise –1.4.2009 – formální uznání EA jakožto oficiální infrastruktury v oblasti akreditace – stvrzeno - EK, EFTA a členskými státy „General Guidelines for the Cooperation between the European co-operation for Accreditation and the European Commission, the European Free Trade Association and the competent national authorities“

14 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace14 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES  Stanovuje úroveň ochrany veřejných zájmů při uvádění výrobků na trh a tvoří horizontální rámec obecných zásad harmonizující podmínky pro uvádění výrobků na trh  Postupy posuzování shody  ES prohlášení o shodě  Provádění posuzování shody (veřejné orgány, výrobci nebo oznámené subjekty)  Role a povinnosti hospodářských subjektů (výrobce, dovozce, distributor)

15 18.12.2014Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nové právní předpisy EU v oblasti akreditace Eva Černá."

Podobné prezentace


Reklamy Google