Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7.4.2017 Označení CE Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7.4.2017 Označení CE Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Označení CE Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Základní informace Označení CE má prvořadou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. Tato značka byla zavedena do evropské legislativy s cílem poskytnout národním orgánům informace o shodě výrobku a rovněž s cílem zaručit jejich volný pohyb v rámci Evropského společenství. Zatímco povědomí o označení CE na trhu je dobré, jeho význam je často nejasný nebo je špatně chápán. Omezená znalost označení CE u dovozců a distributorů může mít negativní vliv na bezpečnost výrobků. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Význam označení CE Označení „CE“ připevněné na výrobek znamená, že výrobce udává, že tento produkt nebo výrobce sám byl přezkoušen a že tento výrobek je ve shodě s příslušnými požadavky vytyčenými v rámci harmonizované legislativy Unie, která se na tento produkt vztahuje a která se zabývá označením CE. Ačkoli se jedná vždy o výrobce, kdo připojuje označení CE na výrobek a kdo je zodpovědný za shodu výrobku, hospodářské subjekty na nižším stupni zásobovacího a distribučního řetězce také hrají svou roli v zajištění toho, že se na trhu budou prodávat pouze bezpečné a vyhovující výrobky. Je proto důležité, aby si např. dovozci a distributoři prověřili přítomnost označení CE na výrobcích, které budou uvádět na trh EU, protože označení CE je prvním signálem toho, že výrobek je ve shodě. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

4 Připevnění označení CE na výrobek
Připevnění označení CE na výrobek probíhá předtím, než je výrobek uveden na trh. Je výsledkem úspěšného dokončení zkušebního procesu posouzení stanoveného v legislativě Unie, jež se vztahuje na daný výrobek. Označení CE na výrobek připevňuje vždy výrobce. Ten je také zodpovědný za shodu daného výrobku. Distributoři a dovozci ovšem musí zajistit, že budou prodávány pouze bezpečné a vyhovující výrobky, a to tím, že prověří, kromě jiného, přítomnost označení CE na výrobcích, jež budou uvádět na trh v rámci EU. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

5 Připevňování označení, značek či nápisů, jež by mohly uvést v omyl třetí osoby, jak z hlediska významu, tak z hlediska formy označení CE, je zakázáno. Na výrobek mohou být připevněna jakákoli další označení za předpokladu, že nenaruší viditelnost, čitelnost a význam označení CE. Označení CE musí být připevněno na výrobek nebo na jeho informační štítek viditelně a čitelně. Tam, kde to není vzhledem k povaze výrobku možné, musí být připevněno na obal a na připojenou dokumentaci. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

6 Jak je chráněn veřejný zájem?
Označení CE je prvním signálem o shodě výrobků. Nic nebrání orgánům, aby přistoupily k doplňujícím kontrolám s cílem chránit veřejný zájem. Produkty s označením CE jsou ostatně předmětem přísných kontrol, které provádějí orgány tržního dozoru. Označení CE může mít význam pro spotřebitele a hospodářské subjekty pouze v případě, že jeho upevnění na výrobek splňuje podmínky dané předpisy Unie. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

7 Co je to označení CE? Klíčový doklad o shodě výrobku se všemi požadavky konkrétních směrnic EU. Subjekt, který označení CE připojil nebo za jeho připojení odpovídá, ověřil, že výrobek je ve shodě se všemi směrnicemi Unie pro plnou harmonizaci, které se na něj vztahují, a že byl podroben všem příslušným postupům posuzování shody. Umožňuje volný pohyb výrobků na evropském trhu. Označení CE symbolizuje celý regulační systém, který je pevný a spolehlivý z hlediska právního i technického. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

8 CE označení Průmyslové výrobky, na něž se vztahují směrnice technické harmonizace, mohou být uváděny na trh teprve poté, co je výrobce opatřil označením CE. Výrobce na svou vlastní odpovědnost prohlašuje, že splnil veškeré legislativní požadavky k získání označení CE. Onačení CE vyžadují pouze kategorie výrobků, které podléhají určitým směrnicím. Za provedení hodnocení shody, za vedení technických záznamů, vydání ES prohlášení o shodě a upevnění označení CE na výrobek odpovídá výrobce. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

9 Označení shody CE se skládá z iniciál „CE“ ve tvaru podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008. Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou. Je zakázáno připojování jakéhokoli jiného označení, které by mohlo uvádět třetí osoby v omyl, pokud jde o význam a tvar označení CE. Distributoři jsou povinni ověřit přítomnost označení CE a potřebné podpůrné dokumentace. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

10 Šest kroků k označení výrobků značkou CE
Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

11 KROK 1 Zjištění směrnic a harmonizovaných norem, které se na výrobek vztahuji
Existuje téměř 30 směrnic, které stanoví kategorie výrobků vyžadujících onačení CE. Základní požadavky, které výrobky musí splňovat (například bezpečnost) jsou harmonizovány na úrovni EU a jsou stanoveny v obecných podmínkách těchto směrnic. Harmonizované evropské normy se vydávají s odkazem na příslušné směrnice a poskytují k základním požadavkům podrobnosti o jejich možném řešení. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

12 KROK 2 Ověření požadavků specifických pro produkt
Zajištění shody výrobku se základními požadavky příslušné legislativy Evropské unie. Plná shoda výrobku s harmonizovanými normami poskytuje produktu presumpci shody s příslušnými základními požadavky. Použití harmonizovaných norem zůstává dobrovolné. Je možné rozhodnout se pro jiné způsoby, kterými se splní uvedené základní požadavky. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

13 KROK 3 Zjištění, zda je nutné nezávislé hodnocení shody notifikovaným orgánem
Ověření nutnosti zapojení autorizované osoby (notifikovaný orgán) podle příslušné směrnice - není u všech výrobků povinné. Tyto orgány jsou autorizovány národními institucemi a oficiálně „oznámeny“ Komisi a uvedeny v databázi notifikovaných a stanovených organizací NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

14 KROK 4 Testování výrobku a ověření jeho shody
Proces hodnocení shody (testování výrobku, hodnocení rizik) - zodpovídá výrobce. Součástí tohoto postupu je jako obecné pravidlo také hodnocení rizik. Použitím příslušných harmonizovaných Evropských norem – splnění základních legislativních požadavků směrnic. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

15 KROK 5 Sepsání požadované technické dokumentace a zajištění její dostupnosti
Povinnost výrobce – zpracování technické dokumentace vyžadované směrnicemi k hodnocení shody výrobku s  příslušnými požadavky a k hodnocení rizik. Povinnost na požádání předložit technickou dokumentaci společně s ES prohlášením o shodě příslušným národním orgánům. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

16 KROK 6 Upevnění označení CE na produkt a ES prohlášení o shodě
Povinnost výrobce nebo jeho pověřeného zástupce umístit označení CE na výrobek nebo jeho typový štítek. Označení musí být ve stanoveném formátu viditelné, čitelné a nesmazatelné. Uvedení identifikačního čísla notifikovaného orgánu, pokud byl do postupu zapojen. Výrobce odpovídá za sepsání a podepsání „ES prohlášení o shodě“, kterým se ověřuje, že výrobek splňuje požadavky. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

17 Nyní je výrobek označený CE připraven vstoupit na trh.
Závěr: Nyní je výrobek označený CE připraven vstoupit na trh. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

18 Děkuji za pozornost. Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu


Stáhnout ppt "7.4.2017 Označení CE Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google