Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IK 20111 Obecná b ezpečnost a označování výrobků, dohled nad vnitřním trhem Ing. Ivana K o c o v á, Ph.D. duben 2011 IK 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IK 20111 Obecná b ezpečnost a označování výrobků, dohled nad vnitřním trhem Ing. Ivana K o c o v á, Ph.D. duben 2011 IK 2011."— Transkript prezentace:

1 IK 20111 Obecná b ezpečnost a označování výrobků, dohled nad vnitřním trhem Ing. Ivana K o c o v á, Ph.D. duben 2011 IK 2011

2 2 Legislativní úprava EU  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků  Rozhodnutí Komise - RAPEX ( 2010/15 )  Rozhodnutí Komise – oznamování výrobci a distributory ( 2004/905 )  Rozhodnutí Komise – zákazy výrobků (např. zapalovače 2006/502)  Rozhodnutí Komise – mandátové normy (např.dětské oblečení)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008 IK 2011

3 3 Legislativní úprava - národní  Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů  NV 396/2004 Sb., v platném znění - RAPEX  NV 198/2007 Sb. - zapalovače  NV 25/2009 Sb. - DMF IK 2011

4 4 Působnost zákona  Výrobek  movitá věc, určená k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně  předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby,  věc, která nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je  tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně,  Použití zákona  jestliže požadavky na bezpečnost nebo omezení rizik nestanoví příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu, který přejímá požadavky stanovené právem Evropských Společenství, IK 2011

5 5 Kritéria bezpečnosti výrobků Bezpečný výrobek - za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí.  Za bezpečný se považuje výrobek 1. splňující požadavky zvláštního právního předpisu, který přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik. 2. V případě, že neexistuje zvláštní právní předpis, který by přejímal právo ES, je ve shodě správním předpisem členského státu Evropské unie, na jehož území je uveden na trh, pokud tento předpis zaručuje minimálně rovnocennou ochranu. IK 2011

6 6 Kritéria bezpečnosti výrobků 3. Pokud se bezpečnost výrobku nestanoví podle 2 nebo 3, posuzuje se podle české technické normy, která přejímá příslušnou evropskou normu, na níž zveřejnila Komise Evropských společenství odkaz v OJ 4. V případě, že se bezpečnost výrobku nestanoví podle 2 až 4, posuzuje se bezpečnost výrobku podle a) české technické normy, která přejímá jinou příslušnou evropskou normu než uvedenou v odstavci 4, b) národní technické normy členského státu Evropské unie, ve kterém je výrobek uveden na trh, IK 2011

7 7 Kritéria bezpečnosti výrobků c) doporučení Komise stanovující pokyny pro posuzování bezpečnosti výrobku, d) pravidel správné praxe bezpečnosti výrobku uplatňovaných v příslušném oboru, e) stavu vědy a techniky, f) rozumného očekávání spotřebitele týkajícího se bezpečnosti. Možnost dosažení vyšší úrovně bezpečnosti nebo dostupnosti jiných výrobků představujících nižší stupeň rizika není důvodem k tomu, aby byl výrobek považován za nebezpečný. IK 2011

8 8 Povinnosti výrobců a distributorů Výrobce  osoba usazená v České republice nebo v jiném členském státě EU,  zplnomocněný zástupce výrobce,  dovozce,  jiný subjekt, který svou činností může prokazatelně ovlivnit vlastnosti výrobků. Distributor každá osoba, která v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost, ale i každá další osoba v dodavatelském řetězci za předpokladu, že jejich činnost nemá vliv na vlastnosti týkající se bezpečnosti výrobku. IK 2011

9 9 Povinnosti výrobců a distributorů Výrobce je povinen  uvádět na trh pouze bezpečné výrobky  upozornit spotřebitele na nebezpečný výrobek  stáhnout nebezpečný výrobek z trhu a z oběhu a umožnit spotřebiteli vrátit zpět na jeho náklady  oznámit příslušnému orgánu dozoru uvedení nebezpečného výrobku na trh a spolupracovat s orgány dozoru  odebírat vzorky výrobků jím uváděných na trh a provádět zkoušky  činit opatření, která mu umožní, aby byl informován o bezpečnosti jím vyráběného výrobku i po jeho dodání na trh a do oběhu. IK 2011

10 10 Povinnosti výrobců a distributorů Distributor je povinen  nedistribuovat výrobky, o nichž na základě svých informací a odborných znalostí ví nebo může předpokládat, že jsou nebezpečné  upozornit spotřebitele na nebezpečný výrobek  stáhnout nebezpečný výrobek z oběhu  umožnit spotřebiteli vrátit nebezpečný výrobek zpět na jeho náklady  oznámit příslušnému orgánu dozoru nebezpečný výrobek na trhu  udržovat a poskytovat písemné informace nezbytné pro dohledání původu výrobku IK 2011

11 11 Varování o nebezpečném nepotravinářském výrobku RAPEX  Evropský systém umožňující rychlý zásah na trhu V každém členském státě národní kontaktní místo – v ČR MPO  Neveřejný - slouží pro dozorové orgány a jejich kontrolní činnost  Oznamovaný stupeň rizika  Bezprostřední  Vážné riziko  Méně vážné riziko (informace)  2 druhy oznámení  Notifikace dozorových orgánů vč. notifikací provedených výrobcem nebo distributorem  Reakce Zveřejnění EK www.ec.europa.eu (týdenní přehledy)www.ec.europa.eu IK 2011

12 12 Varování o nebezpečném nepotravinářském výrobku RAPEX Výsledky Evropa rok 2009  celkem 1993 notifikací (o 7% více než v 2008)  z toho 1699 notifikací vážného rizika Z hlediska druhu výrobku  Hračky (472 notifikací) - 28%  Oděvy, textil, (395 notifikací) - 23%  Automobily (146 nnotifikací) - 9%  Elektrické výrobky (138 notifikací) - 8%  Kosmetika (86 notifikací) - 5% Zdroj: EK, DG SANCO, 2009, Annual Report on the Operation of the Rapid Alert Systém for non-food consumer products. IK 2011

13 13 Varování o nebezpečném nepotravinářském výrobku RAPEX Notifikace podle druhu rizika  chemické riziko (493 notifikací) - 26%,  zranění (405 notifikací) - 21%,  dušení (261 notifications) - 14%  elektrický šok (214 notifikací) - 11%  škrcení (182 notifikací) - 10% Notifikace podle původu výrobku 1013 Čína (vč. Hong Kong) - 60 % 337 z 27 členských zemí EU a 3 zemí EFTA - 20 % 124 notifikací výrobků s neznámým původem - 7 % Zdroj: EK, DG SANCO, 2009, Annual Report on the Operation of the Rapid Alert Systém for non-food consumer products. IK 2011

14 14 Varování o nebezpečném nepotravinářském výrobku RAPEX České statistiky V roce 2010 podáno do systému RAPEX celkem 22 oznámení, z toho:  kočárky pro děti 3x  Hračky 5x  imitace potravin 1x  vybavení pro sport 1x  kosmetické výrobky 11x  sanitární výrobek 1x IK 2011

15 15 Dozor nad trhem – nebezpečné nepotravinářské výrobky Zákon č. 102/2001 Sb., § 7 Dozor nad tím, zda na trh a do oběhu jsou uváděny bezpečné výrobky, provádějí podle působnosti, vyplývající z povahy Konkrétního výrobku, orgány dozoru stanovené zvláštními právními předpisy; pokud nelze působnost orgánu dozoru takto stanovit, je k provádění dozoru příslušná Česká obchodní inspekce.  Česká obchodní inspekce  Orgány ochrany veřejného zdraví  Česká inspekce životního prostředí IK 2011

16 16 Dozor nad trhem – nebezpečné nepotravinářské výrobky Celní orgány Nařízení Evropského parlamentu a Rady 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, čl. 27 – 29 Kontroly výrobků, které vstupují na trh Společenství  vážné riziko - „Nebezpečný výrobek – propuštění do volného oběhu není povoleno“  nesoulad s harmonizačními právními předpisy „Výrobek není ve shodě – propuštění do volného oběhu není povoleno“ IK 2011

17 17 Označování výrobků Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - § 10 Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny a) označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití. IK 2011

18 18 Označování výrobků Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - § 9 Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - § 11 Prodávající musí zajistit, aby informace uvedené v § 9, 10, 13 a 19, jsou-li poskytovány písemně, byly poskytnuty v českém jazyce. IK 2011

19 19 Označování výrobků Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků - § 4  Opatření výrobku průvodní dokumentací  Opatření výrobku informacemi umožňujícími posouzení rizik  Opatření výrobku údaji potřebnými k identifikaci výrobce a výrobku  Pokud výrobek svými vlastnostmi splňuje požadavky na bezpečnost, ale určitý způsob jeho užívání může bezpečnost spotřebitele ohrozit, na toto nebezpečí upozornit v průvodní dokumentaci  Přesně určit části výrobku, které mohou vyvolat nebezpečí, a popsat způsob jejich bezpečného užívání IK 2011

20 20 Obecná b ezpečnost a označování výrobků, dohled na vnitřním trhem Děkuji za pozornost IK 2011


Stáhnout ppt "IK 20111 Obecná b ezpečnost a označování výrobků, dohled nad vnitřním trhem Ing. Ivana K o c o v á, Ph.D. duben 2011 IK 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google