Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná bezpečnost a označování výrobků, dohled nad vnitřním trhem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná bezpečnost a označování výrobků, dohled nad vnitřním trhem"— Transkript prezentace:

1 Obecná bezpečnost a označování výrobků, dohled nad vnitřním trhem
Ing. Ivana K o c o v á, Ph.D. duben 2011 IK 2011 IK 2011

2 Legislativní úprava EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků Rozhodnutí Komise - RAPEX (2010/15) Rozhodnutí Komise – oznamování výrobci a distributory (2004/905) Rozhodnutí Komise – zákazy výrobků (např. zapalovače 2006/502) Rozhodnutí Komise – mandátové normy (např.dětské oblečení) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008 IK 2011 IK 2011

3 Legislativní úprava - národní
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů NV 396/2004 Sb., v platném znění - RAPEX NV 198/2007 Sb. - zapalovače NV 25/2009 Sb. - DMF IK 2011 IK 2011

4 Působnost zákona Výrobek
movitá věc, určená k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, věc , která nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, Použití zákona jestliže požadavky na bezpečnost nebo omezení rizik nestanoví příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu, který přejímá požadavky stanovené právem Evropských Společenství, IK 2011 IK 2011

5 Kritéria bezpečnosti výrobků
Bezpečný výrobek - za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí. Za bezpečný se považuje výrobek 1. splňující požadavky zvláštního právního předpisu, který přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik. 2. V případě, že neexistuje zvláštní právní předpis, který by přejímal právo ES, je ve shodě správním předpisem členského státu Evropské unie, na jehož území je uveden na trh, pokud tento předpis zaručuje minimálně rovnocennou ochranu. IK 2011 IK 2011

6 Kritéria bezpečnosti výrobků
3. Pokud se bezpečnost výrobku nestanoví podle 2 nebo 3, posuzuje se podle české technické normy, která přejímá příslušnou evropskou normu, na níž zveřejnila Komise Evropských společenství odkaz v OJ 4. V případě, že se bezpečnost výrobku nestanoví podle 2 až 4, posuzuje se bezpečnost výrobku podle a) české technické normy, která přejímá jinou příslušnou evropskou normu než uvedenou v odstavci 4, b) národní technické normy členského státu Evropské unie, ve kterém je výrobek uveden na trh, IK 2011 IK 2011

7 Kritéria bezpečnosti výrobků
c) doporučení Komise stanovující pokyny pro posuzování bezpečnosti výrobku, d) pravidel správné praxe bezpečnosti výrobku uplatňovaných v příslušném oboru, e) stavu vědy a techniky, f) rozumného očekávání spotřebitele týkajícího se bezpečnosti. Možnost dosažení vyšší úrovně bezpečnosti nebo dostupnosti jiných výrobků představujících nižší stupeň rizika není důvodem k tomu, aby byl výrobek považován za nebezpečný. IK 2011 IK 2011

8 Povinnosti výrobců a distributorů
Výrobce osoba usazená v České republice nebo v jiném členském státě EU, zplnomocněný zástupce výrobce, dovozce, jiný subjekt, který svou činností může prokazatelně ovlivnit vlastnosti výrobků. Distributor každá osoba, která v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost , ale i každá další osoba v dodavatelském řetězci za předpokladu, že jejich činnost nemá vliv na vlastnosti týkající se bezpečnosti výrobku. IK 2011 IK 2011

9 Povinnosti výrobců a distributorů
Výrobce je povinen uvádět na trh pouze bezpečné výrobky upozornit spotřebitele na nebezpečný výrobek stáhnout nebezpečný výrobek z trhu a z oběhu a umožnit spotřebiteli vrátit zpět na jeho náklady oznámit příslušnému orgánu dozoru uvedení nebezpečného výrobku na trh a spolupracovat s orgány dozoru odebírat vzorky výrobků jím uváděných na trh a provádět zkoušky činit opatření, která mu umožní, aby byl informován o bezpečnosti jím vyráběného výrobku i po jeho dodání na trh a do oběhu. IK 2011 IK 2011

10 Povinnosti výrobců a distributorů
Distributor je povinen nedistribuovat výrobky, o nichž na základě svých informací a odborných znalostí ví nebo může předpokládat, že jsou nebezpečné upozornit spotřebitele na nebezpečný výrobek stáhnout nebezpečný výrobek z oběhu umožnit spotřebiteli vrátit nebezpečný výrobek zpět na jeho náklady oznámit příslušnému orgánu dozoru nebezpečný výrobek na trhu udržovat a poskytovat písemné informace nezbytné pro dohledání původu výrobku IK 2011 IK 2011

11 Varování o nebezpečném nepotravinářském výrobku RAPEX
Evropský systém umožňující rychlý zásah na trhu V každém členském státě národní kontaktní místo – v ČR MPO Neveřejný - slouží pro dozorové orgány a jejich kontrolní činnost Oznamovaný stupeň rizika Bezprostřední Vážné riziko Méně vážné riziko (informace) 2 druhy oznámení Notifikace dozorových orgánů vč. notifikací provedených výrobcem nebo distributorem Reakce Zveřejnění EK (týdenní přehledy) IK 2011 IK 2011

12 Varování o nebezpečném nepotravinářském výrobku RAPEX
Výsledky Evropa rok 2009 celkem 1993 notifikací (o 7% více než v 2008) z toho 1699 notifikací vážného rizika Z hlediska druhu výrobku Hračky (472 notifikací) - 28% Oděvy, textil, (395 notifikací) - 23% Automobily (146 nnotifikací) - 9% Elektrické výrobky (138 notifikací) - 8% Kosmetika (86 notifikací) - 5% Zdroj: EK, DG SANCO, 2009, Annual Report on the Operation of the Rapid Alert Systém for non-food consumer products. IK 2011 IK 2011

13 Varování o nebezpečném nepotravinářském výrobku RAPEX
Notifikace podle druhu rizika chemické riziko (493 notifikací) %, zranění (405 notifikací) %, dušení (261 notifications) - 14% elektrický šok (214 notifikací) - 11% škrcení (182 notifikací) - 10% Notifikace podle původu výrobku Čína (vč. Hong Kong) % 337 z 27 členských zemí EU a 3 zemí EFTA % 124 notifikací výrobků s neznámým původem % Zdroj: EK, DG SANCO, 2009, Annual Report on the Operation of the Rapid Alert Systém for non-food consumer products. IK 2011 IK 2011

14 Varování o nebezpečném nepotravinářském výrobku RAPEX
České statistiky V roce 2010 podáno do systému RAPEX celkem 22 oznámení, z toho: kočárky pro děti x Hračky x imitace potravin x vybavení pro sport x kosmetické výrobky x sanitární výrobek x IK 2011 IK 2011

15 Dozor nad trhem – nebezpečné nepotravinářské výrobky
Zákon č. 102/2001 Sb., § 7 Dozor nad tím, zda na trh a do oběhu jsou uváděny bezpečné výrobky, provádějí podle působnosti, vyplývající z povahy Konkrétního výrobku, orgány dozoru stanovené zvláštními právními předpisy; pokud nelze působnost orgánu dozoru takto stanovit, je k provádění dozoru příslušná Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce Orgány ochrany veřejného zdraví Česká inspekce životního prostředí IK 2011 IK 2011

16 Dozor nad trhem – nebezpečné nepotravinářské výrobky
Celní orgány Nařízení Evropského parlamentu a Rady 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, čl. 27 – 29 Kontroly výrobků, které vstupují na trh Společenství vážné riziko - „Nebezpečný výrobek – propuštění do volného oběhu není povoleno“ nesoulad s harmonizačními právními předpisy „Výrobek není ve shodě – propuštění do volného oběhu není povoleno“ IK 2011 IK 2011

17 Označování výrobků Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - § 10 Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny a) označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití. IK 2011 IK 2011

18 Označování výrobků Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - § 9 Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - § 11 Prodávající musí zajistit, aby informace uvedené v § 9, 10, 13 a 19, jsou-li poskytovány písemně, byly poskytnuty v českém jazyce. IK 2011 IK 2011

19 Označování výrobků Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků - § 4 Opatření výrobku průvodní dokumentací Opatření výrobku informacemi umožňujícími posouzení rizik Opatření výrobku údaji potřebnými k identifikaci výrobce a výrobku Pokud výrobek svými vlastnostmi splňuje požadavky na bezpečnost, ale určitý způsob jeho užívání může bezpečnost spotřebitele ohrozit, na toto nebezpečí upozornit v průvodní dokumentaci Přesně určit části výrobku, které mohou vyvolat nebezpečí, a popsat způsob jejich bezpečného užívání IK 2011 IK 2011

20 Obecná bezpečnost a označování výrobků, dohled na vnitřním trhem
Děkuji za pozornost IK 2011 IK 2011


Stáhnout ppt "Obecná bezpečnost a označování výrobků, dohled nad vnitřním trhem"

Podobné prezentace


Reklamy Google