Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVINNÁ A DOBROVOLNÁ CERTIFIKACE Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVINNÁ A DOBROVOLNÁ CERTIFIKACE Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz"— Transkript prezentace:

1

2 POVINNÁ A DOBROVOLNÁ CERTIFIKACE Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
STÁTNÍ ZÁJMY POVINNÁ A DOBROVOLNÁ CERTIFIKACE SČS Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

3 DEFINICE (definice ČSN EN ISO/IEC 17000:2005)
Certifikace je potvrzení vydané třetí stranou vztahující se k výrobkům, postupům, systémům nebo osobám. Pozn. 1 Certifikace systému managementu je někdy také nazývána registrací. Pozn. 2 Certifikace je použitelná na všechny předměty posuzování shody s výjimkou samotných orgánů posuzujících shodu, u kterých je používána akreditace.

4 CERTIFIKACE VÝROBKŮ, SYSTÉMŮ A OSOB
Certifikace výrobků provedená nestranným a nezávislým certifikačním orgánem umožňuje dokladovat splnění požadavků stanovených technickými a právními předpisy a je nestranným potvrzením vlastností výrobků. Certifikace systémů managementu organizací je využívána pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky norem, zákazníků, požadavky předpisů a vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti. Certifikace osob prokazuje profesionální způsobilost a je nástrojem získání vyšší důvěry ve schopnosti pracovníků působících např. v oblasti jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí apod..

5 STÁTNÍ ZÁJEM NA CERTIFIKACI
je vyjádřen: právními předpisy (tj. povinná certifikace) a koncepčními materiály a programy (nepovinná certifikace) Právní úprava certifikace v České republice je v souladu se světovým i evropským přístupem. Z evropské legislativy je to zejména nový přístup k technické harmonizaci a normám.

6 POSUZOVÁNÍ SHODY V EU a v České republice VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST
MODULÁRNÍ PŘÍSTUP NOVÝ PŘÍSTUP GLOBÁLNÍ PŘÍSTUP ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon č. 102/2001 Sb. Zákon č. 59/1998 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb.

7 PRÁVNÍ PŘEDPISY ČR UPRAVUJÍCÍ OBLAST CERTIFIKACE V PŮSOBNOSTI ÚNMZ:
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a soubor nařízení vlády k jeho provádění nepřímo s oblastí certifikace souvisejí: zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené užíváním výrobku, zákon č. 102/2001 Sb., o všeobecné bezpečnosti výrobků, vše ve znění pozdějších předpisů

8 KONCEPČNÍ MATERIÁLY A PROGRAMY:
Národní politika podpory jakosti - Program Česká kvalita (též Program CzQ) program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, který přijala vláda České republiky svým usnesením č. 685 ze dne 26. června 2002. Koncepce rozvoje technické normalizace Proexportní politika státu Národní akreditační systém České republiky

9 CERTIFIKACE V PŮSOBNOSTI ZÁKONA Č. 22/1997 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů, (novelizován zákony č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb. a č. 277/2003 Sb.) definuje certifikaci v § 10 takto: Certifikace podle tohoto zákona je činnost a) autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem, nebo b) k tomu akreditované osoby prováděná na žádost výrobce,  dovozce nebo jiné osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.

10 písmenem a) je v podstatě definována „povinná“ certifikace jako součást posuzování shody výrobků
písmenem b) zpravidla „nepovinná, dobrovolná“ certifikace

11 CERTIFIKACE V PŮSOBNOSTI ZÁKONA Č. 22/1997 Sb. (pokrač.)
Pojem certifikace je současně používán pro jeden z častých postupů posuzování shody, a to ve směrnicích EU nového přístupu v rámci zákona č. 22/1997 Sb., v jeho prováděcích předpisech - nařízeních vlády, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky pro určité výrobkové sektory, např strojírenské výrobky, výtahy, spotřebiče plynných paliv, tlaková zařízení, výbušniny, stavební výrobky, zdravotnické prostředky, osobní ochranné prostředky, a kterými se též stanoví postupy prokazování shody se základními požadavky uvedených předpisů

12 Dětská obuv není předmětem evropské právní úpravy v rámci nového přístupu, ani prováděcích předpisů k zákonu č. 22/1997 Sb. Poznámka: Povinná certifikace je rovněž upravena v další legislativě EU (sektorové směrnice) a v dalších právních předpisech ČR v působnosti věcně příslušných rezortů např.: zdravotnictví, doprava, životní prostředí.

13 AUTORIZACE, AKREDITACE, NOTIFIKACE
Zákon č. 22/1997 Sb. pro účely posuzování shody rovněž upravuje institut autorizovaných osob, notifikovaných osob a akreditace. ÚNMZ rozhoduje o autorizaci (úřední pověření) osob k činnostem při posuzování shody. Žadatel o autorizaci musí splňovat určité podmínky podle zákona č. 22/1997 Sb., či podle příslušného nařízení vlády. Pokud nařízení vlády, podle kterého byla autorizace udělena, přejímá směrnici EU nového přístupu, provádí Úřad notifikaci (oznámení) příslušné autorizované osoby Evropské komisi a ostatním členským státům EU, čímž se autorizovaná osoba stává notifikovanou osobou podle příslušné směrnice EU.

14 Subjekty, které zabezpečují v různých certifikačních systémech certifikaci dobrovolnou, mohou být tytéž subjekty, které zabezpečují certifikaci povinnou. Příklady: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Praha Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno Technický a zkušební ústav stavební s. p., Praha Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín

15 PŘÍNOSY DOBROVOLNÉ CERTIFIKACE VÝROBKŮ
Dobrovolná certifikace výrobků přispívá ke zvyšování důvěry mezi odběrateli a dodavateli a informovanosti spotřebitelů a spočívá v provádění zkoušek a posouzení u nestranných zkušebních institucí zkoušení a posuzování výrobků podle technických norem a předpisů a přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti výrobce při uvádění výrobků na trh.

16 PŘÍKLADY DOBROVOLNÉ CERTIFIKACE
V ČR existuje řada dobrovolných certifikačních systémů např.: certifikace shody výrobku s českou technickou normou – značka ČSN-Test Výrobce nebo dovozce ji může použít na výrobku jedině tehdy, jestliže byl výrobek přezkoušen některým z Oprávněných zkušebních a certifikačních míst (OZCM) a byl na něj vystaven certifikát. Existují čtyři verze značky: ČSN TEST, ČSN ISO TEST, ČSN IEC TEST a ČSN EN TEST. Značka je zařazena do programu „Česká kvalita CzQ“, který je součástí „Národní politiky podpory jakosti“.

17 certifikace shody s evropskými normami (EN) - značka KEYMARK Evropská značka shody KEYMARK se používá současně s národními certifikačními značkami. Do budoucna se předpokládá, že Keymark nahradí národní značky shody. Zavedení jedné značky shody na jednotném evropském trhu je podporováno Evropskou komisí i Sdružením evropských spotřebitelů. značka CEN – CENCER Mark – značka shody demonstrující shodu výrobků s evropskými normami nebo jinými specifikacemi značka Žirafa - zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě Licenci k používání značky „žirafa“ na základě certifikátu Institutu pro testování a certifikaci, a. s., Zlín uděluje Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA). značka Czech Made značka Ekologicky šetrný výrobek značka QZ – Zaručená kvalita

18 PŘÍKLADY DOBROVOLNÉ CERTIFIKACE V OBLASTI ELEKTROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ
Jedná se o nejrozvinutější dobrovolnou certifikaci vzhledem k vysoké harmonizaci norem a tradici. Elektrotechnický zkušební ústav je zapojen do téměř všech významných světových a evropských certifikačních systémů, např.: IECEE-CB - celosvětový certifikační systém pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu elektrotechnických výrobků CCA - evropský certifikační systém pro certifikaci výrobků dle norem pro elektrickou bezpečnost

19 CCA - EMC- evropský certifikační systém pro certifikaci výrobků dle norem pro elektromagnetickou kompatibilitu ENEC - evropský certifikační systém pro certifikaci svítidel a dalších výrobků dle norem pro elektrickou bezpečnost HAR - evropský systém pro certifikaci kabelů a šňůr dle evropských norem KEYMARK - evropský systém pro certifikaci domácích spotřebičů dle norem pro elektrickou bezpečnost ESČ - národní značka shody s normou

20 LOGA NĚKTERÝCH CERTIFIKAČNÍCH ZNAČEK

21

22 VZTAH DOBROVOLNÉ CERTIFIKACE A TECHNICKÉ NORMALIZACE
Oblast dobrovolné certifikace (certifikace shody výrobku s českou technickou normou) je v ČR součástí aktivit ČNI, avšak obecně platí, že technická normalizace je podstatným základem pro všechny systémy dobrovolné certifikace. Funkčnost a využívání národní normalizační soustavy je v těchto případech veřejným zájmem i z hlediska ochrany spotřebitele a také podporuje a v řadě případů umožňuje posuzování shody, což ostatně platí i pro povinné posuzování shody s požadavky technických předpisů.

23 Koncepce rozvoje technické normalizace v ČR vyjadřuje zájem na dobrovolné certifikaci a uvádí ji mezi hlavními možnostmi rozvoje normalizační soustavy a její příležitosti: Rozvoj dobrovolné certifikace výrobku s normou v systému ČSN-TEST a ČSNI TEST a zajištění vazby na KEYMARK Pro rozvoj dobrovolné certifikace je nutná: dostupnost norem alespoň na úrovni evropských norem zpracování certifikačních schémat s jasnou přidanou hodnotou pro všechny strany zúčastněné na certifikaci prosazení certifikace jako neopominutelného faktoru trhu

24 ZÁVĚREM Dobrovolná certifikace je důležitým nástrojem pro zlepšování podmínek na trhu a jako taková by měla být obsažena: v národním programu podpory jakosti v koncepci ochrany spotřebitele v proexportní politice v průmyslové politice státu

25 Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
safarik.unmz.cz


Stáhnout ppt "POVINNÁ A DOBROVOLNÁ CERTIFIKACE Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz"

Podobné prezentace


Reklamy Google