Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doporučené postupy nebo standardy – aspekty právní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doporučené postupy nebo standardy – aspekty právní"— Transkript prezentace:

1 Doporučené postupy nebo standardy – aspekty právní
Česká lékařská komora Právní oddělení

2 Právní prostředí v českém lékařství
Nárůst civilních žalob a zejména kriminalizace lékařů – význam znalců Co je to lege artis a kdo to posoudí Podle jakých kritérií? Standardy? Povinnost léčit lege artis a regulace úhrad zdravotní péče – řádně léčit nebo šetřit? Informovaný souhlas a nesouhlas

3 Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Článek 3 – Právo na rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality Článek 4 – Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy Co z toho vyplývá pro praxi z právního hlediska?

4 České zákony a judikatura
Zákon o péči o zdraví lidu č.20/1966 Sb. § 11 – ZZ poskytují zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy § 55 V rozsahu a způsobem pro něž zásady stanoví Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi Judikát NS ČR 7 Tdo 219/2005 k lege artis

5 Návrh MZ – zákon o zdravotních službách – právo pacienta
Návrh MZ: § 27/2 – Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb odpovídajících jeho zdravotnímu stavu, v souladu se standardy poskytování odborné zdravotní péče při respektování individuality každého pacienta a s přihlédnutím k současným poznatkům vědy (dále jen „náležitá odborná úroveň“)

6 Návrh MZ – zákon o zdravotních službách – povinnost zdravotníka
§ 50 Zdravotnický pracovník je povinen poskytovat odbornou zdravotní péči v rozsahu odpovídající jeho odborné způsobilosti a zdravotnímu stavu pacienta v souladu se standardy poskytování odborné zdravotní péče při respektování individuality každého pacienta a řídit se etickými principy

7 Návrh ČLK na definici lege artis
50 zní: Zdravotnický pracovník je povinen poskytovat odbornou zdravotní péči podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, v mezích daných rozsahem svých úkolů, podle pracovního zařazení, konkrétních podmínek a objektivních možností (znění odpovídá stanovisku Nejvyššího soudu ČR k pojmu lege artis)

8 Návrh ČLK – lege artis, standardy
Je-li v konkrétním případě standardem poskytování odborné zdravotní péče dán doporučený postup, postupuje zpravidla v souladu s tímto doporučeným postupem, při respektování individuality pacienta. Je-li to důvodné a v zájmu pacienta, může zvolit i jiný než doporučený postup. Důvod jiného než doporučeného postupu uvede ve zdravotnické dokumentaci

9 Návrh ČLK lege artis – právo pacienta
§ 27/2 zní: Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni (dále jen „náležitá odborná úroveň“) v souladu s ustanovením § 50 odstavec 1 tohoto zákona (tedy v souladu s tím, co je zdravotník povinen, nikoli „odpovídajících zdravotnímu stavu“).

10 Současný právní stav - doporučené a závazné postupy
Zákon č. 220/1991 Sb. § 2 odstavec 2 písmeno i): Komory jsou oprávněny vydávat pro své členy závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu. Závazných stanovisek je málo. Odborné společnosti ČLS JEP: Jde o doporučení občanského sdružení, které má ale velkou autoritu a znalci i znalecké komise z nich často vycházejí

11 Úvahy de lege ferenda MZ: vše stanovíme my „ve spolupráci“ s komorami, odbornými společnostmi, občanskými sdruženími poskytovatelů, zdravotními pojišťovnami a vydáme ve Věstníku MZ. Návrh ČLK: standardy stanoví komise složená ze zástupců komor, odborných společností, občanských sdružení poskytovatelů (a zdravotních pojišťoven?) a MZ zveřejní ve Věstníku MZ.

12 Dva možné přístupy Standardy slouží jen pro lékaře a další zdravotníky jako doporučené postupy při péči o pacienty a dále pro soudní znalce a soudce jako vodítko pro posouzení správnosti či nesprávnosti postupu, nemají nic společného s úhradou zdravotní péče Standardy jsou současně zásadním vodítkem pro úhradu zdravotní péče ze zdravotního pojištění.

13 Spolupráce ČLK a ČLS JEP
Oborové komise VR ČLK a výbory odborných společností ČLS JEP jsou značně personálně propojeny – přední odborníci. Je žádoucí jednotný postup při vydávání doporučených postupů i závazných stanovisek pro členy ČLK. Zakotvení standardů žádoucí – jejich tvorba nemůže být věcí úředníků, ale odborníků


Stáhnout ppt "Doporučené postupy nebo standardy – aspekty právní"

Podobné prezentace


Reklamy Google