Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení reformních zákonů. Nové zákony – hlavní novinky  Stanovení jednotných podmínek poskytování zdravotních služeb  Zásadní změna postavení pacienta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení reformních zákonů. Nové zákony – hlavní novinky  Stanovení jednotných podmínek poskytování zdravotních služeb  Zásadní změna postavení pacienta."— Transkript prezentace:

1 Představení reformních zákonů

2 Nové zákony – hlavní novinky  Stanovení jednotných podmínek poskytování zdravotních služeb  Zásadní změna postavení pacienta  Jasné stanovení práv a povinností pacientů  Větší důraz na kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb  Zřízení nových registrů  Změny v ohledávání těl zemřelých, provádění pitev  Změny ve specifických zdravotních službách  Zvýšení dostupnosti zdravotnické záchranné služby  Lepší součinnost mezi poskytovateli zdravotnické záchranné služby a poskytovateli lůžkových zdravotních služeb  Vymezení kompetencí ministerstva zdravotnictví a krajů

3 Nové zákony – přínos pro pacienty  Ještě kvalitnější a bezpečnější zdravotní péče  Dostupnější a rychlejší zdravotní záchranná služba  Možnost získání informací o tom kdy, kde a kdo je ošetří  Více možností domoci se svých práv  Větší ochrana práv  Možnost konzultovat diagnózu s dalším lékařem

4 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

5 Zákon o zdravotních službách – hlavní novinky  Stanoví jednotné podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele (státní i nestátní)  Bude definován pojem „zdravotnické zařízení“; stanoveny druhy a formy zdravotní péče  Dojde k zásadní změně postavení pacienta, který se stane hlavním účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb  Jasně stanoví práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků  Práva budou vymahatelná, za neplnění povinností budou ukládány sankce

6  Možnost přerušení poskytování zdravotních služeb až na 1 rok; bude umožněno pozastavení poskytování zdravotních služeb  Důraz kladen na kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb  Nakládání se zdravotnickou dokumentací  Vedení Národního zdravotnického informačního systému, včetně vedení zdravotních registrů  Zřízení nových registrů - Národní registr poskytovatelů a Národní registr zdravotních pracovníků  Problematika ohledání těla zemřelého, provádění pitev  Šetření stížností na poskytování zdravotní služeb  Kompetence správních úřadů k provádění kontroly Zákon o zdravotních službách – další úpravy

7  Poskytování zdravotních služeb se souhlasem  Právo na veškeré informace o jeho zdravotním stavu  Právo vzdát se práva na tyto informace  Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, na pořízení opisů a kopií informací shromážděných o jeho zdravotním stavu  Právo určit osoby, které mají nárok na informace o zdravotní stavu, mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace  Právo přijímat návštěvy  Právo vyžádat si odborný názor na poskytování zdravotních služeb od jiného lékaře  Svobodná volba poskytovatele zdravotní služby  Dříve vyslovená přání  Právo podat stížnost Zákon o zdravotních službách – práva pacienta

8  Praktický lékař zajistí péči o své registrované pacienty nepřetržitě, a to včetně prohlídek těl zesnulých  Za zajištění prohlídek těl zemřelých bude odpovídat kraj  Zajistit informovanost pacientů o jejich právech a povinnostech  Vést zdravotnickou dokumentaci v souladu s právními předpisy  Zachovat mlčenlivost  Zajistit předávání informací o zdravotním stavu pacienta mezi jednotlivými poskytovateli  Zajistit zástup v době nepřítomnosti pro potřeby akutních případů  Děti hospitalizovat odděleně od dospělých  Zavést interní hodnocení kvality a bezpečí, sledovat spokojenost pacientů, hlásit nežádoucí události Zákon o zdravotních službách – povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb

9  Stížnost může podat pacient nebo osoba blízká  Stížnost šetří poskytovatel, při nesouhlasu s vyřízením krajský úřad  Ministerstvo zdravotnictví řeší stížnost pouze pokud byla služba poskytována na území více krajů  Možno ustanovit pro potřeby posouzení odborníka nebo nezávislou odbornou komisi (zákon stanoví její složení)  Zákon stanoví lhůty pro vyřízení stížnosti  Stěžovateli bude sdělen závěr šetření a informace o tom, jak a kdy budou odstraněny zjištěné nedostatky  Krajský úřad uloží poskytovateli nápravná opatření – sankce Zákon o zdravotních službách – stížnosti

10  Účelem je posoudit podle národních hodnotících standardů organizační a odbornou úroveň poskytování zdravotní služby z hlediska jejich kvality a bezpečnosti  Hodnocení může provádět právnická osoba, která získala od ministerstva zdravotnictví oprávnění k hodnocení  Právnická osoba zveřejní hodnotící standardy, metodiku hodnocení a s poskytovatelem uzavře smlouvu, na jejímž základě provede do 1 roku zhodnocení kvality a bezpečí.  Certifikát o splnění podmínek se vydává na dobu 3 let Zákon o zdravotních službách – hodnocení kvality

11 Zákon o specifických zdravotních službách

12 Zákon o specifických zdravotních službách upravuje  Práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů nad rámec obecných úprav  V souladu s právem EU lékařské ozáření  Asistovanou reprodukci  Umělé ukončení těhotenství  Sterilizaci  Kastraci  Změnu pohlaví transsexuálních osob  Psychochirurgické výkony  Lidské genetické dědictví a klonování  Ověřování nových poznatků použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi  Posudkové zdravotní služby  Pracovně lékařské služby  Ochranné léčení

13 Zákon o specifických zdravotních službách - zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek  Ze zdravotních nebo z jiných než zdravotních důvodů  Písemná žádost pacienta a písemný souhlas pacienta  U pacientů nezletilých nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům souhlas zákonného zástupce, souhlas odborné komise a soudu  Poučení pacienta o povaze výkonu, následcích a rizicích  Informace podána před svědkem

14 Zákon o specifických zdravotních službách - lékařské ozáření  Stanoveny povinnosti pro poskytovatele:  zpracování místních radiologických standardů  provádět interní klinický audit  zajistit provedení externího klinického auditu  Stanoveny podmínky výběru právnické osoby, která bude provádět externí klinické audity

15 Zákon o specifických zdravotních službách - ochranné léčení  Stanovena práva pro poskytovatele zdravotní služby:  zákaz konkrétní návštěvy  zákaz používání telefonu  nepovolit vycházku  Pacient musí být seznámen se svými právy a povinnostmi  Stanoveny povinnosti pro pacienty:  podrobit se léčebnému postupu či osobní prohlídce  umožnit kontrolu osobních věcí

16 Zákon o zdravotnické záchranné službě

17 Zákon o zdravotnické záchranné službě stanovuje  J ednotné podmínky pro poskytování zdravotnické záchranné služby s cílem zajistit její dostupnost  Podmínky financování zdravotnické záchranné služby  Pravidla součinnosti mezi poskytovateli zdravotnické záchranné služby a poskytovateli lůžkových zdravotních služeb  Práva a povinnosti členů výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby  Podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení krizových situací  Kompetence ministerstva zdravotnictví a krajů  Sankce

18 Zákon o zdravotnické záchranné službě – dostupnost ZZS  Dojezdovost činí 10 až 20 min., a to v návaznosti na počet obyvatel s trvalým či hlášeným pobytem v jednotlivých obcích nebo městských částech  Počet a rozmístění výjezdových základen na území kraje je stanoven plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami  Předpokládá se vybudování cca 40 nových stanovišť

19 Zákon o zdravotnické záchranné službě – součinnost poskytovatelů akutní lůžkové péče při poskytovaní ZZS  Poskytovatel akutní lůžkové péče musí např.:  zřídit urgentní příjem nebo kontaktní místo  předávat informace o volném počtu lůžek kontaktnímu místu  informovat operační středisko o provozních závadách

20 Zákon o zdravotnické záchranné službě – oprávnění členů výjezdových skupin  Členové výjezdových skupin budou:  oprávněni vstupovat do cizích objektů  požadovat od fyzických osob věcnou a osobní pomoc  Možnost neprovedení zásahu, pokud by byly ohroženy životy a zdraví členů výjezdové skupiny nebo pokud by měl být zásah prováděn za podmínek, ke kterým nejsou školeni

21 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Představení reformních zákonů. Nové zákony – hlavní novinky  Stanovení jednotných podmínek poskytování zdravotních služeb  Zásadní změna postavení pacienta."

Podobné prezentace


Reklamy Google