Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Alena Šalátová Odbor zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Alena Šalátová Odbor zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Ing. Alena Šalátová Odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

2 Zákon o ZS je zákonem kodexového typu obsahující obecnou právní úpravu.
Nahradil zastaralý zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních . Na tento zákon navazuje zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě.

3 Základní oblasti právní úpravy
Zákon stanovuje podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele (sjednocení pro státní i nestátní). Dochází k zásadní změně postavení pacienta, který se stává hlavním účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb. Zákon jasně stanoví práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků. Práva budou vymahatelná, za neplnění povinností budou ukládány sankce .

4 Základní oblasti právní úpravy
Zákonem bude dále upraveno: hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle stanovených standardů kvality nakládání se zdravotnickou dokumentací vedení Národního zdravotnického informačního systému, včetně vedení zdravotních registrů zřízení nových registrů - Národní registr poskytovatelů a Národní registr zdravotnických pracovníků problematika ohledání těla zemřelého, provádění pitev šetření stížností na poskytování zdravotní služeb kompetence správních úřadů k provádění kontroly

5 Nové definice Zdravotnické zařízení – prostory určené k poskytování zdrav.služeb Ošetřující zdrav.pracovník – zdrav.prac., který navrhuje, koordinuje, poskytuje a vyhodnocuje individuální léčebný postup a koordinuje poskytování dalších ZS Individuální léčebný postup - poskytování ZS v logické a časové posloupnosti konkrétnímu pacientovi. Jeho součástí je Dg rozvaha, návrh léčby a doporučení dalšího postupu při poskytování ZS. Jeho součástí je i léčebný režim Náležitá odborná úroveň („lege artis“) – poskytování ZS podle pravidle vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti

6 Druhy a formy zdravotní péče
Druhy zp podle časové naléhavosti – neodkladná, akutní, nezbytná, plánovaná Druhy zp podle účelu poskytnutí – preventivní, Dg, dispenzární, léčebná, posudková, léčebně rehabilitační, lázeňská, ošetřovatelská, paliativní, lékárenská. Formy zp ambulantní jednodenní lůžková ve vlastním sociálním prostředí - návštěvní, domácí (ošetřovatel, rehabilitace, paliativní), DUPV, dialýza

7 Práva pacientů poskytování ZS se svobodným a informovaným souhlasem
poskytování ZS na náležité odborné úrovni právo na veškeré informace o zdravotním stavu právo vzdát se práva na tyto informace právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, na pořízení jejich výpisů nebo kopií určit osoby, které mají právo na informaci o zdravotní stavu, mohou nahlížet do ZD být předem informován o ceně poskytovaných ZS nehrazených nebo částečně hrazených ze ZP znát jména zdravotnických pracovníků právo podat stížnost

8 Práva pacientů právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce
přijímat návštěvy, přijímat duchovní vyžádat si odborný názor na poskytování ZS od jiného lékaře právo na přítomnost psa se speciálním výcvikem

9 Povinnosti pacientů řídit se vnitřním řádem ZZ
dodržovat navržený individuální léč. postup uhradit ZS nehrazené z veřejného zp informovat lékaře o vývoji zdravot. stavu, o dosavadní léčbě, tom, že je nosičem infekční nemoci nepožívat alkohol, drogy během hospitalizace prokázání totožnosti Pokud omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně nedodržuje léčebný plán a neřídí se vnitřním řádem, může být z lůžkového ZZ propuštěn (nesmí dojít k ohrožení jeho života) .

10 Povinnosti poskytovatelů ZS
poskytovat ZS pouze v souladu s oprávněním k poskytování ZS a na náležité odborné úrovni zajistit informovanost pacientů o jejich právech a povinnostech zpracovat seznam cen za výkony nehrazené ze ZP a částečně hrazených z ZP + umístit jej tak, aby byl přístupný pacientům vést zdravotnickou dokumentaci v souladu s právními předpisy zachovat mlčenlivost (prolomení) zajistit předávání informací o zdravotním stavu pacienta mezi jednotlivými poskytovateli

11 Povinnosti poskytovatelů ZS
uveřejnit ordinační a provozní dobu viditelně označit ZZ předávat údaje do NZIS pacienta při propuštění vybavit léčivými přípravky informovat pacienta o dalších navazujících ZS a sociálních službách zavést interní systém hodnocení kvality zpracovat program pro prevenci a kontrolu infekcí zpracovat traumatologický plán poskytnout správ. orgánu součinnost při šetření stížností

12 Povinnosti poskytovatelů v oblasti stížností na poskytování zdravotních služeb
V první fázi podává pacient stížnost poskytovateli zdravotní péče, proti kterému směřuje. V případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může podat stížnost krajskému úřadu. Stěžovatel zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

13 poskytovatel je povinen:
Povinnosti poskytovatelů v oblasti stížností na poskytování zdravotních služeb § 93 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. poskytovatel je povinen: navrhnout stěžovateli, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti možné, ústní projednání vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne obdržení, možno odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů, v případě nepříslušnosti povinnost do 5 dnů postoupit, o prodloužení lhůty či postoupení informovat stěžovatele

14 Povinnosti poskytovatelů v oblasti stížností na poskytování zdravotních služeb
vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení umožnit stěžovateli nahlížet do spisu a pořizovat z něj kopie poskytnout krajskému úřadu součinnost při šetření stížností

15 poskytovatel lůžkové nebo jednodenní péče je navíc povinen:
Povinnosti poskytovatelů v oblasti stížností na poskytování zdravotních služeb poskytovatel lůžkové nebo jednodenní péče je navíc povinen: vypracovat postup pro vyřizování stížností a spolu s informací o možnosti podat stížnost ho uveřejnit ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě a na svých internetových stránkách

16 Povinnosti poskytovatelů v oblasti krizové připravenosti
§ 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb. Povinnost poskytovatele lůžkové péče zpracovat traumatologický plán a nejméně jednou za dva roky ho aktualizovat; návrh TP a aktualizace projednat s KÚ a jedno vyhotovení předat (bude upraveno prováděcím právním předpisem). Vyhláška 101/2012, účinná od

17 Zdravotnická dokumentace
Problematika zdravotnické dokumentace, jejího vedení a obsah je upravena zákonem č. 372/2011 Sb. (ust. § 53 – 69) a prováděcím právním předpisem – vyhláškou č. 98/2012 Sb.

18 Zdravotnická dokumentace
ZD musí být vedena průkazně, pravdivě, čitelně a musí být průběžně doplňována, zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu. Každý zápis do ZD vedené v písemné podobě musí obsahovat datum jeho provedení a podpis zdrav. pracovníka, který zápis provedl, a otiskem razítka s jmenovkou nebo čitelným přepisem jeho jména a příjmení.

19 Zdravotnická dokumentace
Zásady pro uchování zdravotnické dokumentace a postup při jejím vyřazování a zničení po uplynutí doby uchování jsou upraveny přílohou č. 2 a č. 3 k vyhlášce č. 98/2012 Sb. Doba uchování pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči je 10 let od ukončení lázeňské léčebně rehabilitační péče.

20 Přestupky, správní delikty a sankce
Zákon stanoví maximální výše pokut. Poskytovatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. Při určení výše pokuty poskytovateli se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Alena Šalátová Odbor zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google