Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Ing. Alena Šalátová Odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Ing. Alena Šalátová Odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Ing. Alena Šalátová Odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

2  Zákon o ZS je zákonem kodexového typu obsahující obecnou právní úpravu.  Nahradil zastaralý zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.  Na tento zákon navazuje zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě.

3  Zákon stanovuje podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele (sjednocení pro státní i nestátní).  Dochází k zásadní změně postavení pacienta, který se stává hlavním účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb.  Zákon jasně stanoví práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků.  Práva budou vymahatelná, za neplnění povinností budou ukládány sankce. Základní oblasti právní úpravy

4  Zákonem bude dále upraveno:  hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle stanovených standardů kvality  nakládání se zdravotnickou dokumentací  vedení Národního zdravotnického informačního systému, včetně vedení zdravotních registrů  zřízení nových registrů - Národní registr poskytovatelů a Národní registr zdravotnických pracovníků  problematika ohledání těla zemřelého, provádění pitev  šetření stížností na poskytování zdravotní služeb  kompetence správních úřadů k provádění kontroly Základní oblasti právní úpravy

5  Zdravotnické zařízení – prostory určené k poskytování zdrav.služeb  Ošetřující zdrav.pracovník – zdrav.prac., který navrhuje, koordinuje, poskytuje a vyhodnocuje individuální léčebný postup a koordinuje poskytování dalších ZS  Individuální léčebný postup - poskytování ZS v logické a časové posloupnosti konkrétnímu pacientovi. Jeho součástí je Dg rozvaha, návrh léčby a doporučení dalšího postupu při poskytování ZS. Jeho součástí je i léčebný režim  Náležitá odborná úroveň („lege artis“) – poskytování ZS podle pravidle vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti Nové definice

6  Druhy zp podle časové naléhavosti – neodkladná, akutní, nezbytná, plánovaná  Druhy zp podle účelu poskytnutí – preventivní, Dg, dispenzární, léčebná, posudková, léčebně rehabilitační, lázeňská, ošetřovatelská, paliativní, lékárenská.  Formy zp - ambulantní -jednodenní - lůžková - ve vlastním sociálním prostředí - návštěvní, domácí (ošetřovatel, rehabilitace, paliativní), DUPV, -dialýza Druhy a formy zdravotní péče

7  poskytování ZS se svobodným a informovaným souhlasem  poskytování ZS na náležité odborné úrovni  právo na veškeré informace o zdravotním stavu  právo vzdát se práva na tyto informace  právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, na pořízení jejich výpisů nebo kopií  určit osoby, které mají právo na informaci o zdravotní stavu, mohou nahlížet do ZD  být předem informován o ceně poskytovaných ZS nehrazených nebo částečně hrazených ze ZP  znát jména zdravotnických pracovníků  právo podat stížnost Práva pacientů

8  právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce  přijímat návštěvy, přijímat duchovní  vyžádat si odborný názor na poskytování ZS od jiného lékaře  právo na přítomnost psa se speciálním výcvikem Práva pacientů

9  řídit se vnitřním řádem ZZ  dodržovat navržený individuální léč. postup  uhradit ZS nehrazené z veřejného zp  informovat lékaře o vývoji zdravot. stavu, o dosavadní léčbě, tom, že je nosičem infekční nemoci  nepožívat alkohol, drogy během hospitalizace  prokázání totožnosti  Pokud omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně nedodržuje léčebný plán a neřídí se vnitřním řádem, může být z lůžkového ZZ propuštěn (nesmí dojít k ohrožení jeho života). Povinnosti pacientů

10  poskytovat ZS pouze v souladu s oprávněním k poskytování ZS a na náležité odborné úrovni  zajistit informovanost pacientů o jejich právech a povinnostech  zpracovat seznam cen za výkony nehrazené ze ZP a částečně hrazených z ZP + umístit jej tak, aby byl přístupný pacientům  vést zdravotnickou dokumentaci v souladu s právními předpisy  zachovat mlčenlivost (prolomení)  zajistit předávání informací o zdravotním stavu pacienta mezi jednotlivými poskytovateli Povinnosti poskytovatelů ZS

11  uveřejnit ordinační a provozní dobu  viditelně označit ZZ  předávat údaje do NZIS  pacienta při propuštění vybavit léčivými přípravky  informovat pacienta o dalších navazujících ZS a sociálních službách  zavést interní systém hodnocení kvality  zpracovat program pro prevenci a kontrolu infekcí  zpracovat traumatologický plán  poskytnout správ. orgánu součinnost při šetření stížností Povinnosti poskytovatelů ZS

12 V první fázi podává pacient stížnost poskytovateli zdravotní péče, proti kterému směřuje. V případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může podat stížnost krajskému úřadu. Stěžovatel zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. Povinnosti poskytovatelů v oblasti stížností na poskytování zdravotních služeb

13 § 93 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. poskytovatel je povinen:  navrhnout stěžovateli, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti možné, ústní projednání  vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne obdržení, možno odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů, v případě nepříslušnosti povinnost do 5 dnů postoupit, o prodloužení lhůty či postoupení informovat stěžovatele Povinnosti poskytovatelů v oblasti stížností na poskytování zdravotních služeb

14  vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení  umožnit stěžovateli nahlížet do spisu a pořizovat z něj kopie  poskytnout krajskému úřadu součinnost při šetření stížností Povinnosti poskytovatelů v oblasti stížností na poskytování zdravotních služeb

15 poskytovatel lůžkové nebo jednodenní péče je navíc povinen:  vypracovat postup pro vyřizování stížností a spolu s informací o možnosti podat stížnost ho uveřejnit ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě a na svých internetových stránkách Povinnosti poskytovatelů v oblasti stížností na poskytování zdravotních služeb

16 § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb. Povinnost poskytovatele lůžkové péče zpracovat traumatologický plán a nejméně jednou za dva roky ho aktualizovat; návrh TP a aktualizace projednat s KÚ a jedno vyhotovení předat (bude upraveno prováděcím právním předpisem). Vyhláška 101/2012, účinná od 1.4.2012. Povinnosti poskytovatelů v oblasti krizové připravenosti

17 Zdravotnická dokumentace  Problematika zdravotnické dokumentace, jejího vedení a obsah je upravena zákonem č. 372/2011 Sb. (ust. § 53 – 69) a prováděcím právním předpisem – vyhláškou č. 98/2012 Sb.

18 Zdravotnická dokumentace  ZD musí být vedena průkazně, pravdivě, čitelně a musí být průběžně doplňována, zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu.  Každý zápis do ZD vedené v písemné podobě musí obsahovat datum jeho provedení a podpis zdrav. pracovníka, který zápis provedl, a otiskem razítka s jmenovkou nebo čitelným přepisem jeho jména a příjmení.

19 Zdravotnická dokumentace  Zásady pro uchování zdravotnické dokumentace a postup při jejím vyřazování a zničení po uplynutí doby uchování jsou upraveny přílohou č. 2 a č. 3 k vyhlášce č. 98/2012 Sb.  Doba uchování pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči je 10 let od ukončení lázeňské léčebně rehabilitační péče.

20  Zákon stanoví maximální výše pokut.  Poskytovatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.  Při určení výše pokuty poskytovateli se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Přestupky, správní delikty a sankce

21  Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Ing. Alena Šalátová Odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google