Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana osobnostního práva ve zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana osobnostního práva ve zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Ochrana osobnostního práva ve zdravotnictví
Právo na tělesnou integritu a další dílčí osobnostní práva při poskytování zdravotnických služeb © Vladimír Plecitý, 2012

2 Problematika zdravotnických služeb je soustředěna do nové zákona č
Problematika zdravotnických služeb je soustředěna do nové zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Mezi prvními právy pacienta je v § 28 odst. 1 uvedeno: Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. K dalším právům pacienta patří podle § 28 odst. 3 právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb. Dále má pacient mimo jiných práv, právo na to, aby byl předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených (nebo částečně hrazených) z veřejného zdravotního pojištění, Právo znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků zúčastněných na poskytování zdravotních služeb, Právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka a další práva. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby pacient byl srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách /srov. § 31 odst. 1 písm. a)/.

3 Zákon stanoví, co musí obsahovat informace o zdravotním stavu pacienta (§ 31 odst. 2).
V rámci této informace obdrží pacient poučení o možnosti vzdát se informace o svém zdravotním stavu. Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popř. určit, které osobě má být podána. Jeho rozhodnutí se zaznamenává do zdravotní dokumentace (§ 32). Informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze zdravotního stavu pacienta může být v nezbytně nutném rozsahu po dobu nezbytně nutnou zadržena, lze-li důvodně předpokládat, že by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví. V případech, kdy to možné není, upravuje § 32 odst. 2. Informace o zdravotním stavu podává ošetřující zdravotnický pracovník, způsobilý k poskytování zdravotních služeb (lékař). Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené (včetně pořizování výpisů a opisů). Může také u těchto osob stanovit, zda mohou vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb podle § 34 odst. 8. Pacient tak může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace určitým osobám nebo kterékoliv osobě. Toto vše se zapisuje do zdravotnické dokumentace a je její součástí.

4 Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které budou
informovány, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií ze zdravotnické dokumentace osoby blízké (pokud je pacient z poskytování informací nevyloučil). K tomu srov. § 33 odst. 3. Poskytování zdravotních služeb se souhlasem Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb se pokládá za: svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku, Informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace podle § 31; souhlas se pokládá za informovaný také jestliže se pacient podání informace vzdal. Písemná forma souhlasu se vyžaduje pokud tak stanoví jiný právní předpis nebo pokud tak stanoví poskytovatel. Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se této informace vzdal a odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, je opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu s tím, že neposkytnutí může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers). Odmítá-li pacient učinit písemné prohlášení zdravotnický pracovník tuto skutečnost do záznamu doplní a záznam podepíše zdravotnický pracovník a svědek.

5 Jde-li o nezletilého pacienta,
je třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Pro vyslovení souhlasu se vychází z občanského zákoníku s tím, že nezletilému pacientovi lze zamýšlené služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. Tím není dotčena možnost poskytování zdravotních služeb bez souhlasu. Poskytnutí zdravotních služeb na základě souhlasu nezletilého pacienta nebrání tomu, aby ošetřující zdravotní pracovník podal zákonnému zástupci informaci o poskytnutých službách a zdravotním stavu nezletilého pacienta. Jde-li o zdravotní služby, které spočívají v poskytnutí Neodkladné péče, která není péčí podle § 38 odst. 4, nebo Akutní péče, a souhlas zákonného zástupce nelze získat bez zbytečného odkladu, rozhodne o jejich provedení ošetřující zdravotnický pracovník. Jde-li o pacienta zbaveného svéprávnosti, postupuje se obdobně s tím, že věk pacienta se nezohledňuje. (novela zákona č. 372/2011 Sb., zákonem č. 66/2013 Sb., kterým se mění zákon o zdravotních službách – nový § 35 odst. 1 až 4)

6 Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu
Pacienta lze bez jeho souhlasu hospitalizovat, jestliže Mu bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče, Mu je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví, Mu je podle trestního řádu nebo občanského soudního řádu nařízeno vyšetření zdravotního stavu, Ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu nelze odvrátit jinak, Jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje vyslovit souhlas. Nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům lze také bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat v případě, jde-li o podezření z týrání, zneužívání nebo zanedbávání. Poskytovatel je povinen o hospitalizaci v případech 4. a 5. bodu informovat osobu určenou podle § 33, není-li taková osoba, některou z osob blízkých, popř. osobu ze společné domácnosti, nebo zákonného zástupce pacienta, pokud jsou mu známy. Není-li mu známa žádná taková osoba nebo ji nelze zastihnout, informuje Policii ČR.

7 Nahlížení do zdravotnické dokumentace
Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie: Pacient nebo zákonný zástupce pacienta Osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba c) Osoby blízké zemřelému pacientovi (srov. § 65).

8 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – účinnosti nabyl shodně
se zákonem o zdravotních službách Zásahy do tělesné integrity se týkají zdravotních služeb poskytovaných za zvláštních podmínek – HLAVA II zákona Asistovaná reprodukce Asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy, při kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi, ke vzniku lidského embrya oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, k manipulaci s lidskými embryi, včetně jejich uchovávání, a to za účelem umělého oplodnění ženy. Umělým oplodněním se rozumí: Zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy, nebo Přenos lidského embrya vzniklého oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy do pohlavních orgánů ženy. Pro umělé oplodnění ženy lze použít: Vajíčka získaná od této ženy, Spermie získané od muže, který se ženou podstupuje léčbu neplodnosti společně, Zárodečné buňky darované jinou osobou (anonymní dárce).

9 Anonymní dárce může být pouze žena, která dovršila věk 18 let a nepřekročila 35 let,
nebo muž, který dovršil věk 18 let a nepřekročil věk 40 let. Umělé oplodnění lze provést na ženě v jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 49 let, a to na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají postoupit společně. Použití metod a postupů asistované reprodukce není dovoleno pro účely volby pohlaví budoucího dítěte, s výjimkou případů, kdy použitím metod a postupů asistované reprodukce lze předejít vážným geneticky podmíněným nemocem a s vazbou na pohlaví. Poskytovatel je povinen podat poučení neplodnému páru o povaze navrhovaných metod a postupů, jejich trvalých následcích a možných rizicích a o způsobu, jakým může být naloženo s nadbytečnými lidskými embryi, včetně předpokládané výše finančních nákladů na jejich uskladnění a dobu jejich uskladnění. Neplodný pár udělí písemný souhlas s provedením asistované reprodukce. Poskytovatel je povinen zajistit zachování vzájemné anonymity anonymního dárce a neplodného páru a anonymity anonymního dárce a dítěte narozeného z asistované reprodukce. Za odběr zárodečných buněk nevzniká osobě, které byly odebrány, nárok na finanční ani jinou úhradu.

10 Sterilizace Sterilizací se rozumí zdravotní výkon zabraňující plodnosti bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz. Sterilizaci lze provést ze zdravotních důvodů nebo z jiných než zdravotních důvodů. Sterilizace ze zdravotních důvodů se provede pacientovi, který dovršil věk 18 let, pokud k provedení sterilizace udělil písemný souhlas. Poskytovatel musí ustavit odbornou komisi (5 členů). Pacient a zákonný zástupce jsou vždy přizváni k jednání odborné komise. Odborná komise podá pacientovi a zákonnému zástupci informaci o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích a ověří, zda této informaci plně porozuměli. Ke kladnému stanovisku s provedením sterilizace je potřeba souhlasu všech členů komise. Sterilizaci z jiných než zdravotních důvodů lze provést pacientovi, který dovršil věk 21 let, nebrání-li jejímu provedení závažné zdravotní důvody, a to na základě jeho písemné žádosti. Před provedením sterilizace ze zdravotních nebo jiných než zdravotních důvodů je ošetřující lékař povinen podat pacientovi informaci o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích. Informace musí být podána před svědkem, kterým je zdravotnický pracovník. Požaduje-li pacient ještě dalšího (svého) svědka, poskytovatel mu to umožní. Provádění sterilizace lze započít, jestliže k tomu dal pacient bezprostředně před jejím započetím písemný souhlas.

11 Terapeutická kastrace, testikulární pulpektomie
Terapeutickou kastrací nebo testikulární pulpektomií se rozumí zdravotní výkony odstraňující hormonálně aktivní část pohlavních žláz u muže s cílem potlačit jeho sexualitu. Kastraci lze provést pacientovi: Který dovršil věk 25 let a Který v minulosti spáchal násilný sexuálně motivovaný trestný čin, pokud u něho odborné lékařské vyšetření prokázalo existenci specifické sexuální deviace a vysokou míru pravděpodobnosti, že v budoucnosti opět spáchá násilný sexuálně motivovaný trestný čin, a pokud u něho nebyly úspěšné jiné léčebné metody. Kastrace se pacientovi provede na základě: Jeho písemné žádosti, Kladného stanoviska odborné komise U pacienta, který je v ochranném léčení nebo výkonu zabezpečovací detence se kastrace provede ještě se souhlasem soudu, místně příslušnému poskytovateli. Odbornou komisi ustavuje Ministerstvo zdravotnictví (6 členů). Pacient je vždy přizván k jednání komise. Ta podá pacientovi informaci o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích a ověří, zda pacient informaci plně porozuměl a zda k podání žádosti dospěl zcela dobrovolně. Pacienta, který je v ochranném léčení nebo ve výkonu zabezpečovací detence, poučí o tom, že kastrace nezakládá nárok na jeho propuštění.

12 Provádění kastrace lze započít, jestliže k tomu pacient bezprostředně před započetím
udělil písemný souhlas. Kastrace nelze provádět ve zdravotnických zařízeních: Vězeňské služby Osobám ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody Kastraci nelze provést pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům. Změna pohlaví transsexuálních pacientů (tzv. porucha sexuální identifikace) Změnou pohlaví u těchto pacientů se rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce. Transsexuálním pacientem se rozumí osoba, u níž je trvalý nesoulad mezi psychickým a tělesným pohlavím (tzv. porucha sexuální identifikace). Chirurgické výkony lze provést pacientovi: U něhož byla jednoznačně stanovena porucha sexuální identifikace a prokázána schopnost žít trvale jako osoba opačného pohlaví a Který neuzavřel manželství nebo nevstoupil do registrovaného partnerství anebo obdobného svazku osob stejného pohlaví v cizině, popř. prokáže, že jeho manželství nebo registrované manželství zaniklo.

13 Chirurgické výkony se provedou pacientovi:
Který dovršil 18 let, Na základě jeho písemné žádosti, Kladného stanoviska odborné komise. V případě pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům se vyžaduje žádost zákonného zástupce a ještě souhlasu soudu. Odbornou komisi ustavuje Ministerstvo zdravotnictví (7 členů). Pacient a zákonný zástupce je vždy přizván k jednání odborné komise. Ta podá informaci a ověří, zda jí porozuměli a zda žadatel dospěl k podání žádosti zcela dobrovolně. Provádění změny pohlaví lze započít, jestliže k tomu pacient bezprostředně před jejím započetím udělil písemný souhlas. O provedení změny pohlaví vydá poskytovatel pacientovi potvrzení. Psychochirurgické výkony Tím se rozumí neurochirurgický výkon, který se provádí k odstranění nebo zmírnění příznaků duševních nemocí v případě, kdy jsou již jiné léčebné metody vyčerpány a pokud existuje vysoká míra pravděpodobnosti, že výkon bude účinný.

14 Psychochirurgický výkon se provede pacientovi:
Který dovršil věk 18 let, Na základě písemného souhlasu pacienta a Kladného stanoviska odborné komise. Pacientovi, který dovršil věk 18 let a který je ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence nebo v ochranném léčení, se tento výkon provede pouze ve zvlášť odůvodněných případech, a to na základě: Jeho písemného souhlasu, Kladného stanoviska odborné komise a Souhlasu soudu, který je místně příslušný poskytovateli. Odbornou komisi ustavuje Ministerstvo zdravotnictví (6 členů). Jinak jsou podmínky shodné jako v případech předcházejících zákroků.

15 Genetické vyšetření Zahrnuje klinické a laboratorní vyšetření. Slouží ke stanovení podílu variant v lidském zárodečném genomu na rozvoj nemoci pacienta. Genetická vyšetření v oblasti zdravotnictví lze nabízet a provádět pouze pro účely: Zdravotních služeb Biomedicínského výzkumu spojeného se zdravím a jeho poruchami. Genetické vyšetření lze provést pouze: a) Po podání informace o jeho účelu, povaze a dopadu na zdraví, včetně zdraví budoucích generací, a o rizicích neočekávaných nálezů pro pacienta a geneticky příbuzné osoby, b) Na základě jeho písemného souhlasu nebo písemného souhlasu zákonného zástupce pacienta. Za podstoupení genetického vyšetření nesmí být pacientovi nabídnuta nebo poskytnuta finanční odměna nebo jiný prospěch. S odmítnutím genetického vyšetření nesmí být pro pacienta spojena žádná újma, ani nesmí být vystaven psychickému nátlaku. Výsledky genetických vyšetření nesmějí být bez písemného souhlasu pacienta poskytnuty třetím osobám. Prodej nebo darování výsledků genetických vyšetření třetím osobám bez písemného souhlasu pacienta, včetně písemného souhlasu dotčené geneticky příbuzné osoby, je zakázán.

16 Výsledky genetického vyšetření nesmějí být použity k jakékoli diskriminaci pacienta
a geneticky příbuzných osob. Zákaz klonování Každý postup, jehož účelem je vytvořit lidskou bytost, která má shodný lidský genom s jinou lidskou bytostí, a to živou nebo mrtvou, je zakázán!!! (§ 30 odst. 2)


Stáhnout ppt "Ochrana osobnostního práva ve zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google