Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kancelář strategie města

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kancelář strategie města"— Transkript prezentace:

1 Kancelář strategie města
Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) Eva GREGOROVÁ Kancelář strategie města Magistrát města Brna

2 Co je to ITI? ITI = integrated territorial investments – integrované území investice Novinka pro období EU 2014+, ukotveno v nařízeních Evropské komise i v Dohodě o partnerství Nástroj umožňující financovat významné aktivity z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů (navíc umožňuje projekty realizovat v rámci širšího zázemí města – území aglomerace); v ČR – 7 ITI; nutné zpracování integrované strategie

3 Společné principy ITI (a KPSVL)
Integrovaný přístup – vyšší dimenze strategického plánování: „lepší a efektivnější“plánování Vzájemná koordinace aktivit v území, důraz na výzamné projekty s celoaglomeračním dopadem Koordinace napříč operačními programy (jedna intervence složená z investičního a neinvestičního projektu) Předem vyčleněné finanční prostředky na oba přístupy ve vybraných OP

4 Vymezení Brněnské metropolitní oblasti (BMO)
Ukazatele: Dojížďka za prací Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 Dojížďka do škol Migrační proudy Zdroj: ČSÚ Dostupnost veřejnou dopravou Zdroj: IDS JMK, vlastní šetření Dostupnost individuální automobilovou dopravou Zdroj: GIS Model Počet obyvatel (2012) Celkem 167 obcí Obce bez Brna Brno BMO: více než 50 % obyvatel a 70 % HDP Jihomoravského kraje

5 Procesy ISR BMO (od jara 2014)
Řídící skupina/výbor – nejvýznamnější partneři z BMO Pracovní tematické skupiny (4) Průběžná bilaterální jednání se stakeholdery uvnitř i vně území (i v rámci projektu Meziobecní spolupráce) Publicita i osvěta v zázemí BMO (např. u MAS) Jednání s řídicími orgány Jednání s EK Oponentury strategií Tvorba a zpřesňování projektové databáze ITI NEJDŘÍV PROCESY

6 Pilíř I: Lidský kapitál
ISR BMO: vize a prioritní oblasti , VIZE: Brněnská metropolitní oblast – prosperující, zdravá a dostupná metropole Sociálně-ekonomický rozvoj Rozvojové předpoklady C. Konkurenceschopnost a vzdělávání D. Sociální soudržnost A. Smart mobilita B. Životní prostředí Pilíř I: Lidský kapitál Pilíř II: Prostředí Základ tvoří dva pilíře Lidi – prostředí. U lidí je třeba se věnovat celému spektru společnosti od vědců až po sociálně slabé, jinak se vám integrovaný přístup trochu rozpadá.

7 Současný stav zpracování ISR BMO
Zpracované výstupy (vše dle metodiky MMR): analytická část, strategická část implementační část a SEA – rozpracováno Informace a výstupy průběžně zveřejňovány na ww.brno.cz/iti Podepsaná memoranda o spolupráci s Jihomoravským krajem a 5 okolními ORP

8 Očekávané alokace 650 mld. Kč – celková finanční alokace pro ČR v novém programovém období cca 5 mld. Kč – předjednaná alokace na projekty realizované skrze nástroj ITI, a to pouze v Brněnské metropolitní oblasti z toho v sociální oblasti cca 1 mld. z IROPu; 0,2 mld. OPZ Brno má zhruba 400 tis. obyvatel, pokud započítáme i cizince. Město již v devadesátých letech přerostlo své administrativní hranice a v celé brněnské metropolitní oblasti žije zhruba 600 tis. obyvatel. Významnou skupinou ve městě tvoří 83 tis. vysokoškolských studentů z niž většina pochází z jiných koutů České a Slovenské republiky.

9 Zaměření sociální oblasti v ITI
Opatření D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb Opatření D.2: Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb Opatření D.3: Budování sociálního bydlení

10 ITI v sociální oblasti (dle OP)
IROP – SC 2.1, 2.4 Sociální bydlení, chráněné bydlení Komunitní centra, nízkoprahová centra OPZ – SC 2.1 Sociální služby OPVVV – PO 3 Obecní školství

11 ITI vs. KPSVL – financování témat Brno vs. zázemí
Brněnská metropolitní oblast (bez Brna) OP ITI KPSVL Individuální projekty IROP (SC 2.1, 2.4) – ERDF ANO (ANO- koordinace) OPZ (SC 2.1) – ESF NE OPVVV (PO 3) – ESF ANO (ZŠ-mimo šablony) ANO (ZŠ- šablony) OP ITI KPSVL Individuální projekty IROP (SC 2.1, 2.4) – ERDF ANO NE OPZ (SC 2.1) – ESF OPVVV (PO 3) – ESF

12 Sociální oblast – rozcestník pro žadatele
(zatím v přípravě) ITI KPSVL JMK – plán sociálních služeb Dopady projektu Větší, celoaglomerační lokální Lokální až celokrajské Území realizace Brněnská metropolitní oblast Brno Jihomoravský kraj Cílové skupiny Všichni obyvatelé BMO (navíc oproti KPSVL: osoby s duševním onemocněním a mentálním/zdravotním postižením) Skupiny obyvatel, kteří jsou ohroženi sociálních vyloučením a chudobou, a to: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí Děti, žáci a mládež ohrožení školním neúspěchem Lidé bez domova vyloučení z bydlení Národnostní menšiny a cizinci Etnické menšiny (zejména Romové) Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Osoby opouštějící ústavní zařízení, náhradní rodinnou péči nebo zařízení výkonu trestu Pachatelé trestných činů, oběti a osoby z jejich bezprostředního okolí Střednědobý plán sociálních služeb JMK Charakter projektu investiční Kombinace investičních a neinvestičních projektů neinvestiční Typové projekty Sociální bydlení, komunitní a nízkoprahová centra Sociální služby Financování (OP, specifický cíl) IROP, 2.1 Stát + EU

13 Příklad integrovaných řešení
Téma / integrované řešení Operační programy Sociální bydlení + chráněné zaměstnávání IROP, OPZ Výstavba infrastruktury v kombinaci se sociálními službami Tvrdá a měkká infrastruktura do ZŠ IROP, OPVVV

14 ISR BMO: další postup Dopracování implementační části strategie (vč. nastavení a kvantifikace indikátorů) – léto 2015 Schválení strategie v orgánech města Brna jako nositele strategie (volitelně i v orgánech JMK, ORP) – podzim 2015 Schválení strategie Ministerstvem pro místní rozvoj – podzim/zima 2015 První výzvy na nástroj ITI – začátek roku 2016

15 DĚKUJI ZA POZORNOST www.brno.cz/iti Eva GREGOROVÁ


Stáhnout ppt "Kancelář strategie města"

Podobné prezentace


Reklamy Google