Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace „Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu“ 4. března 2015 Jihlava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace „Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu“ 4. března 2015 Jihlava."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace „Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu“ 4. března 2015 Jihlava

2 Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace v programovém období 2014 – 2020  Nový nástroj programového období 2014 – 2020  Propojuje a koordinuje tematicky různorodé intervence, klade důraz na provázanost projektů, jejich výsledky a efekty  Hlavní cíl: podpořit růst, konkurenceschopnost a prosperitu Jihlavské sídelní aglomerace  IPRÚ - velké integrované projekty s významným dopadem na kvalitu života obyvatel ve vymezeném území  Ve vymezeném území rovněž realizace individuálních projektů v rámci cílených výzev

3 Dosavadní postup přípravy strategie červen – srpen 2014  Příprava pracovní verze analytické a návrhové části  Výstupy prezentovány na setkání s partnery, s obcemi a pracovními skupinami září 2014 – současnost  Jednání pracovních skupin  Rozpracování první verze strategie průběžně  Vyjednávání města s Řídícími orgány operačních programů

4 Analytická část IPRÚ  Vymezení území Jihlavské sídelní aglomerace  Socioekonomická analýza a SWOT analýzy  Zmapování strategií relevantní pro dané území  Analýza problémů aglomerace  Analýza rizik  Analýza zainteresovaných stran  Analýza potřeb

5 Vymezení Jihlavské sídelní aglomerace (JSA)  Území b ylo hodnoceno na základě dojížďkových, migračních, dopravních a dalších dynamických vazeb:  dojížďka za prací  dojížďka do škol  dostupnost IAD  dostupnost hromadnou dopravou  migrační vztahy – proudy stěhování  Vstupní data zahrnují výlučně území Kraje Vysočina

6 Vymezení území Jihlavské sídelní aglomerace

7 Základní charakteristika JSA  celkem 75 obcí (včetně Jihlavy)  rozloha JSA 903,68 km 2 - 13,2 % rozlohy Kraje Vysočina  v JSA žije 98 092 (SLDB 2011) – 19 % obyvatel Kraje Vysočina  rozdrobená sídelní struktura území – 76 % malé obce do 500 obyvatel  téměř 2/3 obyvatel JSA ve městech

8 Socioekonomická analýza JSA  Cíl analýzy - pragmatický rozbor hlavních jevů a procesů, které se ve vymezeném území odehrávají.  Analýza má charakter účelového souhrnu klíčových dat, která slouží jako zdroj argumentace pro aktivity a opatření integrované strategie.  Závěry shrnuty do SWOT analýz jednotlivých oblastí.  Podklad pro návrh intervenční logiky integrované strategie a projektových záměrů.

9 Zmapování strategií relevantních pro dané území:  Evropská úroveň  Národní úroveň  Regionální úroveň Analýza problémů:  Hlavní problémy a bariéry rozvoje  Rámec „příčina – problém – důsledek“ Analýza rizik:  Identifikace konkrétních hrozeb, ohodnocení pravděpodobnosti uskutečnění a dopadu na cíle

10 Analýza zainteresovaných stran  registr stakeholderů – např. města a obce, Kraj Vysočina, MAS, státní a veřejné instituce, ekonomické subjekty, nevládní neziskové organizace, školská a vzdělávací zařízení Analýza potřeb  aktuální stav (identifikované problémy)  doporučený cílový stav

11 Návrhová část IPRÚ  Vize a globální cíl  Prioritní oblast 1: Ekonomická síla aglomerace  Prioritní oblast 2: Integrovaná a ekologická mobilita  Prioritní oblast 3: Zdravé životní prostředí  Vazba na horizontální témata  Vazby mezi prioritními oblastmi a opatřeními

12 Vize a globální cíl  Vize - Jihlavská aglomerace v roce 2023: „Konkurenceschopná aglomerace krajského města Jihlavy jako živý organismus prosperující z klíčových hospodářských odvětví, z místní znalostní ekonomiky a z dobré dostupnosti a nabízející vysokou kvalitu života ve zdravém a bezpečném životním prostředí.“  Globální cíl: „Podpořit a upevnit ekonomickou sílu aglomerace krajského města Jihlavy sladěním nabídky a poptávky na trhu práce, podporou technického vzdělání a podpořením podnikání, podnikavosti a spolupráce aktérů. Zlepšit dostupnost a prostupnost města podporou multimodality, ekologických forem dopravy a zvyšováním bezpečnosti. Zajistit zdravé životní prostředí jako základní prvek pro zajištění udržitelnosti a vhodně využít a rozvíjet potenciál prostoru.“

13 Prioritní osy IPRÚ Jihlavské sídelní aglomerace Ekonomická síla aglomerace 1.1 Vytvářet podmínky pro efektivní a flexibilní propojení nabídky a poptávky na trhu práce v aglomeraci ve vazbě na specializaci regionu a zatraktivnění technického vzdělání 1.2 Podpořit podnikání a podnikavost v klíčových oborech (spolupráce s výzkumnými pracovišti, školami a dalšími vzdělávacími organizacemi apod.) Integrovaná a ekologická mobilita 2.1 Posílit multimodalitu a provázanost dopravy aglomerace (vč. řešení dopravy v klidu a preference hromadné dopravy) 2.2 Rozvíjet cyklodopravu jako ekologický a bezpečný prostředek pro dojížďku za prací i do školy 2.3 Dobudovat klíčovou regionální silniční infrastrukturu a zavést opatření pro zvýšení prostupnosti a bezpečnosti Zdravé životní prostředí 3.1 Odstraňovat ekologické zátěže a připravit plochy pro jejich další využití 3.2 Energeticky a ekonomicky využívat odpady 3.3 Zlepšit kvalitu a funkčnost městského i příměstského prostředí

14 Další plánované kroky:  Jednání pracovních skupin  Dopracování návrhové části – předpoklad červen 2015  Vypracování implementační části – předpoklad červen 2015  Hodnocení vlivu na životní prostředí (proces SEA)  Veřejné projednání integrované strategie  Předložení orgánům města ke schválení

15 Děkuji za pozornost. Tereza Chloupková Odbor rozvoje města Magistrát města Jihlavy Tel.: 567 167 483 E-mail: tereza.chloupkova@jihlava-city.cztereza.chloupkova@jihlava-city.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace „Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu“ 4. března 2015 Jihlava."

Podobné prezentace


Reklamy Google