Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy."— Transkript prezentace:

1

2 Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 7. 9. 2015

3 Integrované územní investice nový nástroj EK pro uplatňování územní dimenze ve 2014-2020 na území ČR 7 metropolitních oblastí  Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Olomoucká, Hradecko- pardubická, Ústecko-chomutovská v OP vyčleněny finanční prostředky pro rozvoj metropolitních oblastí důraz na velké integrované projekty strategické povahy

4 Pražská metropolitní oblast 19. 6. 2013 podepsáno Memorandum o spolupráci HMP a SČK 2 typy regionů – rozdílné spolufinancování a tematická koncentrace 3 základní témata (doprava, životní prostředí, regionální školství) vymezení provedeno s pomocí triangulace metod 515 obcí; 14 ORP; téměř 2 mil. obyvatel; 4.983,1 km2 (20 % obyvatel a 6 % území ČR)

5

6 DOPRAVNÍ PROBLÉMY ROZVOJOVÉ PROBLÉMY ZDRAVOTNÍ RIZIKA BARIÉRY RŮSTU Problematická dostupnostNízká bezpečnost Nízká kvalita lidských zdrojů problémová oblast DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA problémová oblast OCHRANA PROTI POVODNÍM problémová oblast KVALITA A DOSTUPNOST VZDĚLÁNÍ Problémy s parkováním Dopravní kongesce v PMO Snížení ekonomického potenciálu Riziko vzniku vnitřních periferií Snížení rozvojového potenciálu Časté škody způsobené povodněmi Ohrožení života a zdraví Špatná akustická a smogová situace Zvýšená nehodovost

7 INTEGROVANÁ STRATEGIE PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI VIZE PMO Pražská metropolitní oblast v roce 2023: Blízko do škol, pohodlně do práce, bezpečně doma! GLOBÁLNÍ CÍL Globálním cílem PMO je propojení jádra a zázemí pražské aglomerace do jednoho funkčního celku s efektivně rozmístěnou infrastrukturou veřejných služeb, který bude jednak dobře dopravně propojený a jednak bude společně chráněný před přírodními riziky, a to při celkovém respektování zdravého životního prostředí. PRIORITNÍ OBLASTI PO 1 – INTELIGENTNÍ DOPRAVA PO 2 – OCHRANA PŘED PŘÍRODNÍMI RIZIKY PO 3 – DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ Cíl: Prostupná a propojená metropolitní oblast s výborně dostupnou metropolí, reflektující potřeby svých obyvatel, kteří využívají integrované hromadné dopravy a dopravy šetrné k životnímu prostředí. Cíl: Metropolitní oblast využívající šetrná a přírodně blízká řešení a moderní systémy pro ochranu obyvatel a aktivní předcházení rizikům spojeným s přírodními živly. Cíl: Metropolitní oblast podporující dostupné a kvalitní školství, metropolitní oblast reflektující výzvy znalostní ekonomiky a potřeby dynamického trhu práce.

8 PO1 – Inteligentní doprava Celkem 7 opatření ve čtyřech dílčích cílech: 1)Zrychlit a zkvalitnit přepravu osob uvnitř PMO terminály veřejné dopravy, systémy pro přestup na veřejnou dopravu 2)Posílit preferenci hromadné dopravy dopravní telematika pro veřejnou dopravu 3)Zvýšit regionální mobilitu napojením na infrastrukturu TEN-T budování obchvatů sídel, rekonstrukce silnic navazující na síť TEN-T 4)Snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel Zdroje: IROP – PO1, SC 1.1, 1.2 OP PPR, PO 2, SC 2.2

9 PO2 – Ochrana před přírodními riziky Celkem 2 opatření v jednom dílčím cíli: 1)Zabezpečit území před následky povodní budování protipovodňových opatření (zprůtočnění koryt vodních toků, zvýšení retenčního potenciálu krajiny) realizace preventivních opatření pro řešení povodní (varovné, hlásné, předpovědní systémy; analýzy odtokových poměrů vč. návrhů opatření) Zdroje: OP ŽP, PO 1, IP 2, SC 1.3 a SC 1.4

10 PO3 – Dostupné a kvalitní školství Celkem 2 opatření ve dvou dílčích cílech: 1)Zvýšit kapacitu předškolního a základního vzdělávání výstavba nové MŠ, zvýšení kapacity ZŠ 2)Zvýšit kvalitu vzdělávacích zařízení v souladu s požadavky trhu práce rozšířit technické vybavení vzdělávacích zařízení, budování a modernizace odborných učeben, vybavení pro vzdělávání žáků se SVP Zdroje: IROP PO 2, IP10, SC 2.4

11 Města a obce v PMO Pracovní skupiny Další územní jednotky Státní a další veřejné instituce Asociace Významné podniky Vlastníci a správci důležité infrastruktury Společná asociace nestátních neziskových organizací HMP a SČK, SMO Regionální organizátor pražské integrované dopravy, MHMP, České dráhy Dopravní podnik hl. m. Prahy Povodí Vltavy, Průhonický park Středočeský kraj, MAS 13 ORP v PMO Odborní a územní partneři Způsob participace Separátní schůzky s IPR Pracovní skupiny Separátní schůzky s IPR Pracovní skupiny Separátní schůzky s IPR Pracovní skupiny Pracovní skupina pro intel. dopravu Pracovní skupiny Separátní schůzky s IPR Typy stakeholderů

12 Stěžejní dokumenty Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 Národní dokument k územní dimenzi Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí, Operační program Praha – pól růstu ČR

13 Aktuální stav přípravy aktuálně rok 2014 v průběhu roku 2015 zveřejněna první pracovní verze strategie připomínkováno územními a odbornými partnery připomínkováno expertním týmem z MMR prezentace jednotlivých strategií Evropské komisi další průběžné verze strategie národní vyjednávání implementační struktury vyjednávání měst s Řídícími orgány zpracování oznámení, vysoutěžení zpracovatele SEA upřesňování požadavků s ŘO, naplňování indikátorů dopracování finální verze strategie vyhodnocení SEA a schválení strategie orgány města předložení strategie k hodnocení MMR a ŘO

14 Děkuji za pozornost www.iprpraha.cz/iti Lenka Kriegischová kriegischova@ipr.praha.eu


Stáhnout ppt "Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google