Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brněnská metropolitní oblast Uplatnění integrovaného nástroje ITI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brněnská metropolitní oblast Uplatnění integrovaného nástroje ITI"— Transkript prezentace:

1 Brněnská metropolitní oblast Uplatnění integrovaného nástroje ITI
Kancelář strategie města Magistrát města Brna

2 NASTAVENÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ EU 2014+
Teoretický základ: INTEGROVANOST 2007 – 2013 2014 – 2020

3 NASTAVENÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ EU 2014+
Teoretický základ: ÚZEMNÍ PŘÍSTUP, KONCENTRACE 2007 – 2013 2014 – 2020

4 ZMĚNY V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ
Méně celkových financí ze strukturálních fondů pro Českou republiku Méně operačních programů (zrušení regionálních ROP, vznik centrálního IROP) Větší důraz na koncentraci aktivit – vznik nových integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD) V ČR se bude nástroj ITI uplatňován v 7 vybraných metropolitních oblastech Změna implementační struktury řízení OP – město jako zprostředkující subjekt pro ITI Pro metropolitní oblasti bude uvolněno podle návrhu Evropské komise minimálně 5 % finančního objemu Evropského fondu regionálního rozvoje pro ČR na léta 2014–2020. Tyto finance budou určeny na integrované projekty vedoucí k udržitelnému rozvoji měst, a to prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic (ITI) Jsou to tedy předem alokované prostředky (bez národní soutěže) V ČR se bude nástroj ITI dle MMR uplatňovat v sedmi největších metropolitních oblastech

5 VYMEZENÍ METROPOLITNÍCH OBLASTÍ V ČR

6 METROPOLITNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI BMO
PROCESY Bilaterální jednání s jednotlivými obcemi (průběžně) Workshopy se zástupci Jihomoravského kraje a ORP Kulaté stoly, pracovní skupiny, konference, veřejná projednání, výstavy... VÝSTUPY Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí (2008–2010) Zapojení do zahraničních iniciativ: Urbact – Joining forces (2008–2010), CITIES of TOMORROW (2010), RFSC (2011) , EUROCITIES/MAIA study (2013) Meziobecní spolupráce (2014) Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní spolupráce pro uplatnění nástroje ITI (od jara 2014) NEJDŘÍV PROCESY

7 VÝVOJ SPOLUPRÁCE V BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI
Ukazatele: Dojížďka za prací Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 Dojížďka do škol Migrační proudy Zdroj: ČSÚ Dostupnost veřejnou dopravou Zdroj: IDS JMK, vlastní šetření Dostupnost individuální automobilovou dopravou Zdroj: GIS Model cca počet obyvatel Celkem 167 obcí Obce bez Brna Brno BMO: více než 50 % obyvatel a 70 % HDP Jihomoravského kraje

8 Zpracované výstupy (vše dle MPIN):
ISR BMO: ZÁKLADNÍ INFORMACE Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO) Podmínka pro využití nástroje ITI Intervenční (realizační) strategie zaměřená na využití vymezených operačních programů Cílem není hledat novou strategii, ale provázat existující strategie a potřeby území s příležitostí vyplývající z integrovaných nástrojů územní dimenze ESIF V současnosti se stále tvoří, dokončení léto 2015 Není to klasická strategie, ale spíše intervenční, proto je také omezený výběr priorit (ty nám částečně určuje MPIN) ITI je finanční (nikoliv dotační) nástroj pro realizace územní dimenze! Kuřim, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Židlochovice Zpracované výstupy (vše dle MPIN): analytická část strategická části

9 ISR BMO: PROCESY SPOJENÉ S TVORBOU
Řídící skupina – politická reprezentace Pracovní tematické skupiny: Doprava (DPMB, SÚS, KORDIS, ŘSD, SŽDC…) ŽP (Povodí Moravy, SAKO, Teplárny, Technické sítě …) Konkurenceschopnost a vzdělávání (JIC, CzechInvest, KHKJM, RHK, RRAJM…) Sociální soudržnost (ANNO JMK, Diakonie,…) Průběžná jednání se stakeholdery uvnitř i vně území Memoranda o spolupráci s JMK a 5 okolními ORP (Kuřim, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Židlochovice) ZDŮRAZNIT: V každé PS byl zástupce příslušných odborů MMB, JMK a dotčených ORP! ORP (Kuřim, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Židlochovice)

10 Konkurenceschopnost a vzdělávání
STRUKTURA ISR BMO struktura dokumentu 4 prioritní oblasti Konkurenceschopnost a vzdělávání Sociální oblast SMART mobilita Životní prostředí

11 SCHÉMA NÁVRHOVÉ ČÁSTI ISR BMO
, VIZE: Brněnská metropolitní oblast – prosperující, zdravá a dostupná metropole Sociálně-ekonomický rozvoj Rozvojové předpoklady Konkurenceschopnost a vzdělávání Sociální soudržnost Smart mobilita Životní prostředí Pilíř I: Lidský kapitál Pilíř II: Prostředí

12 INTEGROVANÝ PŘÍSTUP územní integrovanost, kdy budou realizovány projekty a aktivity s nadmístním, zpravidla aglomeračním dopadem věcná integrovanost, kdy budou koordinovaně realizovány věcně související aktivity, které zpravidla i v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají prováděny odděleně finanční integrovanost, kdy do financování budou zapojeny zdroje z různých specifických cílů jednoho operačního programu, případně z různých operačních programů organizační integrovanost, tedy společný koordinovaný postup jednotlivých subjektů v území založený na partnerském principu

13 ISR BMO: příklady integrovaných řešení
Téma / integrované řešení Prioritní osy ITI BMO Operační programy Rozvoj udržitelných forem dopravy A IROP, OPD Snížení emisí do ovzduší A+B IROP, OPŽP Mobilita jako předpoklad pro konkurenceschopnost regionu A+C OPD, IROP, OPPIK Vzdělávání jako předpoklad pro konkurenceschopnost regionu C OPPIK, OPVVV Integrované řešení environmentálních rizik (sucho, povodně) B OPŽP, IROP

14 Konkurenceschopnost a vzdělávání
TYPOVÉ PROJEKTY 1 Doprava a mobilita Vybudování, rekonstrukce, rozšíření či modernizace terminálu veřejné dopravy se zajištěním komfortní vazby mezi jednotlivými druhy dopravy Systémové řešení přestupů mezi jednotlivými druhy dopravy (P+R, K+R, B+R) v určité části BMO Výstavba, modernizace nebo rekonstrukce tramvajové či trolejbusové trati včetně možnosti nákupu vozidel pro veřejnou dopravu Rozšíření, modernizace nebo integrace odbavovacího systému ve veřejné dopravě Komplexní řízení silniční dopravy na páteřní síti BMO s využitím inteligentních dopravních systémů Vybudování vzájemně souvisejících úseků cyklostezek řešících potřeby cyklistické dopravy v části BMO Konkurenceschopnost a vzdělávání Infrastruktura a služby pro inovace a nová odvětví v BMO Vzdělávací aktivity s provazbou na linii MŠ–ZŠ–SŠ–VŠ v BMO Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení Cílit na jednotlivé NÁMĚSTKY!!!

15 Sociální oblast a zdraví
TYPOVÉ PROJEKTY 2 Životní prostředí Sada projektů řešících hrozbu sucha v BMO (opatření k zadržení vody v krajině, k zásobování území vodou apod.) Rekonstrukce a výstavba kanalizace a ČOV v souvislé části BMO Zamezení eutrofizace vod v povodí nebo jeho části Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí nebo jeho části, doplněných opatřeními technickými Zpracování digitálního povodňového plánu BMO Přestavba parovodního systému zásobování tepelné energie na horkovodní systém Integrované řešení sběru, svozu a likvidace některého druhu odpadu v celé BMO včetně recyklace a dalších způsobů opětovného využití vybraného odpadu v BMO Sociální oblast a zdraví Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních služeb Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb Budování sociálního bydlení

16 SOUČASNÉ FINANČNÍ NASTAVENÍ ISR BMO
Nerespektování nástroje ITI ze strany některých řídících orgánů! OP Dostupné specifické cíle (dle NDÚD) a vyčleněné finanční alokace dle ŘO Pořadovaná alokace dle zjištěných potřeb v území specifické cíle (NDÚD) Alokace pro BMO (v mil. Kč) Požadavek alokace pro BMO OPVVV 1.2 300 (3.1 a 3.2) IROP 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 2300 3000 (zejména 1.1, 1.2, 2.1) OPŽP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.4  100 3400 ((1.1 (50), 1.3 (1000), PO 3 (2000), 4.3 (100), 5.1 (250)) OPD 1.4, 1.5 1900 ((1.4 (2500), 1.5 (500)) OPPIK 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.5 800 (zejména 2.1 a 2.3) OPZ 1.1, 2.1 200 (2.1) 5300 10700

17 Hlavní rizika realizace ITI
Implementační nejistota zatím není stanoven z národní úrovně způsob realizace ITI Zpoždění výzev na národní úrovni rozběh OP až ve druhé polovině 2015 Zpoždění v projektové přípravě zejména velké infrastrukturní projekty, výkupy pozemků…kontrola postupu prací ze strany EK v roce 2018 (2019) Finanční rizika nedostatečné finance u dvou OP (OPŽP, OPVVV), případná realokace zdrojů na jiná ITI, možné budoucí sankce Právní rizika problematika veřejné podpory, stav národní legislativy Neschválená ZÚR JMK omezení realizace projektů s nadobecním dopadem

18 Schválení finální verze ISR BMO v orgánech města Brna (léto 2015)
IMPLEMENTACE ISR BMO Další kroky: Nutno dopracovat nastavení řízení, implementace a způsob monitoringu ISR BMO (jaro–léto 2015) Schválení finální verze ISR BMO v orgánech města Brna (léto 2015) Předložení ISR BMO do vypsané výzvy MMR (podzim 2015) Aktuální témata k řešení: Nositel ITI jako zprostředkující subjekt Vznik Řídícího výboru pro realizaci ISR BMO – pravomoci, členství, jednací řád… Personální kapacity pro řízení ISR BMO (možnost využití OPTP pro nositele integrovaného nástroje)

19 DĚKUJI ZA POZORNOST KONTAKTY: Jan HOLEČEK
/ 19


Stáhnout ppt "Brněnská metropolitní oblast Uplatnění integrovaného nástroje ITI"

Podobné prezentace


Reklamy Google