Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brněnská metropolitní oblast Uplatnění integrovaného nástroje ITI Kancelář strategie města Magistrát města Brna www.brno.cz/iti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brněnská metropolitní oblast Uplatnění integrovaného nástroje ITI Kancelář strategie města Magistrát města Brna www.brno.cz/iti."— Transkript prezentace:

1 Brněnská metropolitní oblast Uplatnění integrovaného nástroje ITI Kancelář strategie města Magistrát města Brna www.brno.cz/iti

2 NASTAVENÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ EU 2014+ 2007 – 20132014 – 2020 Teoretický základ: INTEGROVANOST

3 NASTAVENÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ EU 2014+ 2007 – 2013 2014 – 2020 Teoretický základ: ÚZEMNÍ PŘÍSTUP, KONCENTRACE

4 ZMĚNY V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Méně celkových financí ze strukturálních fondů pro Českou republiku Méně operačních programů (zrušení regionálních ROP, vznik centrálního IROP) Větší důraz na koncentraci aktivit – vznik nových integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD) V ČR se bude nástroj ITI uplatňován v 7 vybraných metropolitních oblastech Změna implementační struktury řízení OP – město jako zprostředkující subjekt pro ITI

5 VYMEZENÍ METROPOLITNÍCH OBLASTÍ V ČR

6 PROCESY Bilaterální jednání s jednotlivými obcemi (průběžně) Workshopy se zástupci Jihomoravského kraje a ORP Kulaté stoly, pracovní skupiny, konference, veřejná projednání, výstavy... VÝSTUPY Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí (2008–2010) Zapojení do zahraničních iniciativ: Urbact – Joining forces (2008–2010), CITIES of TOMORROW (2010), RFSC (2011), EUROCITIES/MAIA study (2013) Meziobecní spolupráce (2014) Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní spolupráce pro uplatnění nástroje ITI (od jara 2014) METROPOLITNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI BMO

7 VÝVOJ SPOLUPRÁCE V BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI Ukazatele: Dojížďka za prací Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 Dojížďka do škol Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 Migrační proudy Zdroj: ČSÚ Dostupnost veřejnou dopravou Zdroj: IDS JMK, vlastní šetření Dostupnost individuální automobilovou dopravou Zdroj: GIS Model cca počet obyvatel Celkem 167 obcí620 000 Obce bez Brna230 000 Brno390 000 BMO: více než 50 % obyvatel a 70 % HDP Jihomoravského kraje

8 Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO) Podmínka pro využití nástroje ITI Intervenční (realizační) strategie zaměřená na využití vymezených operačních programů Cílem není hledat novou strategii, ale provázat existující strategie a potřeby území s příležitostí vyplývající z integrovaných nástrojů územní dimenze ESIF V současnosti se stále tvoří, dokončení léto 2015 ISR BMO: ZÁKLADNÍ INFORMACE

9 Řídící skupina – politická reprezentace Pracovní tematické skupiny: 1.Doprava (DPMB, SÚS, KORDIS, ŘSD, SŽDC…) 2.ŽP (Povodí Moravy, SAKO, Teplárny, Technické sítě …) 3.Konkurenceschopnost a vzdělávání (JIC, CzechInvest, KHKJM, RHK, RRAJM…) 4.Sociální soudržnost (ANNO JMK, Diakonie,…) Průběžná jednání se stakeholdery uvnitř i vně území Memoranda o spolupráci s JMK a 5 okolními ORP (Kuřim, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Židlochovice) ISR BMO: PROCESY SPOJENÉ S TVORBOU

10 STRUKTURA ISR BMO 4 prioritní oblasti Konkurenceschopnost a vzdělávání Sociální oblast SMART mobilita Životní prostředí struktura dokumentu

11 SCHÉMA NÁVRHOVÉ ČÁSTI ISR BMO, VIZE: Brněnská metropolitní oblast – prosperující, zdravá a dostupná metropole Sociálně- ekonomický rozvoj Rozvojové předpoklady Konkurenceschopnost a vzdělávání Sociální soudržnost Smart mobilita Životní prostředí Pilíř I: Lidský kapitál Pilíř II: Prostředí

12 INTEGROVANÝ PŘÍSTUP územní integrovanost, kdy budou realizovány projekty a aktivity s nadmístním, zpravidla aglomeračním dopadem věcná integrovanost, kdy budou koordinovaně realizovány věcně související aktivity, které zpravidla i v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají prováděny odděleně finanční integrovanost, kdy do financování budou zapojeny zdroje z různých specifických cílů jednoho operačního programu, případně z různých operačních programů organizační integrovanost, tedy společný koordinovaný postup jednotlivých subjektů v území založený na partnerském principu

13 ISR BMO: příklady integrovaných řešení Téma / integrované řešeníPrioritní osy ITI BMO Operační programy Rozvoj udržitelných forem dopravyAIROP, OPD Snížení emisí do ovzdušíA+BIROP, OPŽP Mobilita jako předpoklad pro konkurenceschopnost regionu A+COPD, IROP, OPPIK Vzdělávání jako předpoklad pro konkurenceschopnost regionu COPPIK, OPVVV Integrované řešení environmentálních rizik (sucho, povodně) BOPŽP, IROP

14 TYPOVÉ PROJEKTY 1 Doprava a mobilita Vybudování, rekonstrukce, rozšíření či modernizace terminálu veřejné dopravy se zajištěním komfortní vazby mezi jednotlivými druhy dopravy Systémové řešení přestupů mezi jednotlivými druhy dopravy (P+R, K+R, B+R) v určité části BMO Výstavba, modernizace nebo rekonstrukce tramvajové či trolejbusové trati včetně možnosti nákupu vozidel pro veřejnou dopravu Rozšíření, modernizace nebo integrace odbavovacího systému ve veřejné dopravě Komplexní řízení silniční dopravy na páteřní síti BMO s využitím inteligentních dopravních systémů Vybudování vzájemně souvisejících úseků cyklostezek řešících potřeby cyklistické dopravy v části BMO Konkurenceschopnost a vzdělávání Infrastruktura a služby pro inovace a nová odvětví v BMO Vzdělávací aktivity s provazbou na linii MŠ–ZŠ–SŠ–VŠ v BMO Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení

15 TYPOVÉ PROJEKTY 2 Životní prostředí Sada projektů řešících hrozbu sucha v BMO (opatření k zadržení vody v krajině, k zásobování území vodou apod.) Rekonstrukce a výstavba kanalizace a ČOV v souvislé části BMO Zamezení eutrofizace vod v povodí nebo jeho části Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí nebo jeho části, doplněných opatřeními technickými Zpracování digitálního povodňového plánu BMO Přestavba parovodního systému zásobování tepelné energie na horkovodní systém Integrované řešení sběru, svozu a likvidace některého druhu odpadu v celé BMO včetně recyklace a dalších způsobů opětovného využití vybraného odpadu v BMO Sociální oblast a zdraví Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních služeb Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb Budování sociálního bydlení

16 SOUČASNÉ FINANČNÍ NASTAVENÍ ISR BMO Nerespektování nástroje ITI ze strany některých řídících orgánů! OP Dostupné specifické cíle (dle NDÚD) a vyčleněné finanční alokace dle ŘO Pořadovaná alokace dle zjištěných potřeb v území specifické cíle (NDÚD) Alokace pro BMO (v mil. Kč) Požadavek alokace pro BMO (v mil. Kč) OPVVV 1.2 0 300 (3.1 a 3.2) IROP 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.12300 3000 (zejména 1.1, 1.2, 2.1) OPŽP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.4 100 3400 ((1.1 (50), 1.3 (1000), PO 3 (2000), 4.3 (100), 5.1 (250)) OPD 1.4, 1.5 1900 3000 ((1.4 (2500), 1.5 (500)) OPPIK 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.5800 (zejména 2.1 a 2.3) OPZ 1.1, 2.1200 (2.1) ∑ 530010700

17 Hlavní rizika realizace ITI Implementační nejistota zatím není stanoven z národní úrovně způsob realizace ITI Zpoždění výzev na národní úrovni rozběh OP až ve druhé polovině 2015 Zpoždění v projektové přípravě zejména velké infrastrukturní projekty, výkupy pozemků…kontrola postupu prací ze strany EK v roce 2018 (2019) Finanční rizika nedostatečné finance u dvou OP (OPŽP, OPVVV), případná realokace zdrojů na jiná ITI, možné budoucí sankce Právní rizika problematika veřejné podpory, stav národní legislativy Neschválená ZÚR JMK omezení realizace projektů s nadobecním dopadem

18 IMPLEMENTACE ISR BMO Další kroky: Nutno dopracovat nastavení řízení, implementace a způsob monitoringu ISR BMO (jaro–léto 2015) Schválení finální verze ISR BMO v orgánech města Brna (léto 2015) Předložení ISR BMO do vypsané výzvy MMR (podzim 2015) Aktuální témata k řešení: Nositel ITI jako zprostředkující subjekt Vznik Řídícího výboru pro realizaci ISR BMO – pravomoci, členství, jednací řád… Personální kapacity pro řízení ISR BMO (možnost využití OPTP pro nositele integrovaného nástroje)

19 DĚKUJI ZA POZORNOST KONTAKTY: Jan HOLEČEK holecek.jan@brno.cz / 542 172 215 www.brno.cz/iti


Stáhnout ppt "Brněnská metropolitní oblast Uplatnění integrovaného nástroje ITI Kancelář strategie města Magistrát města Brna www.brno.cz/iti."

Podobné prezentace


Reklamy Google