Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) vs. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) vs. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) vs. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Petr ŠAŠINKA Kancelář strategie města Magistrát města Brna

2 Co je to ITI? ITI = integrated territorial investments – integrované území investice Novinka pro období EU 2014+, ukotveno v nařízeních Evropské komise i v Dohodě o partnerství Nástroj umožňující financovat významné aktivity z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů (navíc umožňuje projekty realizovat v rámci širšího zázemí města – území aglomerace); v ČR – 7 ITI; nutné zpracování integrované strategie

3 Společné principy ITI a KPSVL Integrovaný přístup – vyšší dimenze strategického plánování: „lepší a efektivnější“plánování Vzájemná koordinace aktivit v území – zamezení duplicitám, vzniku neudržitelných a nesystémových projektů/řešení, projektů pro projekty Koordinace napříč operačními programy (jedna intervence složená z investičního a neinvestičního projektu) Předem vyčleněné finanční prostředky na oba přístupy ve vybraných OP

4 Integrovaný přístup popsaný v Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO): územní integrovanost, kdy budou realizovány projekty a aktivity s nadmístním, zpravidla aglomeračním dopadem věcná integrovanost, kdy budou koordinovaně realizovány věcně související aktivity, které zpravidla i v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají prováděny odděleně finanční integrovanost, kdy do financování budou zapojeny zdroje z různých operačních programů, případně specifických cílů jednoho operačního programu organizační integrovanost, tedy společný koordinovaný postup jednotlivých subjektů v území založený na partnerském principu. ITI: pojetí integrovanosti

5 Počet obyvatel (2012) Celkem 167 obcí Obce bez Brna Brno BMO: více než 50 % obyvatel a 70 % HDP Jihomoravského kraje Ukazatele: Dojížďka za prací Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 Dojížďka do škol Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 Migrační proudy Zdroj: ČSÚ Dostupnost veřejnou dopravou Zdroj: IDS JMK, vlastní šetření Dostupnost individuální automobilovou dopravou Zdroj: GIS Model Vymezení Brněnské metropolitní oblasti (BMO )

6 Řídící skupina – nejvýznamnější partneři z BMO Pracovní tematické skupiny (4) Průběžná bilaterální jednání se stakeholdery uvnitř i vně území (i v rámci projektu Meziobecní spolupráce) Publicita i osvěta v zázemí BMO (např. u MAS) Jednání s řídicími orgány Jednání s EK Oponentury strategií Tvorba a zpřesňování projektové databáze ITI Procesy ISR BMO (od jara 2014)

7 , VIZE: Brněnská metropolitní oblast – prosperující, zdravá a dostupná metropole Sociálně- ekonomický rozvoj Rozvojové předpoklady C. Konkurenceschopnost a vzdělávání D. Sociální soudržnost A. Smart mobilita B. Životní prostředí Pilíř I: Lidský kapitál Pilíř II: Prostředí ISR BMO: vize a prioritní oblasti

8 Zpracované výstupy (vše dle metodiky MMR): – analytická část – strategická části Informace a výstupy průběžně zveřejňovány na ww.brno.cz/iti ww.brno.cz/iti Podepsaná memoranda o spolupráci s Jihomoravským krajem a 5 okolními ORP Současný stav zpracování ISR BMO

9 Očekávané alokace 650 mld. Kč – celková finanční alokace pro ČR v novém programovém období cca 5 mld. Kč – předjednaná alokace na projekty realizované skrze nástroj ITI, a to pouze v Brněnské metropolitní oblasti – z toho v sociální oblasti cca 1 mld. z IROPu; 0,2 mld. OPZ cca 10 mld. Kč – předběžná alokace na témata prostřednictvím KPSVL (pro všechny sociálně vyloučené lokality v ČR)

10 Základní finanční toky Evropské zdroje pro projekty na území města Brna skrze operační programy: – nástroj ITI („metropolitní obálka“) ITI cílí jen na vybrané klíčové integrované projekty převážně z oblasti veřejné dopravy, životního prostředí a sociální oblasti, které jsou adekvátně připravené (!!) OP: OPD, OPŽP, OPPIK, IROP, OPZ, (OPVVV) – KPSVL Projekty sociální oblasti OP: IROP, OPZ, OPVVV – individuální projekty celonárodní soutěž otevřeno všem projektům od různých nositelů

11 OP Dostupné SC (dle NDÚD) a vyčleněné finanční alokace dle ŘO Alokace BMO dle zjištěných potřeb v území SC (NDÚD) Alokace pro BMO (v mil. Kč) Požadavek alokace pro BMO (v mil. Kč) OPVVV (PO 3) IROP 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, (zejména 1.1, 1.2, 2.1, 2.4) OPŽP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, ((zejména 1.1 (50), 1.3 (1000), PO 3 (2000), 4.3 (100), 5.1 (250)) OPD1.4, ((1.4 (2500), 1.5 (500)) OPPIK1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, (zejména 2.1 a 2.3) OPZ 1.1, (2.1) ∑ Synergie ITI s OP

12 Průniky ITI a KPSVL IROP – 2.1, 2.4 – Sociální bydlení, chráněné bydlení – Komunitní centra, nízkoprahová centra OPZ – 2.1 – Sociální služby OPVVV – PO 3 – Obecní školství

13 Brno Brněnská metropolitní oblast (bez Brna) ITI vs. KPSVL – financování témat Brno vs. zázemí OPITIKPSVLIndividuální projekty IROP (SC 2.1, 2.4) – ERDFANO(ANO- koordinace) ANO OPZ (SC 2.1) – ESFNEANONE OPVVV (PO 3) – ESFNEANO (ZŠ-mimo šablony) ANO (ZŠ- šablony) OPITIKPSVLIndividuální projekty IROP (SC 2.1, 2.4) – ERDFANONEANO OPZ (SC 2.1) – ESFANONEANO OPVVV (PO 3) – ESFNE ANO

14 Téma / integrované řešeníPrioritní osy ITI BMO Operační programy Sociální bydlení + chráněné zaměstnávání C+DIROP, OPZ Výstavba infrastruktury v kombinaci se sociálními službami DIROP, OPZ Tvrdá a měkká infrastruktura do ZŠC+DIROP, OPVVV Příklad integrovaných řešení

15 Dopracování implementační části strategie (vč. nastavení a kvantifikace indikátorů) – léto 2015 Schválení strategie v orgánech města Brna jako nositele strategie (volitelně i v orgánech JMK, ORP) – podzim 2015 Schválení strategie Ministerstvem pro místní rozvoj – podzim/zima 2015 První výzvy na nástroj ITI – začátek roku 2016 ISR BMO: další postup

16 Petr ŠAŠINKA DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) vs. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám."

Podobné prezentace


Reklamy Google