Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) vs. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) vs. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) vs. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Petr ŠAŠINKA Kancelář strategie města Magistrát města Brna

2 Co je to ITI? ITI = integrated territorial investments – integrované území investice Novinka pro období EU 2014+, ukotveno v nařízeních Evropské komise i v Dohodě o partnerství Nástroj umožňující financovat významné aktivity z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů (navíc umožňuje projekty realizovat v rámci širšího zázemí města – území aglomerace); v ČR – 7 ITI; nutné zpracování integrované strategie

3 Společné principy ITI a KPSVL Integrovaný přístup – vyšší dimenze strategického plánování: „lepší a efektivnější“plánování Vzájemná koordinace aktivit v území – zamezení duplicitám, vzniku neudržitelných a nesystémových projektů/řešení, projektů pro projekty Koordinace napříč operačními programy (jedna intervence složená z investičního a neinvestičního projektu) Předem vyčleněné finanční prostředky na oba přístupy ve vybraných OP

4 Integrovaný přístup popsaný v Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO): územní integrovanost, kdy budou realizovány projekty a aktivity s nadmístním, zpravidla aglomeračním dopadem věcná integrovanost, kdy budou koordinovaně realizovány věcně související aktivity, které zpravidla i v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají prováděny odděleně finanční integrovanost, kdy do financování budou zapojeny zdroje z různých operačních programů, případně specifických cílů jednoho operačního programu organizační integrovanost, tedy společný koordinovaný postup jednotlivých subjektů v území založený na partnerském principu. ITI: pojetí integrovanosti

5 Počet obyvatel (2012) Celkem 167 obcí609 114 Obce bez Brna224 837 Brno384 277 BMO: více než 50 % obyvatel a 70 % HDP Jihomoravského kraje Ukazatele: Dojížďka za prací Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 Dojížďka do škol Zdroj: SLDB 1991, 2001, 2011 Migrační proudy Zdroj: ČSÚ Dostupnost veřejnou dopravou Zdroj: IDS JMK, vlastní šetření Dostupnost individuální automobilovou dopravou Zdroj: GIS Model Vymezení Brněnské metropolitní oblasti (BMO )

6 Řídící skupina – nejvýznamnější partneři z BMO Pracovní tematické skupiny (4) Průběžná bilaterální jednání se stakeholdery uvnitř i vně území (i v rámci projektu Meziobecní spolupráce) Publicita i osvěta v zázemí BMO (např. u MAS) Jednání s řídicími orgány Jednání s EK Oponentury strategií Tvorba a zpřesňování projektové databáze ITI Procesy ISR BMO (od jara 2014)

7 , VIZE: Brněnská metropolitní oblast – prosperující, zdravá a dostupná metropole Sociálně- ekonomický rozvoj Rozvojové předpoklady C. Konkurenceschopnost a vzdělávání D. Sociální soudržnost A. Smart mobilita B. Životní prostředí Pilíř I: Lidský kapitál Pilíř II: Prostředí ISR BMO: vize a prioritní oblasti

8 Zpracované výstupy (vše dle metodiky MMR): – analytická část – strategická části Informace a výstupy průběžně zveřejňovány na ww.brno.cz/iti ww.brno.cz/iti Podepsaná memoranda o spolupráci s Jihomoravským krajem a 5 okolními ORP Současný stav zpracování ISR BMO

9 Očekávané alokace 650 mld. Kč – celková finanční alokace pro ČR v novém programovém období 2014+ cca 5 mld. Kč – předjednaná alokace na projekty realizované skrze nástroj ITI, a to pouze v Brněnské metropolitní oblasti – z toho v sociální oblasti cca 1 mld. z IROPu; 0,2 mld. OPZ cca 10 mld. Kč – předběžná alokace na témata prostřednictvím KPSVL (pro všechny sociálně vyloučené lokality v ČR)

10 Základní finanční toky Evropské zdroje pro projekty na území města Brna skrze operační programy: – nástroj ITI („metropolitní obálka“) ITI cílí jen na vybrané klíčové integrované projekty převážně z oblasti veřejné dopravy, životního prostředí a sociální oblasti, které jsou adekvátně připravené (!!) OP: OPD, OPŽP, OPPIK, IROP, OPZ, (OPVVV) – KPSVL Projekty sociální oblasti OP: IROP, OPZ, OPVVV – individuální projekty celonárodní soutěž otevřeno všem projektům od různých nositelů

11 OP Dostupné SC (dle NDÚD) a vyčleněné finanční alokace dle ŘO Alokace BMO dle zjištěných potřeb v území SC (NDÚD) Alokace pro BMO (v mil. Kč) Požadavek alokace pro BMO (v mil. Kč) OPVVV 1.2 0 300 (PO 3) IROP 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 2 200 3 000 (zejména 1.1, 1.2, 2.1, 2.4) OPŽP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.4 100 3 400 ((zejména 1.1 (50), 1.3 (1000), PO 3 (2000), 4.3 (100), 5.1 (250)) OPD1.4, 1.5 1 900 3 000 ((1.4 (2500), 1.5 (500)) OPPIK1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.5 800 (zejména 2.1 a 2.3) OPZ 1.1, 2.1 200 (2.1) ∑ 5 20010 700 Synergie ITI s OP

12 Průniky ITI a KPSVL IROP – 2.1, 2.4 – Sociální bydlení, chráněné bydlení – Komunitní centra, nízkoprahová centra OPZ – 2.1 – Sociální služby OPVVV – PO 3 – Obecní školství

13 Brno Brněnská metropolitní oblast (bez Brna) ITI vs. KPSVL – financování témat Brno vs. zázemí OPITIKPSVLIndividuální projekty IROP (SC 2.1, 2.4) – ERDFANO(ANO- koordinace) ANO OPZ (SC 2.1) – ESFNEANONE OPVVV (PO 3) – ESFNEANO (ZŠ-mimo šablony) ANO (ZŠ- šablony) OPITIKPSVLIndividuální projekty IROP (SC 2.1, 2.4) – ERDFANONEANO OPZ (SC 2.1) – ESFANONEANO OPVVV (PO 3) – ESFNE ANO

14 Téma / integrované řešeníPrioritní osy ITI BMO Operační programy Sociální bydlení + chráněné zaměstnávání C+DIROP, OPZ Výstavba infrastruktury v kombinaci se sociálními službami DIROP, OPZ Tvrdá a měkká infrastruktura do ZŠC+DIROP, OPVVV Příklad integrovaných řešení

15 Dopracování implementační části strategie (vč. nastavení a kvantifikace indikátorů) – léto 2015 Schválení strategie v orgánech města Brna jako nositele strategie (volitelně i v orgánech JMK, ORP) – podzim 2015 Schválení strategie Ministerstvem pro místní rozvoj – podzim/zima 2015 První výzvy na nástroj ITI – začátek roku 2016 ISR BMO: další postup

16 Petr ŠAŠINKA sasinka.petr@brno.cz DĚKUJI ZA POZORNOST www.brno.cz/iti


Stáhnout ppt "Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO) vs. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám."

Podobné prezentace


Reklamy Google