Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"— Transkript prezentace:

1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ing. Hana Myšková

2 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
4 prioritní osy Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií V rámci os jsou jednotlivé programy

3 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Celkové prostředky pro ČR: 21,9 mld. EUR z toho pro OP PIK 4,3 mld. EUR Zdrojový fond: ERDF Plánované rozdělení alokace dle

4 Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Inovace Technologie OZE Vysokorychlostní internet Potenciál Progres Úspory energie ICT a sdílené služby Pre-commercial public procurement Poradenství 1 (pro začínající podnikatele) Smart grids I. (Distribuční sítě) Proof-of-concept Rizikový kapitál Nízkouhlíkové technologie Aplikace Poradenství 2 Úspory energie v SZT Partnerství znalostního transferu Nemovitosti Smart grids II. (Přenosové sítě) Služby infrastruktury Marketing Spolupráce Školicí střediska Inovační vouchery

5 Program INOVACE Aktivity:
Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby Organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů Marketingová inovace - zvýšení prodeje prostřednictvím změny designu Organizační a marketingová inovace pouze za předpokladu, že bude současně realizována produktová nebo procesní inovace. Práva duševního vlastnictví Příjemci: podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, provozní náklady, náklady na publicitu projektu

6 Inovace – I. Výzva Průběžná – 4 mld., 2.6 a 1.9 (plná), 30.11, (plná) Kdo může žádat : podnikatelské subjekty, zejména MSP Kolik lze získat na jeden projekt : dotace 1 mil. – 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti max. míra podpory: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %, velký podnik 25 % Na co lze získat podporu (podporované aktivity): zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

7 Program POTENCIÁL Aktivity: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, u MSP též vybrané provozní náklady centra Příjemci: podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stroje, jiná zařízení) dlouhodobý nehmotný majetek (patenty, software,…) vybrané provozní náklady (služby poradců a expertů, studie) náklady na povinnou publicitu

8 Potenciál – I. výzva I. Výzva – 1,5 mld., červen a září (plná), srpen a listopad (plná) Kdo může žádat: malé, střední a velké podniky Kolik lze získat na jeden projekt: dotace 2 mil mil. Kč / 150 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti max. míra podpory: 50% Na co lze získat podporu: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra

9 Program PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU
Aktivity: vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, dovedností a technologií za účasti absolventa přímo v provozovně podniku (zlepšení výrobních procesů, inovace a vývoj produktu, inovace procesu zavádění nového produktu, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace) Příjemci: MSP a organizace pro výzkum a šíření znalostí Způsobilé výdaje: osobní náklady, pořízení HW a SW, služby poradců, studie, účasti na seminářích, dodateční režijní a ostatní provozní náklady

10 PZT – I. výzva I. Výzva – 300 mil. Kč, červen a září (plná), srpen a listopad (plná) Kdo může žádat : malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí; MSP jako příjemce dotace uzavírá s výzkumnou organizací smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy včetně financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace Kolik lze získat na jeden projekt : dotace 0,5 mil. - 3,5 mil. Kč v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis, max. míra podpory: 70% ZV

11 PZT – I. výzva Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku: zlepšení výrobních procesů vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

12 Program SPOLUPRÁCE Aktivity: 1) klastry (kolektivní výzkum, sdílení infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace) 2) technologické platformy (podpora koordinační činnosti platformy) 3) kooperační inovační sítě (vytváření sítí založených na spolupráci MSP) Příjemci: 1) a 2) účelově zřízená zájmová sdružení podnikatelů s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, 3) podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí, subjekty inovační infrastruktury Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, osobní náklady, semináře, studie,…

13 Spolupráce – I. výzva I. Výzva – 500 mil. Kč, červen a září, srpen a listopad (plná) Kdo může žádat: malé a střední podniky Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): min. absolutní dotace pro jeden projekt: Kč max. absolutní dotace pro jeden podprojekt v rámci aktivity Kolektivní výzkum: 16  Kč pro excelentní klastry/ Kč pro rozvinuté klastry max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci Sdílená infrastruktura: Kč pro excelentní klastry/ Kč pro rozvinuté klastry max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace: Kč pro excelentní klastry/ Kč pro rozvinuté klastry/ Kč pro nezralé klastry max. míra podpory: pro aktivitu Kolektivní výzkum 45% ZV pro malé podniky, 35% ZV pro střední podniky; pro aktivity Sdílená infrastruktura, Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace 50% ZV

14 Spolupráce – I. výzva Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
kolektivní výzkum – Podprojekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu podprojektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků podprojektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Podprojekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

15 Spolupráce – I. výzva Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): V případě aktivity Kolektivní výzkum osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě V případě aktivity Sdílená infrastruktura nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem V případě aktivity Internacionalizace klastru mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference V případě aktivity Rozvoj klastrové organizace mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál

16 Program TECHNOLOGIE Aktivity: pořízení strojů a technologií Příjemci: MSP v hospodářsky problémových regionech a území s vysokou mírou nezaměstnanosti Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek (stroje, SW pro jejich funkčnost,…) drobný hmotný majetek (moderní ICT) dlouhodobý nehmotný majetek (patenty, licence s vazbou na zařízení)

17 Technologie – I. výzva I. Výzva – 250 mil. Kč, červen a říjen
Kdo může žádat : podnikající fyzická a právnická osoba – mikropodnik, historie není k datu podání žádosti o podporu starší 3 let Kolik lze získat na jeden projekt: dotace 100tis tis. Kč (dle pravidla „de minimis“) max. míra podpory: 45% Na co lze získat podporu (podporované aktivity): podpora podnikatelských záměrů nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

18 Program MARKETING Aktivity: služby zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích,…), poradenství, podpora účasti na mez.proj. Příjemci: MSP; pro interní projekty CzechInvest a CzechTrade Způsobilé výdaje: pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách, propagace a doprava, cizojazyčné materiály, služby odborných poradců,…

19 Program MARKETING Účast na zahraničních veletrzích a výstavách
Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí Marketingové propagační materiály Tvorba marketingových propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu/výstavě, včetně grafických návrhů,překladů do cizích jazyků a tisku. v tištěné formě (letáky, prospekty, brožury, katalogy) v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace) inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení

20 Marketing – I. výzva I. Výzva – červen, listopad (pouze plné žádosti), 300 mil. Kč Kdo může žádat (příjemci podpory): malý a střední podnikatel (MSP) Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): dotace 200 tis. - 5 mil. Kč max. míra podpory: 50% ZV podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

21 Marketing – I. výzva Na co lze získat podporu:
usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály) Jaké výdaje je možné podpořit: Pronájem, zřízení a provoz stánku Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

22 Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA
Aktivity: Výstavba nových případně rekonstrukce stávajících školících středisek, Pořízení vybavení a pomůcek školících prostor, programů,… V rámci křížového financování podpořeno i vzdělávání zaměstnanců podniku Příjemci: MSP Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, rekonstrukce, stavba,…), dlouhodobý nehmotný majetek (SW, školící programy),drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady školitelů

23 Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA
Výstavba nových školicích center Rekonstrukce objektů za účelem vzniku nových školicích center či rekonstrukce stávajících školicích center Pořízení vybavení školicích prostor (IT vybavení, školicí pomůcky) Pořízení vzdělávacích programů Služby školitelů na školení vlastních zaměstnanců žadatele

24 Školicí střediska – I. výzva
I. Výzva – červen a září, srpen a listopad,500 mil. Kč Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“) maximální míra podpory: 50% ZV Pro vzdělávání: 50 % způsobilých výdajů u malých podniků, max. 100 tis. Kč 50 % způsobilých výdajů u středních podniků, max. 200 tis. Kč Na co lze získat podporu (podporované aktivity): výstavba nových školicích center rekonstrukce stávajících školicích center pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd. pořízení vzdělávacích programů vzdělávání zaměstnanců

25 Program NEMOVITOSTI Aktivity: projekt regenerace zóny, projekt rekonstrukce nájemního objektu, projekt rekonstrukce objektu Příjemci: MSP, v případě formy podpory finančního nástroje i územně samosprávné celky či jimi zřízená organizace či akciová společnost, kde má územně samosprávný celek podíl vyšší než 50 % Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, rekonstrukce, modernizace, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, technické zařízení budov) vybrané neinvestiční náklady

26 Program NEMOVITOSTI Aktivity:
modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty Regenerace zóny Rekonstrukce nájemního objektu (územně samosprávní celek) – pouze fin. nástroje Rekonstrukce objektu Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v Národní databázi brownfieldů.

27 Nemovitosti – I. výzva I. Výzva – červen a září, srpen a leden
Kdo může žádat: podnikatelský subjekt z kategorie malý a střední podnik, který je zároveň vlastník a uživatel nemovitosti a jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu Kolik lze získat na jeden projekt:  dotace 1 mil mil. Kč max. výše podpory: malý podnik 45%, střední podnik 35% Na co lze získat podporu: modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb

28 Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
Aktivity: tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center Příjemci: podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotná majetek (stavby, pozemky, rekonstrukce, HW,..),dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence, know-how), vybrané provozní náklady (mzdy, služby poradců a expertů, nájem)

29 ICT a sdílené služby – I. výzva
I. Výzva – 1,5 mld., červen a září, srpen a listopad Kdo může žádat: MSP Kolik lze získat na jeden projekt: dotace 1mil mil. Kč max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV Na co lze získat podporu: tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace zřizování a provoz center sdílených služeb budování a modernizace datových center Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): V případě aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb osobní náklady, nájemné, služby expertů, hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis V případě aktivity Budování a modernizace datových center pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů

30 Program ÚSPORY ENERGIE
Aktivity: modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, systémy měření a regulace, modernizace soustav osvětlení budov, snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku, instalace kogenerační jednotky pro vlastní spotřebu podniku Příjemci: podnikatelské subjekty, zemědělští a potravinářští podnikatelé, maloobchodní, organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie

31 Program ÚSPORY ENERGIE
Forma podpory: DOTACE Minimální dotace 0,5 mil. Kč, maximální dotace 250 mil. Kč Forma podpory: FINANČNÍ NÁSTROJ Zvýhodněný úvěr minimální výše 0,5 mil. Kč, maximální výše 250 mil. Kč

32 Úspory energie – 1. Výzva Kdo může žádat: MSP
Kolik lze získat na jeden projekt : dotace 500 tis mil. Kč maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350tis. Kč max. míra podpory: malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30% ZV max. míra podpory na ekologické studie (Energetický posudek): malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30% ZV

33 Úspory energie – 1. Výzva Na co lze získat podporu (podporované aktivity): modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických  hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke  zvýšení její účinnosti modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

34 Program APLIKACE Aktivity: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Příjemci: podnikatelské subjekty, konsorcia a organizace pro výzkum a šíření znalostí Způsobilé výdaje: osobní náklady (nezbytné pro účely projektu) náklady na nástroje a vybavení formou odpisů, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené z vnějších zdrojů, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady

35 Program APLIKACE

36 Program INOVAČNÍ VOUCHERY
Aktivity: a) nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací b) podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury Příjemci: a) MSP b) provozovatelé inovační infrastruktury (VTP, inovační centra,…) Způsobilé výdaje: a) externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí b) osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelů inovační infrastruktury

37 Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY
Aktivity: a) Poskytování služeb inovačním podnikům (VTP, inovační centra,…) b) Provozování stávajícího VTP či podnikatelského inkubátoru c) Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení d) Výstavba nové sdílené infrastruktury Příjemci: právnické osoby (provozovatelé VTP), NO, municipality, VŠ, univerzity Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, provozní náklady, služby poradců a expertů, náklady na povinnou publicitu

38 Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

39 Program PORADENSTVÍ pro začínající podniky
Aktivity: podpora poradenských služeb pro začínající MSP (historie do 3 let) poskytovaná provozovateli inovační infrastruktury Příjemci: provozovatelé inovační infrastruktury (a), příjemci podporovaných poradenských služeb pak MSP (b) Způsobilé výdaje: výdaje na poradenské služby a služby pro začínající MSP

40 Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Aktivity: výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn,výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny z biomasy Příjemci: podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nutný nehmotný majetek, ekologické studie a energetické audity

41 Program SMART GRIDS I – distribuční sítě
Aktivity: nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách Příjemci: podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie

42 Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
Aktivity: inovativní technologie v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita vozidel), zavádění technologií akumulace energie, zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách, zavádění technologií v oblasti výroby energie z OZ (př. využití biometanu), zavádění off grid systémů,… Příjemci: podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, ekologické studie

43 Program SMART GRIDS II Aktivity: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven Příjemci: podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek, ekologické studie

44 Program ÚSPORY ENERGIE V SZT
Aktivity: rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných zařízení, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla Příjemci: podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, ekologické studie

45 Program ÚSPORY ENERGIE V SZT
Forma podpory: DOTACE Minimální dotace 0,5 mil. Kč, maximální dotace 350 mil. Kč Forma podpory: FINANČNÍ NÁSTROJ Zvýhodněný úvěr minimální výše 0,5 mil. Kč, maximální výše 350 mil. Kč

46 Program VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
Aktivity: modernizace, rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení, vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí Příjemci: podnikatelé v elektronických komunikacích (registrovaní na tel. úřadě) Způsobilé výdaje: investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury, investiční náklady na stavební a inženýrské práce, investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace

47 PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Předkládají se většinou nejprve registrační žádosti a poté žádosti plné. Žádost 1. stupně - Předběžná žádost – základní údaje o žadateli a projektu Žádost 2. stupně - Plná žádost – podrobnosti o projektu, studie proveditelnosti/podnikatelský záměr a povinné přílohy dle Výzvy – stavební povolení, smlouva o spolupráci s VŠ, doklady o ukončení VaV atp.

48 HODNOCENÍ Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě výběrových kritérií, která jsou přílohou Výzvy Hodnocení provádí v případě formy podpory dotace: CzechInvest dle kritérií přijatelnosti (binární ANO/NE) Hodnotitelé (interní/externí) dle výběrových kritérií Souhrnné hodnocení provede hodnotitelská komise Na základě stanovisek předešlých 3 stupňů hodnocení o poskytnutí dotace rozhodne Řídicí orgán OP PIK, tj. poskytovatel dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) V případě formy podpory finanční nástroj provádí hodnocení žádostí a výběr projektů poskytovatel podpory (ČMZRB)

49 NOVÝ SYSTÉM Jednotný systém pro administraci všech žádostí o podporu ze SF 2014 – 2020 ISKP – Informační systém konečného příjemce - určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu Komunikace s projektovým manažerem formou tzv. depeší https://mseu.mssf.cz/index.aspx

50 NOVÝ SYSTÉM ISKP

51 NOVÝ SYSTÉM ISKP

52 REGIONÁLNÍ ZDROJE

53 Finanční zdroje na rozvoj podnikání – rozpočet MSK
Inovační vouchery dotace na spolupráci malého/středního podniku (z MSK) s VŠ nebo s výzkumnou institucí z MSK. Voucher se použije na zaplacení služeb VŠ/výzkumné organizace např. na vývoj produktu či služby, testování, navržení prototypu, design produktu, analýza trhu a byznys plán vč. marketingové strategie Lze získat až 0,3 mil. Kč (70% malé podniky, 65% střední podniky, 50% pro ty, kteří již voucher v minulosti obdrželi).

54 Finanční zdroje na rozvoj podnikání – rozpočet MSK
Dotace na nová pracovní místa ve výzkumu a vývoji Žádat mohou malé a střední podniky z MSK s živnostenským oprávněním k výzkumné a vývojové činnosti.  Co lze získat:  mzdové náklady výzkumníka vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění, náklady na certifikovaná odborná školení. Vše pouze na nově zřízené pracovní místo (od ). Kolik lze získat: 0,3 mil. Kč, 50% nákladů

55 Finanční zdroje na rozvoj podnikání – rozpočet MSK
Fond mikropůjček Kdo může žádat: malé a střední podniky z MSK s dobou existence méně než 3 roky.  Využití úvěru:  výrobní náklady, propagace a marketing, pořízení majetku a zásob, osobní náklady, zásoby, atd. Kolik lze získat: až Kč, úročení 1% p.a., splatnost 3 – 5 let, min. 20% spolufinancování.

56 Kde hledat? Dotační program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 Podpora projektů, jejichž předmětem je spolupráce a transfer znalostí mezi vysokými školami, případně výzkumnými organizacemi na straně jedné a malými astředními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje na straně druhé, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací tzv. inovačních voucherů (dále též dotační titul 1“ nebo „ DT1“), = INOVAČNÍ VOUCHERY   Podpora projektů, jejichž předmětem jsou výzkumné a vývojové činnosti (dále jen „VaV činnosti“) malých a středních podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů na nově vytvořená pracovní místa výzkumných pracovníků v rámci VaV činnosti podniku(dále též „dotační titul 2“ ebo DT2“). = DOTACE NA NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA VE VÝZKUMU A VÝVOJI

57 Kde hledat? Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček II = FOND MIKROPŮJČEK

58 Ing. Hana Myšková


Stáhnout ppt "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google