Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programové období 2014 – 2020 Možnosti dotací pro podnikatele Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programové období 2014 – 2020 Možnosti dotací pro podnikatele Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006."— Transkript prezentace:

1 Programové období 2014 – 2020 Možnosti dotací pro podnikatele Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006

2 Asistenční centrum, a.s.  Společnost s celorepublikovou působností zabývající se od roku 1996 dotačním, strategickým a ekonomickým poradenstvím a problematikou získávání dotací a grantů.  Klientelu společnosti tvoří kromě podnikatelských subjektů z různých odvětví také vzdělávací zařízení, neziskové organizace, města a obce.  Tým 40 stálých odborných pracovníků a 30 externích spolupracovníků pro oblast dotací.  Přípravu projektů zajišťují 3 odborné sekce: sekce podpory podnikání, sekce rozvoje lidských zdrojů, sekce obcí a nestátních neziskových organizací, sekce venkova a zemědělství.

3 Asistenční centrum, a.s. Zkušenosti s fondy Evropské unie:  poskytování komplexních služeb v oblasti dotačního poradenství  práce na cca 1500 projektech  úspěšnost přes 85 %  získaná podpora za více než 11,1 mld. Kč  síť regionálních pracovišť po celé České republice  pojištění škod způsobených podnikatelskou činností až do výše 100 mil. Kč

4 Asistenční centrum, a.s. Přehled nabízených služeb v oblasti dotačního poradenství:  výběr vhodného dotačního programu  zpracování projektů a projektových žádostí o finanční podporu  kompletní řízení projektů  ekonomické a finanční poradenství

5 Základní informace o programovém období 2014 - 2020 21,9 mld. Euro rozdělených z Evropských strukturálních a investičních fondů Výše podpory dotace, ve vyšší míře využívány tzv. finanční nástroje – rizikový kapitál /SEED/ Venture kapitálové fondy, bankovní záruky atp. Forma podpory V rámci OP budou dotační i jiné formy podpory zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, - rozvoj páteřní infrastruktury, - zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, - aktivní podporování sociálního začleňování, - boj s chudobou a integrovaný rozvoj území. Programové cíle

6 Přehled operačních programů pro období 2014 – 2020  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – řízený MPO  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – řízený MŠMT  OP Integrovaný regionální operační program (IROP) – řízený MMR  OP Zaměstnanost (OPZ) – řízený MPSV  OP Životní prostředí (OPŽP) – řízený MŽP  OP Doprava (OPD) – řízený MD  OP Praha – pól růstu ČR (OP Praha) – řízený hl. m. Praha  OP Technická pomoc (OPTP)  OP Evropská územní spolupráce + OP Rybářství, OP Rozvoje venkova

7 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích s vysokou zaměstnaností Primární cíl podnikatelské subjekty (MSP, velké podniky) výzkumné organizace orgány státní správy a samosprávy Příjemci území ČR mimo území hl. města Prahy Cílové území dotace, úvěry, záruky, rizikový kapitál úvěry kombinované s granty nebo subvencemi úrokových sazeb Forma podpory investice do špičkových technologií posílení projektů na spolupráci více podniků foresight a propojování podniků s vědou a výzkumem Zaměření programu

8 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – aktuální informace  alokace programu – 4,3 mld. EUR (celkem pro ČR 21,9 mld. EUR)  předpoklad schválení – leden 2015  první výzvy k předkládání projektů – přelom 1. a 2. čtvrtletí 2015  využití finančních nástrojů – až 33 % alokace OP  intenzita podpory řádově nižší než u předchozích pravidel  výrazné snížení podpory velkých podniků  de minimis – zůstává hranice 200 tis. EUR, avšak sčítá se u propojených podniků

9 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT 17,2 % alokace programu Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury... 28,2 % alokace programu Rozvoj podnikání a konkurence- schopnosti MSP 20,7 % alokace programu Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 31 % alokace programu Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 4 Prioritní osa 3 * Zbývající 2,9 % alokace programu - prioritní osa 5 Technická pomoc

10 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Inovace příklady zaměření projektů  zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb  zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb  zavedení nových metod organizace firemních procesů  zavedení nových prodejních kanálů (způsobů prodeje)  aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý nehmotný majetek  provozní náklady, náklady na publicitu projektu výše dotace, žadatel  dotace 1 – 150 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 25/35/45 % způsobilých výdajů  podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí, fyzické osoby

11 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Inovační vouchery - příklady zaměření projektů  nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí  podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů - způsobilé výdaje  externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí (měření, apod.)  osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelů inovační infrastruktury, pořádání seminářů, apod. - výše dotace, žadatel  dotace 80 – 500 tis. Kč na projekt  intenzita podpory až 100 % v režimu de minimis  podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace

12 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Potenciál - příklady zaměření projektů  založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra  provoz centra v případě MSP - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý nehmotný majetek (zejména pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí  vybrané provozní náklady (zejména vybrané osobní náklady, služby poradců, expertů a studie) - výše dotace, žadatel  dotace 3 – 200 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů  podniky

13 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Aplikovaný výzkum (TIP2) - příklady zaměření projektů  realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje - způsobilé výdaje  osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál  náklady na nástroje a vybavení formou odpisů  náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů a náklady na poradenské služby  provozní náklady - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt  intenzita podpory – experimentální vývoj: 25/35/45 % způsobilých výdajů  intenzita podpory – průmyslový výzkum: 50/60/70 % způsobilých výdajů  podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí, orgány státní správy a samosprávy

14 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Spolupráce - příklady zaměření projektů  podpora klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastrů, rozvoj klastrové organizace  podpora technologických platforem  podpora kooperačních inovačních sítí - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, osobní náklady  služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů – tj. zejména osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum  semináře, konference, marketing - výše dotace, žadatel  intenzita podpory 0,5 – 80 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů  podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace

15 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Partnerství znalostního transferu - příklady zaměření projektů  vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup - způsobilé výdaje  osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu  služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů projektu - výše dotace, žadatel  dotace 0,5 – 4 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 70 % způsobilých výdajů (de minimis)  podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace

16 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Služby infrastruktury - příklady zaměření projektů  zakládání a rozvoj VTP, CTT, PI, poskytování služeb inovačním podnikům  realizace aktivit souvisejících se zkvalitněním implementace programu  provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek včetně technického zhodnocení, hardware a sítě,  dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence a knowhow)  provozní náklady,  náklady na publicitu projektu - výše dotace, žadatel  dotace 5 – 300 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 25/35/45 % způsobilých výdajů  podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace

17 Prioritní osa 1: Program Proof-of-Concept - příklady zaměření projektů  činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry  činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, nalezení strategického komerčního partnera, patentování a případně vznik nové spin-off firmy - způsobilé výdaje  studie proveditelnosti, marketingové studie apod.  podpůrné služby pro V&V - výše dotace, žadatel  dotace  intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů  podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace

18 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 1: Program Pre-commercial Public Procurement - příklady zaměření projektů  fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje se sdílením rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru - výše dotace, žadatel  dotace  intenzita podpory až 100 %  podniky, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí

19 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Technologie - příklady zaměření projektů  realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost  dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí - výše dotace, žadatel  dotace 0,5 – 20 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů  mikropodniky, malé a střední podniky

20 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Progres - příklady zaměření projektů  realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních nástrojů - způsobilé výdaje  pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukce budov, a získání pracovního kapitálu pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů  mikropodniky, malé a střední podniky

21 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Rizikový kapitál - příklady zaměření projektů  scouting  exit - podpora ukončení investice v malém a středním podniku ve formě trade sale  kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a rozvoj podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo replacement kapitál  projekty následných investic v dalších kolech financování - výše dotace, žadatel  dotace max. 10 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 50 - 80 % způsobilých výdajů  mikropodniky, malé a střední podniky

22 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Poradenství 1 (pro začínající podniky) - příklady zaměření projektů  poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 5 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra - způsobilé výdaje  poradenské a expertní služby - výše dotace, žadatel  intenzita podpory pro MSP: 50 – 500 tis. Kč na projekt  intenzita podpory pro provozovatele inovační infrastruktury: 5 – 10 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů  malé a střední podniky, CzechInvest a CzechTrade (koneční příjemci MSP)

23 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Poradenství 2 - příklady zaměření projektů  sofistikované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight ad.) - způsobilé výdaje  služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight atd.)  služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionalizace MSP jejich zapojování do mezinárodních programů  služby související s realizací projektů, náklady na administraci projektů - výše dotace, žadatel  dotace 0,5 – 1 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů  malé a střední podniky, CzechInvest a CzechTrade (koneční příjemci MSP)

24 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Marketing - příklady zaměření projektů  služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy - způsobilé výdaje  pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech individuální účasti na MSP  marketingové propagační materiály  služby odborných poradců v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích - výše dotace, žadatel  dotace 0,3 – 150 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů  malé a střední podniky, CzechInvest a CzechTrade (koneční příjemci MSP)

25 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Nemovitosti - příklady zaměření projektů  projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt  regenerace zóny  rekonstrukce nájemního objektu  rekonstrukce objektu - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek (nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení budov)  neinvestiční náklady (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost) - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 50 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů  malé a střední podniky, municipality

26 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 2: Program Školicí střediska - příklady zaměření projektů  výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center,  modernizace prostor pro vzdělávání,  pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích  programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data) - výše dotace, žadatel  dotace 0,5 – 50 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů  malé a střední podniky

27 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Obnovitelné zdroje energie - příklady zaměření projektů  výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren,  vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby,  instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn  výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý nehmotný majetek  ekologické studie - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 30 - 70 % způsobilých výdajů  podniky

28 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Úspory energie - příklady zaměření projektů  modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zavádění a modernizace systémů měření a regulace  zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, využití odpadní energie ve výrobních procesech  zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku  instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  ekologické studie - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 45 - 70 % způsobilých výdajů  podniky

29 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Smart Grids I. (Distribuční sítě) - příklady zaměření projektů  nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách  nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách  řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý nehmotný majetek  ekologické studie - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 500 mil. Kč na projekt  intenzita podpory : variabilní  podniky

30 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Nízkouhlíkové technologie - příklady zaměření projektů  zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie  zavádění nízkouhlíkových inteligentních technologií v budovách  zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE, zavádění off grid systémů, zavádění systémů řízení spotřeby energií  zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  ekologické studie - výše dotace, žadatel  dotace 0,5 – 100 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 30 - 70 % způsobilých výdajů  podniky

31 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Úspory energie v SZT - příklady zaměření projektů  rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení  zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý nehmotný majetek  ekologické studie - výše dotace, žadatel  dotace 0,5 – 250 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 50 - 80 % způsobilých výdajů  podniky

32 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Smart Grids I. (Distribuční sítě) - příklady zaměření projektů  nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách  nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách  řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek  dlouhodobý nehmotný majetek  ekologické studie - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 500 mil. Kč na projekt  intenzita podpory : variabilní  podniky

33 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 4: Program Vysokorychlostní internet - příklady zaměření projektů  modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků  zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; (u pevného připojení až 100 Mbit/s)  vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu - způsobilé výdaje  investiční náklady na vybudování infrastruktury - výše dotace, žadatel  dotace 1 – 200 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 50 - 80 % způsobilých výdajů  fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací

34 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 4: Program ICT a sdílené služby - příklady zaměření projektů  tvorba nových sofistikovaných ICT řešení  zřizování a provoz center sdílených služeb  budování a modernizace datových center - způsobilé výdaje  dlouhodobý hmotný majetek;  dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence, knowhow)  vybrané provozní náklady (mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájem prostor) - výše dotace, žadatel  dotace max. 200 mil. Kč na projekt  intenzita podpory 25/35/45 % způsobilých výdajů  podniky

35 Kontakt Ing. Jiří Zapletal, Ph.D. vedoucí regionálních zastoupení Asistenční centrum, a.s. Kostelní 10/5 460 01 Liberec Mobil: +420 775 900 740 E-mail: zapletal@asistencnicentrum.cz IČ 63144883 DIČ CZ63144883 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Kraj. Soudu v Ústí n. Labem oddíl B, vložka 714 Regionální kanceláře: Most, Liberec, Praha, Plzeň, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc a Hodonín

36 - DĚKUJI ZA POZORNOST -


Stáhnout ppt "Programové období 2014 – 2020 Možnosti dotací pro podnikatele Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006."

Podobné prezentace


Reklamy Google