Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programové období 2014 – 2020 Možnosti dotací pro podnikatele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programové období 2014 – 2020 Možnosti dotací pro podnikatele"— Transkript prezentace:

1 Programové období 2014 – 2020 Možnosti dotací pro podnikatele
Nové moduly pro řízení inovací reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/

2 Asistenční centrum, a.s. Společnost s celorepublikovou působností zabývající se od roku 1996 dotačním, strategickým a ekonomickým poradenstvím a problematikou získávání dotací a grantů. Klientelu společnosti tvoří kromě podnikatelských subjektů z různých odvětví také vzdělávací zařízení, neziskové organizace, města a obce. Tým 40 stálých odborných pracovníků a 30 externích spolupracovníků pro oblast dotací. Přípravu projektů zajišťují 3 odborné sekce: sekce podpory podnikání, sekce rozvoje lidských zdrojů, sekce obcí a nestátních neziskových organizací, sekce venkova a zemědělství.

3 Asistenční centrum, a.s. Zkušenosti s fondy Evropské unie:
poskytování komplexních služeb v oblasti dotačního poradenství práce na cca 1500 projektech úspěšnost přes 85 % získaná podpora za více než 11,1 mld. Kč síť regionálních pracovišť po celé České republice pojištění škod způsobených podnikatelskou činností až do výše 100 mil. Kč

4 Asistenční centrum, a.s. Přehled nabízených služeb v oblasti dotačního poradenství: výběr vhodného dotačního programu zpracování projektů a projektových žádostí o finanční podporu kompletní řízení projektů ekonomické a finanční poradenství

5 Základní informace o programovém období 2014 - 2020
Výše podpory 21,9 mld. Euro rozdělených z Evropských strukturálních a investičních fondů Forma podpory dotace, ve vyšší míře využívány tzv. finanční nástroje – rizikový kapitál /SEED/ Venture kapitálové fondy, bankovní záruky atp. Programové cíle V rámci OP budou dotační i jiné formy podpory zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, - rozvoj páteřní infrastruktury, - zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, - aktivní podporování sociálního začleňování, - boj s chudobou a integrovaný rozvoj území.

6 Přehled operačních programů pro období 2014 – 2020
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – řízený MPO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – řízený MŠMT OP Integrovaný regionální operační program (IROP) – řízený MMR OP Zaměstnanost (OPZ) – řízený MPSV OP Životní prostředí (OPŽP) – řízený MŽP OP Doprava (OPD) – řízený MD OP Praha – pól růstu ČR (OP Praha) – řízený hl. m. Praha OP Technická pomoc (OPTP) OP Evropská územní spolupráce + OP Rybářství, OP Rozvoje venkova

7 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Primární cíl dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích s vysokou zaměstnaností Příjemci podnikatelské subjekty (MSP, velké podniky) výzkumné organizace orgány státní správy a samosprávy Cílové území území ČR mimo území hl. města Prahy Forma podpory dotace, úvěry, záruky, rizikový kapitál úvěry kombinované s granty nebo subvencemi úrokových sazeb Zaměření programu investice do špičkových technologií posílení projektů na spolupráci více podniků foresight a propojování podniků s vědou a výzkumem

8 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK) – aktuální informace alokace programu – 4,3 mld. EUR (celkem pro ČR 21,9 mld. EUR) předpoklad schválení – leden 2015 první výzvy k předkládání projektů – přelom 1. a 2. čtvrtletí 2015 využití finančních nástrojů – až 33 % alokace OP intenzita podpory řádově nižší než u předchozích pravidel výrazné snížení podpory velkých podniků de minimis – zůstává hranice 200 tis. EUR, avšak sčítá se u propojených podniků

9 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 31 % alokace programu Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurence-schopnosti MSP 20,7 % alokace programu Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT 17,2 % alokace programu Prioritní osa 3 Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury ,2 % alokace programu * Zbývající 2,9 % alokace programu - prioritní osa 5 Technická pomoc

10 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Inovace příklady zaměření projektů zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb zavedení nových metod organizace firemních procesů zavedení nových prodejních kanálů (způsobů prodeje) aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek provozní náklady, náklady na publicitu projektu výše dotace, žadatel dotace 1 – 150 mil. Kč na projekt intenzita podpory 25/35/45 % způsobilých výdajů podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí, fyzické osoby

11 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Inovační vouchery - příklady zaměření projektů nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů - způsobilé výdaje externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí (měření, apod.) osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelů inovační infrastruktury, pořádání seminářů, apod. - výše dotace, žadatel dotace 80 – 500 tis. Kč na projekt intenzita podpory až 100 % v režimu de minimis podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace

12 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Potenciál - příklady zaměření projektů založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra provoz centra v případě MSP - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (zejména pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí vybrané provozní náklady (zejména vybrané osobní náklady, služby poradců, expertů a studie) - výše dotace, žadatel dotace 3 – 200 mil. Kč na projekt intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů podniky

13 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Aplikovaný výzkum (TIP2) - příklady zaměření projektů realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje - způsobilé výdaje osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál náklady na nástroje a vybavení formou odpisů náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů a náklady na poradenské služby provozní náklady - výše dotace, žadatel dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt intenzita podpory – experimentální vývoj: 25/35/45 % způsobilých výdajů intenzita podpory – průmyslový výzkum: 50/60/70 % způsobilých výdajů podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí, orgány státní správy a samosprávy

14 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Spolupráce - příklady zaměření projektů podpora klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastrů, rozvoj klastrové organizace podpora technologických platforem podpora kooperačních inovačních sítí - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, osobní náklady služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů – tj. zejména osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum semináře, konference, marketing - výše dotace, žadatel intenzita podpory 0,5 – 80 mil. Kč na projekt intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace

15 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Partnerství znalostního transferu - příklady zaměření projektů vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup - způsobilé výdaje osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů projektu - výše dotace, žadatel dotace 0,5 – 4 mil. Kč na projekt intenzita podpory 70 % způsobilých výdajů (de minimis) podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace

16 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Služby infrastruktury - příklady zaměření projektů zakládání a rozvoj VTP, CTT, PI, poskytování služeb inovačním podnikům realizace aktivit souvisejících se zkvalitněním implementace programu provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek včetně technického zhodnocení, hardware a sítě, dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence a knowhow) provozní náklady, náklady na publicitu projektu - výše dotace, žadatel dotace 5 – 300 mil. Kč na projekt intenzita podpory 25/35/45 % způsobilých výdajů podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace

17 Prioritní osa 1: Program Proof-of-Concept
příklady zaměření projektů činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, nalezení strategického komerčního partnera, patentování a případně vznik nové spin-off firmy - způsobilé výdaje studie proveditelnosti, marketingové studie apod. podpůrné služby pro V&V - výše dotace, žadatel dotace intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace

18 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Pre-commercial Public Procurement - příklady zaměření projektů fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje se sdílením rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru - výše dotace, žadatel dotace intenzita podpory až 100 % podniky, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí

19 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Technologie - příklady zaměření projektů realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí - výše dotace, žadatel dotace 0,5 – 20 mil. Kč na projekt intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů mikropodniky, malé a střední podniky

20 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Progres - příklady zaměření projektů realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních nástrojů - způsobilé výdaje pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukce budov, a získání pracovního kapitálu pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti - výše dotace, žadatel dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů mikropodniky, malé a střední podniky

21 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Rizikový kapitál - příklady zaměření projektů scouting exit - podpora ukončení investice v malém a středním podniku ve formě trade sale kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a rozvoj podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo replacement kapitál projekty následných investic v dalších kolech financování - výše dotace, žadatel dotace max. 10 mil. Kč na projekt intenzita podpory % způsobilých výdajů mikropodniky, malé a střední podniky

22 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Poradenství 1 (pro začínající podniky) - příklady zaměření projektů poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 5 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra - způsobilé výdaje poradenské a expertní služby - výše dotace, žadatel intenzita podpory pro MSP: 50 – 500 tis. Kč na projekt intenzita podpory pro provozovatele inovační infrastruktury: 5 – 10 mil. Kč na projekt intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů malé a střední podniky, CzechInvest a CzechTrade (koneční příjemci MSP)

23 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Poradenství 2 - příklady zaměření projektů sofistikované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight ad.) - způsobilé výdaje služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight atd.) služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionalizace MSP jejich zapojování do mezinárodních programů služby související s realizací projektů, náklady na administraci projektů - výše dotace, žadatel dotace 0,5 – 1 mil. Kč na projekt intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů malé a střední podniky, CzechInvest a CzechTrade (koneční příjemci MSP)

24 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Marketing - příklady zaměření projektů služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy - způsobilé výdaje pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech individuální účasti na MSP marketingové propagační materiály služby odborných poradců v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích - výše dotace, žadatel dotace 0,3 – 150 mil. Kč na projekt intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů malé a střední podniky, CzechInvest a CzechTrade (koneční příjemci MSP)

25 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Nemovitosti - příklady zaměření projektů projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt regenerace zóny rekonstrukce nájemního objektu rekonstrukce objektu - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek (nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení budov) neinvestiční náklady (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost) - výše dotace, žadatel dotace 1 – 50 mil. Kč na projekt intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů malé a střední podniky, municipality

26 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Školicí střediska - příklady zaměření projektů výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data) - výše dotace, žadatel dotace 0,5 – 50 mil. Kč na projekt intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů malé a střední podniky

27 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 3: Program Obnovitelné zdroje energie - příklady zaměření projektů výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie - výše dotace, žadatel dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt intenzita podpory % způsobilých výdajů podniky

28 Prioritní osa 3: Program Úspory energie
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Prioritní osa 3: Program Úspory energie - příklady zaměření projektů modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zavádění a modernizace systémů měření a regulace zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, využití odpadní energie ve výrobních procesech zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie - výše dotace, žadatel dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt intenzita podpory % způsobilých výdajů podniky

29 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 3: Program Smart Grids I. (Distribuční sítě) - příklady zaměření projektů nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie - výše dotace, žadatel dotace 1 – 500 mil. Kč na projekt intenzita podpory : variabilní podniky

30 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 3: Program Nízkouhlíkové technologie - příklady zaměření projektů zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie zavádění nízkouhlíkových inteligentních technologií v budovách zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE, zavádění off grid systémů, zavádění systémů řízení spotřeby energií zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie - výše dotace, žadatel dotace 0,5 – 100 mil. Kč na projekt intenzita podpory % způsobilých výdajů podniky

31 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 3: Program Úspory energie v SZT - příklady zaměření projektů rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie - výše dotace, žadatel dotace 0,5 – 250 mil. Kč na projekt intenzita podpory % způsobilých výdajů podniky

32 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 3: Program Smart Grids I. (Distribuční sítě) - příklady zaměření projektů nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek ekologické studie - výše dotace, žadatel dotace 1 – 500 mil. Kč na projekt intenzita podpory : variabilní podniky

33 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 4: Program Vysokorychlostní internet - příklady zaměření projektů modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; (u pevného připojení až 100 Mbit/s) vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu - způsobilé výdaje investiční náklady na vybudování infrastruktury - výše dotace, žadatel dotace 1 – 200 mil. Kč na projekt intenzita podpory % způsobilých výdajů fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací

34 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 4: Program ICT a sdílené služby - příklady zaměření projektů tvorba nových sofistikovaných ICT řešení zřizování a provoz center sdílených služeb budování a modernizace datových center - způsobilé výdaje dlouhodobý hmotný majetek; dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence, knowhow) vybrané provozní náklady (mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájem prostor) - výše dotace, žadatel dotace max. 200 mil. Kč na projekt intenzita podpory 25/35/45 % způsobilých výdajů podniky

35 Kontakt Regionální kanceláře:
Ing. Jiří Zapletal, Ph.D. vedoucí regionálních zastoupení Asistenční centrum, a.s. Kostelní 10/5 Liberec Mobil: DIČ CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Kraj. Soudu v Ústí n. Labem oddíl B, vložka 714 Regionální kanceláře: Most, Liberec, Praha, Plzeň, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc a Hodonín

36 - DĚKUJI ZA POZORNOST -


Stáhnout ppt "Programové období 2014 – 2020 Možnosti dotací pro podnikatele"

Podobné prezentace


Reklamy Google