Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy podpory podnikání v období 2007 – 2013 Lukáš Černý CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Turnov 4.10.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy podpory podnikání v období 2007 – 2013 Lukáš Černý CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Turnov 4.10.2006."— Transkript prezentace:

1 Programy podpory podnikání v období 2007 – 2013 Lukáš Černý CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Turnov 4.10.2006

2 Zapojení CI do SF 2007 - 2013 ╌ OP Podnikání a inovace (ERDF) – MPO ╌ cca 11,75 % celkové alokace SF pro ČR (tj. 14.3 mld. Kč ročně) ╌ Orientace na inovativní podnikání, VaV v podnicích a spolupráci ╌ OP Výzkum, vývoj pro inovace (ERDF) – MŠMT ╌ cca 8 % alokace SF pro ČR (cca 10 mld. Kč ročně) ╌ Implementace opatření podporujících spolupráci mezi výzkumnými/VŠ institucemi a podniky (roční alokace cca 2,5 mld. Kč) ╌ OP Vzdělávání a konkurenceschopnost (ESF) – MPO a MŠMT ╌ cca 7 % alokace SF pro ČR (cca 9 mld. Kč ročně, z toho 1,2 pro CI) ╌ RLZ v podnikatelské sféře

3 Operační Program Podnikání a Inovace - OPPI

4 OPPI - zaměření Intervenční oblasti Intervenční oblasti Výzkum, vývoj, inovace Infrastruktura pro podnikání Lidské zdroje pro podnikáníÚspory energií KONKURENCESCHOPNOST

5 OPPI – programy podpory

6

7

8

9 Zaměření ╌ Financování podnikatelských záměrů fyzických nebo právnických osob vstupujících do podnikání poprvé nebo po delším časovém odstupu Podporované aktivity ╌ pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku ╌ pořízení vybraného dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, operativní nebo patentové licence na know-how a nepatentované know-how) ╌ pořízení zásob, software Příjemce podpory ╌ Drobný podnikatel ( do 10 zaměstnanců ) START

10 Forma a výše podpory ╌ bezúročný úvěr ╌ až do výše 90 % nákladů projektu ╌ max. 1,5 mil. Kč ╌ doba splatnosti 7 let ╌ zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem ╌ do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru ╌ zaručovány mohou být úvěry do výše 1,5 mil. Kč ╌ finanční příspěvek k zaručovanému úvěru ve výši až 15 % vyčerpaného zaručeného úvěru

11 INKUBÁTOR Zaměření ╌ Podpora infrastruktury pro vznik a rozvoj firem (zejména start-up a spin-off ) s inovačním potenciálem, podpora vzniku a rozvoje nových forem financování Podporované aktivity ╌ Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center (BIC, PIC apod.), které provozují inkubátor ╌ Zakládání a rozvoj sítí Business Angels ╌ Vytváření nových nedotačních finančních nástrojů Příjemce podpory ╌ Právnická osoba definovaná dle občanského zákoníku ╌ CI / Neziskové organizace

12 INKUBÁTOR Uznatelné náklady ╌ Nákup pozemků a budov ╌ Rekonstrukce a výstavba ╌ Hardware, Software ╌ Stroje a zařízení ╌ Služby poradců ╌ Zvýhodněný nájem, správa fondu/vklad do fondu ╌ … další Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ 75% uznatelných nákladů ╌ 5 – 200 mil.Kč/ 1 – 30 mil.Kč

13 OPPI – programy podpory

14 KREDIT Zaměření ╌ podpora realizace rozvojových podnikatelských projektů malých podnikatelů s kratší historií (do 7 let), podpora zvýšení zaměstnanosti Podporované aktivity ╌ pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku ╌ pořízení vybraného dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, licence) ╌ koupě podniku v konkurzu ╌ pořízení zásob, software Příjemce podpory ╌ Malý podnikatel ( do 50 zaměstnanců )

15 KREDIT Forma a výše podpory ╌ zvýhodněný úvěr ╌ pevná úroková sazba 4 % p.a ╌ 0,2 - 6 mil. Kč ╌ doba splatnosti 8 let ╌ zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem ╌ finanční příspěvek k zaručovanému úvěru ve výši až 15 % vyčerpaného úvěru ╌ podmínkou zvýšení zaměstnanosti minimálně o 2 zaměstnance

16 PROGRES Zaměření ╌ podpora realizace rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a středních, podpora zvýšení zaměstnanosti Podporované aktivity ╌ pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku ╌ pořízení vybraného dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, licence) ╌ koupě podniku v konkurzu Příjemce podpory ╌ Malý a střední podnikatel ( do 250 zaměstnanců )

17 PROGRES Forma a výše podpory ╌ podřízený úvěr ╌ pevná úroková sazba 3 % p.a ╌ 2 - 25 mil. Kč ╌ doba splatnosti 11 let ╌ odklad splátek jistiny úvěru na 6 let ╌ podřízený úvěr s finančním příspěvkem ╌ finanční příspěvek k zaručovanému úvěru ve výši až 10 % vyčerpaného podřízeného úvěru ╌ podmínkou zvýšení zaměstnanosti minimálně o 4 zaměstnance

18 ZÁRUKA Zaměření ╌ podpora realizace podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice Podporované aktivity ╌ pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku ╌ pořízení vybraného dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, licence) ╌ koupě podniku v konkurzu ╌ pořízení zásob, financování pohledávek do lhůty splatnosti a úhrada provozních nákladů Příjemce podpory ╌ Malý a střední podnikatel ( do 250 zaměstnanců )

19 ZÁRUKA Forma a výše podpory ╌ zvýhodněná záruka ╌ až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru ╌ zaručovány mohou být úvěry do výše 5 mil. Kč s minimální dobou splatnosti 3 roky ╌ zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem ╌ finanční příspěvek ve výši až 15 % vyčerpaného zaručeného úvěru ╌ pouze pro malé podnikatele ( do 50 zaměstnanců) ╌ pouze v regionech se soustředěnou podporou státu

20 ROZVOJ III Zaměření ╌ Podpora pořizování nových technologických zařízení s vyšším technickými a užitnými parametry v malých a středních podnicích v regionech se soustředěnou podporou státu Podporované aktivity ╌ nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů ╌ stavební náklady vyvolané se zavedením projektu (max. 30 % z celkových uznatelných nákladů) ╌ náklady na pořízení patentů a licencí Příjemce podpory ╌ Malý a střední podnikatel ( do 250 zaměstnanců )

21 ROZVOJ III Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ až do výše dle mapy intenzity veřejné podpory ╌ minimální dotace 1 mil Kč ╌ maximální dotace 20 mil Kč ╌ podpora bude směřována pouze do regionů se soustředěnou podporou státu

22 Využití ICT v podnicích Zaměření ╌ Podpora zavádění a rozšiřování informačních a komunikačních technologií v podnicích a využití souvisejících služeb Podporované aktivity ╌ Využití IS za účelem zvyšování vnitřní efektivity podniku ╌ Využití IS při vývoji nebo inovaci stávajících výrobků a technologií ╌ Využití IS při zvyšování efektivity v dodavatelsko-odběratelských vztazích ╌ Rozvoj technické infrastruktury a programového vybavení ╌ Využití ICT u drobných a malých podniků s nízkým stupněm rozvoje IS

23 Využití ICT v podnicích Příjemce podpory ╌ Podnikatelské subjekty, malé a střední podniky, sdružení podnikatelů (např. klastry) ve zpracovatelském průmyslu Uznatelné náklady ╌ stroje a zařízení ╌ patenty, licence, know-how ╌ poradenské a konzultační služby ╌ přípravné studie Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ až do výše dle mapy intenzity veřejné podpory ╌ maximální dotace 20 mil Kč

24 Zaměření ╌ podpora marketingových aktivit malých a středních podniků na zahraničních trzích, podpora alianční činnosti MSP (seskupování) Podporované aktivity ╌ získávání marketingových informací a tvorba studií ╌ tvorba propagačních materiálů (např. letáky, brožurky, inzeráty, pozvánky v cizích jazycích) ╌ tvorba cizojazyčných internetových stránek včetně výtvarného návrhu prezentace podniku nebo výrobku, včetně SW pro funkčnost stránek ╌ účast na výstavách a veletrzích v zahraničí (pronájem, zřízení a provoz stánku) MARKETING

25 Příjemce podpory ╌ malé a střední podniky ╌ alianční seskupení min. 3 MSP Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ až do výše 50% uznatelných nákladů projektu ╌ minimální dotace 0,1 mil Kč ╌ maximální dotace 2 mil Kč u samostatného MSP ╌ maximální dotace 4 mil Kč u seskupení MSP.

26 OPPI – programy podpory

27 INOVACE Zaměření ╌ Podpora aktivit směřujících k realizaci inovačního projektu v podnicích Podporované aktivity ╌ inovace produktu, tj. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb ╌ inovace procesu, tj. zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb ╌ organizační inovace tj. zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi ╌ marketingová inovace tj. zavedení nových prodejních kanálů Příjemce podpory ╌ Podnikatelský subjekt dle Obchodního zákoníku

28 INOVACE Uznatelné náklady ╌ Projektová dokumentace k technickému zhodnocení strojů,zařízení a staveb ╌ Technické zhodnocení strojů a zařízení a staveb ╌ Pořízení strojů a zařízení ╌ Nákup práv k užívání duševního vlastnictví ╌ Hardware, Software ╌ Služby poradců, expertů, studie, školení Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ do výše dle mapy intenzity veřejné podpory ╌ maximální dotace 75 mil Kč pro inovaci produktu nebo procesu ╌ maximální dotace 2 mil pro organizační nebo marketingové inovace

29 POTENCIÁL Zaměření ╌ Podpora zřízení a rozšíření infrastruktury pro vývojové a inovační aktivity společností Podporované aktivity ╌ Pořízení či rozšíření infrastruktury pro vývojové a inovační aktivity společností ╌ provozní náklady centra ( pouze u MSP) Příjemce podpory ╌ Podnikatelský subjekt dle Obchodního zákoníku

30 POTENCIÁL Uznatelné náklady ╌ pořízení pozemků a budov ╌ pořízení strojů a zařízení a vybavení center ╌ pořízení patentů, licencí a know-how ╌ provozní náklady centra (zejména mzdové) ╌ poradenské služby spojené s projektem a ╌ náklady na přípravné studie Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ do výše dle mapy intenzity veřejné podpory ╌ minimální dotace 3 mil Kč, maximální dotace 70 mil ╌ max 50% nákladů na studie a poradenské služby ( jen u MSP )

31 PATENT Zaměření ╌ Podpora aktivit směřujících k ochraně práv průmyslového vlastnictví v ČR i vzahraničí Podporované aktivity ╌ přihlášky vynálezů (patentové přihlášky) ╌ přihlášky užitných a průmyslových vzorů ╌ přihlášky ochranné známky Příjemce podpory ╌ Malé a střední podniky ╌ Veřejné výzkumné instituce ╌ Vysoké školy ╌ Fyzické osoby

32 PATENT Uznatelné náklady ╌ Služby oprávněných patentových zástupců ╌ Překlady a tlumočení ╌ Správní poplatky spojené s udělením práva průmyslového vlastnictví Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ MSP a FO max 50% uznatelných nákladů ╌ VVI a VŠ max 75% uznatelných nákladů ╌ maximální dotace 300 tis. Kč

33 OPPI – programy podpory

34 Eko-energie Zaměření ╌ Podpora projektů z oblasti snižování energetické náročnosti výroby a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie Podporované aktivity ╌ výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných a druhotných zdrojů energie ╌ rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie ╌ výroba briket a pelet z obnovitelných a druhotných zdrojů energie ╌ modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucích ke zvýšení jejich účinnosti ╌ zavádění a modernizace systémů měření a regulace ╌ modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla ╌ zlepšování tepelně technických vlastností budov o využití ztrátové energie v průmyslových procesech

35 Příjemce podpory ╌ Podnikatelské subjekty dle § 2 obchodního zákoníku Uznatelné náklady ╌ náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku ╌ náklady na pořízení patentů nebo licencí ╌ přípravné studie a poradenství u MSP (energetický audit,projektová dokumentace) Forma a výše podpory ╌ dotace (min. 1 mil. Kč, max. 75 mil. Kč,max do výše dle mapy intenzity veřejné podpory ) ╌ zvýhodněný úvěr (až do výše 90 % uznatelných nákladů projektu,max. 50 mil. Kč, pevná úroková sazba 1 % p.a., splatnost až 15 let, odklad splátek až 3 roky) ╌ finanční příspěvek až do výše 40 % vyčerpaného úvěru Eko-energie

36 OPPI – programy podpory

37 SPOLUPRÁCE Zaměření ╌ Podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení podnikatelských subjektů s vědecko-výzkumnými a vzdělávacími institucemi na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni Podporované aktivity ╌ Klastry – podpora vytváření a rozvoje ╌ Póly excelence – podpora vytváření a rozvoje ╌ Technologické platformy – podpora vzniku a rozvoje ╌ Jednotlivé kooperační projekty podnikatelských subjektů a vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Příjemce podpory ╌ Právnická osoba ve smyslu § 18 Občanského zákoníku

38 SPOLUPRÁCE Uznatelné náklady ╌ Nákup pozemků a budov ╌ Rekonstrukce a výstavba ╌ Hardware, Software ╌ Stroje a zařízení ╌ Služby poradců, expertů, studie ╌ Marketing a propagace, semináře, workshopy ╌ … další Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ 75% uznatelných nákladů ╌ Min. 1 mil. Kč, max. bude upřesněno ve výzvách

39 OPPI – programy podpory

40 INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ – školicí střediska Zaměření ╌ Podpora vzniku a rozvoje infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů Podporované aktivity ╌ výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů ve vybraných sektorech Příjemce podpory ╌ podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve ╌ nestátní neziskové organizace ╌ veřejná správa ╌ vzdělávací instituce (soukromé) ╌ sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení

41 INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ – školicí střediska Uznatelné náklady ╌ pořízení pozemků a koupě, výstavba, rekonstrukce nebo modernizace staveb ╌ projektová dokumentace, inženýrské činnosti spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí ╌ technická zařízení a zařizovací předměty staveb, ╌ školicí pomůcky, školicí programy (manuály pro výuku) ╌ přípravné studie, analýzy a poradenství spojené s investicí do rozvoje lidských zdrojů Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ do výše dle mapy intenzity veřejné podpory ╌ minimální dotace 200 tis. Kč, maximální dotace 150 mil Kč

42 OPPI – programy podpory

43 NEMOVITOSTI Zaměření ╌ Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, podnikatelských zón a regenerace brownfields Podporované aktivity ╌ příprava,rozvoj a regenerace zóny ╌ výstavba nájemního objektu ╌ rekonstrukce objektu ╌ vyhotovení projektové dokumentace ╌ relokace firmy - přemístění z intravilánu obce Příjemce podpory ╌ Územní a samosprávný celek či svazek územních a samosprávných celků ╌ Podnikatelské subjekty

44 NEMOVITOSTI Uznatelné náklady ╌ Investiční ╌ nákup pozemků a staveb ╌ odstranění nevyužitých staveb a ekolog. zátěží ╌ nová výstavba a rekonstrukce ╌ Inženýrské sítě a komunikace projektová dokumentace, ╌ inženýrské činnosti spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí ╌ Provozní ╌ opravy, údržba ╌ příspěvek na neobsazené nájemní plochy Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ výše dle příjemce a typu projektu

45 PROSPERITA II Zaměření ╌ Podpora zakládání, rozvoje a činnosti vědeckých a vědeckotechnických parků a center pro transfer Podporované aktivity ╌ zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků ╌ zakládání a rozvoj center pro transfer technologií ╌ nové finanční nástroje (princip rizikového kapitálu, fondy technologického rozvoje) Příjemce podpory ╌ Právnická osoba definovaná dle občanského zákoníku ╌ CI / Neziskové organizace

46 PROSPERITA II Uznatelné náklady ╌ Nákup pozemků a budov ╌ Rekonstrukce a výstavba ╌ Sítě a komunikace ╌ Hardware, Software ╌ Stroje a zařízení ╌ Služby poradců, expertů, studie ╌ Marketing a propagace ╌ Dopravní prostředky ╌ … další Forma a výše podpory ╌ 75% uznatelných nákladů ╌ 5 – 200 mil.Kč – projekty se stavebními náklady ╌ 1 – 30 mil.Kč

47 OPPI – programy podpory

48 PORADENSTVÍ Zaměření ╌ Rozvoj Národního registru poradců, dotované informační, poradenské a vzdělávací služby pro malé a střední podnikatele Podporované aktivity ╌ Národní registr poradců ╌ Poradenské služby ╌ Podpora informačních, poradenských a vzdělávacích služeb prostřednictvím vybraných regionálních subjektů informační, vzdělávací a poradenské infrastruktury Příjemce podpory ╌ CzechInvest ╌ Podnikatelské subjekty, MSP ╌ Podpora podnikům je poskytována formou zvýhodněného nákupu služeb

49 Rozvoj strategických a ICT služeb Zaměření ╌ Podpora ICT služeb v ČR, rozvoj informační, znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT, podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na ICT a významným mezinárodním zaměřením Podporované aktivity ╌ vývoj nových IS/ICT řešení a aplikací ╌ centra pro návrh a implementaci IS/ICT ╌ centra sdílených služeb ╌ centra zákaznické podpory ╌ centra oprav high-tech výrobků Příjemce podpory ╌ Podnikatelské subjekty ( pouze vývoj IS/ICT a centra IS/ICT ) ╌ MSP

50 Rozvoj strategických a ICT služeb Uznatelné náklady ╌ pozemky, budovy a rekonstrukce ╌ stroje a zařízení ╌ patenty, licence a know-how ╌ poradenské a konzultační služby, studie proveditelnosti, přípravné studie ╌ mzdy ╌ ostatní provozní náklady Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ do výše dle mapy intenzity veřejné podpory ╌ minimální dotace 3 mil. Kč, maximální dotace 50 mil. Kč

51 INTERNACIONALIZACE SPECIALIZOVANÉ VELETRHY A MISE V ZAHRANIČÍ TRENDY SPECIALIZOVANÉ VELETRHY A MISE V ZAHRANIČÍ (CzechTrade) ╌ Podpora účastí výrobních podniků a poskytovatelů služeb na zahraničních veletrzích a výstavách specializovaného charakteru a na podnikatelských misích pořádaných za účelem prezentace ČR INTERNACIONALIZACE (CzechTrade) ╌ rozvoj infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních, vzdělávacích, asistenčních a poradenských služeb poskytovaných Českou agenturou na podporu obchodu TRENDY (CzechInvest) ╌ Vytvoření systému pro analýzy světových i českých rozvojových trendů majících vliv na inovační aktivitu ekonomiky ČR

52 Operační Program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost OP VpK

53 Zavádění moderních forem řízení a rozvoje LZ Zaměření ╌ Rozvoj personálního řízení v podnicích a zavádění moderních forem řízení a rozvoje lidských zdrojů ve společnostech (např. Standard Investors in People) mezinárodním zaměřením Podporované aktivity ╌ Vytváření infrastruktury a zavádění standardu Investors in People (IIP) v ČR ╌ Podpora realizace a organizace dalších aktivit směřujících k rozvoji personálního řízení a efektivního využití lidského kapitálu v podnicích (např. realizace „HR fór“, případových studiích, odborných workshopů apod.). Příjemce podpory ╌ CzechInvest ╌ Podpora podnikům je poskytována formou zvýhodněného nákupu služeb vedoucích k zavedení standardu IIP

54 EDUCA Zaměření ╌ Prohloubení kvalifikace zaměstnanců v podnicích a rozšíření jejich znalostí a dovedností pomocí obecného a specifického vzdělávání Podporované aktivity ╌ obecné vzdělávání jako např. zvyšování jazykových znalostí, obecné gramotnosti v oblasti ICT, zvyšování manažerských dovedností. Specifické vzdělávání jako např. zvyšování technických znalostí s ohledem na zavádění nových technologií, prohlubování profesních dovedností zaměřených na konkrétní pozice v podnikatelském subjektu Příjemce podpory ╌ Podnikatelské subjekty - fyzické i právnické osoby a jejich sdružení bez rozdílu velikosti působící ve vybraných oborech. ╌ Sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení a samospráva ( např. klastry ) ╌ Nestátní neziskové organizace( např. inkubátory )

55 EDUCA Uznatelné náklady ╌ nákup služeb (např. školení, konference, stáže, workshopy) ╌ cestovné, ubytování, stravné (školených osob, interních školitelů a interního realizačního týmu) ╌ ostatní náklady přímo související se vzdělávacími aktivitami (nájem, režijní náklady, odpisy zařízení, internet, telefon, atd.) ╌ mzdy (náhrada mezd školených osob, interních školitelů a interního realizačního týmu) ╌ školicí materiál a pomůcky Forma a výše podpory ╌ dotace ╌ MSP - obecné vzdělávání 80% / specifické vzdělávání 45% ╌ ostatní podniky – 60% / 35% ╌ 70% v režimu de-minimis

56 Kontakty CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Nám. Dr. E. Beneše 4/12 460 01 Liberec Tel.: +420 482 710 065 (353) Fax: +420 485 105 710 E-mail: liberec@czechinvest.org www.czechinvest.org

57 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2006. Všechna práva vyhrazena Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Programy podpory podnikání v období 2007 – 2013 Lukáš Černý CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Turnov 4.10.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google