Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný workshop „Přípravné a průzkumné práce před zadáním a pořizováním návrhů pozemkových úprav.“ 5. února 2015, MENDELU pavilon Q, posluchárna Q 02.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný workshop „Přípravné a průzkumné práce před zadáním a pořizováním návrhů pozemkových úprav.“ 5. února 2015, MENDELU pavilon Q, posluchárna Q 02."— Transkript prezentace:

1 Odborný workshop „Přípravné a průzkumné práce před zadáním a pořizováním návrhů pozemkových úprav.“ 5. února 2015, MENDELU pavilon Q, posluchárna Q 02 Zemědělská 1, 613 00 BRNO – Černá Pole Jihomoravská pobočka Českomoravské komory pro pozemkové úpravy a Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy ve spolupráci s Ústavem aplikované a krajinné ekologie agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Vodohospodářská problematika v přípravě pozemkových úprav Petr Doležal, Agroprojekt PSO, s.r.o.

2 KoPÚ Plačovice

3 Příprava pozemkových úprav – průzkum budoucího řešeného území Zásady a cíle průzkumu Prověřování obecných a specifických cílů pozemkových úprav, vymezení potenciálních překážek pro dosažení cílů pozemkových úprav, Výsledek průzkumu Závazná definice obecných a specifických cílů pozemkových úprav. Vymezení množství služeb spojených se zhotovením návrhu poz. úprav pro zadávací dokumentaci VZ. Podrobná specifikace komplexu zadávacích podmínek.

4 Příprava pozemkových úprav – průzkum budoucího řešeného území Výchozí podklady přípravy (co ovlivňují) Požadavky vlastníků pozemků k provedení poz. úprav - (zadání, definice cíle a definice zadávacích podmínek) Požadavky místní samosprávy k provedení poz. úprav - (zadání, definice cíle a definice zadávacích podmínek) Stanoviska DOSS (zásady, omezení, požadavky apod.) - (zadání, definice cíle a definice zadávacích podmínek) Stanoviska správců sítí a správců zařízení dotčených pozemkovými úpravami a ověřené údaje o poloze rozvodných sítí, liniových staveb a melioračních zařízení- (definice cíle a definice zadávacích podmínek) Podklady z katastru nemovitostí- (definice rozsahu služeb v SOD) Dohoda s katastrálním úřadem o zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických informaci pro pozemky pouze zaměřené a v obvodu pozemkových úprav neřešené (nesměňované) - (definice zadávacích podmínek) Jsou-li upřesnění a rekonstrukce přídělů ukončeny zápisem rozhodnutí o určení hranic pozemků do katastru nemovitostí, projedná pozemkový úřad náležitosti podkladů s katastrálním úřadem - (definice zadávacích podmínek) Jednání s katastrálním úřadem v případě řešení území s nedokončeným scelovacím řízením, kdy po projednání s katastrálním úřadem může pozemkový úřad vyloučit z pozemkových úprav pozemky, které nejsou třeba pro dosažení účelu pozemkových úprav, a stanoví obvod pozemkových úprav- (definice zadávacích podmínek) Mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek - (předávané podklady) Mapy komplexního průzkumu půd - (předávané podklady) Mapy souboru lesních typů - (předávané podklady) Schválená nebo rozpracovaná územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a územní rozhodnutí - (definice cíle, definice zadávacích podmínek a rozsahu služeb v SOD) Ortofotomapy, letecké a satelitní snímky, údaje základní báze geografických dat- (předávané podklady) Dostupné projektové dokumentace zpracované v zájmovém území (např. projekty vodohospodářských a melioračních staveb, dřívějších pozemkových úprav) - (definice cíle, definice zadávacích podmínek a rozsahu služeb v SOD)

5 Příprava pozemkových úprav – průzkum budoucího řešeného území Podklady pro stanovení množství zadávaných služeb Přesnost podkladů a kvalita přípravných prací pozemkového úřadu určuje kvalitu a odbornou úroveň zadání VZ, zejména v rozsahu a množství zadávaných služeb. Geodetické podklady (přesnost různá – samostatná část workshopu), Mapové (mapy s odborným obsahem) základní informace, možnosti WMS Odborné studie, stanoviska, analýzy, generely apod., (většinou přesnost pro stanovení množství zadávaných služeb nízká, pouze orientace v problému a hlavní vazby). Vždy je třeba posoudit využitelnost!!! ÚPD (samostatní část workshopu) Posoudit využitelnost z pohledu zadávání a definice množství zadávaných služeb (zejména vodohospodářská opatření – nádrže, ochr. hráze) Projektové dokumentace –DÚR, DSP, DSPS - přesnost využitelná pro potřeby zadání a definice množství zadávaných služeb SOD. Terénní průzkum (upraví představy a napomůže zpřesnění) Pokud byly řádně odvedeny přípravné práce pozemkového úřadu, není chybou další zpřesňování v průběhu procesu pozemkových úprav v důsledku nepředvídatelných okolností. Např. zvýšení přesnosti např. v důsledku zaměření řešeného území. Další požadavky obcí apod.

6 Příprava pozemkových úprav – průzkum budoucího řešeného území Omezující faktory Čas - období analýzy a realizace přípravy. Složitost - po vyhodnocení podkladů je možné zadání odborných studií, musí však následovat převzetí závěrů. Studie by měly předcházet zadání, protože jejich závěry ovlivňují zadání !!! Cena - výchozí podklady s vysokou přesností vyžadují vysokou cenu. Není bezpodmínečně nutné ve fázi přípravy. Např. hydrologické údaje ČHMÚ pokud neznáme profily. Software a zkušenosti zpracovatele zadání - celá řada podkladů je v elektronické podobě, jen vědět kde a jak.

7 Příprava pozemkových úprav – průzkum budoucího řešeného území - ukázka podkladů Mapové (mapy s odborným obsahem) – služby WMS, nebo specializované portály ukázka portálů (ČÚZK)

8 Národní geoportál INSPIRE

9 Portál (HEIS) - http://heis.vuv.cz/ Hydroekologický informační systém VÚV TGMhttp://heis.vuv.cz/

10 Portál (HEIS) - http://heis.vuv.cz/ Hydroekologický informační systém VÚV TGMhttp://heis.vuv.cz/

11 Portál (DIBAVOD) http://www.dibavod.cz/

12 Portál SOWAC-GIS Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy http://geoportal.vumop.cz/

13

14 Portál (UHÚL) – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů http://geoportal.uhul.cz/LhpoMap/?MapComposition=spt

15

16 Vodohospodářská problematika - definice obecných a specifických cílů pozemkových úprav – výběr opatření Základní členění Protierozní ochrana (projevy vodní eroze – zejména technická opatření- příkopy, průlehy, nádrže apod.) Protipovodňová ochrana (technická opatření – příkopy, propustky, nádrže apod.) Zlepšení vodních poměrů v krajině (odvodnění, krajinotvorné nádrže, úpravy toků, revitalizace, další opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a zlepšení vodních poměrů) Propojení s ostatními typy společných zařízení.

17 Vodohospodářská problematika - definice obecných a specifických cílů pozemkových úprav – výběr opatření Podklady z hlediska významu pro definování předmětu zakázky a rozsahu služeb ÚPD – pozor na přesnost (bez zaměření, často bez výpočtů a bez nutných průzkumů) – definuje pouze představu o prvcích. Většinou nelze bez dalšího dopřesnění využít k určení rozsahu služeb. Zejména pozor na nádrže, často se jedná pouze o „malůvku“ bez potřebného definování parametrů. Generely – většinou bez detailnějšího polohového vymezení pro potřeby pozemkových úprav, orientační parametry navrhovaných prvků, popisují často pouze obecné vazby, slouží k orientaci v problému a jsou podkladem k rozvedení a dopracování – většinou definují pouze představu o prvcích. Většinou nelze bez dalšího dopřesnění využít k určení rozsahu služeb. Studie - u výsledků je třeba posoudit podrobnost a použitelnost v procesu pozemkových úprav. Zde je třeba se soustředit na podklady, ze kterých vznikly, metody výpočtu, způsob řešení. Pokud se jedná o studii, která řeší konkrétní problém a podklady byly relevantní a výsledkem jsou parametry prvků a plošný rozsah je možné převzít pro určení rozsahu služeb.

18 Vodohospodářská problematika - definice obecných a specifických cílů pozemkových úprav – výběr opatření Podklady z hlediska významu pro definování předmětu zakázky a rozsahu služeb DÚR – po posouzení (zda je či není součástí PSZ) možno převzít. U vodohospodářských děl je potřeba posoudit podrobnost (situace, řezy, parametry objektů apod.) a vyhodnotit podklady (zejména hydrologické a geodetické). Vždy je třeba posoudit využitelnost z pohledu definice plošného rozsahu (budoucí parcely). DSP – posoudit stav z pohledu pozemkových úprav (zda je či není součást PSZ) –Bylo vydáno stavební povolení – prostudovat dokumentaci, upozornit v zadávací dokumentaci – má vliv na tvorbu parcel a stanovení obvodu. Zapracovat do podkladů a do rozsahu služeb. –Nebylo ještě vydáno stavební povolení – projednat se stavebníkem postup a vliv na průběh pozemkových úprav. Průzkumy – terénní (posoudí možnosti realizovatelnosti opatření vybraných z podkladů) Rozsah geologie – samostatná kapitola v rámci zadávání. Pokud jsou pro vybraná technická vodohospodářská opatření stanoveny parametry a zábory (DÚR, detailní studie z relevantních podkladů), je možné zadat samostatně. V opačném případě je lepší zadat až v průběhu zpracování pozemkových úprav formou víceprací.

19 Vodohospodářská problematika –vymezení rozsahu služeb (jednotek) Výškopisné zaměření VZ [jednotky], podélné a příčné profily PPPr [jednotky] Protierozní ochrana organizační opatření – nepromítají se do jednotek agrotechnická - nepromítají se do jednotek technická –průlehy, příkopy VZ [plocha] = délka (odhad z podkladů) x 50 m PPPr [délka] - (odhad z podkladů) –protierozní nádrže VZ [plocha] (odhad z relevantních podkladů s přesahem) PPPr [ks] (počet z podkladů v ZD popis) –zasakovací pásy VZ [plocha] = délka (odhad z podkladů) x 50 m PPPr [délka] - (odhad z podkladů) –terénní urovnávky VZ [plocha]- (odhad z podkladů) PPPr [plocha] - (odhad z podkladů).

20 Vodohospodářská problematika –vymezení rozsahu služeb (jednotek) Výškopisné zaměření VZ [jednotky], podélné a příčné profily PPPr [jednotky] Protipovodňová ochrana příkopy včetně objektů VZ [plocha] = délka (odhad z podkladů) x 50 m PPPr [délka] - (odhad z podkladů) nádrže VZ [plocha] - (odhad z relevantních podkladů s přesahem) PPPr [ks] - (počet z podkladů + ZD popis) ochranné hráze VZ [plocha] = délka (odhad z podkladů) x 80 m PPPr [délka] - (odhad z podkladů)

21 Vodohospodářská problematika –vymezení rozsahu služeb (jednotek) Výškopisné zaměření VZ [jednotky], podélné a příčné profily PPPr [jednotky] Zlepšení vodních poměrů v krajině odvodnění VZ [plocha] - (odhad z podkladů) PPPr [plocha] - (odhad z podkladů) nádrže VZ [plocha] - (odhad z relevantních podkladů s přesahem) PPPr [ks] - (počet z podkladů + ZD popis) úpravy toků VZ [plocha] = délka (odhad z podkladů) x 50 m PPPr [délka] - (odhad z podkladů) revitalizace VZ [plocha] = délka (odhad z podkladů) x 50 m PPPr [délka] - (odhad z podkladů)

22 Vodohospodářská problematika –vymezení rozsahu služeb (jednotek) Výškopisné zaměření VZ [jednotky], podélné a příčné profily PPPr [jednotky] ODHAD Z PODKLADŮ Na základě rozhodnutí o výběru opatření (podklady definují opatření dostatečně přesně pro potřeby zadání pozemkových úprav – poloha, rozměry) VÝBĚR OPATŘENÍ Odměření jednotek z podkladů (délka, plocha) – digitální nebo digitalizované, WMS ODHAD – PŘESNOST JE ÚMĚRNÁ VÝCHOZÍM PODKLADŮM

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Odborný workshop „Přípravné a průzkumné práce před zadáním a pořizováním návrhů pozemkových úprav.“ 5. února 2015, MENDELU pavilon Q, posluchárna Q 02."

Podobné prezentace


Reklamy Google