Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ Ostrava 13. 2. 2009 Ing. Jiří Krist.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ Ostrava 13. 2. 2009 Ing. Jiří Krist."— Transkript prezentace:

1 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ Ostrava 13. 2. 2009 Ing. Jiří Krist

2 Environmentální pilíř - témata 1. Horninové prostředí a geologie 2. Vodní režim 3. Hygiena životního prostředí 4. Ochrana přírody a krajiny 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

3 Zaměření témat  geologický a geomorfologický profil území  těžba nerostných surovin  sesuvná a poddolovaná území 1. Horninové prostředí a geologie

4 Zaměření témat 2. Vodní režim  vodní režim v krajině (sklonitá orná půda)  stav povrchových a podzemních vod

5 Zaměření témat 3. Hygiena životního prostředí  ovzduší  nakládání s odpadem  další hygienické závady území (radonové riziko, hluková zátěž, …)

6 Zaměření témat 4. Ochrana přírody a krajiny  chráněná území  koeficient ekologické stability krajiny  územní systém ekologické stability

7 Zaměření témat 5. ZPF a PUPFL  zemědělský půdní fond  pozemky určené k plnění funkce lesa (lesnatost, kategorie lesa)

8 Sledované oblasti v tématech  Indikátory  SWOT analýza  Problémy k řešení SILNÉ STRÁNKYSLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTIHROZBY

9 Hodnocené indikátory Téma 1:  podíl poddolovaných a sesuvných území na celkové ploše obce Téma 2:  plocha sklonité orné půdy  stav povrchových a podzemních vod Téma 3:  kvalita ovzduší  průměrná produkce komunálního odpadu  míra separace komunálního odpadu Téma 4:  podíl plochy ZCHÚ na celkové ploše obce  koeficient ekologické stability krajiny Téma 5:  změna výměry zemědělské půdy mezi lety 2001 a 2008  lesnatost

10 Možná navrhovaná opatření  respektovat ochranu ložisek a dobývacích prostorů pro další využití  zajistit ochranu pro budoucí využití prognózních zdrojů nerostných surovin  přesná lokalizace sesuvných území, určení míry rizika a navržení opatření (vhodné funkční využití, omezení zástavby, …)  respektovat ochranné podmínky CHOPAV stanovené z. č. 254/2001 Sb.  v oblastech s rizikovým stavem vod citlivě umísťovat nové zdroje emisí do povrchových a podzemních vod  revitalizace vodních toků v úsecích k tomu indikovaných  změna hospodaření u nadměrně sklonitých pozemků orné půdy vedoucí ke snížení erozní ohroženosti, navrhnout zatravnění (možno spojit s prvky ÚSES)  nepovolovat stavby v území Q100, navrhnout protipovodňová opatření na ochranu již zastavěného území  dodržovat zásady správné zemědělské praxe  výsadba účelové zeleně a podpora využívání ekologicky šetrných způsobů vytápění v oblastech s překročenými imisními limity  výstavba obchvatu obcí s nadměrnou hlukovou a emisní zátěží ze silniční dopravy (zajistit plochy koridoru a realizaci protihlukových opatření)  rekultivace SEZ  zajištění ochrany a rozvoje ekologicky stabilních ploch, realizace ÚSES, vymezení interakčních prvků v krajině  minimalizovat zábory ZPF ve vyšších třídách ochrany a rekultivace okolních zasažených ploch  minimalizovat liniové stavby vedoucí k rozdělení lesních komplexů

11

12

13 Hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí Jako srovnávací rovina pro zlepšení/zhoršení slouží dnešní průměrný stav.

14 děkuji za pozornost Kontakt: e-mail: Jiri.Krist@ekotoxa.cz tel.: 558 900 010


Stáhnout ppt "ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ Ostrava 13. 2. 2009 Ing. Jiří Krist."

Podobné prezentace


Reklamy Google