Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský exekuční titul pro nesporné nároky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský exekuční titul pro nesporné nároky"— Transkript prezentace:

1 Evropský exekuční titul pro nesporné nároky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 805/ ze dne 21dubna 2004

2 EEO Nařízení – důvody jeho vzniku
Od roku 2001 – možnost dosáhnout výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech jednoho členského státu ve druhém členském státu za splnění podmínek řízení o exequatur dle nařízení Brusel I Členské státy nebyly zcela spokojeny ----> zájem na vytvoření jednodušších pravidel pro výkon některých „nesporných“ rozhodnutí ----> v roce 2004 bylo vytvořeno nařízení, který se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (EEO regulation)

3 EEO nařízení– vztah k nařízení Brusel I
Obě nařízení představují „způsob, jak dosáhnout výkonu rozhodnutí“ Shodná věcná působnost Nařízení EEO může být nahlíženo jako speciální právní úprava k nařízení Brusel I – obecná právní úprava – EEO nařízení se vztahuje pouze na „nesporné nároky“ EEO nařízení přináší jednodušší způsob výkonu rozhodnutí – žádné řízení o exequatur

4 EEO nařízení – věcná působnost
Občanskoprávní a obchodní věci, bez ohledu na povahu soudu. Negativní vymezení (nelze použít na): osobní nebo způsobilost k právním úkonům fyzické osoby, majetková práva vyplývající z manželských vztahů, závěti a dědictví; b) úpadky, vyrovnání a podobná řízení; c) sociální zabezpečení d) rozhodčí řízení.

5 EEO nařízení – důležité pojmy
EEO nařízení se vztahuje na rozhodnutí, soudní smíry a úřední listiny o nesporných nárocích, jakož i rozhodnutí vydaná na základě opravných prostředků proti těmto rozhodnutím. Rozhodnutí - každé rozhodnutí vydané soudem členského státu bez ohledu na to, je-li označeno jako usnesení, příkaz, rozhodnutí nebo příkaz k nařízení výkonu, včetně rozhodnutí o nákladech řízení vydaného soudním úředníkem; nárokem" peněžitý nárok na konkrétní částku, která je splatná nebo jejíž datum splatnosti je uvedeno v rozhodnutí, soudním smíru nebo úřední listině; úřední listinou dokument, který byl: formálně vyhotoven nebo registrován jako úřední listina a jehož ověření souvisí s podpisem a obsahem listiny a provedl je orgán veřejné moci či jiný orgán zmocněný pro tento účel členským státem původu, ujednání o vyživovací povinnosti uzavřené se správními orgány nebo jimi ověřené;

6 EEO nařízení – důležité pojmy
Nárok se považuje za nesporný (čl.3), pokud a) dlužník s ním výslovně souhlasil tím, že jej uznal, nebo prostřednictvím smíru, který schválil soud nebo který byl uzavřen před soudem v průběhu řízení nebo b) dlužník proti němu v průběhu soudního řízení nevznesl nikdy žádné námitky v souladu s odpovídajícími procesními předpisy členského státu původu nebo c) dlužník se neúčastnil soudního jednání, ve kterém se o tomto nároku jednalo, ani nebyl na takovém soudním jednání zastoupen poté, co nejprve vznesl proti nároku v průběhu soudního řízení námitky, pokud takové jednání znamená podle práva členského státu původu konkludentní souhlas s nárokem nebo skutečnostmi, které tvrdí věřitel nebo d) dlužník jej výslovně uznal v úřední listině.

7 EEO nařízení – výkon rozhodnutí
Není třeba exequatur – řízení o prohlášení rozhodnutí za vykonatelné. Členský stát, který vydal rozhodnutí o nesporném nároku, potvrdí rozhodnutí jako evropský exekuční titul pro nesporné nároky (certifikátem) – příloha I pro rozsudky, příloha II pro soudní smíry, příloha III pro veřejné listiny. Rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul pro nesporné nároky je v jiném členském státě uznáno a vykonáno, aniž by bylo třeba jej prohlašovat za vykonatelné a bez možnosti namítat jeho uznání.

8 EEO – Nařízení-výkon rozhodnutí – podmínky potvrzení
Rozhodnutí o nesporném nároku vydané v členském státě je po časově neomezené žádosti podané původnímu soudu potvrzeno jako evropský exekuční titul, pokud a) je rozhodnutí vykonatelné v členském státě původu a b) rozhodnutí není v rozporu s pravidly soudní příslušnosti, která jsou stanovena v oddílech 3 a 6 kapitoly II nařízení (ES) č. 44/2001 a c) soudní řízení v členském státě původu splnilo požadavky, které jsou stanoveny v kapitole III, pokud je nárok nesporný ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo c) a d) rozhodnutí bylo vydáno v členském státě, ve kterém má dlužník bydliště ve smyslu článku 59 nařízení (ES) č. 44/2001, v případech, kdy - nárok je nesporný ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo c), - souvisí se smlouvou, kterou uzavřela osoba, spotřebitel, za účelem, který nelze považovat za její obchodní či profesní činnost a - dlužníkem je spotřebitel.

9 EEO nařízení – požadavky na řízení (minimální normy pro řízení)
Kapitola III nařízení Požadavky týkající doručení rozhodnutí dlužníku /povinnému/ - i když se ale nejedná o tak přísná pravidla. Článek 16 nařízení stanovuje pravidla - které informace musí být dlužníku /povinnému/ sděleny – informace o nároku a informace o tom, které procesní kroky jsou mu k dispozici, aby nárok popíral.

10 EEO nařízení – výkon rozhodnutí potvrzeného jako EEO
Výkon rozhodnutí se řídí národním právem členského státu. Článek 23 – odklad nebo zastavení výkonu –“omezení nebo zastavení výkonu“ dle textu nařízení - Pokud dlužník: a) napadl rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul včetně žádosti o přezkum ve smyslu článku 19 nebo b) požádal o opravu nebo zrušení potvrzení evropského nařízení výkonu v souladu s článkem.

11 EEO nařízení – ostatní ustanovení
Článek 6 odst. 2 nařízení - Pokud rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul přestalo být vykonatelné nebo jeho vykonatelnost byla pozastavena či omezena, je na časově neomezenou žádost podanou původnímu soudu vystaveno pomocí vzorového formuláře uvedeného v příloze IV osvědčení o pozastavené či omezené vykonatelnosti. Článek 6 (3) EEO –je-li rozhodnutí vydáno po napadení rozhodnutí, které bylo potvrzeno jako evropský exekuční titul, je na časově neomezenou žádost vydáno náhradní osvědčení pomocí vzorového formuláře uvedeného v příloze V, jestliže je rozhodnutí o opravném prostředku vykonatelné v členském státě původu. Článek 8 - částečný EEO (pouze pokud část rozhodnutí splňuje podmínky pro to, aby if only a part of decision meet the requirements of the Regulation to be certified as EEO)

12 EEO nařízení – česká právní úprava
Řízení o potvrzení evropského exekučního titulu § 200ua občanského soudního řádu Na návrh oprávněného ze soudního rozhodnutí, soudního smíru nebo úřední listiny, které splňují podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství k potvrzení jako evropský exekuční titul, rozhodne soud usnesením za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství. K řízení o potvrzení evropského exekučního titulu je příslušný soud, který rozhodoval ve věci v době, kdy byly splněny podmínky vzniku nesporného nároku podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství. Byly-li tyto podmínky splněny v případě úřední listiny, je k řízení příslušný obecný soud oprávněného. Účastníkem řízení je oprávněný. Proti usnesení o potvrzení evropského exekučního titulu není odvolání přípustné.


Stáhnout ppt "Evropský exekuční titul pro nesporné nároky"

Podobné prezentace


Reklamy Google