Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BRUSEL Ia Tomáš Břicháček Seminář ČAK 27. 11. 2014 Uznávání a výkon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BRUSEL Ia Tomáš Břicháček Seminář ČAK 27. 11. 2014 Uznávání a výkon."— Transkript prezentace:

1 BRUSEL Ia Tomáš Břicháček Seminář ČAK 27. 11. 2014 Uznávání a výkon

2 Úvod nejvýznamnější změna oproti nařízení 44/2001 nový režim uznávání cizích rozhodnutí vydaných v členských státech EU - nejvýznamnější změna oproti nařízení 44/2001 nová úprava se použije vůči rozhodnutím vydaným v řízeních zahájených 10. ledna 2015 a později respektive ve vztahu k veřejným listinám vyhotovených od uvedeného data a soudním smírům uzavřeným od tohoto data na rozhodnutí vydaná v řízeních zahájených před 10. lednem 2015 se použije nadále úprava ve starém nařízení -

3 Úvod uznávání cizích rozhodnutí za účelem možnosti jejich výkonu v dožádaném státě – situace, kdy se podle dosavadní úpravy uplatnil mechanismus exequatur prohlášení vykonatelnosti >>> ten nyní odstraněn uznávání cizích rozhodnutí mimo kontext výkonu – týká se těch případů, kdy je relevantní pouze uznání, zatímco výkon nepřipadá v úvahu >>> zde jen drobné změny pokryta nadále jen rozhodnutí vydaná v ČS, nikoli rozhodnutí ze třetích zemí -

4 Uznávání v kontextu výkonu ---- úprava v nařízení 44/2001

5 Uznávání v kontextu výkonu odstraněno exequatur (řízení o prohlášení vykonatelnosti) odstraněno exequatur (řízení o prohlášení vykonatelnosti) = rozhodnutí z jiného ČS poloautomaticky exekučním titulem = možnost navrhnout výkon cizího rozhodnutí bez mezistupně všechny důvody pro odepření prohlášení vykonatelnosti zachovány jako unifikované důvody bránící výkonu (s drobnou úpravou) všechny důvody pro odepření prohlášení vykonatelnosti zachovány jako unifikované důvody bránící výkonu (s drobnou úpravou) možnost jejich namítnutí ve stádiu výkonu vedle vnitrostátních důvodů > návrh na odepření výkonu možnost jejich namítnutí ve stádiu výkonu vedle vnitrostátních důvodů > návrh na odepření výkonu -

6 Uznávání v kontextu výkonu ----

7 navrhovatel se obrací přímo na vnitrostátní orgány příslušné pro výkon navrhovatel se obrací přímo na vnitrostátní orgány příslušné pro výkon překládá: překládá: - - vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro ověření jeho pravosti, - - průvodní osvědčení (dle čl. 53) vydané ve státě původu, které potvrzuje, že rozhodnutí je vykonatelné, a které obsahuje výtah rozhodnutí a některé další informace (formulář v příloze I) - - orgán výkonu může požadovat překlad průvodního osvědčení, popřípadě překlad celého rozhodnutí -

8 Uznávání v kontextu výkonu s cizím rozhodnutím bude zacházeno stejně, jako by šlo o rozhodnutí vydané ve státě výkonu – s výhradou možnosti podat návrh na odepření výkonu ze strany osoby, vůči níž je výkon navrhován s cizím rozhodnutím bude zacházeno stejně, jako by šlo o rozhodnutí vydané ve státě výkonu – s výhradou možnosti podat návrh na odepření výkonu ze strany osoby, vůči níž je výkon navrhován je-li takový návrh podán, bude zkoumána existence důvodů pro odepření uznání a výkonu v čl. 45 je-li takový návrh podán, bude zkoumána existence důvodů pro odepření uznání a výkonu v čl. 45

9 Řízení o návrhu na odepření výkonu postup upravuje nařízení jen rámcově – ve zbytku vnitrostátní právo státu výkonu postup upravuje nařízení jen rámcově – ve zbytku vnitrostátní právo státu výkonu preambule: důvody pro odepření výkonu by mělo být možné uplatnit pokud možno ve stejném řízení, v jakém lze napadnout nařízení výkonu dle vnitrostátního práva, a ve stejných lhůtách proti rozhodnutí o návrhu na odepření výkonu možno podat opravný prostředek a proti tomuto rozhodnutí pak případně další opravný prostředek (ten je fakultativní pro členské státy) proti rozhodnutí o návrhu na odepření výkonu možno podat opravný prostředek a proti tomuto rozhodnutí pak případně další opravný prostředek (ten je fakultativní pro členské státy) -

10 Důvody pro odepření uznání / výkonu a) zjevný rozpor s veřejným pořádkem dožádaného členského státu b) žalovanému, v jehož nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, nebyl doručen návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost v dostatečném časovém předstihu a takovým způsobem, který mu umožňuje přípravu obhajoby, ledaže žalovaný nevyužil žádný opravný prostředek proti rozhodnutí, i když k tomu měl příležitost c) rozhodnutí je neslučitelné s rozhodnutím vydaným v dožádaném členském státě mezi týmiž stranami; d) rozhodnutí je neslučitelné s dřívějším rozhodnutím, které bylo vydáno v jiném členském státě nebo ve třetí zemi v řízení mezi týmiž stranami a v téže věci, pokud toto dřívější rozhodnutí splňuje podmínky nezbytné pro uznání v dožádaném členském státě, e) rozhodnutí vydal soud, který nebyl podle nařízení příslušný, pokud tím došlo buď k porušení pravidel soudní příslušnosti chránících slabší strany, je-li žalovaným slabší strana, nebo došlo k porušení pravidel výlučné příslušnosti -

11 Kompenzace za odstranění exequatur v souvislosti se zrušením řízení o prohlášení vykonatelnosti vyvstala potřeba určitých doprovodných kompenzačních opatření sloužících k ochraně strany vůči níž výkon rozhodnutí směřuje různé možnosti omezení, přerušení nebo podmínění výkonu, informování osoby, vůči níž výkon směřuje o předmětném rozhodnutí

12 Veřejné listiny, soudní smíry pro veřejné listiny a soudní smíry vykonatelné v členském státě původu se uplatní stejný mechanismus uznání v kontextu výkonu jako pro soudní rozhodnutí. Uplatní se zde ale jen jeden důvod pro odepření uznání: zjevný rozpor s veřejným pořádkem

13 Čemu ještě věnovat pozornost uznávání předběžných a zajišťovacích opatření adaptace

14 Uznávání v kontextu výkonu s cizím rozhodnutím bude zacházeno stejně, jako by šlo o rozhodnutí vydané ve státě výkonu – s výhradou možnosti zkoumat existenci některého z důvodů pro odepření uznání a výkonu v čl. 45 na návrh kterékoli dotčené strany s cizím rozhodnutím bude zacházeno stejně, jako by šlo o rozhodnutí vydané ve státě výkonu – s výhradou možnosti zkoumat existenci některého z důvodů pro odepření uznání a výkonu v čl. 45 na návrh kterékoli dotčené strany pro uplatňování rozhodnutí analogické formální náležitosti jako při návrhu na výkon pro uplatňování rozhodnutí analogické formální náležitosti jako při návrhu na výkon

15 Uznávání v kontextu výkonu Tři možné způsoby zkoumání ne/existence důvodu pro odepření uznání: Tři možné způsoby zkoumání ne/existence důvodu pro odepření uznání: - a) když namítnuta existence důvodů pro neuznání v rámci probíhajícího řízení, kde bylo rozhodnutí uplatněno – soud posoudí jako předběžnou otázku - a) když namítnuta existence důvodů pro neuznání v rámci probíhajícího řízení, kde bylo rozhodnutí uplatněno – soud posoudí jako předběžnou otázku - b) návrh na vydání rozhodnutí o neexistenci důvodů pro odepření uznání - c) návrh na vydání rozhodnutí o odepření uznání


Stáhnout ppt "BRUSEL Ia Tomáš Břicháček Seminář ČAK 27. 11. 2014 Uznávání a výkon."

Podobné prezentace


Reklamy Google