Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam předběžného opatření v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Konference „Zkušenosti s dohledem nad zadáváním veřejných zakázek“ JUDr. Martin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam předběžného opatření v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Konference „Zkušenosti s dohledem nad zadáváním veřejných zakázek“ JUDr. Martin."— Transkript prezentace:

1 Význam předběžného opatření v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Konference „Zkušenosti s dohledem nad zadáváním veřejných zakázek“ JUDr. Martin Nedelka/Mgr. Kateřina Jandová, advokátní kancelář Gleiss Lutz Brno, 27. listopadu 2007 Notizen

2 Institut předběžného opatření – obecně
Prozatímní úprava právních (ne faktických!) poměrů účastníků řízení do doby, než bude věc rozhodnuta ÚOHS § 61 SpŘ § 117 ZVZ (lex specialis) Čl. 2 směrnice Rady 89/665/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce Notizen

3 Institut předběžného opatření – obecně
§ 61 SpŘ (1) Správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce. Předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek, nebo věc, která může být předmětem exekuce. (2) O požádání účastníka o předběžné opatření musí být rozhodnuto do 10 dnů. Rozhodnutí se oznamuje jen tomu, koho se týká, popřípadě též jinému účastníkovi, který o jeho vydání požádal. Odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nemá odkladný účinek; může je podat pouze účastník, kterému se rozhodnutí oznamuje. (3) Správní orgán předběžné opatření zruší rozhodnutím bezodkladně poté, co pomine důvod, pro který bylo nařízeno. Neučiní-li tak, pozbývá před-běžné opatření účinnosti dnem, kdy se rozhodnutí ve věci stalo vykonatelným nebo nabylo jiných právních účinků. (4) Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto věc správnímu orgánu vydat. Není-li věc v určené lhůtě správnímu orgánu vydána, může být tomu, kdo ji má u sebe, odňata. O vydání nebo odnětí zajištěné věci se sepíše protokol, v němž se uvede též popis zajištěné věci. Osobě, která věc vydala nebo jíž byla věc odňata, správní orgán nebo úřední osoba provádějící odnětí věci vystaví potvrzení. Pozbylo-li předběžné opatření účinnosti, vrátí se věc osobě, které byla zajištěna, nemůže-li být předmětem exekuce.

4 Institut předběžného opatření – obecně
§ 117 ZVZ (1) Úřad může před vydáním rozhodnutí podle § 118 v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření: a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo b) pozastavit zadávací řízení. (2) Návrh na nařízení předběžného opatření vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat přesné označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli bezprostředně hrozí újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel předběžným opatřením domáhá. Nemá-li návrh stanovené náležitosti, předběžné opatření Úřad nenařídí. (3) Úřad zruší předběžné opatření, jakmile pomine důvod, pro který bylo nařízeno, jinak pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí podle § 118 nabylo právní moci. (4) Odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá odkladný účinek.

5 Institut předběžného opatření – právní úprava
čl. 2 směrnice 89/665/EHS (1) Členské státy zajistí, aby opatření přijímaná v souvislosti s přezkumným řízením uvedeným v článku 1 zahrnovala následující ustanovení týkající se pravomoci: a) přijímat co nejrychleji prostřednictvím předběžných postupů předběžná opatření s cílem napravit domnělé protiprávní jednání nebo zabránit dalšímu poškozování příslušných zájmů, včetně opatření vedoucích k pozastavení nebo zajištění pozastavení postupů vedoucích k zadání dané veřejné zakázky nebo výkonu rozhodnutí učiněného zadavatelem; (4) Členské státy mohou stanovit, že při šetření, zda přijmout předběžné opatření, vezme orgán příslušný k přezkumu v úvahu pravděpodobné důsledky daných opatření pro všechny zájmy, které jím pravděpodobně budou poškozeny, a veřejný zájem a může rozhodnout, že nepřijme tato opatření, pokud by jejich nevýhody převážily nad výhodami. Rozhodnutím nevydat předběžné opatření nejsou dotčena jiná práva žadatele. (6) Účinky výkonu pravomocí uvedených v odstavci 1 na uzavření smlouvy po udělení zakázky se řídí vnitrostátními právními předpisy.

6 Institut předběžného opatření – obecně
Cílem je: zajištění efektivnosti a ochrana účelu správního řízení zabránění možnému zhoršení postavení účastníka řízení nebo vzniku újmy Předmětem předběžného opatření může být: zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení (§ 117 odst. 1 písm. a) ZVZ) pozastavení zadávacího řízení (§ 117 odst. 1 písm. b) ZVZ) ne zákaz plnění uzavřené smlouvy! úprava v ZVZ užší než ve SpŘ

7 Institut předběžného opatření – podmínky vydání
Před vydáním rozhodnutí ve věci dle § 118 ZVZ Z důvodu potřeby prozatímní úpravy právních poměrů účastníků řízení existence důvodné obavy z ohrožení výkonu budoucího rozhodnutí ÚOHS V rozsahu nezbytně nutném Lze vydat na návrh nebo ex offo Nelze nařídit po uzavření smlouvy

8 Institut předběžného opatření – návrh
Návrh na nařízení předběžného opatření: obecné náležitosti specifické náležitosti: zejména popis porušení zákona a hrozby újmy na právech navrhovatele, označení důkazů, návrh na znění předběžného opatření Odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá odkladný účinek

9 Institut předběžného opatření – lhůty
O návrhu musí být rozhodnuto ve lhůtě 10 dnů (§ 61 odst. 2 SpŘ) ÚOHS zruší předběžné opatření, jakmile pomine důvod, pro který bylo nařízeno Předběžné opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí ÚOHS ve věci nabylo právní moci

10 Institut předběžného opatření – právní úprava ES
čl. 2 směrnice 89/665/EHS Orgán dohledu musí být vybaven pravomocí vydat předběžné opatření Vydání rozhodnutí v co nejkratší době Náprava údajného porušení zákona ze strany zadavatele a zabránění dalšího poškozování zájmů účastníků zadávacího řízení Nutno vzít v úvahu případné důsledky předběžného opatření (poměřování přínosů a negativních důsledků)

11 Institut předběžného opatření – praktické problémy
Problém č. 1: Charakter 10-ti denní lhůty (§ 61 odst. 2 SpŘ) musí ÚOHS ve lhůtě rozhodnout o návrhu? (lhůta procesní nebo pořádková?) právní úprava směrnice 89/665/EHS: „v době co nejkratší“ obrana proti nečinnosti Problém č. 2: Míra uvážení ÚOHS při nařizování předběžného opatření jaké podmínky má ÚOHS zkoumat? volné uvážení x § 2 SpŘ povinnost vydat vždy, když k vydání existují objektivní odůvodněné podmínky

12 Institut předběžného opatření – praktické problémy
Problém č. 3: Zákonná blokační lhůta v. institut předběžného opatření § 111 odst. 5 ZVZ: zadavatel nesmí ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení námitek uzavřít smlouvu či zrušit zadávací řízení vydání rozhodnutí ÚOHS během zákonné blokační lhůty? odmítnutí námitek zadavatelem z formálních důvodů Praxe a možnosti ÚOHS

13 Děkujeme za pozornost. Gleiss Lutz v. o. s
Děkujeme za pozornost. Gleiss Lutz v.o.s. Jugoslávská Praha 2 Tel: Fax: katerina


Stáhnout ppt "Význam předběžného opatření v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Konference „Zkušenosti s dohledem nad zadáváním veřejných zakázek“ JUDr. Martin."

Podobné prezentace


Reklamy Google