Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět: Řízení podniku 1 Téma 1: MANAGEMENT, MANAŽER VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno k atedra řízení podniku a podnikové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět: Řízení podniku 1 Téma 1: MANAGEMENT, MANAŽER VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno k atedra řízení podniku a podnikové."— Transkript prezentace:

1 Předmět: Řízení podniku 1 Téma 1: MANAGEMENT, MANAŽER VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno k atedra řízení podniku a podnikové ekonomiky

2 D E F I N I C E M A N A G E M E N T U tři skupiny definic managementu VEDENÍ LIDÍ V RÁMCI ORGANIZACE CHARAKTERISTICKÉ ČINNOSTI MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Management je proces, kterým jsou koordinovány činnosti určené skupiny tak, aby bylo dosaženo společných cílů. Management je činnost manažera, směřující k donucení podřízených k uskutečnění stanovených cílů Management jsou typické činnosti, které manažer vykonává, jako je rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování, atd. Management je oblast studia, která se věnuje stanovení postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle instituce, firmy Management – jako mobilizace a aktivizace všech zdrojů a podstupování rizik s cílem dosáhnout žádoucích přínosů pro řízenou instituci, firmu

3 P O J E M O R G A N I Z A C E nejvíce rozporuplně prezentovaný termín INSTITUCE, PODNIK, ÚŘAD Relativně uzavřený soubor lidí, výrobních prostředků Vzájemné propojení hmotně energetickými a informačními vazbami ČINNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Jako základní předpoklad k dosažení stanovených cílů. STRUKTURA OBJEKTU, ÚŘADU postihující „statickou strukturu“ rozčlenění na části, prvky Vzájemné vazby dle dělby práce MÍRA USPOŘÁDANOSTI míra dokonalosti uspořádání systému. organizace jako opak chaosu

4 ČLENĚNÍ MANAŽERSKÉ ČINNOSTI VRCHOLOVÁ ÚROVEŇ ŘÍZENÍ (TOP MANAGEMENT) nejvyšší řídící pracovníci organizace, usměrňují a koordinují všechny činnosti, vytvářejí koncepce přebírají odpovědnost za vlastníky. STŘEDNÍ ÚROVEŇ ŘÍZENÍ (MIDDLE MANAGEMENT) řídící pracovních štábních útvarů či nižších liniových útvarů, manažeři závodů, vedoucí různých útvarů pracovní činnosti představuje získávání informací – až 40% ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ ŘÍZENÍ (LOWER MANAGEMENT) „management první linie“, nejnižší úroveň řízení, manažer řídí výkonné pracovníky.

5 ROZDĚLENÍ ZÁKLADNÍCH MANAŽERSKÝCH AKTIVIT 1. PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI rozhodování, organizování, řízení lidských zdrojů, komunikování, práce s informacemi, 2. ČINNOSTI NAPLŇUJÍCÍ FÁZE MANAGEMENTU plánování, implementace (uskutečňování, naplňování), kontrola Veber: Management, základy, prosperita, globalizace

6 KONKRÉTNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE VNITŘNÍ PODMÍNKYVNĚJŠÍÍ PODMÍNKY Tvrdé prvky Měkké prvkyvnější vlivy (PEST) výrobky, služby, techn. vybavení logistika, zásoby org. struktura finance stimulace vystupování lidí know how image firmy politické ekonomické sociální technické

7 Složky okolí organizace Jejich vývoj je zdrojem příležitostí i hrozeb pro další působení organizace Ekonomické Sociální Politické Technologické Přírodní Konkurenční Ekonomická situace regionu (HDP, významné podniky, export) Úroková míra, dostupnost úvěrů Investiční fondy, finanční instituce, dostupnost kapitálu Zahraniční obchodní bilance (aktivní/pasivní saldo) Demografická skladba obyvatel regionu Sociální a příjmové rozvrstvení obyvatel, nezaměstnanost Styl života, nákupní zvyklosti Stabilita vlády, struktura vztahů státních institucí a samosprávy Právní systém, jurisdikce a vymahatelnost práva Daňové zatížení, složitost daňového systému, výše DPH Dopravní obslužnost, silniční a železniční síť Energetické zabezpečení, zdroje, komunální infrastruktura Komunikační sítě, informační technologie, media Stabilita klimatu, klimatické změny Ochrana životního prostředí, ekologická legislativa Výkyvy počasí, rizika přírodních katastrof Intenzita konkurence, rivalové na trhu, dominující subjekty Regulace konkurenční soutěže, otevřenost ekonomiky Obchodní bariery, spolehlivost partnerů, nekalá soutěž

8 SCHÉMA PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI VSTUPTRANSFORMACEVÝSTUPZÁKAZNÍK Efekty z podnikání Efekty pro zákazníka SOUČASNÉ PODNIKATELSKÉ AKTIVITY = tržní koncepce: PLATÍ: může se vyrábět jen to, co je možné prodat NEPLATÍ: musí se prodat, co se vyrobí

9 VYVÁŽENOST ASPEKTŮ ŘÍDÍCÍ PRÁCE KVANTITATIVNÍorientace na množství produkce nebo poskytovaných služeb EKONOMICKÉ Zaměření na náklady, výnosy, ceny, rentabilitu:  produkovaných výrobků  poskytovaných služeb KVALITATIVNÍ  kvalita výstupu podnikatelské činnosti  kvalita poskytovaných služeb ČASOVÉ  dodržení určených termínů  snaha o zkrácení času v podnikatelských aktivitách i poskytovaných službách OSTATNÍ  respektování legislativy,  ekologické, hygienické, bezpečnostní a další normy

10 OBECNÉ RYSY MANAŽERSKÉ PRÁCE KLASICKÉ FUNKCE  plánování, organizování, kontrola  omezovat řídící styl typu příkaz – kontrola  preferovat řízení ovlivňováním  přesvědčovat podřízené zaměstnance PRÁCE S LIDMI Komunikování, motivování vzdělávání, řízení kariéry ZAMĚŘENÍ DO BUDOUCNOSTI  musí být vizionář  umět koncepčně myslet  ovládat techniky strategického řízení  být otevřený vůči změnám, novinkám ZNALOSTITrvalé doplňování a rozvoj MANAŽER  Bude stále více naplňovat roli vůdce, lídra  Odborný vliv, charisma, dovednosti  Umět přesvědčovat, zmocňovat, zaujmout

11 JAKÝ JE MANAŽER JAKO ČLOVĚK ? OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI Vztah manažera: k sobě samému k druhým lidem k světu Vztah manažera: k sobě samému k druhým lidem k světu ČINORODOST AKTIVITA vztah k práci vyhledávání a zavádění nových poznatků nespokojenost s dosaženým proaktivní jednání vztah k práci vyhledávání a zavádění nových poznatků nespokojenost s dosaženým proaktivní jednání CHARISMA „kouzlo osobnosti“, určitý šarm osobní vlastnosti uznávané okolím „kouzlo osobnosti“, určitý šarm osobní vlastnosti uznávané okolím DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ kompetentnost manažera

12 P R I N C I P P R I O R I T 20% četnost 80% význam velká skupina úkolů s minimálním významem tzv. Paterovo pravidlo: kdy malá skupina jevů má zásadní význam a naopak existuje značná skupina jevů, které jsou téměř bezvýznamné.

13 STYL MANAŽERSKÉ PRÁCE způsob činnosti manažera charakterizující postupy jeho rozhodování a zvolené metody dosahování vytýčených cílů v konkrétních podmínkách MANAŽER má možnost volby jak rozhodnout je ale determinován (vědomě či nevědomě): Okamžitá situace Závažnost rozhodnutí Postoj podřízených Osobní vlastnosti manažera normální situace časový tlak havárie, katastrofa struktura problému rizika, závažné důsledky chybného rozhodnutí ochota respektování řídících záměrů tolerantnost puntičkářství respektování názorů druhých

14 S T Y L Ř Í Z E N Í byrokratický autoritativní demokratický liberální opírá se o směrnice, nařízení „shora“ sleduje, jak byly takto rozpracované úkoly plněny opírá se o autoritu nadřízených je založen na příkazech příznačný je strohý, formální způsob jednání s podřízenými vedoucí spolupracuje s podřízenými má přirozenou autoritu ponechává si prostor pro vlastní rozhodnutí činnost podřízených ovlivňuje minimálně vyhýbá se nepopulárním zásahům, kritice, riziku řadu i závažných rozhodnutí ponechává na podřízených

15 VÝZNAMNOST A NALÉHAVOST ÚKOLŮ Do svého pracovního programu zahrne manažer, lépe jeho asistent: Úkoly významné, ale nenaléhavé jsou-li tyto úkoly skutečně významné, se naléhavými se brzy stanou Záležitosti nevýznamné, ale naléhavé neřešit vůbec, nebo delegovat podřízeným Úkoly významné a naléhavé Nevýznamným a nenaléhavým úkolům pravděpodobně nebude věnována pozornost vůbec


Stáhnout ppt "Předmět: Řízení podniku 1 Téma 1: MANAGEMENT, MANAŽER VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno k atedra řízení podniku a podnikové."

Podobné prezentace


Reklamy Google