Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém I-O tabulek v národních účtech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém I-O tabulek v národních účtech"— Transkript prezentace:

1 Systém I-O tabulek v národních účtech
Marek Rojíček

2 Osnova přednášky vymezení hlavních agregátů NÚ
struktura tabulek dodávek a užití (DU), vazba tabulek DU na národní účty příklady zachycení transakcí v tabulkách DU rozdíl mezi tabulkami DU a symetrickými input-output tabulkami (SIOT), odvození SIOT analytické využití SIOT, poptávkový a cenový model

3 Účet zboží a služeb ZDROJE UŽITÍ Produkce Mezispotřeba
Daně z produktů (+) Výdaje na KS domácností Dotace na produkty (-) Výdaje na KS vlády Dovoz Tvorba hrubého fix. kap. Změna stavu zásob (+/-) Čisté pořízení cenností Vývoz

4 Produkce produkty vytvořené během účetního období (PRODUCTION x OUTPUT) tržní produkce produkce pro vlastní konečné užití netržní produkce

5 Tržní produkce je umístěna na trhu
prodávána za ekonomicky významné ceny předmětem barterového obchodu užita pro naturální plnění přidána do zásob ocenění v základních cenách

6 Produkce pro vlastní konečné užití
zboží a služby vyráběné a ponechané pro konečnou spotřebu (domácností) nebo tvorbu hrubého fixního kapitálu stejnou institucionální jednotkou ocenění v základních cenách nebo v tržních cenách obdobných produktů prodávaných na trhu

7 Ostatní netržní produkce
poskytují vládní nebo neziskové instituce zboží a služby poskytnuté zdarma nebo za ekonomicky nevýznamné ceny tržby pokrývají méně než 50 % nákladů (= tzv. 50% kritérium) ocenění nákladovou metodou

8 Specifické druhy produkce
stavebnictví (u rozestavěných víceletých projektů je poměrná část stavby účtována jako produkce ještě před dokončením) obchod (produkce = obchodní marže = tržby z prodaného zboží mínus náklady na jeho pořízení)

9 FISIM (= finanční služby nepřímo měřené, v podstatě jde o přijaté úroky z úvěrů mínus vyplacené úroky z vkladů s vyloučením příjmů z vlastních investovaných prostředků bank) pojištění (přijaté pojistné mínus vyplacené náhrady plus příjem z investovaných rezerv) finanční leasing (považováno za půjčku  je nutné rozdělit na splátku úvěru a úrok) imputované nájemné (produkce = nájemné, které by za obydlí bylo placeno, pokud by si jej vlastník pronajal)

10 Mezispotřeba zboží a služby spotřebované jako vstupy v procesu produkce zahrnuje nákupy v hodnotě < 500 EURO, zbraně a vojenská zařízení, FISIM oceňuje se v kupních cenách (tj. včetně daní a obchodních a dopravních přirážek)

11 Výdaje na konečnou spotřebu (VKS)
skládá se z výdajů na konečnou spotřebu: domácností vládních institucí neziskových institucí

12 VKS vládních a neziskových institucí
zahrnují: zboží a služby produkované vládními nebo neziskovými institucemi naturální sociální transfery (koupené vládou od tržních výrobců a poskytnuté domácnostem (zdravotnictví)

13 Tvorba hrubého kapitálu
skládá se z: tvorby hrubého fixního kapitálu (= pořízení mínus odstranění fixních aktiv) změny stavu zásob (+/-) (materiál, nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží) čistého pořízení cenností (umělecká díla, drahé kovy) ocenění v kupních cenách

14 Tabulky dodávek a užití ukazují:
strukturu nákladů produkce a důchod vytvořený v procesu produkce toky zboží a služeb uvnitř národního hospodářství toky zboží a služeb se zbytkem světa

15 Statistické využití tabulek DU
odhalení mezer a nesouladu ve zdrojových datech kontrola a zlepšení věrohodnosti a úplnosti dat odhad některých položek jako reziduí přepočet HDP do stálých cen

16 Základní identity tabulek DU:
podle odvětví: produkce = vstupy (součet řádků tabulky užití včetně přidané hodnoty) podle produktů: zdroje = užití (součet sloupců)

17 Tabulka dodávek Odvětví Nerezidenti CELKEM Úprava v ocenění Produkty
Matice produkce Dovoz Nabídka produktů v základních cenách Čisté daně na produkty, obchodní a dopravní přirážky Nabídka produktů v kupních cenách Celková produkce podle odvětví Celkový dovoz Celková nabídka v základních cenách Celková nabídka v kupních cenách

18 Tvorba hrubého kapitálu
Tabulka užití Odvětví Nerezidenti Konečná spotřeba Tvorba hrubého kapitálu CELKEM Produkty Mezispot-řeba podle produktů a odvětví Vývoz Výdaje na konečnou spotřebu Celkové užití podle produktů Složky přidané hodnoty Přidaná hodnota podle složek a odvětví Celkové vstupy do odvětví

19 Příklady transakcí s produkty
Firma A platí telefonní účet jednoho ze zaměstnanců. Celkový účet je 1000 Kč, z toho 500 pro firemní účely a 500 pro soukromou spotřebu Tabulka užití Tabulka dodávek A KSD Telecom Telefonní služby 500 1000

20 Vlastník domu najme malíře, aby vymaloval jeho dům
Vlastník domu najme malíře, aby vymaloval jeho dům. Stojí to Kč + DPH 19 %. Hodnota barev je 3000, cena práce je Kč. Tabulka užití Tabulka dodávek Malíř THFK DPH Barvy 3000 Malířské práce 23800 20000 3800 Mzdy 16000 Provozní přebytek 1000

21 Firma A přiveze stroj k opravě firmě B v sousední zemi
Firma A přiveze stroj k opravě firmě B v sousední zemi. Jedná se pouze o malou opravu, která nezvyšuje cenu stroje. Náklady jsou 5000 Kč. Tabulka užití Tabulka dodávek A Dovoz Opravářské práce 5000

22 Leasingová firma A financuje vůz firmě B. Cena nového auta je Kč. Firma B platí Kč měsíčně jako leasingovou splátku, z toho je 5000 Kč úrok. Tabulka užití Tabulka dodávek A B THFK(A) FISIM 5000 Auta 300000

23 Symetrická I-O tabulka
2 typy symetrických tabulek: odvětví na odvětví produkt na produkt (zahrnuta ve standardu ESA 95) Analytické využití analýza produktivity výpočet přímých a nepřímých dopadů změn v poptávce, daňových sazbách, cenách, apod.

24 Výrobky podle SKP Konečné užití Celkem KS HTFK ∆Z Vývoz
1 Mezispotřeba Výdaje na konečnou spotřebu Tvorba hrubého fix. kap. Změna stavu zásob Užití celkem podle výrobků Celkem (1) 2 Celková mezispotřeba v základních cenách Celkem podle jednotlivých typů konečného užití v základních cenách Celkové užití v základních cenách Čisté daně na výrobky 3 ČDV podle produktů ČDV podle jednotlivých typů konečného užití Celkové čisté daně na výrobky Celkem (1+3) 4 Celková mezispotřeba v kupních cenách Celkové konečné užití podle jednotlivých typů v základních cenách Celkové užití v kupních cenách Složky přidané hodnoty 5 Celkem (4+5) 6 Produkce v základních cenách Dovoz 7 Celkem (6+7) 8 Dodávky celkem v základních cenách

25 Transformace tabulek DU na symetrickou I-O tabulku
realokace sekundárních produktů v tabulce dodávek (přemístění do primárních odvětví) realokace vstupů odpovídajících sekundárním produktům v tabulce užití (založeno na určitých předpokladech) agregace řádků tabulky užití (zařazení produktů do homogenních odvětví) přičtení vektoru dovozu

26 Koeficienty přímé a komplexní spotřeby
Koeficienty přímé spotřeby - podíl mezispotřeby i-tého produktu v j-tém výrobku a hodnoty produkce v j-tém odvětví Koeficienty komplexní spotřeby - kromě přímé spotřeby zahrnuje i nepřímou spotřebu vyplývající z multiplikace výrobního procesu

27 Poptávkový model x = A * x + y x – A*x = y (I – A)*x = y
x = (I – A)-1 * y x = vektor produkce y = vektor konečného užití A = matice přímých koeficientů

28 Dopady fiskální expanze ve výši 100 mld
Dopady fiskální expanze ve výši 100 mld. na celkovou tuzemskou produkci (mil. Kč)

29 Cenový model p = AT * p + v p = (I – AT)-1 * v
p = vektor cen (cenových indexů) y = vektor přidané hodnoty AT = transponovaná matice přímých koeficientů

30 Dopady 10% zvýšení mezd v jednotlivých odvětvích na celkovou cenovou hladinu (%)

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Systém I-O tabulek v národních účtech"

Podobné prezentace


Reklamy Google