Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém I-O tabulek v národních účtech Marek Rojíček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém I-O tabulek v národních účtech Marek Rojíček."— Transkript prezentace:

1 Systém I-O tabulek v národních účtech Marek Rojíček

2  vymezení hlavních agregátů NÚ  struktura tabulek dodávek a užití (DU), vazba tabulek DU na národní účty  příklady zachycení transakcí v tabulkách DU  rozdíl mezi tabulkami DU a symetrickými input-output tabulkami (SIOT), odvození SIOT  analytické využití SIOT, poptávkový a cenový model Osnova přednášky

3 Účet zboží a služeb ZDROJEUŽITÍ ProdukceMezispotřeba Daně z produktů (+)Výdaje na KS domácností Dotace na produkty (-)Výdaje na KS vlády DovozTvorba hrubého fix. kap. Změna stavu zásob (+/-) Čisté pořízení cenností Vývoz

4 Produkce  produkty vytvořené během účetního období (PRODUCTION x OUTPUT)  tržní produkce  produkce pro vlastní konečné užití  netržní produkce

5 Tržní produkce  je umístěna na trhu  prodávána za ekonomicky významné ceny  předmětem barterového obchodu  užita pro naturální plnění  přidána do zásob  ocenění v základních cenách

6 Produkce pro vlastní konečné užití  zboží a služby vyráběné a ponechané pro konečnou spotřebu (domácností) nebo tvorbu hrubého fixního kapitálu stejnou institucionální jednotkou  ocenění v základních cenách nebo v tržních cenách obdobných produktů prodávaných na trhu

7 Ostatní netržní produkce  poskytují vládní nebo neziskové instituce  zboží a služby poskytnuté zdarma nebo za ekonomicky nevýznamné ceny  tržby pokrývají méně než 50 % nákladů (= tzv. 50% kritérium)  ocenění nákladovou metodou

8 Specifické druhy produkce  stavebnictví (u rozestavěných víceletých projektů je poměrná část stavby účtována jako produkce ještě před dokončením)  obchod (produkce = obchodní marže = tržby z prodaného zboží mínus náklady na jeho pořízení)

9  FISIM (= finanční služby nepřímo měřené, v podstatě jde o přijaté úroky z úvěrů mínus vyplacené úroky z vkladů s vyloučením příjmů z vlastních investovaných prostředků bank)  pojištění (přijaté pojistné mínus vyplacené náhrady plus příjem z investovaných rezerv)  finanční leasing (považováno za půjčku  je nutné rozdělit na splátku úvěru a úrok)  imputované nájemné (produkce = nájemné, které by za obydlí bylo placeno, pokud by si jej vlastník pronajal)

10 Mezispotřeba  zboží a služby spotřebované jako vstupy v procesu produkce  zahrnuje nákupy v hodnotě < 500 EURO, zbraně a vojenská zařízení, FISIM  oceňuje se v kupních cenách (tj. včetně daní a obchodních a dopravních přirážek)

11 Výdaje na konečnou spotřebu (VKS)  skládá se z výdajů na konečnou spotřebu:  domácností  vládních institucí  neziskových institucí

12 VKS vládních a neziskových institucí  zahrnují:  zboží a služby produkované vládními nebo neziskovými institucemi  naturální sociální transfery (koupené vládou od tržních výrobců a poskytnuté domácnostem (zdravotnictví)

13 Tvorba hrubého kapitálu  skládá se z:  tvorby hrubého fixního kapitálu  (= pořízení mínus odstranění fixních aktiv)  změny stavu zásob (+/-)  (materiál, nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží)  čistého pořízení cenností (umělecká díla, drahé kovy)  ocenění v kupních cenách

14 Tabulky dodávek a užití ukazují:  strukturu nákladů produkce a důchod vytvořený v procesu produkce  toky zboží a služeb uvnitř národního hospodářství  toky zboží a služeb se zbytkem světa

15 Statistické využití tabulek DU  odhalení mezer a nesouladu ve zdrojových datech  kontrola a zlepšení věrohodnosti a úplnosti dat  odhad některých položek jako reziduí  přepočet HDP do stálých cen

16 Základní identity tabulek DU: 1.podle odvětví:  produkce = vstupy (součet řádků tabulky užití včetně přidané hodnoty) 2.podle produktů:  zdroje = užití (součet sloupců)

17 Tabulka dodávek OdvětvíNerezidentiCELKEMÚprava v ocenění CELKEM ProduktyMatice produkce DovozNabídka produktů v základních cenách Čisté daně na produkty, obchodní a dopravní přirážky Nabídka produktů v kupních cenách CELKEMCelková produkce podle odvětví Celkový dovoz Celková nabídka v základních cenách Celková nabídka v kupních cenách

18 Tabulka užití OdvětvíNerezidentiKonečná spotřeba Tvorba hrubého kapitálu CELKEM ProduktyMezispot- řeba podle produktů a odvětví VývozVýdaje na konečnou spotřebu Tvorba hrubého kapitálu Celkové užití podle produktů Složky přidané hodnoty Přidaná hodnota podle složek a odvětví CELKEMCelkové vstupy do odvětví

19 Příklady transakcí s produkty  Firma A platí telefonní účet jednoho ze zaměstnanců. Celkový účet je 1000 Kč, z toho 500 pro firemní účely a 500 pro soukromou spotřebu Tabulka užitíTabulka dodávek AKSDTelecom Telefonní služby 500 1000

20  Vlastník domu najme malíře, aby vymaloval jeho dům. Stojí to 20000 Kč + DPH 19 %. Hodnota barev je 3000, cena práce je 16000 Kč. Tabulka užitíTabulka dodávek MalířTHFKMalířDPH Barvy3000 Malířské práce 23800200003800 Mzdy16000 Provozní přebytek 1000

21  Firma A přiveze stroj k opravě firmě B v sousední zemi. Jedná se pouze o malou opravu, která nezvyšuje cenu stroje. Náklady jsou 5000 Kč. Tabulka užitíTabulka dodávek ADovoz Opravářské práce 5000

22  Leasingová firma A financuje vůz firmě B. Cena nového auta je 300000 Kč. Firma B platí 15000 Kč měsíčně jako leasingovou splátku, z toho je 5000 Kč úrok. Tabulka užitíTabulka dodávek ABTHFK(A)AB FISIM5000 Auta300000

23 Symetrická I-O tabulka  2 typy symetrických tabulek:  odvětví na odvětví  produkt na produkt (zahrnuta ve standardu ESA 95)  Analytické využití  analýza produktivity  výpočet přímých a nepřímých dopadů změn v poptávce, daňových sazbách, cenách, apod.

24 Výrobky podle SKP Konečné užití Celkem KSHTFK∆ZVývoz Výrobky podle SKP 1Mezispotřeba Výdaje na konečnou spotřebu Tvorba hrubého fix. kap. Změna stavu zásob Vývoz Užití celkem podle výrobků Celkem (1)2 Celková mezispotřeba v základních cenách Celkem podle jednotlivých typů konečného užití v základních cenách Celkové užití v základních cenách Čisté daně na výrobky 3 ČDV podle produktů ČDV podle jednotlivých typů konečného užití Celkové čisté daně na výrobky Celkem (1+3) 4 Celková mezispotřeba v kupních cenách Celkové konečné užití podle jednotlivých typů v základních cenách Celkové užití v kupních cenách Složky přidané hodnoty 5 Celkem (4+5) 6 Produkce v základních cenách Dovoz7 Celkem (6+7) 8 Dodávky celkem v základních cenách

25 Transformace tabulek DU na symetrickou I-O tabulku 1.realokace sekundárních produktů v tabulce dodávek (přemístění do primárních odvětví) 2.realokace vstupů odpovídajících sekundárním produktům v tabulce užití (založeno na určitých předpokladech) 3.agregace řádků tabulky užití (zařazení produktů do homogenních odvětví) 4.přičtení vektoru dovozu

26 Koeficienty přímé a komplexní spotřeby  Koeficienty přímé spotřeby - podíl mezispotřeby i-tého produktu v j-tém výrobku a hodnoty produkce v j-tém odvětví  Koeficienty komplexní spotřeby - kromě přímé spotřeby zahrnuje i nepřímou spotřebu vyplývající z multiplikace výrobního procesu

27 Poptávkový model x = A * x + y x – A*x = y (I – A)*x = y x = (I – A) -1 * y x = vektor produkce y = vektor konečného užití A = matice přímých koeficientů

28 Dopady fiskální expanze ve výši 100 mld. na celkovou tuzemskou produkci (mil. Kč)

29 Cenový model p = A T * p + v p = (I – A T ) -1 * v p = vektor cen (cenových indexů) y = vektor přidané hodnoty A T = transponovaná matice přímých koeficientů

30 Dopady 10% zvýšení mezd v jednotlivých odvětvích na celkovou cenovou hladinu (%)

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Systém I-O tabulek v národních účtech Marek Rojíček."

Podobné prezentace


Reklamy Google