Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční statistika v národním účetnictví (makroekonomická analýza, 5HP501) Václav Rybáček kontakt: katedra institucionální ekonomie konzultace:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční statistika v národním účetnictví (makroekonomická analýza, 5HP501) Václav Rybáček kontakt: katedra institucionální ekonomie konzultace:"— Transkript prezentace:

1 Finanční statistika v národním účetnictví (makroekonomická analýza, 5HP501) Václav Rybáček kontakt: rybacek@czso.cz katedra institucionální ekonomie konzultace: úterý 9-10, 318 NB

2 Finanční účty finanční sféra SNA typy transakcí: –nefinanční (cyklus výroba - spotřeba) – souvisí s nimi (na výjimky typu barter) finanční transakce –čistě finanční - „pouze“ změna ve struktuře aktiv a závazků –ostatní – vliv objemových změn a cenových změn Finanční sféra národních účtů

3 Pozice v národních účtech Finanční statistika (rozvahy, transakce, ostatní změny)

4 Transakce s produkty popisují původ statků a služeb – tuzemská výroba, dovoz … … a užití statků a služeb – mezispotřeba, konečná spotřeba, investice (hrubá tvorba kapitálu), vývoz kvantifikace přidané hodnoty a HDP

5 Rozdělovací transakce rozdělovací transakce –distribuují přidanou hodnotu mezi práci, kapitál, vládní instituce, a znovurozdělují důchod a bohatství běžné - mzdy, důchody z vlastnictví, daně, dotace, sociální příspěvky, dávky, ostatní kapitálové transfery – přerozdělení úspor a bohatství –ovlivňují a utváří důchod –výsledkem rozdělovacích transakcí je bilanční položka „úspory“

6 úspory vs. investice (kapitálový účet) čisté půjčky/výpůjčky (B.9) -čisté půjčky (S>I): dostatek zdrojů, půjčky ostatním sektorům -čisté výpůjčky (S { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/10/2672121/slides/slide_6.jpg", "name": "úspory vs.", "description": "investice (kapitálový účet) čisté půjčky/výpůjčky (B.9) -čisté půjčky (S>I): dostatek zdrojů, půjčky ostatním sektorům -čisté výpůjčky (S

7 jak jednotlivé sektory výpůjční potřeby financovaly? do jakých instrumentů investovaly přebytky? k jakým změnám došlo ve struktuře aktiv a závazků?

8 finanční transakce –tvorba či likvidace finanční aktiva a protipoložky v závazcích, či změna vlastnictví finančního aktiva či vznik závazku, to vše na základě vzájemné dohody mezi jednotkami –může mít protipoložku v nefinanční transakci či být čistě finanční transakcí –financování deficitů, investování přebytků, změny ve struktuře –saldo finančních transakcí odpovídá saldu transakcí na kapitálovém účtu Finanční transakce

9 Basic stock-flow equation vztah mezi stavem v počáteční a konečné rozvaze: KS = PS + T + P + OZ KS = PS + T + P + OZ KS – konečný stav PS – počáteční stav T – finanční transakce P – přecenění OZ – ostatní změny

10 Jak financujeme spotřebu? „… the amount of aggregate consumption mainly depends on the amount of agregate income.“ (Keynes, 1936) Účet užití disponibilního důchodu disponibilní důchod spotřeba úspory - otázka vlivu „ne-důchodových“ transakcí na celkovou spotřebu

11 Efekt bohatství reakce spotřeby na změnu v bohatství způsobeného cenovými pohyby účet přecenění národního účetnictví (změna čistého jmění vlivem cenových změn) zisky a ztráty z držby aktiv nejsou součástí disponibilního důchodu, vzhledem k uvažovanému nahodilému charakteru … ale rozšiřuje rozpočtové omezení

12 Účet přecenění zdroje přecenění: –změny tržních cen finančních instrumentů –vývoj měnového kurzu –vývoj úrokových sazeb –změna hodnoty podkladových aktiv

13 Účet přecenění ČEZ

14 Efekt bohatství spotřeba: C (t) = a*Y (t) + b*W (t) + (t) mezní sklony ke spotřebě z … Y – důchod W – bohatství - stochastická složka

15 Efekt bohatství nejistoty: predikovatelnost, síla efektu (mezní sklon ke spotřebě), další necenové vlivy podle druhu aktiv: –nefinanční aktiva: především obydlí, finanční inovace, nájemní bydlení, obecně uvažována silnější reakce –finanční aktiva: vyšší volatilita, tranzitivita změn, slabší reakce spotřeby

16 Efekt bohatství americké domácnosti

17 Čisté jmění US domácností (mld. $) nemovitostní bublina dot-com americké domácnosti

18 Efekt bohatství americké domácnosti

19 Efekt bohatství cash-for-clunkers americké domácnosti

20 Efekt bohatství vyhlazování spotřeby v rámci cyklu americké domácnosti

21 Efekt bohatství ano či ne? –efekt bohatství existuje –síla efektu není jasná, liší se dle typů aktiv –efekt bohatství neovlivňuje disponibilní důchod –… ovšem ovlivňuje výši konečné spotřeby –agregát úspor?

22 Rozšíření účtu přecenění … reálné přecenění –reálný růst hodnoty aktiv či závazků –reálný růst = celkový růst hodnoty převyšuje růst celkové cenové hladiny neutrální přecenění –odpovídá růstu celkové cenové hladiny –teoretický propočet sloužící k propočtu reálného přecenění

23 Reálné přecenění (zisky/ztráty z držby)

24 Ekonomické aktivum uchovatel hodnoty, jež přináší svému vlastníkovi prospěch, ať již jeho využíváním či samotnou držbou rozvaha nezahrnuje: –lidský kapitál –přírodní zdroje (vzduch, vodu, apod.) –statky dlouhodobé spotřeby (spotřeba) –podmíněná aktiva a závazky

25 Rozvaha v národním účetnictví zachycuje hodnoty aktiv vlastněných za účelem výkonu ekonomické činnosti, a závazků tržní ceny bilanční položky: –B.90: čisté jmění (aktiva – závazky) –B.90f: čisté finanční jmění (finanční aktiva – závazky)

26 Rozvaha v národním účetnictví struktura aktiv: –nefinanční aktiva (vyráběná, nevyráběna) –finanční aktiva (měnové zlato a SDR, oběživo a vklady, cenné papíry jiné než účasti, účasti, pojistné technické rezervy, ostatní pohledávky)

27 KONEČNÝ STAV AKTIV:S.1S.11S.12S.13S.14S.15S.2 Nefinanční aktiva 16851292786740021236949771643694783995760 Vyrobená aktiva 15599464744916418834244704903400509909590 Nevyráběná aktiva 12518284182362402750667429427486170 Finanční aktiva 150805234374754618259116051202861285567733474207 Měnové zlato a SDR (ZPČ) 73360 0000 Oběživo a vklady 3874607657721968567470375174261235332371899 Cenné papíry jiné než účasti 2380475152493216350743817183082350484027 Půjčky 279868928573924491864582617397541561290 Účasti 2769778114268928370075751858063052411743344 Pojistné technické rezervy 51698937415382611249439786278722 Ostatní pohledávky 273264920986972720342863356255213031312925

28 Rozvaha v národním účetnictví struktura závazků: –pouze finanční (oběživo a vklady, cenné papíry jiné než účasti, účasti, pojistné technické rezervy, ostatní závazky) –čisté jmění (aproximace vlastního jmění v podnikovém účetnictví)

29 KONEČNÝ STAV ZÁVAZKŮ A ČISTÉHO JMĚNÍ:S.1S.11S.12S.13S.14S.15S.2 Závazky 161290287417367621851513678211094304310212418366 Oběživo a vklady 38883070 000358199 Cenné papíry jiné než účasti 1724008240241506456977311001140494 Půjčky 3150128157012940051315881399819622477209851 Účasti 40692833439895629388000443839 Pojistné technické rezervy 4917940 00025917 Ostatní závazky 28055082167102302057231697961088544240066 Čisté jmění 158027874824787176445521446354617641253281055841 nefinanční aktiva + saldo finančních aktiv a závazků (nefinanční aktiv + čistá finanční aktiva)

30 Změny čistého jmění vlivem úspor (výroba, spotřeba) –pravidelnost, záměrnost, nepřetržitost vlivem přecenění –změny vlivem změn cenové struktury, nepravidelný, nahodilý charakter vlivem ostatních změn v objemu –změny vlivem nepravidelných, nahodilých událostí, statistické chyby

31 Finanční instituce (S.12) instituce zabývající se finančním zprostředkováním či pomocnými finančními činnostmi pořízení aktiv a přijímáním závazků vstupem do finančních transakcí časová transformace (splatnost), přijímání rizika, aj. vesměs dohlížený či regulovány centrální bankou sektor se dále člení na subsektory …

32 Finanční instituce (S.12) dle ESA95 S121 – centrální banka S122 – ostatní měnové finanční instituce (banky, družstevní záložny, fondy peněžního trhu) S123 – ostatní finanční zprostředkovatelé, bez pojišťoven a penzijních fondů (leasing, faktoring, forfaiting, investiční fondy a společnosti, obchodníci s cennými papíry, aj.) S124 – pomocné finanční instituce (svazy, asociace, fond pojištění vkladů, aj.) S125 – pojišťovny a penzijní fondy

33 Finanční instituce (S.12) dle ESA2010 S.121 centrální banka S.122 úvěrové instituce S.123 fondy peněžního trhu S.124 investiční fondy (kromě FPT) S.125 ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) S.1251 jednotky provádějící sekuritizační operace S.1252 obchodníci s CP a deriváty na vlastní účet S.1253 finanční korporace zabývající se úvěrováním S.1254 specializované finanční korporace S.126 pomocní instituce S.127 captive financial institutions and money lenders S.128 pojišťovny S.129 penzijní fondy

34 Finanční instituce (S.12) dle ESA2010 detailnější struktura reflektuje roli finančního sektoru v krizi silná dynamika finančních inovací, předstih před statistikou podrobnější informace umožní detailnější analýzu finanční stability, jenže …

35 Finanční stabilita co to je? –„… kdy finanční systém plní své funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům.“ [ČNB] –„… situaci, kdy podmínky na finančních trzích neohrožují reálnou ekonomiku.“ [Bank of Canada] –„… stálý stav, v němž finanční systém plní své klíčové ekonomické funkce, jako je alokace zdrojů, rozložení rizik a vypořádání plateb, a je tak schopen činit i v prostředí šoků, stresových situací a hlubokých strukturálních změny.“ [BuBa] –„… měnová stabilita je definována jako stabilita cenové hladiny, či jako absence inflace či deflace. Finanční stabilita nemá tak jednoduchou, obecně akceptovanou definici. Nicméně je zde shoda, že se jedná o situaci hladkého fungování klíčových elementů, jež tvoří finanční systém.“[Duisenberg, ECB] –„Stabilní finanční systém je schopen efektivně absorbovat šoky, alokovat zdroje, uchránit reálnou ekonomiku od rušivých efektů ve finanční sféře.“ [Wlling, De Nederlandsche Bank

36 Finanční stabilita obecně: vztah finanční a reálné sféry ekonomického systému otázka efektivní alokace zdrojů schopnost dostát závazkům absence nerovnováh typu cenových bublin atd.

37 Financial soundness indicators potřeba HP monitorovat finanční stabilitu (vliv na HP cíle jako cenová stabilita, růst, zaměstnanost, atd.) ukazatele finančního zdraví jednotlivých institucionálních sektorů analýza stavu a trendů finančního zdraví prostřednictví finančních ukazatelů

38 Domácnosti dluh/disponibilní důchod dluh/čisté jmění dluh/celková aktiva hypotéky/hodnota nemovitostí splátky dluhů/disponibilní důchod – debt service ratio (DSR), resp. financial obligation ratio (FOR) aj. domácnosti

39 Financial obligations ratio americká realita domácnosti

40 Mortgage FOR americká realita domácnosti

41 Dynamika úvěrů obyvatelstvu … (v %) česká realita domácnosti

42 dluh/[disponibilní důchod] česká realita silný růst zadlužení v posledním desetiletí, vlivy: - demografický - změna životního stylu - růst životní úrovně - finanční inovace - růst finančního zprostředkování - měnová politika domácnosti

43 dluh/HDP česká realita Na HDP lze hledět jako na důchody; s růstem poměru dluhu a HDP roste citlivost na ekonomické šoky a šoky na finančních trzích domácnosti

44 Úvěry v zahraničí … česká realita domácnosti

45 Nefinanční podniky dluh/vlastní kapitál aktiva/vlastní kapitál krátkodobá aktiva/krátkodobé závazky tržní hodnota firmy/celková aktiva – Tobinovo Q … nefinanční podniky

46 Dluh/[vlastní kapitál] nefinanční podniky

47 Default úvěrů podnikům … nefinanční podniky

48 Finanční sektor míra finančního zprostředkování vklady/úvěry kapitál/celková aktiva likvidiní aktiva/celková aktiva struktura finančního sektoru aj.

49 Míra finančního zprostředkování finanční sektor - rozsah finanční infrastruktury, finančního rozvoje - celková aktiva finančních institucí vs. HDP (možná i alternativní vyjádření, M2/HDP, M3/HDP, atd.) -

50 Vklady/úvěry finanční sektor

51 Úrokové sazby finančních trhů … finanční sektor

52 Kam dál? MMF: Financial Soundness IndicatorsFinancial Soundness Indicators Expert Group on Household Income statistics – final reportfinal report DeBonis, R. – Silvestrini, A.: The Effects of Financial and Real Wealth on Consumption, OECD, 2009The Effects of Financial and Real Wealth on Consumption Belsky, E. – Prakken, J.: Housing Wealth Effect, December 2004Housing Wealth Effect Case, K. – Quigley, J. – Shiller, R.: Comparing Wealth Effect: The Stock Market vs. Housing Market. Advances in Macroenomics, 2005Comparing Wealth Effect: The Stock Market vs. Housing Market Edwards, E. – Bell P: The Theory and Measurement of Business Income. UCP, 1961.The Theory and Measurement of Business Income Kubíček, J.: Efekt bohatství – základní východiska, metody a výsledky, IEEP, WP 3/2002Efekt bohatství – základní východiska, metody a výsledky Rybáček, V.: On revaluation and the wealth effect, 2009On revaluation and the wealth effect

53 Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "Finanční statistika v národním účetnictví (makroekonomická analýza, 5HP501) Václav Rybáček kontakt: katedra institucionální ekonomie konzultace:"

Podobné prezentace


Reklamy Google