Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Platební bilance, zahraniční zadluženost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Platební bilance, zahraniční zadluženost"— Transkript prezentace:

1 Platební bilance, zahraniční zadluženost
10

2 O čem to bude? Minule O měnovém kurzu Jak se vytváří cena měny
Parita kupní síly Dnes Zachycení mezinárodních transakcí Problematika zahraničního dluhu Faktory ovlivňující přesuny mezinárodního kapitálu

3 Platební bilance Platební bilance představuje přehled ekonomických transakcí určité země (rezidentů) se zahraničím za určité období (1 rok). V užším pojetí je platební bilance přehledem devizových inkas (příjmů) a devizových plateb (výdajů) určité země za 1 rok.

4 Ekonomické transakce Reálné transakce (pohyb statků a služeb)
Finanční transakce (pohyb finančních aktiv) Rezidenti jsou obyvatelé dané země, v které dlouhodobě žijí (déle než 1 rok), vláda, obchodní společnosti a neziskové organizace se sídlem v dané zemi.

5 Struktura platební bilance Kreditní položky (+) / Debetní (-)
A. Běžný účet platební bilance B. Kapitálový účet C. Finanční účet D. Saldo chyb a opomenutí E. Změna devizových rezerv

6 Běžný účet platební bilance
Obchodní bilance (export a import) Bilance služeb (příjmy a výdaje spojené s cestovním ruchem, s dopravou, s patenty, licencemi) Bilance důchodů (mzdy, zisky, dividendy, úroky plynoucí ze zahraničí a do zahraničí) Bilance transferových plateb (sociální transfery, penze, dědictví, dary aj. ze zahraničí a do zahraničí)

7 B. Kapitálový účet platební bilance
Převody kapitálového charakteru (převody akcií ze zahraničí a do zahraničí související s migrací obyvatelstva) Další kapitálové transfery se zahraničím (převody nehmotných práv jako jsou patenty, autorská práva atd.)

8 C. Finanční účet Přímé zahraniční investice do ČR a z ČR (podíl zahraniční firmy 10 % a více) Portfoliové investice do zahraničí a ze zahraničí (investice do cenných papírů a kapitálová účast ze zahraničí nižší než 10 %) Ostatní investice - bankovní vklady, bankovní a obchodní úvěry …

9 Saldo platební bilance
Saldo platební bilance může být aktivní (devizové příjmy převyšují výdaje), nebo pasivní (devizové výdaje převyšují příjmy). Vzniklé aktivní saldo se projeví zvýšením devizových rezerv (E), pasivní saldo znamená pokles devizových rezerv, tj. zásoby platebních prostředků v cizích měnách.

10 Obchodní bilance Obchodní bilance je přehledem o vývozu i dovozu zboží a obchodních služeb bez ohledu na to, kdy bude zaplaceno. Saldo obchodní bilance (čistý export) je rozdíl mezi vývozem a dovozem. Může být aktivní (vývozy převyšují dovoz), pasivní (dovoz je vyšší než vývoz) nebo vyrovnaná (vývoz je roven dovozu).

11 Faktory ovlivňující stav a vývoj obchodní bilance:
Nominální měnový kurz (znehodnocení domácí měny stimuluje vývoz a znevýhodňuje dovoz, zhodnocení měny působí opačně) Změny cenových hladin v domácí ekonomice a v zahraničí (při rychlejším růstu domácí inflace před zahraniční roste dovoz a klesá vývoz) Změny produkce v zahraničí (růst HDP v zahraničí zvyšuje vývoz domácí ekonomiky) Ostatní faktory (preference spotřebitelů, cla, aj.

12 Reálný měnový kurz 1/3 E = nominální měnový kurz (x CZK za 1 USD)
P = korunová cena neměnného referenčního koše zboží kupovaného českými (PCR) a americkými (PUSA) domácnostmi a firmami

13 Reálný měnový kurz 2/3 Reálný měnový kurz je dán poměrem mezi zahraniční cenovou hladinou přepočítanou na CZK (čitatel zlomku) a domácí cenovou hladinou (jmenovatel zlomku), a tím měří relativní konkurenční schopnost zahraničního a domácího zboží. Reálný měnový kurz vyjadřuje množství zboží, které lze za 1 Kč koupit v USA v poměru k množství zboží, které lze za 1 Kč koupit v ČR.

14 Reálný měnový kurz 3/3 Při růstu reálného měnového kurzu jde o reálné znehodnocení domácí měny. K tomu dochází prostřednictvím znehodnocení nominálního kurzu, růstu zahraniční cenové hladiny, poklesu domácí cenové hladiny. Reálný měnový kurz např. 2,5 znamená, že zahraniční cenová hladina (vyjádřená v CZK) je 2,5x vyšší než domácí cenová hladina, a proto má české zboží vyšší konkurenční schopnost. Reálný měnový kurz menší než 1 (např. 0,75) znamená, že zahraniční cenová hladina je nižší (na úrovni 75 %) ve vztahu k domácí P. Jestliže platí absolutní verze parity kupní síly, pak je reálný měnový kurz roven 1.

15 J křivka Čistý export NX se bezprostředně po devalvaci domácí měny nezvýší (zahraniční dovozci potřebují čas na přeorientování, domácí výrobci na rozšíření výroby, neklesne ani fyzický objem dovozu podmíněný uzavřenými smlouvami, ale jeho vyjádření v domácí měně vzroste). V krátkém období v důsledku cenového vývoje NX poklesne (z E1 na H). Až v delším období dojde ke zvýšení objemu exportu a snížení objemu importu, a tedy NX poroste (z H do E0).

16 J křivka

17 Mechanizmy vyrovnání deficitu platební bilance
Měnový mechanizmus (Deficit obchodní bilance vede ke znehodnocení domácí měny, a tím i k růstu exportu, snížení dovozu a růstu NX.) Důchodový mechanizmus (Deficit obchodní bilance a růst dovozů snižuje domácí zdroje na domácí produkci, klesá HDP, a to povede k poklesu dovozu.) Cenový mechanizmus (Deficit obchodní bilance a růst dovozu ze zahraničí vede ke snižování domácí výroby, a tím i AD, začne klesat průměrná cenová hladina, roste vývoz a klesá dovoz, roste NX.)

18 Automatický přizpůsobovací mechanismus
Deficit NX vede k tlaku na znehodnocení domácí měny. Kurzová intervence CB představuje restriktivní měnovou politiku spojenou s růstem úrokové sazby. Následný pokles AD vede při klasické AS k poklesu cenové hladiny P, a tím k růstu NX.

19 Přebytek NX (aktivní saldo)
Vytvořený produkt = Alokace důchodu C + I + G + (X - M) = C + S + NT NT = TA - TR X - M = (S - I) + (NT - G) Přebytek NX představuje čistý odliv kapitálu do zahraničí nebo zvýšení měnových rezerv ČNB. Část důchodu uniká do zahraničí a klesá tak užitý produkt (ve srovnání s vytvořeným produktem).

20 Kritéria vnější ekonomické rovnováhy
Vyrovnaná obchodní bilance Vyrovnaný běžný účet platební bilance (PB) Vyrovnaná PB jako celek Kompenzace přebytkových a deficitních sald PB v delším období

21 Zahraniční dluh V širším pojetí zahrnuje veškeré závazky domácích subjektů (firem, vlády, domácností) vůči zahraničí (úvěry, akcie, obligace, vklady, dovoz), tj. hrubý (brutto) dluh. Po odečtení pohledávek vůči zahraničí dostaneme čistý (netto) dluh. V užším pojetí nezahrnuje položky, které nejsou spojeny s povinností plateb úroků nebo jistiny (akcie, obligace aj.). Rizikem zadlužení v zahraničí je znehodnocení domácího měnového kurzu.

22 Souhrn 1/2 Platební bilance je systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty dané země za určité čas. období. Platební bilance se dále člení na: běžný účet, kapitálový účet, finanční účet, saldo chyb a opomenutí a změnu devizových rezerv. Běžný účet se dále rozkládá na: obchodní bilanci, bilanci služeb, bilanci výnosů a běžné převody. Finanční účet se dále rozkládá na: přímé zahraniční investice, portfoliové investice a ostatní investice. Platební bilance je jako celek vždy účetně vyrovnaná, neboli součet všech kreditních položek odpovídá součtu všech debetních položek.

23 Souhrn 2/2 Dvojitý zápis znamená, že každá transakce je zachycena dvakrát – jednou jako kreditní položka a jednou jako debetní položka J-křivka zachycuje vývoj čistého exportu pro znehodnocení měny. Nejprve dojde k jeho zhoršení a časem k jeho zlepšení. Reálný měnový kurz v sobě zahrnuje nominální měnový kurz a podíl cenových hladin. Deficit platební bilance může být vyrovnán měnovým, důchodovým nebo cenovým mechanismem. Zahraniční dluh je objem dluhu rezidentů vůči zahraničním subjektům.


Stáhnout ppt "Platební bilance, zahraniční zadluženost"

Podobné prezentace


Reklamy Google